regulamin - Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

advertisement
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W OSTROŁĘCE
PO-I-SKM-87/2010
REGULAMIN
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W OSTROŁĘCE
z dnia 13 października 2010 r.
Na podstawie art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz.
277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz.
521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz.
716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr
195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34,
poz. 190, Nr 96, poz. 620 i Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857) ustala się, co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Regulamin określa strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zakresy zadań komórek
organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, zwanej dalej „Komendą”.
§ 2.
Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy
którego Komendant Miejski Policji w Ostrołęce, zwany dalej „Komendantem”, wykonuje na
obszarze swojego działania zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz
utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§ 3.
Zakres działania Komendy określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji
i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
1
§ 4.
Szczegółowy sposób realizacji obowiązków przełożonych oraz podwładnych przy wykonywaniu
zadań określają przepisy Komendanta Głównego Policji o funkcjonowaniu organizacji
hierarchicznej w Policji.
§ 5.
1. Służba i praca w Komendzie wykonywana jest zgodnie z decyzją Komendanta w sprawie
wprowadzenia rozkładu czasu służby policjantów w Komendzie oraz czasem pracy
pracowników określonym w Regulaminie Pracy.
2. Policjanci i pracownicy Komendy obowiązani są każdego dnia potwierdzać rozpoczęcie
służby lub pracy własnoręcznym podpisem w przeznaczonych do tego celu ewidencjach.
3. Przerwanie służby lub pracy wymaga
w przeznaczonych do tego celu ewidencjach.
zgody
przełożonego
i
potwierdzenia
§ 6.
W sprawach skarg i wniosków Komendant przyjmuje obywateli w każdy poniedziałek
w godzinach 14.00 - 17.00, natomiast w pozostałe dni urzędowania w imieniu Komendanta
interesantów przyjmuje w godz. 7.30 - 15.30 I Zastępca Komendanta lub Zastępca Komendanta.
Rozdział 2
Struktura organizacyjna Komendy
§ 7.
Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:
1) kierownictwo :
a) Komendant Miejski Policji,
b) I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji,
c) Zastępca Komendanta Miejskiego Policji;
2) komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
a)
b)
c)
d)
Wydział Kryminalny,
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
Zespół do walki z Korupcją,
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą;
3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
a) Wydział Prewencji,
2
b) Wydział Patrolowy,
c) Sztab Policji,
d) Wydział Ruchu Drogowego;
4) komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie
organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Zespół Kontroli,
Zespół Kadr i Szkolenia,
Zespół Prezydialny,
Zespół do spraw Komunikacji Społecznej,
Zespół Finansów i Zaopatrzenia,
Zespół do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia,
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
5) komórki organizacyjne realizujące zadania służby kryminalnej i prewencyjnej:
a) Posterunek Policji w Baranowie,
b) Posterunek Policji w Czerwinie,
c) Posterunek Policji w Goworowie,
d) Posterunek Policji w Kadzidle,
e) Posterunek Policji w Lelisie,
f) Posterunek Policji w Łysych,
g) Posterunek Policji w Myszyńcu,
h) Posterunek Policji w Troszynie.
Rozdział 3
Tryb kierowania w Komendzie
§ 8.
1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta, Zastępcy Komendanta,
kierowników komórek organizacyjnych, zwanych dalej „kierownikami” oraz bezpośrednio
podległych policjantów i pracowników.
2. Komendant może powoływać komisje o charakterze stałym lub doraźnym oraz wyznaczać
osoby do realizacji zleconych im zadań.
3. Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do wydawania
w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.
§ 9.
Komendanta podczas jego nieobecności zastępuje I Zastępca Komendanta.
3
§ 10.
Zadania i kompetencje I Zastępcy Komendanta oraz Zastępcy Komendanta, z zastrzeżeniem
§ 12 i 13, określają przepisy Komendanta.
§ 11.
Komendant sprawuje nadzór nad
o których mowa w § 7 pkt 4.
realizacją zadań
komórek organizacyjnych Komendy,
§ 12.
I Zastępca Komendanta sprawuje nadzór nad realizacją zadań w komórkach organizacyjnych
Komendy, o których mowa w § 7 pkt 2 i 5 w zakresie służby kryminalnej.
§ 13.
Zastępca Komendanta sprawuje nadzór nad realizacją zadań w komórkach organizacyjnych
Komendy, o których mowa w § 7 pkt 3 i 5 w zakresie służby prewencyjnej.
§ 14.
1.
Komórką organizacyjną kieruje kierownik przy pomocy swojego zastępcy oraz kierowników
podległych komórek organizacyjnych.
2.
Kierownik określa szczegółowe zakresy zadań podległych komórek organizacyjnych oraz
sporządza karty opisu stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy.
3.
W odniesieniu do stanowisk jednoosobowych lub zespołów szczegółowe zakresy zadań,
karty opisu stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy sporządza bezpośredni przełożony
policjanta lub pracownika albo osoba, której wyznaczono koordynowanie realizacji zadań
komórki organizacyjnej.
4.
Szczegółowe zakresy zadań komórek organizacyjnych zatwierdza Komendant.
5.
Karty opisu stanowisk pracy sporządza się w trybie i według wzoru oraz zgodnie
z instrukcją, określonymi w przepisach w sprawie szczegółowych zasad organizacji
i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
6.
Opisy stanowisk pracy osób zatrudnionych na podstawie przepisów o służbie cywilnej,
sporządza się na zasadach określonych w tych przepisach.
7. Kierownika zastępuje w czasie jego nieobecności zastępca albo policjant lub pracownik
wskazany przez kierownika.
4
8. Zastępowanie kierownika obejmuje wykonywanie zadań, o których mowa w regulaminie,
chyba że kierownik ustalił inny zakres zastępstwa.
9. Kierownik może powoływać zespoły do zadań przez niego określonych oraz wyznaczać
podległych policjantów lub pracowników do koordynowania prac tych zespołów.
10. Kierownik jest obowiązany tworzyć warunki do:
1) sprawnej realizacji zadań służbowych;
2) kształcenia i doskonalenia zawodowego;
3) kształtowania właściwych postaw etycznych i komunikacji interpersonalnej.
11. Kierownik jest obowiązany do utrzymania właściwego poziomu dyscypliny służbowej.
Rozdział 4
Zakresy zadań komórek organizacyjnych Komendy
§ 15.
1. Wydział Kryminalny realizuje zadania :
1) bieżące monitorowanie i analizowanie stanu zagrożenia przestępczością kryminalną oraz
wypracowywanie skutecznych metod jej zwalczania;
2) prowadzenie poszukiwań za osobami ukrywającymi się przed organami ścigania lub
wymiaru sprawiedliwości oraz osobami zaginionymi, identyfikacji osób o nieustalonej
tożsamości lub znalezionych nieznanych zwłok;
3) nadzór i ocena skuteczności wykonywanych czynności do poszukiwań i identyfikacji
osób, prowadzonych przez komórki organizacyjne podległe Komendantowi;
4) prowadzenie bieżącej współpracy z Wydziałem Techniki Operacyjnej Komendy
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, zwaną dalej „KWP”, w zakresie planowania
i organizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych z wykorzystaniem środków techniki
operacyjnej w sprawach o dużym ciężarze gatunkowym, albo pozbawionych innych
źródeł dowodowych;
5) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych związanych ze zwalczaniem
przestępczości kryminalnej, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu oraz dotyczących
przestępczości narkotykowej, handlu ludźmi, przestępstw przeciwko Dziedzictwu
Narodowemu oraz produkcji i dystrybucji fałszywych znaków pieniężnych;
6) prowadzenie rozpoznania w zakresie zjawisk i zdarzeń dotyczących nielegalnego
posiadania broni i materiałów wybuchowych, a także przeciwdziałanie aktom
terrorystycznym na obiekty o znaczeniu strategicznym;
7) prowadzenie współpracy z osobowymi źródłami informacji w celu zbierania informacji
o interesujących Policję zjawiskach, zdarzeniach, osobach, środowiskach i obiektach;
8) współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innymi instytucjami
powołanymi do ochrony prawnej w zakresie prowadzonych czynności dochodzeniowośledczych;
9) prowadzenie rozpoznania w zakresie zjawisk i zdarzeń dotyczących środowiska pseudokibiców sportowych;
10)prowadzenie rozpoznania w zakresie przestępczości w środowisku nieletnich;
11)sporządzanie harmonogramów i sprawozdań okresowych z przebiegu pracy operacyjnej
i efektywności prowadzonych czynności procesowych;
12)zapobieganie, rozpoznawanie oraz zwalczanie zjawisk związanych z narkomanią;
5
13)organizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów
Komendy w zakresie prawidłowości wykonywania pracy operacyjno- rozpoznawczej.
2. Wydział Kryminalny przy realizacji zadań wymienionych w ust. 1 współdziała z innymi
komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie:
1) wspomagania procesu wykrywczego działaniami operacyjnymi;
2) określania stanu zagrożenia poszczególnych rejonów dla potrzeb dyslokacji służby;
3) realizacji spraw operacyjnych wykraczających poza teren działania Komendy oraz
wspomagania pracy operacyjnej środkami techniki operacyjnej.
3. Wydział Kryminalny współpracuje z komórką organizacyjną KWP właściwą w sprawach
kryminalnych.
§ 16.
1. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy realizuje zadania :
1) prowadzenie postępowań sprawdzających zawiadomienia o przestępstwie kryminalnym
lub własne informacje Policji nasuwające przypuszczenie popełnienia przestępstwa;
2) prowadzenie postępowań przygotowawczych w formie śledztw i dochodzeń w sprawach
o przestępstwa kryminalne zaistniałe na terenie podległym Komendantowi we
współdziałaniu z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy, prokuraturami oraz
innymi uprawnionymi organami państwowymi, samorządowymi, społecznymi,
towarzystwami ubezpieczeniowymi, obywatelami, środkami społecznego przekazu;
3) wykonywanie czynności procesowych zabezpieczających dowody w niezbędnym
zakresie;
4) wykonywanie czynności zabezpieczających i dowodowych w sprawach z oskarżenia
prywatnego;
5) wykonywanie poleceń sądu lub prokuratora wydawanych w zakresie postępowania
karnego;
6) wykonywanie niezbędnych czynności dowodowych sprawdzających okoliczności
uzasadniające podjęcie lub wznowienie prawomocnie umorzonego postępowania
karnego;
7) wykonywanie poszczególnych czynności zleconych w śledztwach i dochodzeniach
własnych prokuratora o przestępstwa kryminalne;
8) wykonywanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej zleconych przez inne
jednostki i komórki organizacyjne podległe Mazowieckiemu Komendantowi
Wojewódzkiemu Policji oraz inne w kraju;
9) techniczno-kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń i czynności procesowych;
10)prowadzenie
dokumentacji
związanej
z
postępowaniami
sprawdzającymi
i postępowaniami przygotowawczymi;
11)nadzorowanie i wykonywanie obowiązków rejestracyjnych w związku z prowadzonymi
postępowaniami przygotowawczymi;
12)prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych i związanej z tym dokumentacji;
13)prowadzenie nadzoru nad pracą procesową prowadzoną w podległych posterunkach
Policji w zakresie prawidłowości procesu wykrywczego, czynności rejestracyjnych
w postępowaniu i gospodarką dowodami rzeczowymi;
14)dokumentowanie i analizowanie stanu przestępczości poprzez przetwarzanie danych
statystycznych w prowadzonych bazach;
15)opracowywanie biuletynów informacyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych
Komendy;
6
16)organizacja i udział w szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego
policjantów Komendy w zakresie prawidłowości wykonywania pracy dochodzeniowej,
prowadzenia oględzin oraz posługiwania się przydzielonym sprzętem i środkami
techniczno-kryminalistycznymi;
17)współpraca z komórkami organizacyjnymi KWP z siedzibą w Radomiu w zakresie zadań
realizowanych przez Wydział.
2. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy współpracuje z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz
komórkami organizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach kryminalnych.
§ 17.
1. Zespół do walki z Korupcją realizuje zadania:
1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej oraz
wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod wykrywczych w prowadzonych
formach pracy operacyjnej;
2) prowadzenie form pracy operacyjnej ukierunkowanej na rozpoznawanie, zapobieganie
i zwalczanie przestępczości korupcyjnej, w szczególności z wykorzystaniem osobowych
źródeł informacji;
3) prowadzenie bieżącej współpracy z Wydziałem Techniki Operacyjnej i Wywiadu
Kryminalnego KWP w zakresie planowania i organizacji czynności operacyjnorozpoznawczych z wykorzystaniem środków techniki operacyjnej i werbunków
w sprawach o dużym ciężarze gatunkowym, albo pozbawionych innych źródeł
dowodowych;
4) organizowanie współpracy z organami administracji i kontroli funkcjonujących na
obszarze działania Komendanta w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości
korupcyjnej;
5) organizowanie współpracy z innymi pionami Policji, organami ścigania, wymiaru
sprawiedliwości oraz innymi instytucjami powołanymi do ochrony prawnej;
6) analizowanie stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną na obszarze działania
Komendanta jej specyfiki, określanie obszarów występowania oraz opracowywanie na tej
podstawie kierunków działań wykrywczych;
7) współdziałanie z Wydziałem do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy
w zakresie prowadzonych czynności dochodzeniowo-śledczych;
8) organizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów
Komendy w zakresie prawidłowości wykonywania pracy operacyjno-rozpoznawczej
dotyczącej przestępczości korupcyjnej.
2. Zespół do walki z Korupcją współpracuje z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz
komórką organizacyjną KWP właściwą w sprawach zwalczania przestępczości korupcyjnej i
gospodarczej.
§ 18.
1. Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą realizuje zadania :
1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej oraz
wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod wykrywczych w prowadzonych
formach pracy operacyjnej;
7
2) prowadzenie form pracy operacyjnej ukierunkowanej na rozpoznawanie, zapobieganie
i zwalczanie przestępczości gospodarczej, w szczególności z wykorzystaniem osobowych
źródeł informacji;
3) prowadzenie bieżącej współpracy z Wydziałem Techniki Operacyjnej i Wywiadu
Kryminalnego KWP w zakresie planowania i organizacji czynności operacyjnorozpoznawczych z wykorzystaniem środków techniki operacyjnej i werbunków
w sprawach o dużym stopniu skomplikowania lub ciężarze gatunkowym, albo
pozbawionych innych źródeł dowodowych;
4) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz organami ścigania,
wymiaru sprawiedliwości, organami samorządowymi, instytucjami, inspekcjami
i służbami funkcjonującymi na terenie powiatu w celu zapobiegania ujawniania
i zwalczania przestępstw gospodarczych;
5) wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych w zakresie wykrywania i ścigania
sprawców przestępstw gospodarczych i korupcyjnych związanych z nielegalnym
uzyskiwaniem korzyści lub powodujących poważne szkody w funkcjonowaniu
administracji publicznej i innych instytucji albo w obrocie gospodarczym;
6) współdziałanie z Zespołem do walki z Korupcją Komendy w zakresie prowadzonych
czynności dochodzeniowo-śledczych o przestępstwa korupcyjne;
7) organizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów
Komendy w zakresie prawidłowości wykonywania pracy operacyjno-rozpoznawczej
dotyczącej przestępczości gospodarczej oraz w zakresie prawidłowości wykonywania
pracy dochodzeniowo-śledczej dotyczącej przestępczości gospodarczej i korupcyjnej.
2. Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą współpracuje z komórkami organizacyjnymi
Komendy oraz komórkami organizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach zwalczania
przestępczości gospodarczej i korupcyjnej.
§ 19.
1. Wydział Prewencji realizuje zadania :
1) koordynowanie i nadzór w zakresie organizacji służby i realizacji zadań dzielnicowych;
2) udział w opracowywaniu prognoz zagrożenia przestępczością i wykroczeniami,
zjawiskami kryminogennymi oraz patologiami społecznymi, planowanie kierunków, form
i metod działania dzielnicowych stosownie do przewidywanych zagrożeń, a także
nawiązywanie współpracy z innymi organami i organizacjami realizującymi te zadania;
3) współpraca z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi
w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości;
4) koordynowanie działań w zakresie realizacji zadań z zakresu ograniczania demoralizacji
i przestępczości nieletnich oraz działań prewencji kryminalnej;
5) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości i zjawisk patologii społecznej,
szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz w środowisku rodzinnym;
6) współtworzenie, wdrażanie i realizacja programów i działań profilaktycznoedukacyjnych, zmierzających do zapobiegania przestępczości i zjawiskom patologicznym;
7) współpraca z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi
w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości, patologii społecznych
i demoralizacji;
8) współpraca z podmiotami poza policyjnymi w zakresie ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego;
9) podejmowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych w oparciu o rozpoznanie
i analizy zagrożeń kryminalnych;
10)prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie karty rejestracyjnej broni
pneumatycznej lub wydania pozwolenia na broń w zakresie właściwości Komendanta;
8
11)współdziałanie z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji w prowadzeniu
postępowań administracyjnych w zakresie licencji pracownika ochrony i licencji
detektywa poprzez wydawanie opinii o stronie postępowania;
12)wykonywanie czynności w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13)organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie zadań w zakresie zwalczania wykroczeń;
14)organizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów w zakresie
służby prewencyjnej, a w szczególności służby dzielnicowych, problematyki
nieletnich oraz metodyki prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach
o wykroczenia;
15)nadzorowanie, koordynowanie i prowadzenie poszukiwań osób w sprawach
o wykroczenia oraz w sprawach ustalenia miejsca pobytu osób;
16)organizowanie i wykonywanie doprowadzeń osób na zlecenie uprawnionych
organów;
17)gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie danych statystycznych wykonywanych,
nadzorowanych i koordynowanych zadań z zakresu działalności prewencyjnej.
2. Wydział Prewencji współpracuje z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz komórką
organizacyjną KWP właściwą w służbie prewencyjnej.
§ 20.
1. Wydział Patrolowy realizuje zadania :
1) planowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań prewencyjnych podejmowanych na
obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta, w zakresie organizacji
i pełnienia służby patrolowej, w tym przewodników psów służbowych oraz
w komunikacji publicznej i na wodach, ocena ich efektywności, wskazywanie zagrożeń
i kierunków przeciwdziałania;
2) organizowanie współpracy ze Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową, Służbą Ochrony
Kolei, Państwową Strażą Rybacką i innymi służbami i inspekcjami w zakresie ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego – ocena efektywności tej współpracy;
3) opracowywanie prognoz zagrożenia przestępczością i wykroczeniami, zjawiskami
kryminogennymi oraz patologiami społecznymi, planowanie kierunków, form
i metod działania służb prewencyjnych stosownie do przewidywanych zagrożeń,
a także nawiązywanie współpracy z innymi organami i organizacjami realizującymi te
zadania;
4) udział w planowaniu, organizowaniu i prowadzenie działań policyjnych w zakresie
zabezpieczenia imprez masowych i uroczystości oraz działań w warunkach szczególnych
związanych z naruszeniami porządku publicznego, organizacją blokad, pościgów, działań
penetracyjno-poszukiwawczych, klęsk żywiołowych, katastrof, awarii, podłożeniu
ładunków wybuchowych, itp.;
5) organizowanie, wykonanie i nadzór nad realizacją doprowadzeń osób;
6) organizowanie, szkolenie i nadzorowanie wykorzystania Nieetatowego Pododdziału
Prewencji Policji;
7) organizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów Komendy w zakresie
służby patrolowej i działalności prewencyjnej;
8) gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie danych statystycznych nadzorowanych
i koordynowanych zadań działalności prewencyjnej.
2. Wydział Patrolowy współpracuje z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz komórką
organizacyjną KWP właściwą w służbie prewencji.
9
§ 21.
1. Sztab Policji realizuje zadania poprzez:
1) sprawowanie nadzoru nad efektywnym wykorzystaniem sił i środków Policji
w sytuacji wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i zbiorowego naruszenia porządku
publicznego na terenie działania Komendy;
2) nadzorowanie realizacji zabezpieczenia odbywających się na podległym terenie imprez,
uroczystości i zgromadzeń publicznych oraz imprez organizowanych z wykorzystaniem
dróg w sposób szczególny;
3) zapewnienie właściwego obiegu informacji o zagrożeniach związanych z przebiegiem
imprez, uroczystości i zgromadzeń publicznych;
4) zapewnienie gotowości Nieetatowego Pododdziału Policji KWP do wsparcia przy
realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem prewencyjnym imprez, uroczystości
i zgromadzeń publicznych oraz działań prewencyjnych;
5) koordynowanie działań związanych z zabezpieczeniem miejsc czasowego pobytu osób
podlegających ochronie oraz na trasach przejazdu konwojów materiałów
niebezpiecznych, wartości pieniężnych i materialnych;
6) zapewnienie skutecznej reakcji Policji na zgłoszenie o ujawnieniu lub podłożeniu ładunku
wybuchowego, a w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych zapewnienie wsparcia
działań przez policyjnego negocjatora;
7) koordynowanie, a w razie potrzeby organizowanie policyjnych działań specjalnych
(działania pościgowe, poszukiwawcze, zwalczanie skutków klęsk żywiołowych, katastrof
naturalnych, awarii technicznych, skażeń, epidemii, itp.);
8) współdziałanie z innymi służbami i instytucjami w zakresie możliwości wykorzystania
potencjału tych służb i instytucji w działaniach o charakterze porządkowym
i ratowniczym;
9) utrzymywanie ciągłej gotowości planistyczno-sztabowej do podjęcia działań
w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, a w szczególności w warunkach katastrof
naturalnych i awarii technicznych oraz przygotowania do wykonywania zadań w
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, konstytucyjnie
określonych stanów nadzwyczajnych w państwie oraz bieżące współdziałanie z innymi
podmiotami systemu obronnego państwa;
10)bieżące monitorowanie oraz gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji
dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także koordynacja działań
Policji na terenie powiatu ostrołęckiego;
11)opracowywanie i bieżąca aktualizacja:
a) planu działania Komendy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny,
b) planu działania Komendy w warunkach wystąpienia katastrof naturalnych i awarii
technicznych,
c) procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych;
12)czynny udział w szkoleniach, ćwiczeniach i treningach zakresu przygotowań do działania
w warunkach sytuacji kryzysowych i przygotowań obronnych w Komendzie;
13)planowanie i organizowanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Komendę
w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz przedsięwzięć na rzecz Sił
Zbrojnych, Obrony Cywilnej i innych podmiotów określonych w przepisach szczególnych;
14)opracowywanie i bieżąca aktualizacja systemu alarmowego Komendy oraz sprawowanie
nadzoru w zakresie dotyczącym właściwej organizacji alarmowania i ustalenia
odpowiednich procedur niezbędnych dla osiągania wyższych stanów gotowości do
działań Komendy;
15)sprawowanie merytorycznego nadzoru nad całokształtem przygotowań do działań
w warunkach sytuacji kryzysowych
i przygotowań planistyczno-obronnych
realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy;
10
16)nadzór i obsługę policyjnych baz danych, dokonywanie rejestracji, sprawdzeń
i udzielanie stosownych informacji uprawnionym osobom i podmiotom oraz udzielanie
osobom zainteresowanym ustnych informacji, wydawania zaświadczeń o wpisach
ostatecznych lub tymczasowych w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu
drogowego;
17)obsługę łączności szyfrowej, faksowej i krótkofalowej KF;
18)organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych w Komendzie;
19)nadzorowanie i organizowanie służby w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz
zapewnienie właściwych warunków pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych;
20)prowadzenie dokumentacji związanej z holowaniem i parkowaniem pojazdów
usuwanych z drogi i zabezpieczanych na potrzeby procesu karnego;
21)organizowanie szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów
Komendy w zakresie zadań sztabowych, prawidłowości wykonywania czynności przez
służby dyżurne i Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz właściwego
wykorzystania systemów informatycznych w Komendzie.
2. Sztab Policji współpracuje z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz komórkami
organizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach sztabowych, wywiadu kryminalnego,
prewencji oraz konwojowych.
§ 22.
1. Wydział Ruchu Drogowego realizuje zadania :
1) wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach
powiatu ostrołęckiego;
2) organizowanie, koordynowanie i realizowanie działań prewencyjno-kontrolnych
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczanie
imprez, zawodów sportowych i zgromadzeń organizowanych na drogach powiatu;
3) podejmowanie działań zmierzających w szczególności do ujawniania kierujących
znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie, eliminowania
z ruchu pojazdów niesprawnych technicznie, a także ujawniania wykroczeń będących
główną przyczyną zdarzeń drogowych;
4) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z likwidacją skutków zdarzeń
drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów na miejscu zdarzeń
drogowych;
5) wykonywanie zleconych pilotaży delegacji rządowych i innych osób objętych szczególną
ochroną, a także pilotaży ładunków niebezpiecznych i ponadnormatywnych;
6) analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb dyslokacji służby oraz
opracowywanie informacji statystycznych dotyczących zdarzeń drogowych i wyników
uzyskanych w służbie przez policjantów;
7) opracowywanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu drogowego na
podległym terenie oraz opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na
drogach powiatowych i gminnych;
8) opiniowanie wniosków na wydanie zezwolenia na organizowanie zawodów sportowych,
rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez wymagających wykorzystania dróg
w sposób szczególny;
9) nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz
bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie;
10)prowadzenie działalności profilaktyczno-propagandowej na rzecz poprawy
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
szkolnej oraz „niechronionych” uczestników ruchu drogowego, a także realizowanie
programów edukacyjno-wychowawczych w tym zakresie;
11
11)wprowadzanie danych o zdarzeniach drogowych do komputerowych systemów
informatycznych
oraz
udzielanie
informacji
firmom
ubezpieczeniowym
o uczestnikach i skutkach zdarzeń drogowych zaistniałych na obszarze terytorialnego
zasięgu działania Komendanta;
12)nadzorowanie prawidłowości i terminowości wprowadzania danych (zdarzenia
drogowe) do systemu KSIP – moduł „ruch drogowy” oraz rejestrowanie sporządzonych
i zatrzymanych dokumentów;
13)nadzorowanie przy współudziale Naczelnika Sztabu Policji prawidłowości i terminowości
wprowadzania danych do systemu KSIP – moduł „ruch drogowy” (karty PRD 5);
14)prowadzenie szkoleń osób spoza Policji z zakresu kontroli ruchu drogowego;
15)udział i organizowanie szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego
policjantów Komendy w zakresie służby ruchu drogowego;
16)realizowanie innych zadań zleconych przez bezpośrednich przełożonych oraz Wydział
Ruchu Drogowego KWP.
2. Wydział Ruchu Drogowego współpracuje z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz
komórką organizacyjną KWP właściwą w sprawach ruchu drogowego.
§ 23.
1. Zespół Kontroli realizuje zadania:
1) opracowywanie rocznego planu kontroli;
2) przeprowadzanie w komórkach organizacyjnych Komendy kontroli dotyczących:
a) realizacji ustawowych zadań Policji,
b) przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
c) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny służby lub pracy, medycyny pracy
oraz ochrony przeciwpożarowej;
3) sporządzanie informacji i sprawozdań, ocen i analiz z działalności:
a) kontrolnej,
b) medycyny pracy,
c) bezpieczeństwa i higieny służby lub pracy,
d) ochrony przeciwpożarowej,
e) skarg i wniosków
oraz formułowanie wniosków dotyczących działań naprawczych mających na celu
podnoszenie efektywności funkcjonowania jednostki Policji nadzorowanej przez
Komendanta;
4) przyjmowanie, rejestrowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków
wpływających do Komendy;
5) koordynowanie i nadzorowanie sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
skarg i wniosków w komórkach organizacyjnych Komendy;
6) monitorowanie przestępczości i wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów
i pracowników Policji, badanie ich przyczyn i formułowanie wniosków mających na celu
zapobieganie tym zjawiskom;
7) realizowanie zadań z zakresu:
a) bezpieczeństwa i higieny służby lub pracy w komórkach organizacyjnych Komendy,
b) medycyny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy,
c) ochrony przeciwpożarowej w komórkach organizacyjnych Komendy,
d) koordynowanie działań i sprawowanie nadzoru nad realizacją zagadnień z zakresu
bezpieczeństwa i higieny służby lub pracy, medycyny pracy i ochrony
przeciwpożarowej w komórkach organizacyjnych Komendy.
8) opracowywanie regulaminu Komendy;
9) koordynowanie i nadzór nad problematyką przestrzegania dyscypliny służbowej
w Komendzie.
12
2. Zespół Kontroli współpracuje z komórką organizacyjną KWP właściwą w sprawach
kontroli a także z podmiotami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w środowisku służby lub pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
§ 24.
1. Zespół Kadr i Szkolenia realizuje zadania:
1) wykonywanie zadań w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz ich
szkolenia i doskonalenia zawodowego;
2) prowadzanie czynności z zakresu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do
służby w Policji w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do
służby w Policji;
3) prowadzenie naboru na stanowiska pracownicze w Komendzie;
4) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta oraz innych
rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami;
5) doskonalenie struktury organizacyjnej Komendy przez monitorowanie i ocenę
zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, analizowanie i opiniowanie propozycji
dotyczących zmian strukturalnych;
6) wykonywanie zadań ponadpowiatowych z zakresu obsługi systemu „KADRA”;
7) prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli oraz księgozbioru biblioteki zawodowej,
znajdujących się na stanie Komendy.
2.
Zespół Kadr i Szkolenia współpracuje z komórką organizacyjną KWP właściwą
w sprawach kadr i szkolenia.
§ 25.
1. Zespół Prezydialny realizuje zadania :
1) obsługa kancelaryjna kierownictwa Komendy oraz komórek organizacyjnych nie
posiadających sekretariatów;
2) prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej;
3) gromadzenie, przechowywanie, kwalifikowanie i opracowywanie materiałów
archiwalnych Komendy;
4) przeprowadzanie kwerend archiwalnych;
5) sporządzanie protokołów brakowania akt kat. „B” i „BE”, inicjowanie brakowania
dokumentacji niearchiwalnej oraz uczestniczenie w brakowaniu i niszczeniu tych akt;
6) udostępnianie zbiorów archiwalnych oraz informacji sporządzanych na ich podstawie
uprawnionym podmiotom, wydawanie osobom fizycznym zaświadczeń, wypisów
i wyciągów z akt zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) gromadzenie,
ewidencjonowanie,
aktualizowanie
i
udostępnianie
zbiorów
obowiązujących aktów prawnych resortowych i poza resortowych;
8) powielanie dokumentów;
9) obsługa „poczty specjalnej” i zwykłej związanej z ekspedycją i rozdziałem dokumentów,
prowadzenie wymaganej ewidencji w tym zakresie;
10)organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach w ramach lokalnego doskonalenia
zawodowego policjantów i pracowników Komendy w zakresie obsługi kancelaryjnej,
przygotowania dokumentacji archiwalnej oraz obiegu dokumentacji w Komendzie.
13
2. Zespół Prezydialny współpracuje z komórką organizacyjną KWP właściwą w sprawach
ogólnych i archiwum.
§ 26.
1. Zespół do spraw Komunikacji Społecznej realizuje zadania:
1) współpraca z mediami o zasięgu lokalnym, przekazywanie informacji do Zespołu
Prasowego KWP w sprawach będących w zainteresowaniu mediów o zasięgu
regionalnym, krajowym i zagranicznym;
2) analiza publikacji prasowych w prasie lokalnej;
3) koordynowanie jednolitej polityki informacyjnej i ustalonego obiegu informacji
dotyczących zdarzeń i ich sprawców;
4) udzielanie informacji dotyczących realizacji zadań Policji;
5) udzielanie odpowiedzi i informacji na działania środków masowego przekazu dotyczące
policjantów;
6) popularyzacja wdrażanych przez Policję przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu
zapobieganie przestępczości;
7) współpraca z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego
w zakresie problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego;
8) współdziałanie oraz współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej;
9) przedstawianie stanowiska Komendanta, w jego imieniu i po uzgodnieniu treści
i charakteru wypowiedzi;
10)organizowanie konferencji prasowych;
11)pomoc i aktywny udział w przygotowaniu artykułów i materiałów prasowych (wywiady,
statystyka, udział w audycjach, itp.);
12)obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;
13)realizacja zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej.
2. Współpraca z komórką organizacyjną KWP właściwą w sprawach prasowych.
§ 27.
1. Zespół Finansów i Zaopatrzenia realizuje zadania:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
realizacja wydatków w ramach przyznanego limitu finansowego w odpowiednich
paragrafach i pozycjach klasyfikacji wydatków budżetowych;
sporządzanie
comiesięcznych
wykazów
należności
funkcjonariuszy
i pracowników Policji, list należności pozapłacowych dotyczących Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rozliczanie dokumentacji finansowej z tytułu
wypłaty przekazanych środków finansowych z konta KWP, na podstawie rozdzielników
w postaci zaliczek;
sprawdzanie
dokumentów
księgowych
pod
względem
merytorycznym
i formalno – rachunkowym oraz kontrola stwierdzająca dokonanie operacji księgowych,
zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów KWP;
prowadzenie obsługi kasowej Komendy;
prowadzenie gospodarki mandatami karnymi;
wystawianie, podpisywanie, prowadzenie rejestru faktur VAT w zakresie
czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych
14
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
oraz nadzór nad terminowymi wpłatami należności, a także naliczanie
i sporządzanie wykazów odsetek od nieterminowych płatności oraz ich egzekucja;
prowadzenie postępowań w sprawach szkód w majątku Komendy oraz wydawanie
decyzji dotyczących odszkodowań za szkody poniesione w przedmiotach osobistego
użytku (w przypadku, gdy policjant nie doznał uszczerbku na zdrowiu);
prowadzenie spisów z natury i wyjaśnianie różnic inwentaryzacyjnych;
prowadzenie ewidencji sprzętu i wyposażenia w użytkowaniu oraz ewidencji
wydawanych materiałów;
prowadzenie magazynu podręcznego sprzętu i materiałów;
prowadzenie ewidencji i naliczanie dopłat do wypoczynku;
sporządzanie wykazów dodatkowych należności za nie wydane w naturze posiłki
profilaktyczne oraz równoważnika za żywienie psów służbowych;
prowadzenie ewidencji opału oraz zabezpieczenie próbek dostarczonego opału;
prowadzenie gospodarki mieszkaniowej;
bieżąca konserwacja budynków służbowych i mieszkalnych;
monitorowanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu, wywozu nieczystości;
prowadzenie ewidencji majątku rzeczowego;
prowadzenie ewidencji: służbowego sprzętu transportowego, użycia służbowego
sprzętu transportowego, obrotów materiałów pędnych i smarów oraz wypadków
i kolizji;
nadzór nad prawidłową eksploatacją służbowego sprzętu transportowego, utrzymanie
go w należytej sprawności technicznej oraz właściwym dokumentowaniem tych zadań;
prowadzenie postępowań szkodowych dotyczących szkód powstałych w służbie
transportu;
przesyłanie stosownych dokumentów dotyczących gospodarki transportowej do
właściwej komórki KWP;
prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu łączności będącego w użytkowaniu Komendy;
bezpośredni nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu łączności będącego
w użytkowaniu Komendy;
bieżąca konserwacja i dokonywanie drobnych napraw sprzętu łączności będącego
na wyposażeniu Komendy przy współpracy ze służbami technicznymi Wydziału
Łączności i Informatyki KWP;
obsługę stanowisk informacyjno-łączeniowych telefonicznej centrali wewnętrznej;
instalacje podstawowego sprzętu informatycznego;
prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu informatycznego oraz upoważnień
informatycznych;
organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach w ramach lokalnego doskonalenia
zawodowego policjantów i pracowników Komendy w zakresie obsługi logistycznej ze
szczególnym uwzględnieniem eksploatacji sprzętu transportowego oraz gospodarki
mandatowej.
2. Zespół Finansów i Zaopatrzenia współpracuje z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz
komórkami organizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach: finansów, zaopatrzenia,
transportu oraz łączności i informatyki.
§ 28.
1. Zespół do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia realizuje zadania ponadpowiatowe na
rzecz Komendy oraz Komend Powiatowych Policji w Ostrowi Mazowieckiej
i Wyszkowie, zwanych dalej „jednostkami przypisanymi do obsługi” w zakresie obsługi
finansowo– logistycznej, transportu, gospodarki materiałowo-technicznej i inwestycji.
2. Zespół do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia realizuje zadania:
15
1) sporządzanie list płac, należności pochodnych od płac funkcjonariuszy i pracowników
cywilnych, a także zestawień zbiorczych i rozdzielników uposażeń i świadczeń dla
funkcjonariuszy oraz dokonywanie potrąceń składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, potrąceń prawnych oraz składek na dobrowolne ubezpieczenia grupowe;
2) naliczanie i ewidencja zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od
wszystkich należności policjantów i pracowników, a także sporządzanie rocznego
rozliczenia podatku dochodowego dla policjantów, pracowników oraz dla biegłych
wykonujących ekspertyzy i opinie na potrzeby prowadzonych postępowań;
3) gromadzenie informacji oraz kompletowanie dokumentów dotyczących należności
policjantów i pracowników z jednostek przypisanych do obsługi oraz przekazywanie do
KWP;
4) rozliczenie dokumentacji finansowej z tytułu wypłat przekazanych środków finansowych
również z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów Policji przekazanych
z konta KWP na podstawie rozdzielników w postaci zaliczek;
5) sprawdzanie prawidłowości prowadzenia księgi kasowej oraz zgodności stanu gotówki
wynikającej z zapisów księgi ze stanem rzeczywistym wykazanym w protokole kontroli
kasy oraz na wyciągu bankowym;
6) dostarczanie do Wydziału Finansów KWP dokumentów w celu ujęcia w ewidencji
księgowej danego miesiąca oraz nadzór nad prawidłowością sporządzanych przez
jednostki przypisane do obsługi wykazów należności, a także nadzór nad egzekucją
i naliczaniem odsetek od nieterminowych płatności;
7) wykonywanie obsługi i napraw sprzętu transportowego na bazie Stacji Obsługi;
8) planowanie potrzeb materiałowych z dostaw centralnych do obsługi sprzętu
transportowego przydzielonych do obsługi jednostek;
9) zapewnienie usług transportowych dla policjantów i pracowników zatrudnionych
w KWP z miejscem służby i pracy w Ostrołęce;
10) przeprowadzanie okresowych przeglądów środków transportu, zaplecza obsługowo–
naprawczego w Komendzie i przydzielonych do obsługi jednostkach.
3. Zespół do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia współpracuje z jednostkami
przydzielonymi do obsługi oraz komórkami organizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach
finansów, zaopatrzenia, transportu oraz łączności i informatyki.
§ 29.
1. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania :
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są wytwarzane,
przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych
informacji;
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
6) opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje
niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego;
7) prowadzenie postępowań sprawdzających w stosunku do policjantów i pracowników
Komendy oraz kandydatów do służby lub pracy w Policji;
8) prowadzenie kancelarii tajnej;
9) szkolenie policjantów i pracowników Komendy oraz kandydatów do służby i pracy
w zakresie ochrony informacji niejawnych.
16
2. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych współpracuje z komórką organizacyjną
KWP właściwą w sprawach ochrony informacji niejawnych.
§ 30.
1. Do zadań posterunku Policji należy:
1) realizowanie zadań służby prewencyjnej, a w szczególności:
a) przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych,
b) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród
dzieci i młodzieży,
c) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz
podejmowanych przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku
publicznego;
2) ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców;
3) realizowanie zadań administracyjno-porządkowych;
4) współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami działającymi na
rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Ustala się następujący zasięg działania Posterunków Policji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Posterunek Policji w Baranowie – obszar gminy Baranowo;
Posterunek Policji w Czerwinie – obszar gminy Czerwin;
Posterunek Policji w Goworowie – obszar gminy Goworowo;
Posterunek Policji w Kadzidle – obszar gminy Kadzidło;
Posterunek Policji w Lelisie – obszar gminy Lelis;
Posterunek Policji w Łysych – obszar gminy Łyse;
Posterunek Policji w Myszyńcu – obszar gminy Myszyniec i Czarnia;
Posterunek Policji w Troszynie – obszar gminy Troszyn.
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 31.
1. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia w
życie Regulaminu określą szczegółowe zakresy zadań podległych komórek organizacyjnych.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych są obowiązani do niezwłocznego zapoznania
podległych policjantów i pracowników z postanowieniami niniejszego regulaminu.
§ 32.
Decyzje wydane na podstawie § 9 ust. 2 i 3 Regulaminu, o którym mowa w § 33 zachowują moc,
jeżeli nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
17
§ 33.
Traci moc Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce z dnia 16 sierpnia 2007 r.
z późn. zm. 1).
§ 34.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 września 2010 r.
KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W OSTROŁĘCE
nadkom. Janusz PAWELCZYK
W porozumieniu
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji
nadinsp. Ryszard SZKOTNICKI
____________
1) Wymieniony regulamin został zmieniony regulaminem z dnia 21 grudnia 2007 r., regulaminem z dnia 21
listopada 2008 r., regulaminem z dnia 30 stycznia 2009 r., regulaminem z dnia 3 czerwca 2009 r., regulaminem z
dnia 26 stycznia 2010 r. i regulaminem z dnia 25 lutego 2010 r.
18
Download