wyklad socjologia

advertisement
SOCJOLOGIA:) :D
Geneza nazwy Socjologia to początek XiX w, twórcą jest August Comte. Związane z rewolucją
przemysłową, zmieniające się normy i wartości, pewne normy przekazywane są z pokolenia na
pokolenie w procesie socjalizacji, zmiana społeczna polega na zmianie norm
TRAUMA KULTURALNA- stare normy już nie obowiązują pojawiają się nowe klasy
U genezy filozofii leżą:
1
- Historiozofia
- A.Comte ( społeczeństwo zmienia się jak zmienia się sposób myślenia; era pozytywistycznego
myślenia ; sięganie do faktu rozumu)
- H. Spencer (prawo ewolucji społeczeństwa, świat zmienia się bo zmienia się świat przyrody)
K.Marks , nowe metody pracy, zmieniają się relacje między ludźmi, konflikt interesów prowadzi do
konfrontacji
SOCJOLOGIA ANALITYCZNA
Durkheim XiX/XX w odwołuje się do społeczeństwa francuskiego wprowadza teorię chaosu
aksjomatywnego, ład i nieład; zasady podziału pracy społecznej i samobójstwo anomijne
- Tonnies społeczeństwo jako dominacja organizacji formalnych, znaczenie zycia wspólnotowego,
wspólnotę cechuję bezpośredniość kontaktów, zwrócenie uwagi na dynamikę
Webber
SOCJOLOGIA EMPIRYCZNA
- orientacja teoretyczna w poł. XX w realizowana przez 2 metody:
- Jakościowe ( stosowane do celów badawczych, nie są dokładne to wstępne rozumienie,
interpretacja wątpliwych konkluzji, czasochłonne, kosztowne)
- ilościowe ( muszą być realizowane na bazie reprezentacyjnej standaryzowana wersja narzędzia za
pomocą którego robimy badania , np. kwestionariusz bierzemy do analizy cechy położenia
społecznego, czyli płeć, wiek, wykształcenie, kategorię społeczno-zawodową, miejsce zamieszkania)
2
Geneza socjologii empirycznej:
- zapotrzebowanie na konkret
- konflikty przemysłowe (kryzys lat 30)
- rozwój w USA instytucji demokratycznych, czyli mechanizmu wyborczego
- potrzeba opisywania prawidłowości zachowań konsumentów
Wywiad: technika komunikowania bezpośredniego, badacz rozmawia z osobą badaną
Ankieta komunikacja pośrednia za pomocą kwestionariusza
Rodzaje ankiet:
- przestrzeni wirtualnych
- pocztowa
- ankieta rynkowa ( dołączona do produktu)
- prasowa
- audytoryjna (badają zgromadzeni w jednym miejscu)
Zastosowanie badań ankietowych:
- do badania opinii publicznej (CBOS)
- badanie zachowań
3
- rynkowe (ceny produktów)
- akademickie ( na podstawie twierdzeń i hipotez)
Tuner – wiedza o pożytkach kulturalnych a) wiedza o kodach
- symboli kulturalnych (kultura ma znaczenie dla procesów gospodarczych)
Symbole językowe ułatwiają zorganizowanie się społeczeństwa.






Systemy językowe
Systemy technologiczne (komunikacja)
Systemy wartości
Systemy przekonań
Systemy norm
Zasoby wiedzy
Coleman- przezwyciężenie ograniczeń związanych z miejscem przebywania ; społeczeństwo
doświadczone; przestrzeń jest wartością , ale z drugiej strony wszystko ma swoje
ograniczenia, np. telefon kom poszerza horyzonty możemy się komunikować z kim chcemy,
ale z drugiej strony wszyscy mogą się komunikować z nami i ogranicza nam to nasza wolność
Rozwój technologii ograniczenie wolności
Syntetyczność kontaktów  alienacja wartości
WARTOŚCI:
Uznawane
realizowane
Przekonania to nasze subiektywne definicje sytuacji, mają charakter świadomościowy
4
Różne typy wiedzy:





Teoretyczna
Ekspercka oswojenie wiedzy teoretycznej i wdrożenie jej w życie
Wiedza zarządcza ( organizowanie zespołów ludzkich)
Tradycyjna ( przekazywana z pokolenia na pokolenie)
Potoczna ( common sense) mieszanka różnych rodzajów wiedzy odnosi się do danej
lokalności
Wiedza o zróżnicowaniach kulturalnych, tzw. Dyskusja kulturowa, dziś mamy do czynienia
Z migracjami przez to powstają społeczeństwa wielokulturalne
Hannerz „Siedem argumentów na rzecz różnorodności kulturowych”:
1. Hołdowanie zasadom kreatywności rodzaju ludzkiego
2. Odwołanie się do zasad sprawiedliwości i samostanowienia
3. Traktowanie różnorodności jako korzystnej dla procesu adaptowania się do coraz
bardziej ograniczających się zasobów środowiska
4. Różnorodność neutralizuje zależnościowe powiązania praktyki z gospodarką
5. Odwołanie się do estetycznego stanowiska postulującego postrzeganie piękna w
istnieniu różnorodności
6. Kulturowa różnorodność stanowi wyznanie intelektualne będące wartością autotemiczną
7. Fakt istnienia różnorodności dostawcą wiedzy na temat sprawdzonych sposobów
radzenia sobie z problemami w różnych warunkach
 Wymiar ekonomiczny różnorodność kulturowa ułatwia przetrwanie, równowaga ze
środowiskiem w którym się żyje.
 Różnica jako forma oporu
 Twórcze funkcji kultury czyli wzbogacenie świata
5
 Mobilizacja do wzbogacenia
 Kulturowa różnorodność to klucz do przetrwania
Ograniczenia niebezpieczeństwa bycia błędnie poinformowanym:
 Uprawomocnione sposoby zbierania informacji
 Konstrukcja procesu badawczego
TEORIA

WYBÓR METODY BADACZEJ:
 Eksperyment
 Badania sondażowe
 B. terenowe (monografia)
 Analiza treści
 Analiza danych zastanych
 Badania porównawcze
TECHNIKI ZBIERANIA INFORMACJI:
TECHNIKI OBSERWACYJNE
6
TECHNIKI OPARTE NA WZAJEMNEJ KOMUNIKACJI
Techniki
niestandaryzowane
Techniki
standaryzowane
Obserwacje
niekontrolowane
Obserwacje kontrolowane
bezpośrednie
pośrednie
Technika wywiadu
swobodnego (wolnego)
Techniki otrzymywania
wypowiedzi pisemnych
niestandaryzowanych
Techniki wywiadu
kwestariuszowego
Techniki ankiety
WIĘZI SPOŁECZNE:
Mechanizm tworzenia więzi społecznych wiąże się z powstaniem społeczeństwa
Styczność relacji= wzajemne oddziaływanie, mogą mieć charakter pośredni poprzez symbole, kulturę
integracja społeczna jako stała cecha społeczeństw  wzajemne oddziaływanie na siebie w
kontaktach twarzą w twarz, odwołują się do zasobów wiedzy do reguł , korzystamy z symboli
Interakcje staja się uporządkowane poprzez symbole proces wzajemnego oddziaływania ulega
transmisji
proces instytucjonalizacji – przekazywanie utrwalenie narzuconych wzorów i zachowań innym
7
proces intercjalizacji - przyswajanie pewnych wartości ( przejście od wiedzy do uznania wartości za
własne), proces ten dokonuje się w procesie socjalizacji, czyli całokształtu wpływu społeczeństwa na
jednostkę, socjalizacja czyli całokształt wpływu społeczeństwa na jednostkę
Podstawowe funkcje socjalizacji:
 Uczy określonych zachowań
 Wpaja aspiracje
 Daje kompetencje
Resocjalizacja – przymusowa forma oddziaływania na tych, dla których wpajanie wartości nie
przynosi rezultatów
Więź społeczna – ogół stosunków społecznych wiążący ludzi w dany zbiór oraz podstaw członków
grupy wyrażających się w sposobie identyfikacji i solidarności z grupą
Rodzaje więzi społecznych:
1. Naturalne  w raz z przyjściem na świat, związek pochodzenia, krwi, kultury
2. Stanowione  dobrowolne nasze wybory np. wybór studiów często wchodzenie do grup ,
które już istnieją
- pod przymusem  organizacje totalne, to dowódca rości sobie prawo do wpływu na nasze
więzi z innymi np. więzień, żołnierz
1. Uczuciowe charakter psychiczny, subiektywny  rodzina, przyjaciele
2. Dyrektywne (rzeczowe)  płyną z faktu obecności w jakimś miejscu
Obiektywny : Mieszkam w Łodzi Subiektywny: Jestem Łodzianinem
1. Formalne – ustanowione przepisami, prawem np. regulamin studiowania
2. Nieformalne  np. przyjaciół
8
Często te wymiary się ze sobą łączą np. Miłość rodzinna, a normy prawne dotyczące
np. opieki nad dzieckiem
1. Częściowe  obejmują jakiś jeden aspekt . Każdy z nas może być opisany
poprzez kilka częściowych
2. Całkowite  powstaje więź gdy wszystkie stosunki są ze sobą powiązane w jedna
całość np. Jednostka identyfikuje się tylko z jedną zbiorowością
1. Długotrwałe  wiążą nas ilością więzi między ludzkich (rodzina, przyjaciele)
2. Krótkotrwałe  praca
1. Pierwotne  grupy pierwotne rodzina, przyjaciele, wspólnoty terytorialne
, same w sobie są wartością , wymiar funkcjonalny poprzez pokazanie całej naszej
postaci
(naturalne, bezpośrednie, osobiste, emocjonalne, trwałe, nieformalne)
2. WtórneZadaniowe wtórne formalne, pośrednie, rzeczowe, nietrwałe,
częściowe, stanowione, racjonalne
Więzi pierwotne łączą się z wtórnymi i dzięki po części nim te pierwsze nadal
funkcjonują (zmieniające się proporcje)
9
Wspólnota (Gemeinschaft)
Społeczeństwo (Gesellschaft)
Dominują więzy:
Pokrewieństwo, braterstwo,
sąsiedztwo
Umowy, dóbr materialnych,
wyrachowania
Łączy ze sobą ludzi:
Jako osobowości
Rolami wyodrębnionymi , ze względu na
jakąś funkcje
Czynnikiem kontroli społecznej jest:
Zwyczaj i tradycja
Sformalizowane prawo
Jej członkowie kierują się w postępowaniu :
Wiarą
Opinia publiczną
Gospodarczą podstawą wspólnoty jest:
Własność zbiorowa
10
Pieniądz i własność
Model wiejskiego sposobu życia:
 tradycjonalistyczny sposób zachowania przepływ wiedzy między
pokoleniami, często w przekazie ustnym
 familiarność  krąg krewniaków sąsiedzkich, społeczność lokalna
zaspokaja niemal wszystkie potrzeby, samowystarczalna grupa,
zamknięta w sobie, oparta na podobieństwie warunków życia
 ograniczone aspiracje
 mała empatia  gdyż oparte na podobieństwach
 uleganie wrogości w stosunkach z władzami
 ograniczona innowacyjność
 lokalno centryczne i konkretne ujmowanie świata
Model miejskiego trybu życia:
 uczestnictwo w ielosci grup celowych
 dominacja rodziny małej
 zanikająca instytucja sąsiedztwa
 anonimowość
 bezosobowość kontroli formalnej
 nadwątlenie autorytetu opartego na tradycji
 heterogeniczność (różnicowanie) społeczno – kulturalna
 wzmożona ruchliwość przestrzenna i społeczna
Fazy rozwoju społeczeństwa:
PRE|INDUSTRIALNY| POST
 Toffler koncepcja trzech fal cywilizacyjnych
1. Faza rolnicza
11
2. Faza cywilizacji przemysłowej
3. Faza oparta na wiedzy
 Bell społeczeństwo oparte na wiedzy i informacji
 Era industrialna – nowoczesność, zastosowanie nowinek technicnzych np. samochód
symbol kulturowy poł 50 do 70 .











Ludzie nowocześni ( cechy charakterystyczne) :
Otwartość na nowe doświadczenia
Gotowość akceptacji zmiany społecznej
Rozwój opinii ( perspektywa ponadczasowa)
Informacja porządkowanie jej jak też aktywne jej zbieranie
Czas bardziej orientacja na teraźniejszość i przyszłość niż na przeszłość
Planowanie – orientacja na planowanie długotrwałe
Umiejętności kalkulacji
Wysoka ocena umiejętności technicznych
Aspiracje zawodowe i oświatowe
Świadomość godności i szacunek dla niej
Rozumienie procesu produkcyjnego
Coleman
Ukazuje proces od społeczeństw (pierwotnych) do organizacji ( w której dominują
organizacji ( w której dominują organizacje społeczne celowo tworzone, np.
współczesne korporacje)
Przemiana od pierwotnych do celowych dokonuje się na 4 płaszczyznach:
12
1. Zmiana zachodzi w sposobie produkcji + nasz proces przyswajania tych
technologii
Okres przemysłowy
Otoczenie
Państwa narodowe kierujące gospodarkami narodowymi
- sprzedaż masowa
- standaryzacja
- państwo dobrobytu
Technika
- produkcja masowa ( w rozumienie Taylora i Forda)
- rutynowość
- produkcja towarów
Struktura społ.
Kultura
Struktura
fizyczna
13
- biurokratyczna
- hierarchiczna z naciskiem na komunikacje pionową
- socjalizacja
Integracja pionowa i pozioma
Koncentracja na kontroli
- szacunek dla stabilności tradycji i zwyczaju
- wartości organizacyjne, wzrost wydajność, standaryzacja
kulturalna
- koncentracja ludzi w miastach przemysłowych
- orientacja lokalna i narodowa
- czas jest linearny
Charakter pracy
- rutynowość
-niewykwalifikowana siła robocza
- funkcjonalna specjalizacja zadań
OKRES POSTINDUSTRIALNY
Kultura
Struktura
fizyczna
Charakter pracy
- szacunek dla niepewności, paradoksu mody
- wartości organizacyjne: jakość obsługa klienta, różnorodność
innowacyjność
- dekoncentracja ludzi
-zmniejszenie czasu komunikacji wiąże odległe przestrzenie i
zachęca do orientacji międzynarodowej i globalnej
- ciśnienie wymiaru czasowego (np. skrócenie żywotności
produktu)
- prowadzi do równoczesności
- nerwowość
- umiejętności oparte na wiedzy
- praca zespołowa ludzi o różnych specjalizacjach
- nacisk na samokształcenie
- zatrudnienie samego siebie, praca na odległość ( zlecenie
typu outsourcing), podzlecanie
Manule Castels- współkoncepcja tworzenia sieci.
Istotą jest ·założenie iż jesteśmy w fazie przejścia od tanich układów energii do
tanich układów informacji
- coraz tańsze techniki informacji
Cechy techniczne informacji
1. Informacja stanowi surowiec tej gospodarki
14
2. Wszechobecność wpływów nowych technologii ( kreowane przez nowe
medium)
3. operowanie nowymi technologiami informacyjnymi prowadzi nas do
sieciowej logiki
Wzrastająca interakcja:
a) Nieprzewidywalność interakcji
b) Strukturyzowanie i elastyczność
4. Elastyczność w sieci; mamy możliwość, że procesy są odwracalne, struktury
mogą być modyfikowane. Sieci służa do zdobywania przewagi. Wykluczenie
z niej prowadzi do marginalizacji.
5. Postępujące się łączenie różnych technologii w wysoce zintegrowane systemy
informacyjne.
Druga płaszczyzna ruchliwości społecznej:
( migracja, ruchliwość na rynkach pracy)
Wieś ludzie miasto
38% ludzi w Polsce mieszka na wsi
62% ludzi w Polsce mieszka w mieście
50 lat temu: 70 % na wsi ,a 30 % w mieście
Odwrócenie miasto > wieś a przedtem wieś > miasto
Wśród rolników następuje proces deagraryzacji, czyli odchodzenia od rolnictwa.
Czynni zawodowo rolnicy: 19,2 % I piętnastka UE około 4,2 %
15
Trzecia płaszczyzna – Przekraczanie ograniczeń związanych z miejscem
przebywania :
- inny sposób poznawania przestrzeni
- do terytorialność – tzw. Perspektywa de terytorialności, proces
charakterystyczny dla globalistycznego świata.
Charakter procesu dla globalizacji:
- masowe migracje
-elektroniczna mediacja więzi międzyludzkich
- narody zmieniają się w sieci diaspor
Proces de terytorialności – oderwanie się od dotychczas związanych z
przestrzenią związków z narodem
„ Nie musi osłabiać związków z narodem, jako manifestacja poczucia
przynależności,
Wspólnoty wirtualne- związane z elektryczną mediacją więzi międzyludzkich
Kiedyś Odległość:
- fizyczna ( np. w km)
- ekologiczna ( czas dostępu)
4. Płaszczyzna- erozja instytucji pierwotnych, upadek kluczowego znaczenia
dominacji struktur pierwotnych,
16
Coleman podkreśla, że upadek instytucji pierwotnych wiąże się z faktem zmian
technologicznych. Konsekwencją jest malenie znaczenia grup pierwotnych, coraz
większe znaczenie grup formalnych.
Pierwotnie opierała się o normy lokalnej, zamknietej społeczności (
przekazywane z pokolenia na pokolenie)
Warunkiem skuteczności norm społecznych był kapitał ( a więc temu, ze była
ona izolowana siłą)
Kapitał społeczny- zespół wartości i norm, które uznają członkowie grupy i które
umożliwiają im współpracę.
Jeżeli członkowie grupy oczekują od innych uczciwego postępowania, muszą
sobie ufać
Kultura zachowanie kapitał społeczny
Nie ma już ściśle powiązanych więzi społecznych, w skutek rozwoju nowinek
technologicznych; rozszerzająca wrażliwość kontaktu. Społeczeństwa przyszłości
będą miały charakter skonstruowany ( oparte na strukturach formalnych)
Współczesne ujęcie przekształceń co się z nimi stało ( efekty), 3 hipotezy:
1. Zanik społeczności lokalnej zakłada się że modernizacyjne procesy społeczne
przejawiają się w urbanizacji industrializacji, ruchliwości społecznej, wzrost
autonomii jednostki (indywidualna) prowadzą do zaniku terytorium. Rozpad
bliskich powiązań, brak kontroli społecznej. Konsekwencja: Jednostka słabo
zakorzeniona w trwałych interakcjach ( na poziomie mikro w miejscu
17
zamieskzania, podlega wykorzenieniu lokalnemu na poziomie makropodlega modzie , naśladownictwu).
2. Wspólnota zachowania- argumentuje na rzecz przetrwania.
Cechą wspólną- jest założenie że wspólnota przetrwała w bezpośredniej
więzi osobistej ora zw wymiarze terytorialnym.
2.1 Akcentuje się ową wspólnotowość ( podst. Jest najbliższe sąsiedztwo)
2.2 Kieruje nas do zwrócenia uwagi na znaczącą rolę organizacji formalnych
w ramach zw. Bezpośrednich.
3. Wspólnota uwolniona- wspólnota zachowana ale podlegająca procesom de terytorialności . Kategoria sieci daje nam przestrzenne uwolnienie,
rozproszenie, rozległość obszarową , przestrzeń prywatną- sieć
indywidualizuje.
Sytuacje kreowania, sytuacje różne od tradycyjnego pojmowania, czyli
przynależności do miejsca zamieszkania.
Społeczność wirtualna:
Świat wirtualny i świat realny nie są to światy funkcjonujące obok siebie, ale
światy te przenikają się ( społeczeństwa wirtualne mogą kreować nowe idee,
mobilizować środki finansowe, mające odbicie w realnym świecie,
Granovefter- Wyróżnia 2 rodzaje sieci
1. Silne ( pierwotne)
18
2. Słabe ( zawodowe, luźne)
Eksperyment Milgrama w 1967 kilkaset osób miało przekazać list do
wskazanego adresata (mieli dotrzeć do maklera), lecz adres pocztowy nie
został poddany członkom eksperymentu. Mieli oni dotrzeć do niego
poprzez sieci znajomości. Wystarczyło 6 ogniw.
Granovefter- podkreślał duze znaczenie więzi słabych, umożliwiają
dotarcie do danej osoby. W szukaniu pracy lepsi są znajomi niż krewni.
Wspólnota sieci- społeczeństwo interakcyjne. Wellman zauważa że:
1. Wspólnoty wirtualne nie muszą być przeciwstawne wspólnotom
fizycznym są one odmiennymi formami wspólnoty. Każde z nich
cechują się swoimi regułami oraz dynamiką.
2. Wspólnoty osobiste- nieformalne więzi międzyosobowe, obejmujące
bliskich jak i setki słabszych więzi.. Kluczowym rozróżnieniem między
więziami słabymi i mocnymi.
Czy wspólnoty wirtualne są społeczeństwami rzeczywistymi ?- Tak i
nie, SA wspólnotami, ale nie fizycznymi i nie podlegają tym samym
wzorom interakcji co wspólnoty fizyczne, zarazem nie są one
rzeczywiste. Funkcjonują na innym poziomie rzeczywistości. Są
interpersonalnymi sieciami społecznymi, których większość jest
oparta na słabych więziach, wysoce wyspecjalizowanych ale zdolnych
generować wzajemności i wsparcia, dzięki dynamice,
podtrzymywania interakcji. Sieć jest siecią przekraczającą dystans.
Łączą szybka zdolność rozprzestrzeniania masowych mediów i
19
wszechobecnością komunikacji osobistej. Sieć wzmacnia pozycję
jednostki
Diagnoza 2007 ( Polska)
40% gospodarstw posiada komputer, a 30 % Internet
KONTROLA SPOŁECZNA
(wzory zachowań (role)
Proces ich przekazywania uczenia się
Rola społeczna ma wymiar definicyjny
2-gi składnik roli – sposób pełnienia roli.
Wartości społeczne
Opisują cele ludzkiego działania
określają cele społeczne
Normy społeczne
Regulują przebieg
zachowania
20
opisują dany sposób
zachowania
wskazują powinności(
trzeba, należy,
powinienem)
Podsystemy normatywne:
- zwyczajowe
- obyczajowo-moralny
- prawny
Durkheim, Berger
System aksjonormatywny.
Reguły kulturowe:
- wartości, do czego dążyć
- normy, jak dążyć
Regulacja kulturowa odnosi się do działania społecznego. Każde działanie
można charakteryzować ze względu na cel lub środki. Reguły do metod
działania to reguły kulturowe. Mówią one co ludzie powinni robić
(normy). Wartości kulturowe, których przedmiotem są cele pokazanie
co jest celem słusznym. Ukazanie kierunków działania. Wartości się
zmieniają ; są zakorzenione w kulturze; różnorodne
Regulacje ludzkich działań różnią się siłą oddziaływania co do działania.
Imperatywy kulturowe – kategoryczne żądanie (nakaz)
- przyzwolenia ( może, wolno, dopuszcza się); formułowanie wprost lub
zastępowanie innym
- zalecenia lub preferencje- jakie postępowanie jest najlepsze z
zastrzeżeniem, że nie trzeba się tak zachowywać ukazanie ideałów
zachowań, kulturowe ideały osobowości
21
Durkeim- społeczna regulacja opiera się na kulturowych podstawach
życia społecznego znaczenie powtarzalnych, utrwalonych wzorów
zachowania dla ładu społecznego
Podejście tradycyjne – instytucja społeczna- utrwalone wzorce
zachowania Współcześnie to rozumowanie się pokrywa. Podejście
neoinstytucjonalne – używane nie tylko w socjologii, ale np. w ekonomii.
Używa się rozumienia pojęcia instytucja- to wszystkie wymyślone przez
człowieka ( zaprojektowane i nałożone na ludzkie zachowania) zasady i
reguły, które kontrolują , porządkują i czynią przewidywalnym świat
społecznych interakcji. Wymiar norm i wartości dwustopniowa siła ich
regulacji.
Różnorodne formy reguł kulturowych.
Podział reguł ze względu na treści:
- prawny
- zwyczajowy
- obyczajowo-moralny
Zwyczaje- bogata kategoria reguł towarzyszących nam w życiu
codziennym i we wszystkich jego przejawach.
Ich cechą jest uproszczenie życia nadania mu pewnego automatyzmuzwolnienie z każdorazowego podejmowania decyzji we wszystkich
sprawach.--> bezrefleksyjny automatyzm.
Zwyczaje tworzą się samoistnie, oddolnie
Maja prywatny charakter każdy ma swoje zwyczaje, podlegają
szerokiej tolerancji
Odmienne są reguły moralne – obyczaj jako mechanizm regulacji sfery
interakcji społecznych
22
Gdy dotyczy interesów innych a nie tylko
jednostkinielojalność , zdrada itd.
Dotyczy ważnych relacji międzyludzkich
Reguły prawne – rodzaj reguł kulturowych, nie treść jest istotna a sposób regulacji
 specyfika prawa
Ze względu na potrzebę jednoznaczności- artykułowane w formie pisemnej,
systematyzowane w kodeksach na straży prawa stoi szczególny system sankcji 
administrowany przez odpowiednie organy.
Triada- nowa trójca, zwyczaj-moralność-prawo podstawowa typologia.
Inne regulacje też odgrywają ważna rolę w naszym życiu
- styl artystyczny, kanony piękna  reguły estetyczne; element sztuki symbolicznej,
ale i folkloru.
Moda dotyka nie tylko spraw powierzchownych,
monopolizuje zachowana,
dyktuje bezwzględnie i dyskwalifikuje inne, jest dynamiczna
w tempie przemian
Nie tylko zachowania i
powierzchowność ale np.
badawcze wątki, sposoby
podejmowania analiz
Moda prowadzi do uniformizacji- paradoks
Jest elementem destrukcji jednostkowości, konformizacja
Problematyka nabywania wiedzy o systemie aksjonormatywnym ( procesie socjalizacji)
Funkcje socjalizacji:
 Uczy panowania nad popędami i potrzebami
 Zaspokaja ich w sposób uznawany za właściwy w danym społeczeństwie
 Wpaja : aspiracje do osiągania danych cech, stanów i rzeczy
23

Daje: wiedzę i umiejętności do grania ról społecznych , sprawności, kwalifikacje zawodowe
Fazowość socjalizacji: - proces poznawania i uznawania za własność jakichś wartości. W toku
socjalizacji jednostka uczy się grania różnych ról społecznych.
Prowadzi do konformizmu- do życia tak jak oczekuje tego grupa
Socjalizacja
=/=
wychowanie
Obejmuje wpływy rówieśników, znajomych
proces celowy,
kształtuje osobowość w ramach relacji innych
( według ideału wychowawczego)
Socjologiczna koncepcja osobowości:
1. Sfera biogenna – nasze biologiczne ciało
2. Sfera psychogenna – pamięć, wola, inteligencja
3. Socjogenna – stanowią ją jaźń subiektywna i jaźń odzwierciedlona
Nasze wyobrażenie o sobie samym,
Zakorzeniona w I fazie relacji z rodziną
Niektóre mogą być ukształtowane
niezgodnie z prawdą
Nasze wyobrażenie o tym kim
jesteśmy na podstawie ocen
innych osób
Subiektywizm inni+ nasze
reakcje na te wyobrażenia
Pełnione przez nas role społeczne cechuje dynamika; przejście z jednej do drugiej.
2 komponenty : def roli
Sposób pełnienia roli przez każdego z nas
Socjalizacja odnosi się do sfery socjogennej
24
Czynniki
socjalizacji
- Rodzina to najważniejszy czynnik socjalizacji  ma miejsce w I fazie
Nabywanie kompetencji. Jednostka poznaje pierwsze elementy kultury dzięki rodzinie.
- Grupa rówieśnicza – też daje kompetencje jednak o różnym statusie, o pozycje się walczy, nowa
wiedza o regułach życia społecznego, nie jest to relacja wychowawcza, nie przebiega z jakimś planem
4 etapy procesy edukacji kontekście mediów
1. Zainteresowanie treści ważne dla naszego życia
2. Przyswajanie – tego czego się nauczyliśmy + nowe sposoby wiedzy
3. Zastosowanie jak wykorzystujemy dana wiedzę w działaniu
4. Motywacja – co przynosi korzyści lub straty i prowadzi do wzrostu lub spadku motywacji w
danej dziedzinie.
2 aspekty :
- jak media uczestniczą w procesie socjalizacji  mogą wspierać inne instytucje
- mogą być postrzegane jako niebezpieczne dla pewnych wartości
Nagrody i Kary
- socjalizacja w wieku dojrzałym jest bardziej kreatywna, samodzielna. Wymaga przejścia od
zależności do autonomii, a następnie do oddziaływania na innych.
Resocjalizacja – wykorzenienie tego co otrzymaliśmy, dobrowolna lub pod przymusem
Pojęcia kontrola społeczna – XX – Ma związek z więzią społeczną , związana z fenomenem
zależności od siebie  ukierunkowują i ograniczają nasze działania.
2 wymiary
1. Funkcja perswazyjna – ma zapobiec działaniu niezgodnemu
2. Funkcja represyjna przejawia się sankcją za działanie niezgodne z przyjętymi normami
Statyczny – system Zach. Wymagany
Dynamiczny- represyjne i prewencyjne.
WYKŁAD Z 12 LISTOPADA ( przesłany przez: kasia_ala88 )
25
W Y K Ł A D z dnia 12. 11. 2007
Kulturowe reguły życia społecznego
Berger - jeden z socjologów.
2 perspektywy:

sposobu obecności w społeczeństwie;

obecność społeczeństwa w jednostce.
Wyróżnia się różne terminy:

system aksjonormatywny w nawiązaniu do polskiej tradycji socjologii;

instytucje w sensie normatywnym;

instytucje totalne.
Kulturowe reguły życia społecznego tworzą instytucje w sensie aksjonormatywnym. Florian Znaniecki
(najbardziej znany polski socjolog) nazywa te reguły systemem aksjonormatywnym. Charakteryzuje
się go poprzez reguły kulturowe, tzn. wartości i normy. Odnosi się to do działań społecznych
widzianych z punktu widzenia celów lub sposobu ich realizacji.
Normy kulturowe - to reguły, których przedmiotem są sposoby, metody, środki dążące do
realizacji celów; odpowiadają na pytanie: jak?
Wartości kulturowe - to reguły społeczne dotyczące ludzkich zachowań, których przedmiotem są
cele zachowań; wartości ulegają ciągłym zmianom. Wartościami mogą być, np.
sprawność fizyczna, zdrowie, sława, wykształcenie; środowisko naturalne
może również zostać uznane za wartość w społeczeństwie
postnowoczesnym.
Regulacje ludzkich działań różnią się siłą społecznego działania.
Piotr Sztompka wyróżnia 3 różne wymiary reguł:

imperatywy kulturowe - kategoryczne żądania/nakaz/zakaz aksjologiczny, np. dekalog, czy
fakt, że każdy musi mieć wykształcenie;

przyzwolenia ("można", "wolno") - formułowane wprost lub wypowiedzenie typu coś jest
zakazane lub dozwolone;

zalecenia, preferencje - wskazanie działania, jakie byłoby preferowane, ale z zastrzeżeniem,
26
że nie są one konieczne, np. ideał dżentelmena, rycerza; wzory, ideały postępowania;
kulturowe ideały osobowości; wskazują drogowskazy działań z nadzieją, że ludzie będą się do
nich stosować, ale nie przewidują przymusu.
Durkheim (prawnik, socjolog) za najważniejszą społeczną regulację uważa regulację życia
kulturowego. Podkreśla powtarzalność utrwalonych wzorców i ich znaczenie dla ładu społecznego. To
jest tradycyjne podejście. Durkheim jako pierwszy użył terminu instytucja w sensie
aksjonormatywnym.
Pojecie (tudzież podejście... nie wiem ;p) neoinstytucjonalne - używane nie tylko w socjologii;
nawiązuje do tradycyjnego; używa się tu rozumienia instutycja wg Chmielewskiego (on to tylko zebrał
w jedną całość i stworzył definicję), tak więc:
Instytucja - to wszystkie wymyślone przez człowieka, tzn. zaprojektowane i nałożone na ludzkie
zachowania zasady i reguły, które kontrolują, porządkują i czynią przewidywalnym (produktywnym.
możliwym, realnym) świat społecznych interakcji.
*termin instytucja jest wieloznaczny - więcej o nim na innym wykładzie.
** brak reguł = anomia (?)
Podsystemy normatywne (aksjonormatywne ze względu na treść) wg Sztopmki (?):

zwyczajowy
Zwyczaje - kategoria reguł towarzyszących człowiekowi w życiu codziennym, np. strój, co by tu dziś
zjeść itp. Funkcja - uproszczenie życia, pewne zautomatyzowanie życia
codziennego;
zwyczaje tworzą się spontanicznie; charakterystyczne dla tych spraw życia codziennego jest ich
prywatność; podlegają one szerokiej tolerancji;

obyczajowo - moralny
Odmienne względem zwyczajowego.
Obyczaj - mechanizm, który reguluje zachowania wchodzące w sferę obyczajowo - moralną; życie
jednego człowieka nie jest obojętne dla życia innego; nie jest to sprawa prywatna; dotyczy realcji
między ludźmi (interackji); należą do kategorii imperatywów; wiążą się z sankcjami;

27
prawny
Jest to trzeci rodzaj reguł kulturowych.
Prawo wyróżniamy ze względu na sposób regulacji; nie wytwarza się spontanicznie, wręcz przeciwnie,
jest tworzone celowo; ze względu na potrzebę jednoznaczności wymaga się by było w formie
pisemnej systematyzowane i publikowane; na straży prawa stoi szczególny system sankcji
administrowany przez organy wymiaru sprawiedliwości.
Innego rodzaju regulacje:

styl artystyczny - kanony piękna; odniesienie do reguł estetycznych; wyraz w sztuce
symbolicznej, ale też folkloru;

moda - bliska zwyczajowi; dotyczy spraw powierzchownych; dynamiczna; charakteryzuje ją
duża zmienność; rygorystycznie dyktuje swoje trendy, dyskwalifikuje inne; bycie modnym
prowadzi do uniformizacji, jak też konformistyczne poddanie się zbiorowości;
Problematyka nabywania wartości, wiedzy na temat reguł w sensie aksjonormatywnym - -> - -------->
socjalizacja
Funkcje socjalizacji:

uczy:
panowania nad popędami i potrzebami;
zaspokajania ich w sposób właściwy w danym społeczeństwie;

wpaja:
aspiracje do osiągania danych cech, stanów i rzeczy;

daje:
wiedzę i umiejętności do grania roli społecznych;
sprawności i kwalifikacje zawodowe.
Socjalizacja prowadzi do konformizmu - zachowania, jakiego grupa od jednostki oczekuje.
Wychowanie - element socjalizacji; proces celowy, intencjonalny; dokonuje się w ramach relacji
między wychowawczą a wychowankiem według przyjętego wzoru wychowawczego,
Socjalizacja obejmuje również inne wpływy: przyjaciół, znajomych, mediów, szkoły.
Socjologiczna koncepcja osobowości - wyróżnia się jej trzy sfery:

biogenna - biologiczna konstrukcja naszej osobowości - wzrost, kolor włosów;

psychogenna - wola, inteligencja;
28

socjogenna
a) jaźń subiektywna - nasze wyobrażenie o sobie samym (związane z I fazą socjalizacji, tj.
relacjami w rodzinie);
b) jaźń odzwierciedlona - nasze wyobrażenie o tym, kim jesteśmy na podstawie naszej
interpretacji tego, jak inni nas postrzegają + nasze reakcje na te wyobrażenia;
c) kulturowe reguły/ kulturowy ideał osobowości i jego wpływy;
d) pełnione przez nas role społeczne
(rola społeczna - zbiór przepisów określający sposób pełnienia tej roli przez każdego z nas)
Socjalizacja odnosi się do sfery socjogennej.
Instytucje socjalizujące:

rodzina - najbardziej trwały świat społeczny dla jednostki, miejsce automatyczne (?)

mass media - coraz powszechniejsza forma, dominująca
kapitał kulturowy (?) - jego nabywanie poprzez grupę rówieśniczą jest możliwe, ale w mniejszym w
stopniu niż poprzez rodzinę.
*grupa rówieśnicza nie jest przykładem relacji wychowawczej
4 etapy edukacji następujące po sobie w kontekście mass mediów (Bandura) dot. spraw codziennych:




zainteresowanie - interesują nas takie treści, które mają znaczenie dla naszych potrzeb,
interesów;
przyswajanie - przyswajamy te informacje i włączamy do naszego zasobu wiedzy;
zastosowanie - jak wykorzystujemy nabytą wiedzę w działaniu;
motywacja - co przynosi korzyści lub straty i prowdzi do spadku lub wzrostu zainteresowania.
Media w procesie socjalizacji:

umacniają i wspierają inne uczestniczące w socjalizacji instytucje;

mogą być postrzegane jako zagrożenie dla wartości przekazywanych w procesie wychowania;
założenie to zwraca uwagę, że media mogą uczyć norm i wartości przez nagrody i kary za
różne prezentowane zachowania, odwołując się do badań, że dzieci potrafią wyciągać
wnioski, odnosić je do własnego doświadczenia. Badania pokazują, że systematyczne
prezentacje obrazu społecznego może kształtować żądania i aspiracje dzieci (konformizm
mediów - faworyzują najbardziej dominujące, obowiązujące wartości)
29
Socjalizacja w wieku dojrzałym - samodzielna, kreatywna, konieczna; wymaga przejścia od zależności
do oddziaływania na innych.
Resocjalizacja - wykorzenienie, restrukturyzacja tego, co nabyliśmy; może być dobrowolna
(konwersja, np. religijna, zerwanie z nałogiem) lub przymusowa (np. szpital psychiatryczny).
Kontrola społeczna - termin powstały na początku XX wieku przez Amerykanina Rossa; odnosi się to
pojęcie do związku z więzią społeczną, czyli z fenomenem zależności od siebie - ukierunkowują nasze
działania, ale także je ograniczają)
2 wymiary kontroli społecznej:


funkcja prewencyjna - ma na celu zapobiec działaniom niezgodnym z prawem;
funkcja represyjna - przejawia się w sankcjach za działania niezgodne z prawem.
Kontrola społeczna - zespół czynników kształtujących zachowania jednostki w sposób społecznie
pożądany.
Czynniki te występują w 2 aspektach:

statycznym - społeczny system normatywny, wzorzec zachowań wymaganych;

dynamicznym - społeczne oddziaływanie represyjne i prewencyjne; stwierdzenia rozbieżności
między aktami zachowania jednostki a wymaganiami systemu normatywnego.
WYKŁAD z 19 listopada
Rodzaje sankcji:
1. Pozytywne i negatywne (kary, nagrody)
2. aktualne i perspektywiczne
3. Represyjne i prewencyjne
4. Realne i symboliczne
5. Sankcje formalne, nieformalne
30
System aksjonormatywny ułatwia organizowanie się społeczności intencją jest ład,
harmonia, niekiedy jednak występuję niespójność systemowa.
Tendencje:
1. Historyczna polega na procesach różnicowania
2. Odchodzenie od pierwotnych izolacji kultur do ich przemieszczania się 
społeczeństwo wielokulturowe
3. Tendencja- niezwykle istotne przyspieszanie zmian społecznych ( przyspieszenie
z innowacją, ciągłe zmiany sposobu życia, zwyczaju, moralności prawa)
Każde z żyjacyh pokoleń doświadcza normatywnych przemian. Dzisiejszy człowiek
jest bombardowany przez reguły.
Te 3 tendencje prowadzą czasem do niespójności.
Kilka form sprzeczności:
1. Anomia społeczna ( Emil Durkheim) dotyczy sytuacji kiedy sys.
aksjonormatywny przestawał być wspólny, stare wartości przestają być
przestrzegane , nowe zaś są nieznane, lub powodują niepewność . Jest to
tzw. chaos normatywny. ( Karierę w tym czasie robią Ci którzy Graja nie fair).
Jest to dezorganizacja kultury społeczności  samobójstwa anomijne
2. Węższe pojecie anomii ( Robert Marton). Reinterpretacja znaczenia , anomia
w jego ujęciu to nie każdy chaos, to pewna swoista rozbieżność pomiędzy
uznanymi wartościami a normami mającymi służyć do ich osiągania. Sys.
anomii polega na mechanizmie narzucania wspólnych celów członkom
społeczności. Jeżeli panuje zgodność do owych celów to wtedy przy danej
zbiorowości akaceptujacej te cele , to może zabraknąć realnych ośrodków
do zrealizowania ich. Nie wszyscy mogą osiągnąć uznawanych przez siebie
wartości. Często występuje deficyt legalnych dróg do realizacji celu. Przykład
: chęć zdobycia wykształcenia a dostęp do edukacji, ambicja osiągnięcia
31
wysokiego stanowiska w pracy a niemożność ze względu na pochodzenie.
Taki stan anomii może prowadzić do działań dewiacyjnych.
3. Konflikt ról ( role często SA określone rola studenta w regulaminie, rola
żołnierza – również opisana w regulaminie.
Element statyczny- zespół oczekiwań
Element dynamiczny- sposób pełnienia ról
Konflikty ról- rozbieżność oczekiwań społecznych związanych z rozmaitymi
pozycjami społecznymi pełnionymi przez jednostkę.
Grupa odniesienia: grupa którą wymagamy w razie konfliktu ról
4. Konflikt w obrębie jednej roli
5. Ambiwalencja normy- kiedy spotykamy się z oczekiwaniami wewnętrznie
niespójnymi typu : lekarz-pacjent ( pacjent chce być nie tylko wyleczony , ale
także oczekuje współczucia)
6. Antynomia normatywna w kodeksie ( np. donoszenie na własną rodzinę
jeżeli byli przeciwnikami ustroju, często zdarza się w okresie PRL w Polsce.
7. Słabość systemu normatywnego , występują sprzeczne reguły (
przeciwstawne formy postępowania; jedna norma zezwala duga zakazuje w
tej samej sprawie.
8. Kultury oddalone od siebie, wiedzące o swoim istnieniu , nie ingerujące w
siebie. Teraz jest to zjawisko przeciwne , wiedzą o sobie i ingerują, prowadzi
to do konfliktu.
9. Reguły z różnych okresów czasu
10. Ma miejsce gdy w ramach jednej społeczności następuje zmiana systemowa,
tzw. trauma kulturowa. Jest to zmiana systemowa i zmiana kulturowa
Dualizm kultur starej i nowej , przywiera to postać dysonansu kulturowego.
32
Kultura realnego socjalizmu
Kolektywizm
egalitaryzm
Kultura demokratyczna
indywidualizm
merytokracja
(zasada całkowitej równości życia)
( różnicowanie na podstawie fachu, wykształcenia)
Przeciętność
sukces
pewność i bezpieczeństwo
ryzyko
los
sprawstwo
opiekuńczość
życie na własny rachunek
obwinianie systemu
własna odpowiedzialność
pasywna prywatność
uczestnictwo publiczne
zanurzenie w przeszłość
orientacja ku przyszłości
Konformizm – gdy ludzie postępują zgodnie z regułami, które ich dotyczą a gdy postępują
niezgodnie o ich zachowaniu możemy mówić , że jest dewiacyjne.
DEWIACJE:
1. Wyjaśnienie biologiczne ( Lambroso, Sheldon)
2. Dewiacja jako czynnik dezintegracji (parson, Durkheim, Znaniecki, Erikson, Marton)
Pięć typów reakcji na anomię wg. Roberta Martona:
konformizm innowacja
33
wycofanie
rytualizm
bunt
3. Dewiacja jako zachowanie wyznaczone ( Edwir Southerland)
Teoria zróżnicowanych powiązań Floriana Znanieckiego : podnormalność i
nadnormalność- jako dwie odrębne formy dewiacji
4. Interpretatywne koncepcje dewiacji i teoria naznaczenia społecznego ( Erikson,
Becker, Goffman)
Ad.2
Innowacja- akceptuje się sukces jako wartość
rytualizm – całą swoja uwagę sprowadza do przestrzegania procedur
wycofanie- odrzucenie oferty kulturalnej ( zarówno wartości jak i celu)
Bunt- sprzeciw przeciwko wartościom aksjonormatywnym , stawianie nowych celów i
środków osiągania sukcesów.
Teoria Southerlanda- wyrabianie zachowań dokonuje się z na zasadzie interakcji z
osobami znaczącymi . Jednostki SA mało skłonne do postępowania normatywnego.
Ad.4 Uznawanie czyjegoś zachowania za dewiacyjne , proces interpretowania nosi
miano naznaczania tzw. przyklejanie łatki.
Dezorganizacja społeczna:
Kategoryzacja zachowań , jednostkowych, grupowych, instytucjonalnych:
 przestępczość
 zachowania dezorganizujące rodzinę
 samozniszczenie:
o alkoholizm
o narkomania
o samobójstwo
 inne autoagresywne zachowania
34
 dysfunkcje instytucjonalne.
26.11.07 ~ Dodane przez Meo (za pomoc w zrozumieniu trudniejszych słówek dziękuję słownikowi
Kopalińskiego ;P)
rodzina – najtrwalszy, najstarszy element organizacji społecznej, jest
mikrostrukturą – małą grupą społeczną, której członkowie powiązani są
małżeństwem, pokrewieństwem, siecią zależności i stosunków społecznych,
prowadzą gospodarstwo domowe i pełnią w nim odpowiednie role. Jest
uniwersalną instytucją społeczną – utrwalaną w tradycji wszystkich kultur,
zrytualizowanym zespołem działań ludzkich ukierunkowanych na zaspokajanie
potrzeb tej rodziny. Jest grupą pierwotną (względna trwałość, mała liczebność,
wielofunkcyjność, więź społeczna oparta na stosunkach ...). Przekazuje dzieciom
spuściznę kulturową.
Typy rodzin (w naszej kulturze):
- nuklearna (mała) – kobieta, mężczyzna i dzieci (mogą być adoptowane)
- rozszerzona (wielopokoleniowa) – rodzice, dzieci, dziadkowie, powinowaci
Inne typy:
- rodzina poligamiczna: wielożeństwo/ wielomęstwo
- rodzina matriarchalna/ patriarchalna
35
- rodzina patrylinearna/ matrylinearna (dzieci zostają włączone odpowiednio do
rodu ojca/ matki)
- rodzina patrylokalna/ matrylokalna (rodzina żyje odpowiednio w miejscu
zamieszkania ojca (tj. męża)/ matki (tj. żony))
Funkcje rodziny:
- prokreacyjna (zapewnienie biologicznej ciągłości społeczeństwa)
- wychowawczo-socjalizacyjna
- opiekuńcza
- emocjonalno-ekspresyjna (zapewnienie dzieciom wsparcia emocjonalnego i
możliwości wyrażania swych emocji)
- ekonomiczna (gospodarcza, zapewnienie dóbr materialnych itd.)
- stratyfikacyjna (alokacyjna, określa miejsce rodziny w strukturze społecznej)
- integracyjno-kontrolna (zacieśnianie więzów między jej członkami i
sprawowanie kontroli nad ich zachowaniami)
gdzie obowiązuje sprawiedliwy
- rekreacyjna (odpoczynek w domowym ognisku)
podział obowiązków i ról między
jej poszczególnych członków
Alternatywne formy rodziny (poza rodziną partnerską – egalitarną):
- rekonstruowana
- homoseksualna
- dobrowolnie bezdzietne
- monobarytalność (niepełna) – samotne wychowywanie dziecka
- kohabitacyjny (wspólne zamieszkiwanie ze sobą partnerów)
36
3.12.07
Grupy formalne celowe – organizacje powołane do realizacji określonego celu,
zadania. Można je dzielić ze względu na cel, liczebność, kryterium wyodrębnienia,
poczucie odrębności, wykształcone struktury wewnętrzne.
Sektory:
+ organizacje gospodarcze
+ organizacje publiczne (administracja, kultura)
+ organizacje pozarządowe (życie społeczne, jego organizacja, zdolność do
współpracy obywateli)
+ organizacje totalne (Goffman)/ chciwe (Louis Coser)
Totalne: charakteryzują się specyficznym porządkiem, mającym za zadanie
podporządkowanie zachowania ludzi poszczególnym rygorom, działają w różnych
sektorach i mają różne cele, a znaczącym dla nich jest fakt, że odgradzają one
swoich uczestników od otoczenia w sposób fizyczny.
Składają się z personelu i szeregu podobnie usytuowanych jednostek, odciętych
od szerszego społeczeństwa, podporządkowanych ścisłemu reżimowi.
W celu skutecznego przekształcenia ich osobowości stosuje się praktyki takie jak:
zlikwidowanie indywidualności poprzez uniformizację ich wyglądu zewnętrznego,
ograniczenie posiadania rzeczy osobistych, poddanie ścisłej dyscyplinie,
podporządkowanie personelowi oraz ograniczenie kontaktów osobistych.
37
Goffman o organizacji totalnej mówi jako o miejscu zamieszkania i pracy, gdzie
dana liczba zamkniętych na dłuższy okres czasu osób o podobnym położeniu
prowadzi tryb życia pod prawie całkowitą kontrolą personelu (czy jakoś tak).
Przykłady: więzienia, obozy koncentracyjne, obozy pracy, szpitale psychiatryczne,
zakłady poprawcze, szkoły z internatem, wojsko (zwłaszcza podczas szkolenia
rekrutów)
Chciwe: nie działają poprzez izolację przestrzenną, ale przez sferę symboliczną,
dążąc do pozyskania możliwie całego czasu osób oraz ich pełnej lojalności.
Przykłady: niektóre kościoły, partie polityczne, firmy, sekty.
Dwa typy organizacji:
+ klasyczna, tj. biurokracja, metafora maszyny, doskonałego mechanizmu
+ organiczna (?), przeciwieństwo klasycznej, elastyczna forma, skuteczna w
środowisku niestabilnym
mówimy tu o typach idealnych biurokracji, w których
Cztery kategorie postępowania:
- tradycjonalno-nawykowe, zwyczajowe
- emocjonalne
- racjonalne w sensie instrumentalnym
- celoworacjonalne
wszystkie założenia zostały spełnione, a nie o rzeczywistych
przykładach
Rozwój racjonalizacji życia społecznego przyczynił się do wzrostu roli działań
racjonalnych.
38
Organizacja formalna (biurokracja) najlepiej przystosowania jest do obsługi
czynności racjonalnych (w najmniej kosztowny sposób), jest też przejawem
sformalizowanych zasad.
Wedle Webera racjonalizacja jest stalową klatką, ograniczającą nasze kontakty z
innymi, ale mimo to biurokracja jest najlepsza w obsłudze.
Cechy biurokracji:
- podporządkowanie zachowań się członków grupy bezosobowym przepisom
- ścisły podział obowiązków i kompetencji zgodny z zasadą specjalizacji funkcji
- hierarchiczny układ pozycji w obrębie organizacji
- łączność za pośrednictwem przepływu dokumentów
- dokumenty (kancelaria) jako zbiorowa pamięć organizacji
- profesjonalizacja
- dostępność stanowisk dla wszystkich posiadających odpowiednie kompetencje
- wymienialność osób
- impersonalność
- ścisłe oddzielenie sfery zawodowej od prywatnej
Konsekwencje dysfunkcjonalne biurokracji:
- nadmierna specjalizacja prowadzi do zawężenia perspektywy i niemożności
ogarnięcia szerszych implikacji podejmowanych działań
- sztywność procedur uniemożliwiająca uwzględnienie sytuacji nietypowych
- inercja procedur uniemożliwiająca adoptację do nowych sytuacji lub szybko
zmieniających się warunków społecznych
39
będący celem samym w sobie,
nie wymagającym odniesienia
do rzeczywistości
- „wyuczona bezradność” i pasywność w obliczu decyzji ryzykownych i
nierutynowych
- „przesunięcie celów” – nadanie procedurom rangi wartości autotelicznej (a nie
instrumentalnej)
- fenomen „myślenia grupowego” – nadmierna identyfikacja i lojalność wobec
grupy
- syndrom „paragrafu 22” – mnożenie ponad miarę szczegółowych,
nieskoordynowanych czy wzajemnie sprzecznych przepisów
- konserwatyzm, rytualizm i opór przeciw innowacjom
- tendencje do oligarchizacji, tj. do przejmowania kontroli nad organizacją przez
małe, często nieformalne grono kierujące się własnymi interesami
- antyhumanistyczne zagrożenia – tendencje do uprzedmiotawiania
administrowanej zbiorowości ludzkiej
10.12.07
W warunkach powtarzalności biurokracja miała duży wkład.
Możliwe nadużycia i patologie w biurokracji:
- nieprzestrzeganie zasad hierarchii
- nieprecyzyjne i nadużywane kompetencje
- nepotyzm, korupcja, frakcyjność – podważają zasadę depersonalizacji i
uniwersalności procedur
40
merytokracja - rządy osób
najbardziej utalentowanych
i stojących najwyżej pod
względem intelektu, które
awansowały na swe
stanowiska zgodnie z
"systemem zasług"
- rekrutacja na stanowiska opierana na niemerytokratycznych, partykularnych
zasadach
- arbitralne wynagradzanie i premiowanie urzędników (jako przywileje, a nie
uprawnienia)
- maskowanie i nadawanie anonimowości działaniom poprzez unikanie ich
rejestracji i dokumentacji
Metafory w teorii organizacji
Perspektywa
okresu klasycznego
modernistyczna
symboliczno-interpretująca
41
Metafora
Wyobrażenie organizacji jako..
maszyny
maszyny zaprojektowanej i
zbudowanej przez kierownictwo w
celu osiągania wcześniej
określonych celów
organizmu
żywego ustroju spełniającego
funkcje konieczne do przetrwania,
zwłaszcza przystosowania się do
wrogiego świata
kultury
system znaczeń stworzonych i
utrwalonych w wyniku
stowarzyszania się ludzi mających
wspólne wartości, tradycje i
zwyczaje
postmodernistyczna
kolażu*
kolażu złożonego z fragmentów
wiedzy i zrozumienia w celu
stworzenia nowej perspektywy
odnoszącej się do przeszłości
* kompozycja art. z fragmentów różnych przedmiotów (druki, fotografie) i kawałków tworzyw (papier, piasek, żwir, słoma,
tekstylia) naklejanych na płótnie
„W organizacji wartość ma to, czego nie da się policzyć”
Za najcenniejszą wartość uznaje się często wymianę emocjonalną.
-/-
kultura
okres przemysłowy (klasyczny)
okres postindustrialny
- szacunek dla stabilności, tradycji i zwyczaju
- szacunek dla niepewności,
paradoksu, mody
- wartości organizacyjne: wzrost, wydajność,
standaryzacja, kontrola
- wartości organizacyjne: jakość
obsługi klienta, różnorodność,
innowacyjność
- biurokratyczna
- nowe formy organizacji (np. sieć,
współpraca strategiczna,
organizacja wirtualna)
- hierarchiczna z naciskiem na komunikację
pionową
struktura społeczna
42
- integracja pionowa i pozioma
- bardziej spłaszczone hierarchie z
komunikacją poziomą i
rozproszeniem odpowiedzialności
menedżerów
- koncentracja na kontroli
- usamodzielnianie się firm
- specjalizacja
- nieformalne mechanizmy
wywierania nacisku (uczestnictwo,
kultura, komunikacja)
- deintegracja pionowa i pozioma
- niewyraźne granice między
funkcjami, jednostkami organizacji
i organizacją
- rzeczowość, skomplikowanie
- umiejętności oparte na wiedzy
- sztywność
charakter pracy
- niewykwalifikowana siła robocza
- funkcjonalna specjalizacja zadań
- praca zespołowa ludzi o różnych
specjalnościach
- większy nacisk na
samokształcenie
- zatrudniania samego siebie,
praca na odległość, zlecenia
(outsourcing), podzlecenia
Instytucje w trzech znaczeniach:
- związane z systemami aksjomatycznymi, jako normy i zwyczaje
- jako pewne wyodrębnione, zorganizowane typy działalności podejmowanej w
celu zaspokojenia potrzeb jednostek i całej zbiorowości
- instytucje totalne
43
5 instytucji społecznych i ich funkcje
+ gospodarka
- system wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług
+ edukacja
- zapewnienie podstawowych umiejętności
+ rodzina
- przekaz dziedzictwa kulturowego
+ instytucja polityczna
- organizacja i rozdział władzy
+ religia (sfera sacrum)
- nadanie życiu sensu, wsparcie psychiczne i emocjonalne,
społeczna
kontrola
Systemy alokacji dóbr
(Karl Polanyi)
Mechanizm
wzajemności, wymiana wzajemna (reciprocity)
Mechanizm
redystrybucji, składający się wg. Smelsera z systemu mobilizacji i systemu
redystrybucji
Mechanizm
wymiany rynkowej
44
Społeczna struktura rynków (typy idealne), w aspekcie historycznym:
- rynki prehistoryczne o charakterze wspólnotowym
- wczesne rynki „zagraniczne”
- rynek średniowieczny (miejski)
- współczesne rynki kapitalistyczne, np. kapitałowe
Społeczna struktura współczesnych rynków kapitalistycznych (typy idealne):
- rynek pracy
- rynek kapitałowy
- rynek konsumencki
- rynek industrialny
Kategorie rynku pracy:
1. czarny i oficjalny rynek pracy
2. lokalne rynki pracy
3. rynek zewnętrzny i wewnętrzny
4. rynek centralny i peryferyjny
5. zawodowe rynki pracy
6. sektor prywatny i państwowy
7. rynek pracy kobiet (generalnie uciskanych mniejszości)
Blau i jego dwie funkcje wymiany:
- ustalenie więzi przyjaźni
- ustalenie wyższości nad innymi
45
Koniecznym warunkiem jest, aby jednostki wypełniały swoje zobowiązania
wynikające z usług otrzymanych w przeszłości.
Wymiana społeczna:
- pociąga za sobą zobowiązania nieokreślone
- ustalenie wartości przeciwdaru dla osoby obdarowanej
- zaufanie, że inni wypełniają swoje zobowiązania
- rozbudza uczucia osobistego zobowiązania, wdzięczności i zaufania
- korzyści objęte wymianą społeczną nie mają dokładnej ceny ani wartości
7.01.08
Podział struktur społecznych na trzy typy, ze względu na liczebność:
- mikrostruktury (małe grupy społeczne)
- struktury pośrednie
- makrostruktury (podstawowym elementem są grupy)
Mała grupa (podstawowe składniki?):
- ilościowy (minimum 3 osoby, maksymalnie kilkanaście; relacje bezpośrednie)
- zasada odrębności
- poczucie identyfikacji z drugim członkiem, na podstawie wspólnych wartości
Wykształcone struktury zewnętrzne grup:
46
+ struktura władzy, poszczególne pozycje powiązane są ze sobą stosunkami
władzy
+ awansu, powiązania pomiędzy poszczególnymi pozycjami uwarunkowane są
możliwością obejmowania wyższych pozycji w strukturze grupy
+ socjometryczna, poszczególne pozycje powiązane są ze sobą stosunkami
lubienia się, nielubienia lub odrzucenia
+ komunikowania się, stosunki wiążące ze sobą poszczególne pozycje za pomocą
komunikowania się i przekazywania informacji
Dowództwo (Lippit i White):
+ autokratyczne, dowódca określa jakie będą cele grupowe i jakie czyny będzie
wykonywać grupa przy ich realizacji
+ demokratyczne, dowódca zachęca grupę do podejmowania decyzji odnośnie jej
celów i sposobów ich wykonywania
+ liberalne, dowódca pozostawia szeroką swobodę członkom grupy odnośnie
podejmowania decyzji indywidualnych lub zbiorowych, sam ingeruje minimalnie
4 wymiary struktury społecznej
- normatywny (sieć norm, wartości instytucji) [Durkheim]
- idealny (sieć idei, przekonań, poglądów, wizji)
- interakcyjny (sieć wzajemnie zorientowanych działań)
- interesów, szans życiowych (dostęp do dóbr społecznych rynku, powszechnie
pożądanych, np. bogactwa, władzy, prestiżu i wiedzy)
Pojęcie struktury społecznej
47
- przestrzenny aspekt struktury zbiorowości ludzkich: izolacja, dystans, peryferie,
granica, droga (metaforyczny sens)
- sens statystyczny, struktura demograficzna, skład
- system międzyludzkich zależności, dystansów i hierarchii wynikający z:
+ podziału pracy
+ dyspozycji władzą
+ więzi i antagonizmów społecznych
Struktura społeczna jako system zależności międzygrupowych
Ujęcia przy makrostrukturze:
- ujęcie dychotomiczne, dwudzielne (segregacja ze względu na płeć, urodzenie,
zawód itp.)
gradacja (stosunek porządkujący):
+ gradacja prosta (czynniki ekonomiczne)
+ gradacja syntetyczna
- czynniki ekonomiczne (zasobność, majętność, dochody)
- dostęp do władzy politycznej (zdolność do wpływania na
innych)
- prestiż, czynnik społeczny (honor, szacunek, uznanie, zawód,
wykształcenie)
Ruchliwości społeczne:
48
działania
- pionowa, z wyższej na niższą i odwrotnie
- pozioma, zmiana zajęcia na inne, o podobnym prestiżu społecznym
- wewnątrzpokoleniowa, przesuwanie się indywidualnych jednostek na wyższe
lub niższe pozycje w granicach jednego pokolenia
- międzypokoleniowa, zajmowanie przez jednostkę wyższej, tej samej bądź niższej
pozycji niż mieli jego rodzice, dziadkowie itp. (w jakim stopniu dzieci idą w ślad
rodziców)
Funkcjonalna teoria uwarstwienia społecznego
K. Davis i W. Moore
Teoria ta pragnie wyjaśnić funkcjonalną konieczność i uniwersalną obecność stratyfikacji w
każdym społeczeństwie.
Pozycje
funkcjonalne zróżnicowanie
wymóg szczególnego
przygotowania
ich ważności
Talenty
posiadanie ich przez
liczbę osób
49
kształcenie ich podstawą do ograniczoną
zajęcia danej pozycji
Przetwarzanie talentów w umiejętności
konieczność wyrzeczeń
Skłonienie do wyrzeczeń utalentowanych
powszechne dobra, prestiż – wartość stanowisk
Prawa i prerogatywy zawiązane z lub wbudowane w pozycję dotyczą:
- istnienia i wygody
- korzystnej samooceny i rozwoju
- dobrego nastroju i rozrywki
Konsekwencje: zróżnicowanie prestiżu i szacunku
14.01.08
Zmiany społeczne
Teorie rozwoju społecznego:
- linearne (Comte, Spencer, Marks; patrz wcześniejsze wykłady i rozdział o
genezie)
- cykliczne (Pareto)
50
- dychotomiczne (Tönnies – patrz tabelka o Gemeinschaft i Gesellschaft,
Durkheim – solidarność mechaniczna i organiczna, Cooley – grupy pierwotne i
wtórne)
Teorie cykliczne;
Pareto (1848-1923), twórca koncepcji krążenia elit, które znajdują się w
nieustannym ruchu, płynny proces przechodzenia od równowagi poprzez
destabilizację (załamanie się równowagi) i powrót do nowego stanu równowagi.
Charakter dominujących elit (rządzących, tj. politycznych), decyduje o stanie
systemu.
Charakter elit wynika z tego, jakie fundamentalne skłonności i predyspozycje
(zwane residua) dominują wśród członków danej elity.
Residua dzielą się na dwa przeciwstawne typy:
- innowacyjność, przedsiębiorczość, ekspansywność (reprezentowane przez
postać lisa)
- konserwatyzm, tradycjonalizm, ostrożność, kult stabilności i ciągłości
(reprezentowane przez postać lwa)
Historia cmentarzyskiem elit; w ich bezustannym krążeniu wyróżnia się cykle takie
jak:
- polityczno-militarny
- ekonomiczno-przemysłowy
51
Weberowski łańcuch przyczyn powstania kapitalizmu racjonalnego
(nowożytnego)
Wyróżnia się kapitalizm łupieżczy (pasożytniczy),
Elementy składowe kapitalizmu:
- przedsiębiorcza organizacja kapitału
- zracjonalizowana technologia
- wolna siłą robocza
- nieograniczone, wolne rynki
charakteryzujący się nieograniczoną żądzą zysku;
wg. Webera kapitalizm jest określonym systemem
ekonomicznym, który pojawił się w Europie i
stamtąd rozprzestrzenił na cały świat
Warunki do powstania:
- państwo biurokratyczne
- prawa obywatelskie (wolności osobiste, ekonomiczne)
- przewidywalne prawo (sztuka zawierania umów i egzekutywa, tj. państwo stoi
na straży realizacji tych umów)
- niedualistyczna etyka ekonomiczna (praca zgodna z „regułami bożymi”,
nienastawiona na sam zysk za wszelką cenę)
Połowa XX wieku, lata 50 i 60.
Teoria modernizacji, powstała jako odpowiedź na przemiany historyczne,
związane z upadkiem kolonializmu; stara się wyjaśnić prawidłowości tego procesu
4 podstawowe tezy teorii modernizacji:
- teza rozwoju unilinearnego (jest jedna trajektoria rozwojowa)
52
- teza rozwoju kierunkowego (rozwój przechodzi typowe fazy – od społeczeństwa
tradycyjnego poprzez formy pośrednie do społeczeństwa nowoczesnego)
- teza progresywizmu (rozwój jest postępem) i egocentryzmu (wzorcem są kraje
już zmodernizowane)
- teza o dyferencjacji i integracji (modernizacja polega na różnicowaniu struktur i
funkcji, a także na integracji, tj. tworzeniu jednego, funkcjonującego organizmu)
Modernizację rozumie się tu jako zbliżanie się społeczeństwa w sposób
zamierzony, celowy i planowany do uznanego modelu nowoczesności, często
istniejącego państwa, uznawanego za nowoczesne; powolne dościganie takiego
wzorca, pokonywanie przepaści, prześcignięcie opóźnień
Wymiary modernizacji:
+ wymiar ekonomiczny (jak rozpocząć wzrost dochodów, stworzyć niezbędne
warunki i zgromadzić potrzebny kapitał)
+ wymiar polityczny (powstawanie instytucji demokratycznych
Do osiągnięcia skutecznej motywacji do osiągnięć, według McClellanda potrzebna
jest, oprócz powyższych wymiarów, strategia lisa, a więc duch przedsiębiorczości,
innowacyjność.
Katalog nowoczesności Smitha (otwartość na nowe doświadczenia)
53
Jedną z najnowszych modernizacji jest modernizacja ekologiczna, która przy
unowocześnianiu bierze pod uwagę ochronę środowiska naturalnego.
Dwa podejścia do modernizacji:
- tradycyjna, zmiany przeprowadzane są bez pytania o zdanie społeczeństwa
- druga, w której zmiany dyskutuje się ze społeczeństwem
Istnieje też kategoria rozwoju zrównoważonego, gdzie bierze się pod uwagę
interesy trzech wymiarów – gospodarki, społeczeństwa i środowiska naturalnego,
a także stara się zapewnić trwałość wprowadzonych zmian
Czym jest nowoczesność?
Charakterystyka wg. Kumara, wskazująca na 5 fundamentalnych zasad
nowoczesności:
- indywidualizm, a więc coraz szersze możliwości decydowania o własnym życiu
- zasada dyferencjacji, tj. różnicowanie i wielość opcji we wszystkich dziedzinach
- racjonalność, tj. podejmowanie decyzji za pomocą rozumu, bez względu na
emocje czy utarte tradycje
- ekonomizm, a więc aktywność gospodarcza i konsumpcja
- ekspansywność, a więc ciągłe rozszerzanie zasięgu
Późna nowoczesność
+ cechy
- nowa forma zaufania, do instytucji i organizacji, które mają coraz większy udział
w naszym życiu
54
- nowe formy ryzyka, związane ze środowiskiem, praktykami konsumpcyjnymi,
rynkami pracy (patrz rozdział 3 o globalizacji)
- nieprzejrzystość, nieprzywidywalność i niepożądane efekty działań, w związku z
ciągłym różnicowaniem i globalizacją
- globalizacja (Robertson); zbiór procesów, które czynią świat społecznym jednym,
poprzez:
- nowe technologie
- coraz większą sieć zależności międzyludzkich
- nowe formy organizacji w różnych płaszczyznach
- życie i praca całych kategorii społecznych, odrywających się
od
konkretnego miejsca (deterytorializacja)
+ efekty
- uniformizacja świata
- globalizacja kultury, różnicowanie (polaryzacja), upodabnianie (homogenizacja)
oraz wymieszanie elementów kultury (hybrydyzacja)
- rosnące znaczenie tożsamości regionalnych
- wzmocnienie lojalności i identyfikacji lokalnej
Płaszczyzny globalizacji:
- ekonomiczna
- społeczna
- polityczna
- kulturowa
- przestępczości
55
Globalizacja jest procesem żywiołowym, może być definiowana jako
intensyfikacja ogólnoświatowych relacji
społecznych.
56
Download