SERCA - USK-WAM

advertisement
Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
Centralny Szpital Weteranów
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
tel./fax: 042 63-93-681, www.usk2.umed.lodz.pl
PRACOWNIA BADAŃ NACZYNIOWYCH
Data:…………………………
………………………………….
Pieczątka jednostki kierującej
SKIEROWANIE NA BADANIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ SERCA (CT)
q
q
q
q
q
q
ANGIOGRAFIA TĘTNIC WIEŃCOWYCH (koronarografia CT)
ANGIOGRAFIA TĘTNIC WIEŃCOWYCH (koronarografia CT) u pacjenta po PTCA
ANGIOGRAFIA BY-PASSÓW
SERCA (ASD, VSD, inne wady serca…………………………………………
UJŚIE ŻYŁ PŁUCNYCH
Kod ICD -
INNE……………………………………………………………………………………
Nazwisko i imię:……………………………………………………………………….………Wiek:……….…….Waga:..…………
(uzupełnić drukowanymi literami)
Nr hist. Chor./kod poradni:…………..…………….……..PESEL:……………..….……….…………………………………….
Tel:
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………………………….………...
Rozpoznanie kliniczne:………………………………………………………………………………………………………………...
Ag HbS / Anty HCV
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
dodatni + / ujemny Badania dodatkowe (kreatynina we krwi i jonogram – dla pacjentów z niewydolnością nerek oraz TSH – dla
pacjentów z chorobami tarczycy):……………………………………..……………………………………………..…………….
Acenokumarol ( + / - ), nadwrażliwość na kontrast /jod (rodzaj)………..……….…alergie………………..….………
Koronarografia: Lc pień…..……....…….LAD………..….…………...Cx………………….…….RCA………….………………
(podać lokalizację – segment oraz procent zwężenia)
Zabiegi PCI…………………..…………………………………………………………………………………………………………...
(rodzaj i długość implantowanych stentów / plastyki balonowe)
CABG…………………………….…………………………………………………………………………………..…………………….
(rodzaje pomostów żylnych i tętniczych)
EF (%)…… Sztuczne zastawki, stenty wewnątrzaortalne ( + / - ) ………………………………..………………………….
Badanie przed procedurami elektrofizjologicznymi ( + / - ) ……………………………….………………………………….
Informacje dla pacjenta
W dniu badania pacjent zgłasza się na czczo o godz. 1130 do rejestracji Zakładu Radiologii na parterze USK.
Szpitala USK nr 2 im. WAM Pacjent powinien posiadać:
1) Kserokopia kart informacyjnych leczenia szpitalnego
2) Kserokopia dotychczasowych wyników badań: koronarografia, PTCA, by-passy !
3) EKG spoczynkowe / ECHO serca
4) Testy obciążeniowe (elektrokardiograficzna próba wysiłkowa/scyntygrafia perfuzyjna mięśnia
sercowego)
Pacjent po przygotowaniu do badania; założenie wkłucia do żyły przedramienia (venflon), wykonanie EKG oraz
skompletowanie wymaganej dokumentacji, kieruje się do Pracowni CT (parter USK)
Pacjent powinien przekazać technikowi przed badaniem skierowanie (oryginał oraz kopię z załączonymi
dokumentami).
Badania rozpoczynają o godzinie 1230. Na badanie pacjent powinien zgłosić się z osobą towarzyszącą, po
badaniu pacjent pozostaje na obserwacji przez godzinę. Łączny czas do 3 godzin.
Termin badania ustalany jest w rejestracji Zakładu Radiologii na parterze USK
lub telefonicznie (042 6393681)
…………...……………………………………
Podpis i pieczątka lekarza kierującego
Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
Centralny Szpital Weteranów
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
tel./fax: 042 63-93-681, www.usk2.umed.lodz.pl
INFORMACJA DLA PACJENTA
64 - RZĘDOWA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA SERCA
W związku z Pani/Pana dolegliwościami uznano za konieczne wykonanie badania radiologicznego z
zastosowaniem środka kontrastowego zawierającego jod. Ma to na celu dokładne uwidocznienie jam serca,
światła aorty i tętnic wieńcowych. W znakomitej większości przypadków podanie środków kontrastowych do
naczyń nie powoduje żadnych działań niepożądanych.
Istnieją jednak grupy chorych, u których muszą być podawane ze szczególną ostrożnością. Są to osoby,
u
których przy
poprzednich podaniach kontrastu
wystąpiły
objawy
nietolerancji
oraz pacjenci ze
współistniejącym :
-
schorzeniami tarczycy
cukrzycą
astmą oskrzelową
niektórymi chorobami płuc
-
zaawansowaną postacią nadciśnienia
niewydolnością nerek
chorobami alergicznymi
niewydolność krążenia
U pacjentów z migotaniem przedsionków nie można ocenić angiografii tętnic wieńcowych metodą CT
(koronarografii CT) – oprogramowanie nie pozwala na ocenę światła tętnicy u pacjentów z arytmią i tachykardią.
U tych chorych możemy stosować środki kontrastowe, ale przed badaniem należy wykonać pewne
działania przygotowujące i ewentualnie podać preparaty zmniejszające objawy nietolerancji na kontrast.
W dniu poprzedzającym badanie należy zjeść lekkie posiłki (obiad, kolacje). Wieczorem oraz rano w
dniu badania należy przyjmować płyny (soki, woda mineralna). Leki przyjmujemy zgodnie ze wskazaniem
lekarza (nie należy odstawiać porannej porcji leków). Ilość przyjmowanych płynów u pacjentów z niewydolnością
krążenia uzgadnia lekarz kierujący na badanie.
Pacjenci z cukrzycą nie przyjmują dawki leków (insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe) w dniu
badania. Szczegółowe uzgodnienia z lekarzem kierującym.
Przed badaniem należy na czczo – nie jeść 6 godzin, nie pić 2 godziny.
Po rozmowie z lekarzem kierującym i zapoznaniu się treścią objaśnienia, wyrażam zgodę na wykonanie
u mnie angiografii CT serca / tętnic wieńcowych z podaniem niejonowego środka kontrastowego.
Zalecenia dotyczące podania dodatkowego leku u pacjentów uczulonych
Nazwa leku
Dawka
Podpis
Dzień przed badaniem
W dniu badania
DATA BADANIA
IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA
PODPIS
……………...…………..………………………………..……………………………………………………..………………………..…
USK im. WAM, CSW w Łodzi dysponuje nowoczesnym 64 – rządowym tomografem Komputerowym Siemens Somatom
Sensation 64 Cardiac. Wyznacza on nowe standardy w TK, posiada szereg unikalnych technologii (lampa typu Straton,
ultraszybkie detektory cyfrowe umożliwiające aktywizację 64 warstw podczas jednego pełnego obrotu lampy w czasie 330 ms,
uzyskanie rozdzielczości 0,4 mm, wytworzenie prawie 200 obrazów w czasie 1 sekundy, obrazowanie bijącego serca dzięki
zaawansowanej aplikacji graficznej inspace 4D, technologii CareDose4D umożliwiającej redukcje dawki promieniowania
nawet do 66%). Urządzenie wykorzystywane jest do diagnostyki bólów w klatce piersiowej (choroba wieńcowa, zatorowość
płucna, tętniak rozwarstwiający aorty), badań angiograficznych układ tętniczego i żylnego, badań perfuzji narządowej.
Wykonywanie angiografii tętnic wieńcowych (koronarografii CT) możliwe jest dzięki oprogramowaniu syngo Circulation.
Akwizycja wspomagana EKG oraz nowoczesna technika skanowania oraz rekonstrukcji obrazu daje jakość obrazu
umożliwiającą precyzyjne mierzenie zwężeń tętnic wieńcowych. Ponadto wielorzędowy tomograf wyposażony jest w zestaw
zaawansowanej aplikacji klinicznej – Calcium Scoring do oceny ilości i jakości zwapnień w tętnicach wieńcowych.
Download