Część nr 1- Środki ochrony roślin

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
WARUNKI TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 1- Środki ochrony roślin:
1.
GLIFOCYD 360 SL (zezwolenie MRiRW nr R-81/2012, termin ważności zezwolenia:20.06.2022r.)
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Środek
przeznaczony do zwalczania perzu oraz chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w leśnictwie.
Zawartość substancji biologicznie czynnej:
360 g/l glifosat N-(fosfonometylo) glicyna, związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego
w formie soli izopropyloaminowej.
Opakowanie: 10 litrowe,
2.
SADOPLON 75 WP (do ochrony roślin sadowniczych warzywnych, roślin ozdobnych,
szkółek leśnych)
Środek o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin
sadowniczych, warzywniczych, ozdobnych oraz leśnych przed chorobami grzybowymi.
Parametry jakościowe – składniki tiuram (związek z grupy ditiokarbaminianów) 75%
Opakowanie: 1kg,
3.
ELEGANT 25 EC
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie,
przeznaczony do selektywnego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych
w uprawie rzepaku ozimego oraz perzu właściwego w uprawie buraka cukrowego i pastewnego.
Parametry jakościowe – składniki:
chizalofop-P-etylowy – kwas (RS)-2-[4-(6-chlorochinoksalin-2-yloksowy)fenoksy]propanowy
w formie estru etylowego (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)
– 5%.
Opakowanie: 1litrowe
4.
FUSILADE FORTE 150 EC
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie,
przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły
zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych
roślinach rolniczych, warzywnych, sadowniczych oraz roślinach zielarskich, chmielu w okresie
wegetacji oraz do zwalczania perzu w zespole upraw pożniwnych.
Parametry jakościowe – składniki:
150g fluazyfopu-P-butylowego (związek z grupy arylofenoksykwasów) w 1 litrze środka
wspomaganego przez unikalną technologię Iso link.
Opakowanie: 0,25l, 1l, 5l, 20l
5.
FALCON 460 EC
Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu
układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie
zbóż ozimych i jarych oraz szkółek leśnych przed chorobami grzybowymi.
Parametry jakościowe – składniki:
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 167g
spiroksamina (związek z grupy ketoamin) – 250g
triadimenol (związek z grupy triazoli) – 43g w 1 litrze środka
Substancje nie będące substancją biologicznie czynną: N-(n-oktyl)-2-pirolidon;
N,N-dimetylokapramid.
Opakowanie: 1l, 5l
6.
MOSPILAN 20SP
Środek owadobójczy w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym
i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach
Strona 18
rolniczych i sadowniczych przy użyciu aparatury naziemnej oraz w uprawach leśnych przy użyciu
aparatury agrolotniczej. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Parametry jakościowe – składniki
Acetompiryd – 20%; (E) – N1 – (6-chloro-3-pirydylometylo) – N2 – cyjano – N1 –
metyloacetamidyna
Opakowanie: 600 g,
7.
AMISTAR 250 SC
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu
wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób
grzybowych roślin rolniczych, warzywnych i ozdobnych.
Parametry jakościowe – składniki
Azoksystrobina/ (E) – 2 – {2 – {6-(2-cyjanofenoksy) pirymidyn – 4 – floksy] fenylo} 3 –
metoksyakrylen metylu; (związek z grupy strobiluryn), 250g w 1l środka
Opakowanie: butelka 1 litrowe,
8.
THIRAM GRANUFLO 80 WG
Środek o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin
sadowniczych, jagodników, przed chorobami grzybowymi
Parametry jakościowe – składniki
Tiuram (związek z grupy ditiokarbaminionów) 80%
Opakowanie: 1kg,
Część nr 2- Nawozy sztuczne:
1.
MOCZNIK
Parametry jakościowe – składniki
N – 46 %
Opakowanie : 25 kg lub 50 kg
2.
POLIFOSKA (NPK 6-20-30)
Parametry jakościowe – składniki
N – 6%, P2 O5-20%, K2O – 30%,
Opakowanie : 25 kg lub 50 kg
3.
HYDRO NPK 16/16/16 (YaraMila NPK 16-16-16)
Parametry jakościowe – składniki
NPK 16:16:16
Opakowanie : 25 kg, 50 kg lub 500 kg
4.
SALETRA AMONOWA
Parametry jakościowe – składniki
N – 34%
Opakowanie : 25 kg lub 50 kg
5.
SÓL POTASOWA
Parametry jakościowe – składniki
P 60 %
Opakowanie : 25 kg lub 50 kg
6.
BASFOLIAR 36 EXTRA (nawóz dolistny w płynie)
Parametry jakościowe – składniki
N – 36,3%; MgO – 4,3%; Mn – 1,35%; Cu – 0,27%; Fe – 0,027; B – 0,027; Zn – 0,013%; Mo –
0,0067%
Opakowanie: 20l
7.
SALETRZAK uniwersalny nawóz azotowy
Parametry jakościowe – składniki
N – 27,5%; CaO – 3,5%; MgO – 4%
Opakowanie: worek 50kg
8.
BIOEKOR dla szkółek leśnych
Strona 19
Przeznaczony do nawożenia szkółek leśnych, gatunków iglastych i liściastych
Parametry jakościowe – składniki:
Azot (N) – 8,5%, fosfor (P2O5) – 3,0%, potas (K2O) – 4,4%. Nie zawiera chlorków.
Opakowanie: 1l,
9.
AGROHYDROŻEL (granulat)
Parametry jakościowe – składniki
Sieciowany poliakryloamid (Potasowy)
Opakowanie: 4kg,
Strona 20
Download