DVL_Newsletter_Luty 2012

advertisement
Luty 2012
TYDZIEŃ MYŚLICIELI
3-10 lutego 2012
Przełomy w nauce i technice
Godzina 20.00
Blaise Pascal i ciśnienie
Piątek, 3 lutego 2012
Meteorolodzy wiedzą, Ŝe niskie ciśnienie na powierzchni ziemi oznacza formację chmur
oraz deszcz. Tą wiedzę moŜna pozyskać odczytując wskazania barometru. Pierwszą
osobą, która 350 lat temu powiązała ze sobą wyŜej wymienione fakty był matematyk i
filozof – Blaise Pascal.
Frank Whittle, Hans von Ohain i napęd odrzutowy
Poniedziałek, 6 lutego 2012
Przemierzanie świata drogą powietrzną jest dziś codziennością. Wiele produktów
zanim dotrze na półki sklepowe, przewoŜonych jest samolotami towarowymi. To
wszystko moŜliwe jest dzięki wynalazkowi, który ponad 50 lat temu zrewolucjonizował
lotnictwo. Urządzeniem tym jest silnik odrzutowy, skonstruowany w czasie II Wojny
Światowej przez Franka Whittle’a oraz Hansa von Ohaina.
Rudolf Diesel. Silnik Disesla
Wtorek, 7 lutego 2012
Początek XX wieku sprawił, Ŝe silniki parowe sukcesywnie zaczęły stawać się obiektami
muzealnymi. Zastępowano je silnikami Diesla, które były mniejsze, bardziej wydajne, a
w dodatku miały szeroki zakres zastosowania. Głównym konstruktorem nowego silnika
był inŜynier Rudolf Diesel.
Carl von Linde i chłodnictwo
Środa, 8 lutego 2012
W celu utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach do przechowywania piwa,
piwowarzy zaczęli sadzić na polach ponad piwnicami płytko zakorzeniające się drzewa.
Ich obecność na powierzchni sprawiała, Ŝe latem temperatura pod ziemią była
odpowiednio niska. Ta prosta metoda chłodzenia została zrewolucjonizowana pod
koniec XIX wieku przez człowieka, którego prace dotyczące technologii chłodzenia, w
krótkim czasie zainteresowały piwowarów. Szukali oni systemów chłodniczych,
umoŜliwiających utrzymanie odpowiedniej temperatury fermentacji i przechowywania
piwa przez okres całego roku. Człowiekiem, który odpowiedział na ich potrzeby był
Carl von Linde.
Leo Hendrik Baekeland i bakelit
Czwartek, 9 lutego 2012
Ludzie przez długi czas poszukiwali materiału, który mógłby być kształtowany na wiele
sposobów, a następnie byłby w stanie zachować swoją formę. Początkowo,
materiałów tych szukano w naturze; glina jest jednym z przykładów. Inną moŜliwością
był brąz powstały z miedzi i cyny. Mógł on być topiony, wlewany do form, następnie
schładzany, a przez to utwardzany. RównieŜ szkło jest mieszaniną kilku składników
naturalnych, takich jak piasek kwarcowy, węglan wapnia oraz węglan sodu. Gorącą
masę szklaną formuje się do momentu uzyskania odpowiedniego kształtu. Pierwszym
sztucznie wyprodukowanym materiałem o wyŜej wymienionych właściwościach był
bakelit, który swoją nazwę zawdzięcza wynalazcy Leo Hendrikowi Baekelandowi.
To elektroniczny Newsletter Da Vinci Learning. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać tego Newslettera w przyszłości, prosimy wysłać maila na adres, z którego
otrzymali Państwo Newsletter z hasłem „Rezygnacja” w treści maila.
Luty 2012
URODZINY MIKOŁAJA KOPERNIKA
Niedziela, 19 lutego 2012
Godzina 20.00
Wszyscy astronomowie byli świadomi faktu, Ŝe w
pewnym momencie planety na orbitach
zaczynają poruszać się w przeciwną stronę.
Kopernik stworzył aŜ trzy teorie na ten temat.
Ziemia obraca się wokół własnej osi w przeciągu
24 godzin i w związku z tym ruch gwiazd jest
tylko pozorny. Słońce jest w centrum
wszechświata, natomiast Ziemia krąŜy wokół
niego. Ziemia jest jedną z wielu planet i nie ma
wyjątkowego
miejsca
we
wszechświecie.
Kopernik na podstawie obliczeń udowodnił, Ŝe
ruch planet moŜna wyjaśnić przy pomocy
hipotezy heliocentrycznej.
Jednak nowy system kopernikański był dość
mocno skomplikowany. Z racji, Ŝe Kopernik nie
był w stanie w pełni udowodnić swoich teorii,
mógł on jedynie odnieść sukces odwołując się do
intelektualistów otwartych na nowe idee. W 1543
roku będąc na łoŜu śmierci, Kopernik opublikował
epokowe dzieło zatytułowane De revolutionius
orbium coelestium, które zapoczątkowało
prawdziwą
rewolucję
we
współczesnej
astronomii. Praca Kopernika była kamieniem
milowym w historii nauki i nazywa się ją
„przewrotem kopernikańskim”.
Kompas czasu – Mezopotamia
część 1 i 2
Niedziela, 26 lutego 2012
Godzina 07.30
Grupa koczowników dotarła do Mezopotamii około 6
tys. lat p.n.e. Nauczyli się oni siać i uprawiać rolę. Z
racji, Ŝe nie musieli juŜ wędrować w poszukiwaniu
poŜywienia, osiedlili się w domach i stworzyli pierwsze
w historii świata osady. Dzielili pracę, tworząc
podstawy handlu; inni poświęcali się rządom i chronili
swoich ludzi: stąd mamy Ŝołnierzy i władców. Nowa
struktura Ŝycia dawała ludziom więcej czasu a
modlitwę, dlatego teŜ wznosili oni świątynie, a wraz z
nimi utworzyła się nowa grupa społeczna – kapłani.
Pomiędzy 4000, a 2400 lat p.n.e. Sumerowie
zbudowali kilka miast, takich jak Uruk i Ur, oraz
stworzyli pierwsze pismo. Obecnie Sumerowie
uznawani są za najstarszą cywilizację na świecie.
Udoskonalenie hodowli bydła i uprawy ziemi sprawiło,
Ŝe Sumerowie produkowali więcej poŜywienia niŜ było
im potrzebne. Ludzie zaczęli wytwarzać inne dobra,
następnie sprzedawali je w zamian za pieniądze lub
produkty, których nie byli w stanie sami
wyprodukować. Takie działania stały się podstawą
handlu. Rozwój handlu sprawił wzrost bogactwa,
natomiast bogactwo poprzez najazdy na cudze ziemie
stworzyło władzę.
Jakie
były
osiągnięcia
kulturowe
cywilizacji
mezopotamskiej? Jak wyglądało ówczesne pismo? W
jaki sposób Babilon otrzymał miano „perły
Mezopotamii”? Kto i dlaczego zbudował wiszące
ogrody Semiramidy? I o czym była pierwsza zapisana
opowieść?
To elektroniczny Newsletter Da Vinci Learning. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać tego Newslettera w przyszłości, prosimy wysłać maila na adres, z którego
otrzymali Państwo Newsletter z hasłem „Rezygnacja” w treści maila.
Download