Szanowni Państwo, Dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy, rodzice i

advertisement
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy, rodzice i opiekunowie
uprzejmie informuję, że Komenda Stołeczna Policji wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom w zakresie kształtowania właściwych i pożądanych
postaw dzieci i młodzieży opracowała i z sukcesami realizuje szereg
przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych.
Nasze programy i działania uzyskały pozytywne rekomendacje organów
szczebla samorządowego i wojewódzkiego, sprawujących nadzór nad
systemem oświaty lub były współtworzone przez te podmioty.
Po zapoznaniu się z naszą ofertą edukacyjną, zapraszamy Państwa do
udziału w proponowanych przedsięwzięciach, które w atrakcyjnej
i nowoczesnej formie przekazu posłużą poznaniu i utrwaleniu wiedzy
i umiejętności w zakresie bezpiecznych zachowań:

Warsztaty Szkoleniowe Dla Nauczycieli
Projekt realizowany w ramach programu prewencyjnego „Edukacja
prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji” oraz Programu
zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego dla m. st. Warszawy na lata 2011 – 2014 pn.: „Bezpieczna
Warszawa”.
Celem projektu jest zwiększenie świadomości prawnej kadry
pedagogicznej w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku
w placówkach oświatowych, a także ma pomóc w działaniach
podejmowanych na rzecz przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu
małoletnich.
Informacje o projekcie wraz z systemem rejestracji internetowej
i terminarzem szkoleń zamieszczone zostaną na stronie internetowej
Komendy
Stołecznej
Policji
www.policja.waw.pl
w
zakładce
–
PROFILAKTYKA – podstrona DLA NAUCZYCIELI.
 Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Kibic”
Projekt adresowany do uczniów II klas szkól gimnazjalnych. Program
obejmuje zagadnienia z zakresu propagowania i kształtowania właściwego
zachowania się młodzieży podczas odbywających się imprez sportowych.
W trakcie zajęć realizowanych na obiekcie sportowym Warszawskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji Polonia Warszawa przy ul. Konwiktorskiej
uczestnicy mają możliwość zapoznania się z zasadami obowiązującymi
podczas odbywania się imprez masowych, bezpiecznego zachowania się w
tłumie. Program zajęć przewiduje zwiedzanie obiektu sportowego łącznie z
poznaniem możliwości technicznych zainstalowanego tam systemu
monitoringu.
Szkoły zainteresowane udziałem w lekcjach zgłaszają się na
adres [email protected] Osobą upoważnioną do zgłoszenia grupy jest
Dyrektor szkoły bądź osoba przez niego wyznaczona.
W celu dokonania zgłoszenia w treści e-maila należy podać
następujące dane:
a) Pełną nazwę, numer i adres szkoły;
b) Numer klasy ;
c) Imienną listę uczniów;
d) Imię i nazwisko opiekuna grupy wraz z numerem telefonu komórkowego.
 Konkurs pn. „Policjanci są wśród nas”
skierowany do uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych z terenu
m.st. Warszawy i powiatów: grodziskiego, legionowskiego,
mińskiego,
nowodworskiego,
otwockiego,
piaseczyńskiego,
pruszkowskiego, wołomińskiego, warszawskiego-zachodniego
Głównym celem konkursu jest podniesienie świadomości prawnej
dzieci o treści łatwe do przyswojenia na ich poziomie rozwoju osobowego,
a przez to również spowodowanie zmniejszenia ilości zdarzeń o charakterze
przestępczym oraz nieszczęśliwych wypadków z udziałem najmłodszych.
Regulamin i materiały dotyczące konkursu zamieszczane są na stronie
internetowej Komendy Stołecznej Policji www.policja.waw.pl w zakładce –
PROFILAKTYKA- podstrona KONKURSY.
 Kampania prewencyjna „Z Borsukiem bezpieczniej”
Skierowana jest do najmłodszej grupy odbiorców, przedszkolaków,
uczniów klas 0-III, a także dzieci przebywających na leczeniu na oddziałach
pediatrycznych w placówkach służby zdrowia. Kluczową postacią projektu
jest maskotka „Borsuka”, który w niekonwencjonalny sposób edukuje
najmłodszych w zakresie unikania niebezpiecznych zachowań.
Na potrzeby projektu utworzono na stronie internetowej Komendy
Stołecznej Policji www.policja.waw.pl w zakładce – PROFILAKTYKApodstronę „Z Borsukiem bezpieczniej” na której zamieszczane będą
materiały edukacyjne, Za pośrednictwem utworzonego adresu e-mail:
[email protected] zainteresowane podmioty będą mogły
zgłaszać się do udziału w projekcie.

”STOP PRZEMOCY W SZKOŁACH”
Od 2006 roku w Wydziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji
obsługiwany jest specjalny policyjny nr GG 100997 służący do zgłaszania
przypadków przemocy rówieśniczej i innych niebezpiecznych zachowań.
W związku z powyższym zapraszam Państwa do regularnego
odwiedzania
strony
internetowej
Komendy
Stołecznej
Policji
www.policja.waw.pl oraz korzystania z zamieszczanych tam materiałów
profilaktycznych i edukacyjnych.
Z wyrazami szacunku
Naczelnik Wydziału Prewencji
Komendy Stołecznej Policji
mł. insp. Piotr Idzikowski
Download