MSG-opracowanie-wykladow - 6 semestr

advertisement
MSG-opracowanie-wykladow.doc
(192 KB) Pobierz
PODSTAWY MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH. PRZEGLĄD
TEORII. MSG I ICH PRAKTYCZNE ZNACZENIE. MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ
PRACY.
MSG – to dyscyplina naukowa mająca na celu rozpoznanie związków i zależności, które występują
w skali globalnej. Są przedmiotem, które zajmują się badaniem więzi (powiązań) pomiędzy
przedsiębiorstwami, krajami lub grupami krajów, występującymi w skali międzynarodowej. Skala
pojawia się wtedy gdy zjawisko występuje i da się ją zmierzyć. Powiązania te analizowane są z dwóch
punktów widzenia: 1) z pkt. widzenia praw ekonomicznych rządzących zachowaniem
przedsiębiorstw, krajów i grup krajów w procesie kształtowania międzynarodowych powiązań
gospodarczych 2) z pkt. widzenia polityki ekonomicznej, którą prowadzą podmioty gospodarcze
rozwijając powiązania międzynarodowe.
Zakresem działania dyscypliny naukowej MSG są: warunki prowadzenia działalności gospodarczej,
aspekty związane z kontraktam, problematyka makrogospodarcza, rola współdziałania podmiotów
MSG, obrót pracą, ocena warunków prowadzenia wymiany międzynarodowej
MSG składają się z dwóch części: Teoria MSG zajmuje się badaniem praw ekonomicznych
rządzących procesami zachodzącymi w gospodarce światowej. Zagraniczna czy międzynarodowa
polityka ekonomiczna określa środki osiągania przez państwo postawionych sobie celów
gospodarczych oraz osiągania celów różnych krajów w drodze współpracy gospodarczej. Oprócz
problematyki teorii i polityki ekonomicznej MSG analizują również problemy globalne.
PRZEGLĄD TEORII MSG:
Teoria kosztów absolutnych- przesłanka- Absolutne różnice kosztów produkcji, Rozpatrywane
podmioty handlu międzynarodowego- kraje, Wyjaśnianie handlu na podstawie czynników o
charakterze podażowym lub popytowym- Czynniki podażowe
Teoria kosztów względnych:
- sensu stricte- Względne różnice nakładów i wydajności pracy, Kraje, Czynniki podażowe
- teoria kosztów realnych- Względne różnice tzw. kosztów realnych, Kraje, Czynniki podażowe
- teoria kosztów alternatywnych- Względne różnice tzw. kosztów alternatywnych, Kraje, Czynniki
podażowe
Teoria obfitości zasobów- Różnice pod względem ilości i jakości czynników wytwórczych, Kraje,
Czynniki podażowe
Teoria przewagi z tytułu dysponowania- Różny stopień dysponowania produktami i czynnikami
wytwórczymi, Kraje, Głównie czynniki podażowe
Teorie neotechnologiczne:
- korzyści skali- Różnice kosztów wskutek osiągania korzyści ze skali produkcji, Kraje,
przedsiębiorstwa, Głównie czynniki podażowe
- luki technologicznej- Dysponowanie określonymi produktami, doświadczeniami itd., Kraje,
przedsiębiorstwa, Głównie czynniki podażowe
- cyklu życia produktu- Występowanie faz życia produktu, Kraje, przedsiębiorstwa, Głównie
czynniki podażowe
Teoria podobieństwa preferencji- Występowanie podobieństw i różnic poziomu dochodów
indywidualnych, Kraje, konsumenci, Czynniki popytowe
Teoria zróżnicowania produktów- Zróżnicowanie właściwości produktów, Kraje, przedsiębiorstw,
Głównie czynniki popytowe
Teoria względnych korzyści z tytułu różnic poziomu rozwoju gospodarczego- Zróżnicowanie
poziomu konkurencyjności cenowej i pozacenowej, Kraje, przedsiębiorstwa, Głównie czynniki
podażowe
Teorie syntetyczne- Zróżnicowanie poziomu gospodarczego, konkurencyjności, wyposażenia w
czynniki, Grupy krajów, kraje, przedsiębiorstwa, Czynniki podażowe i popytowe
MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ PRACY jest częścią społecznego podziału pracy.
Podział pracy prowadzi do specjalizacji danego kraju w produkcji dobra bądź usługi. Chęć do
poszukiwania coraz to lepszych produktów, to podział pracy, który powoduje rozwój.
Międzynarodowy podział pracy – stanowi szczególną formę społecznego podziału pracy,
dokonującego się pomiędzy podmiotami działalności gospodarczej w ramach różnych organizmów
państwowych; obecnie jest to bardzo szczegółowy podział - duża specjalizacja.
Międzynarodowy podział pracy ma wiele aspektów opartych:
- na warunkach ekonomicznych
- na warunkach naturalnych
- na warunkach społecznych.
Niektóre czynniki są symulatorami rozwoju i podziału pracy. Transfer ludzi z jednego miejsca na
drugie, transfer technologii itp. Ułatwiają podział pracy.
Społeczny podział pracy to także różnice klimatyczne, udział czynników produkcji (w tym czynnika
ludzkiego). Społeczny podział pracy jest stymulatorem rozwoju.
Czynniki określające specjalizację danego kraju w podziale pracy:
A. Czynniki wewnętrzne (specyficzne cechy gospodarek poszczególnych krajów)
 Warunki naturalne
położenie geograficzne, klimat, gleby, zasoby naturalne, czynniki demograficzne (liczba ludności,
struktura, wykształcenie)
 Warunki nabyte (dziedzictwo przeszłości)
związane z osiągniętym poziomem rozwoju gospodarczego i istniejącą infrastrukturą gospodarczą:
- zasoby kapitałowe kraju
- stan infrastruktury gospodarczej
- poziom nowoczesności posiadanego aparatu technicznego
- nowoczesność rozwiązań instytucjonalno-systemowych
 Postęp techniczny - zdolność gospodarki do wdrażania rozwiązań postępu technologicznego, np.
gdy mało jest wysoko wykwalifikowanej siły roboczej można wprowadzić rozwiązania
komputerowe.
 Czynniki systemowe
system polityczny, przyjęte rozwiązania instytucjonalne, przepisy regulujące działalność
gospodarczą, fiskalną, celne, zakres uczestnictwa państwa w gospodarce itp.
 Zdarzenia pozaekonomiczne (nieprzewidywalne)
klęski żywiołowe, wojny, zaburzenia społeczne itp.
Pozataryfowe B. Czynniki zewnętrzne
Efekt rozwoju międzynarodowego podziału pracy, wynikają z przekształceń w gospodarce światowej
jako całości.
Bardziej podatne na tego typu zmiany są kraje małe, o małym potencjale gospodarczym. Są pewne
tendencje ogólnoświatowe, do których kraj musi się dostosować. Czynniki te mogą korzystnie
wpływać na możliwości specjalizacji, mogą też wpływać negatywnie (np. liberalizacja handlu -
GATT / WHO - zniesienie stawek celnych na pewne produkty co doprowadzi do napływu towarów
do kraju). Kraje rozwinięte, duże są na nie bardziej odporne (w dużej mierze kształtują te czynniki).
RYNEK MIĘDZYNARODOWY I JEGO STRUKTURA, PODMIOTY I ELEMENTY
RYNKU MIĘDZYNARODOWEGO. KONIUNKTURA MIĘDZYNARODOWA – POMIAR I
INTERPRETACJA (TERMS OF TRADE).
GOSPODARKA ŚWIATOWA = RYNEK MIĘDZYNARODOWY
Dwa kryteria spojrzenia na gospodarkę światową:
1) Z punktu widzenia funkcjonalnego – jako historycznie ukształtowany i zmieniający się w czasie
system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i częściowo
instytucjonalnych, między gospodarkami narodowymi różnych krajów o różnych poziomach
rozwoju społeczno – gospodarczego, włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji i
wymiany.
2) Z punktu widzenia instytucjonalnego – to zbiorowość różnych podmiotów (organizmów
instytucjonalnych) i instytucji funkcjonujących zarówno na szczeblu krajowym jak i
międzynarodowym, bezpośrednio lub pośrednio zajmujących się działalnością gospodarczą, oraz
powiązanych ze sobą w pewien całościowy system poprzez sieć (!) międzynarodowych stosunków
ekonomicznych. Można tworzyć tę społeczność i w niej czynnie uczestniczyć.
PODMIOTY RYNKU MIĘDZYNARODOWEGO
1) PRZEDSIĘBIORSTWA – zwane przedsiębiorstwami translatowymi, międzynarodowymi
(korporacje transnarodowe) – o różnych strukturach i formach organizacyjnych – z wszystkimi
mutacjami i kombinacjami rozwiązań prawnych tych przedsiębiorstw.
2) PRZEDSIĘBIORSTWA KRAJOWE – (narodowe) – które chcą być lub dbają o to, aby stać się
elementem gospodarki światowej i wejść na rynek międzynarodowy. Wejście na ten rynek stwarza
zawsze możliwość rozwoju dla każdego.
3) GOSPODARKI NARODOWE
4) UGRUPOWANIA GOSPODARCZE – enklawy gospodarcze – porozumienia międzynarodowe
między krajami. Ugrupowania integracyjne, mają charakter najczęściej lokalny. Chcą się
wyróżniać na tle otoczenia, ale nie po to, aby się pokazać, lecz po to, aby realizować wspólne cele
gospodarcze. W stosunkach międzynarodowych dba się o to, aby była pełna symetria praw i
obowiązków i wszyscy muszą być traktowani tak samo. Czasem potrzebne są różne kwestie, które
trzeba rozwiązać aby to było możliwe.
5) MIĘDZYNARODOWE UGRUPOWANIA GOSPODARCZE – wywierają wpływ na
mechanizmy gospodarki, mają ambicje kontrolne i stanowiące.
Ocena koniunktury podstawowymi instrumentami jest- barometr koniunktury, test koniunkturalny,
metoda bilansowa (bierzemy korzyści i zagrozenia i je analizujemy), met ekonomiczne, opisowe.
TERMS OF TRADE – warunki wymiany - rozumiane jest jako relacja zmian cen dóbr
eksportowanych do zmian cen dóbr importowanych przez poszczególne kraje. Cel określenie jak z
biegiem czasu zmienia się siła nabywcza jednej grupy towarowej w stosunku do innej tj. towarów
eksportowanych do importowanych przez poszczególne kraje lub grupy krajów jeśli w ich strukturze
nie zachodzą zbyt wielkie zmiany. Wskaźnik ten wykorzystywany jest do pomiaru koniunktury.
Wyróżniamy:
1) Cenowy TOT  relacja zmian cen towarów eksportowanych do zmian cen towarów
importowanych w określonym czasie, jego wartość rośnie jeżeli ceny dóbr eksportowanych w danym
okresie rosną szybciej niż ceny dóbr importowanych przez ten kraj. Taki kierunek zmian oznacza
zwiększoną siłę nabywczą kraju. Wzór TOT= (((Et1/Et0)/(It1/It0))*100) Jeżeli wskaźnik cenowy jest:
> 100  wskaźniki wymiany ulegają polepszeniu, <100wskaźniki wymiany ulegają pogorszeniu,
= 100  wskaźniki wymiany nie ulęgają zmianie. Wykorzystywany jest w rocznikach statystycznych.
2) Wolumenowy (ilościowy) TOT – określa relację zmian cen importu w okresie t i zmian cen
eksportu w tym samym okresie, przez ten wskaźnik rozumie się zmiany ilości towarów jakie musi
eksportować kraj aby móc importować określone ilości danego zestawu towarów. Wzór TOT=
(((It1/It0)/(Et1/Et0))*100) Jeżeli wskaźnik wolumenowy jest: > 100  wskaźniki wymiany ulegają
pogorszeniu, < 100  wskaźniki wymiany ulegają polepszeniu, = 100  wskaźniki wymiany nie
ulegają zmianie Jeżeli wskaźnik cenowy TOT > 100 wskaźnik wolumenowy musi być < 100 (i
odwrotnie), ponieważ interpretacja nie może być sprzeczna. Wskaźniki TOT nie mają miana
(jednostki) dlatego aby można je było porównać mnożymy je przez 100.
3) Dochodowy wskaźnik TOT – income TOT
4) Grupa: jedno, dwu i wieloczynnikowe wskaźniki TOT:
Jednoczynnikowe – relacja zmian cen towarów eksportowanych oraz towarów importowanych przez
dany kraj w określonym czasie (cenowy TOT) skorygowany o zmiany wydajności czynników
produkcji zatrudnionych w produkcji eksportowej tego kraju między okresem analizy (t), a okresem
początkowym.
Dwuczynnikowe - relacja zmian cen towarów eksportowanych oraz towarów importowanych przez
dany kraj w określonym czasie (cenowy TOT) skorygowany o zmiany relacji wymiennych czynników
produkcji zawartych w towarach wywożonych przez ten kraj do czynników produkcji zawartych w
towarach przywożonych do tego kraju.
Wszystkie wskaźniki TOT mogą być stosowane tylko wówczas gdy zbilansowana jest wymiana
tzn. eksport = import. W Polsce taka sytuacja nie występuje (jak w większości krajów) a mimo to
stosowany jest wskaźnik TOT ponieważ pomimo obarczenia błędem jego użyteczność jest istotna.
MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE,
UWZGLĘDNIENIEM UE, WTO, OECD, IMF, WNP.
ZE
SZCZEGÓLNYM
BANK ŚWIATOWY
Utworzony został w 1944 r., podpisały go 44 państwa założycielskie.
- wyeliminowanie skrajnego ubóstwa,
- zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym,
- promowanie równości płci i awans społeczny kobiet,
- ograniczenie umieralności dzieci,
- poprawa opieki zdrowotnej nad matkami,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób,
- stosowanie zrównoważonej metody gospodarowania zasobami naturalnymi
- stworzenie globalnego, partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju.
FUNKCJE BANKU ŚWIATOWEGO:
- kredytowa – dostarczanie krajom członkowskim środków na finansowanie odbudowy i rozwoju
gospodarczego,
- koordynacyjna – harmonizacja pomocy kredytowej, płynącej z różnych źródeł,
- gwarancyjna – zachęca do międzynarodowych inwestycji,
- doradcza – udzielanie pomocy technicznej przez ekspertów BŚ
- mediacyjna – pomoc w rozwiązywaniu sporów.
WTO- ŚWIATOWA ORGANIZACJA HANDLU
Powstała na gruncie innej organizacji – Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu (GATT). Utworzona
została w Marrakeszu (Maroko) 1994 r., rozpoczęła działalność w 1995 w Genewie, członkami jest
153 państw Jesteś członkiem musisz wykonywać zadania: a)klauzura narodowa- czyjś handel masz
traktować jak swój, b) klauzura najwyższego i najmniejszego uprzywilejowania cele: czuwanie nad
wdrażaniem i przestrzeganiem wszystkich postanowień przez jej członków, służenie pomocą w
rozstrzyganiu sporów handlowych, dokonywanie przeglądu polityki handlowej, służenie jako forum
do dalszych negocjacji mających na celu liberalizację handlu międzynarodowego i współpraca w
tym zakresie z m.in. MFW i Bankiem Światowym. Zadania WTO to liberalizacja międzynarodowego
handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie
sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualnej. Kraje
przystępujące do WTO zobowiązane są do dostosowania wewnętrznego ustawodawstwa do norm
Światowej Organizacji Handlu oraz udzielania koncesji handlowych podmiotom zagranicznym.
IMF- MIĘDYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY
Utworzony został w Breton Woods w 1994 r., członkami jest 186 państw. Cele: wspieranie krajów
zadłużonych (Wegry), uprowadzenie złota papierowego, popieranie międzynarodowej współpracy
walutowej, ułatwianie rozwoju i zrównoważonego wzrostu wymiany międzynarodowej (utrzymanie
wysokiego poziomu zatrudnienia i dochodu realnego, rozwijania zasobów produkcyjnych wszystkich
członków), przyczynianie się do utrzymywania stabilnych walut, unikanie dewaluacji walut w celach
konkurencyjnych, pomoc w tworzeniu wielostronnego systemu regulowania należności w zakresie
bieżących transakcji między członkami, wzmocnienie zaufania do członków przez pozostawienie do
ich dyspozycji środków funduszu. Funkcje IMF: regulacyjna - ustanowienie międzynarodowych
norm i wzorców działania w sferze międzynarodowych stosunków finansowych, kredytowa –
dostarczanie krajom członkowskim dodatkowych środków finansowych, konsultacyjną – miejsce
konsultacji, wymiany doświadczeń oraz doradztwa gospodarczego dla krajów członkowskich,
kontrolną – nadzorowanie ustalonych programów i realizacji celów.
MIĘDZYNARODOWY BANK ODBUDOWY I ROZWOJU (IBRD): Bank Światowy, 25
czerwiec 1946 rozpoczął działalność, powstał na konferencji w Breton Woods w USA, duże znaczenia
miała niestabilność świata, utworzyły go 44 państwa w tym Polska, obecnie uczestniczy 186 państw,
siedziba Waszyngton, w tworzeniu brał udział Keynes, sukcesy- Plan Marshalla dla Europy, grupa
Banku Swiatowego- organizacje wspólnie działaljace w MBOiR. Główną przesłanką dla jego
stworzenia była przede wszystkim chęć odbudowy zniszczonych II wojną światową krajów Europy i
Japonii. Istotnym celem statutowym było również wsparcie dla rozwijających się krajów Azji,
Ameryki Łacińskiej i Afryki. Cele: pomoc w odbudowi i rozwoju państw członkowskich poprzez
pobudzenie inwestycji i postępu, wspieranie długofalowego zrównoważonego rozwoju handlu
międzynarodowego, Wspieranie i planowanie prywatnych inwestycji zagranicznych dokonywanych
przez inwestorów za pomoca gwarancji pozyczek i innych lokat, udzielanie i gwarantowanie
pozyczek z innych źródeł, wspieranie rozju przedsiębiorczości
EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU (EBOiR) Utworzony 1991 r., zrzesza 63
państwa, ma mały kapitał, siedziba w Londynie Cel: finansowanie rozwoju gospodarczego krajów
Europy Środkowej i Wschodniej, przyspieszenie procesu transformacji gospodarek tych krajów,
inwestycje w tych krajach, udzielanie pomocy finansowej krajom członkowskim w realizacji reform
gospodarczych, sektorowych i strukturalnych, rozwój infrastruktury potrzebnej do wzrostu sektora
prywatnego, podtrzymywanie procesów przekształceń gospodarczych, Popiera rozwój zapewniający
ochronę środowiska. Funkcje EBOiR kredytowa – dostarczanie krajom członkowskim środków na
finansowanie określonych projektów, kanalizacyjna – jako katalizator procesów finansowania
projektów z udziałem innych instytucji finansowych, gwarancyjna – udziela gwarancji kredytowych
państwom członkowskim, konsultacyjna - miejsce konsultacji, wymiany doświadczeń oraz doradztwa
gospodarczego dla krajów członkowskich.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
...
Plik z chomika:
PsychotropowyTester
Inne pliki z tego folderu:


 Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski.pdf (46170 KB)
Gierszowska Romanowska Analiza strategiczna firmy.pdf (21534 KB)
 Skalik J. Metody i techniki organizatorskie.pdf (7012 KB)
 Wasiluk.pdf (706 KB)
zagadnienia_egzamin_dyplomowy_licencjacki_2015-2016_1.pdf (140 KB)
Inne foldery tego chomika:


1 semestr
2semestr
 3 semestr inne
 3 semestr ksiazki
 4 semestr
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download