Document

advertisement
OPIS TECHNICZNY
DANE OGÓLNE
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są rys. techniczne:
 Wymiany części zarurowania z wykonaniem nowego w istniejącym rowie
melioracyjnym.
 Oczyszczenie i naprawa starego zarurowania na dz. 544 i dr.647
 Wykonanie studzienek rewizyjnych umożliwiających czyszczenie zarurowania
2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Skarbimierz
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania są rozwiązania zarurowania rowu oznaczonego
geodezyjnie jako część działek nr. 569, 568, 566, 567, 563, 562, 559, 558, 555, 556, 553, 552,
549, 548, 545, 649 w Gminie Skarbimierz obręb Lipki.
Zarurowanie odcinka rowu wiąże się z planowanym przeznaczeniem przyległych gruntów na
cele budownictwa jednorodzinnego. Rów R-L-3 dzieli obecnie powierzchnię przewidzianą
pod rozbudowę. W trasie obecnego rowu planowana jest droga wiejska.
W ramach robót planuje się wymianę istniejącego zarurowania przepustów z rur betonowych
600, 800 i 1000 mm, oczyszczenie starego istniejącego zarurowania 800 mm o długości 60
mb, usunięcie gruzu kamieni oraz błota z przepustu pod jezdnią dr. 647
4. CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJĘTEGO PRACAMI
Przeznaczony do zarurowania odcinek rowu geodezyjnie jako część działek:
 Dz. 569
właściciel Katarzyna i Tomasz Janusz
 Dz. 568
właściciel Marta i Radosław Nicpoń
 Dz. 563
właściciel Rozalia Howaniec
 Dz. 566
właściciel Gmina Sarbimierz
 Dz. 562
właściciel Zbigniew Bilski
 Dz. 559
właściciel Marlena Wrona
 Dz. 558
właściciel Edward Pawlita







Dz. 555, 556
Dz. 553
Dz. 552
Dz. 549
Dz. 548
Dz. 649
Dz. 545
właściciel Tadeusz Bednarek
właściciel Mariola Reczuch
właściciel Genowefa i Andrzej Dubaniowski
właściciel Maria i Mieczysław Gawlik
właściciel Irena i Andrzej Pulit
właściciel Krystyna i Józef Adamczak
właściciel Janina Świerczek
W/w działki są działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz gospodarczymi, a
także planowane pod zabudowę jednorodzinną.
Przeznaczone do zarurowania odcinki rowu znajdują się między istniejącymi przepustami
zarurowane kręgami betonowymi o różnych średnicach Ø 600, 800, 1000 mm
Częściowo na działkach 545, 544 oraz w poprzek drogi 647 rów został wcześniej
zarurowany kręgami betonowymi Ø 800 mm. Ta część rurociągu w ⅓ wysokości jest
zanieczyszczona ( kamienie, gruz, błoto) i wymaga natychmiastowego udrożnienia.
Również przepust znajdujący się pod drogą 647 wymaga pilnego oczyszczenia i bieżącej
naprawy.
W związku z brakiem bieżącej konserwacji rów jest w średnim a miejscami złym stanie
technicznym. Koryto jest wypłacone, zaśmiecone znaczną ilością kamieni śmieci. Miejscami
porośnięty krzakami.
W miejscu planowanego zarurowania rów posiada następujące parametry:
 Szerokość dna 1,2 – 1,6 m
 Głębokość 1,4 – 1,8 m
 Zamulenie do 30 cm
Stan techniczny rowu w miejscu planowanego zarurowania przedstawiają poniższe
fotografie.
5. PLANOWANE ROZWIĄZANIA ZARUROWANIA
5.1 Rurociąg
Rurociąg ułożony zostanie z rur betonowych WIPRO o średnicy Ø 800 mm/ 2,50 m, w
nawiązaniu do istniejącego zarurowania ułożonego na dz. 545, 544 oraz na drodze 647. Na
wlocie zostanie wykonany przyczółek wlotowy oraz 10 studzienek rewizyjnych. Głębokość
posadowienia rurociągu do 1.70 m
Kręgi zostaną łączone z uszczelką gumową. Powierzchnie betonowe stykające się
bezpośrednio z gruntem i zasypką należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo dwiema
warstwami masy bitumiczno- kauczukowej gr. 5 mm, nakładanej na zimno.
Rury betonowe posadowione na podsypce z pospółki ( piasek żwir) o gr. 20 cm. Całkowita
długość planowanego zarurowania wraz z wymianą zarurowania przepustów wynosi 502 mb.
Rurociąg składa się z 11 odcinków o długości od 14 do 65 mb z 10 studzienkami rewizyjnymi
Różnica poziomów między początkiem i końcem zarurowania wynosi 1,09 m
Rzędna dna wlotu 132,33 m n.p.m a wlotu ( połączenie z istniejącym rurociągiem )131,33 m
n.p.m
Równolegle do projektowanego rurociągu przewiduje się ułożenie dwóch ciągów drenażu (w
22 odcinkach) z odprowadzeniem wód do projektowanych studzienek rewizyjnych średnicy
1.50 m
Przed przystąpieniem do układania rurociągu należy wykonać rozbiórkę istniejących urządzeń
wodnych – przepusty w ilości 8 szt.
Rury betonowe zostaną posadowione na podsypce z pospółki gr.20 cm z jednoczesnym
zagęszczeniem warstwy.. Ostatnią warstwę stanowić będzie warstwa ziemi urodzajnej –
humusu bez obsiewu.
5.2. Przyczółek wlotowy
Przyczółek wlotowy rurociągu zaprojektowano konstrukcji żelbetowej, wzorowany na
przyczółku typowym ( CBSiOWM W-wa) przepustu PP1/80-dokowy, z kładką i kratą
stalową skośną
Parametry:
Wysokość – 1,50 m
Szerokość doka – 1,00 m
Krata stalowa na wlocie z płaskowników 30 mm osadzona w prowadnicy z ceowników 50
mm (skośna)
Rzędna dna przyczółka – 132,33 m n.p.m
Rzędna dna rurociągu – 132,33 m n.p.m.
Rzędna góry przyczółka – 133,90 m n.p.m.
Umocnienie dna i skarp rowu przed przyczółkiem – płyty ażurowe na geowłókniniena
długości 3,0 m
5.3. Wylot
Projektowany rurociąg Ø 80 cm przewiduje się połączyć z istniejącym rurociągiem na rzędnej
131,33 m n.p.m.
Przed przystąpieniem do wykonania zarurowania należy wykonać szczegółową konserwację
istniejącego rurociągu polegającą na odmuleniu na całej długości. Styk rur należy uszczelnić
folią i obetonować.
5.4. Studnie rewizyjne
Planuje się wykonanie betonowych studni rewizyjnych Ø 1500 mm ( 10 szt.) Z uwagi na
średnicę rurociągu w kręgu pośrednim zaleca się wykonać fabrycznie dwa otwory Ø 800
mm.
Zejścia do komory roboczej za pomocą stopni w otulinie z tworzywa sztucznego.
Powierzchnie betonowe stykające się bezpośrednio z gruntem i zasypką zabezpieczyć
przeciwwilgociowo dwiema warstwami masy bitumiczno – kauczukowej gr. 5 mm ,
układanej na zimno.
Rzędne charakterystyczne studni:
Oznaczenie
Lokalizacja
KM rowu R-L-3
Rzędna terenu
(m n.p.m.)
S1
3+125
132,77
Rzędna dna
studni = dna
rurociągu
m n.p.m
131,35
S2
S3
3+190
3+250
132,75
133,10
131,49
131,61
S4
3+293
133,10
131,69
S5
S6
S7
S8
3+344
3+394
3+447
3+492
133,10
133,20
133,50
133,70
131,79
131,90
132,00
132,09
S9
3+528
133,85
132,17
S10
3+577
133,65
132,26
Połączenia
1A,1B,1C,1D
- Ø 10 cm
2A,2B –Ø 10 cm
3A,3B –Ø 10 cm
W-1 – Ø 12,5 cm
4A.4B – Ø 10 cm
W-2- Ø 7,5 cm
5A.5B - Ø 10 cm
6A.6B – Ø 10 cm
7A.7B – Ø 10 cm
8A.8B – Ø 10 cm
W -3 – Ø 7,5 cm
9A.9B – Ø 10 cm
W-4 – Ø 7,5 cm
10A.10B-Ø 10 cm
5.3. Drenaż odwadniający
Planuje się wykonanie 22 rurociągi drenarskie wzdłuż betonowego rurociągu z rur
drenarskich Ø 100 mm z otworami o wielkości 2,5x5,0 mm
Konstrukcja drenu odwadniającego.
Ze względu na występujące w podłożu grunty gliniaste z przewarstwieniami z piasku
przewiduje się założenie drenów kombinowanych zabezpieczonych przed zamuleniem, w
skład których wchodzić będą:



Geowłóknina techniczna na styku z gruntem rodzimym i zasypką;
Warstwa żwiru o średnicy 4-9 mm, grubość warstwy 15 cm
Rura drenarska karbowana PVC-U perforowana otworami 2,5x 50 mm, 100 mm
Zastosowanie takiego drenażu zabezpieczy rurociąg przed zatkaniem, np. drobnym pisakiem.
Drenaż zostanie ułożony na całej długości planowanego zarurowania po obu stronach
rurociągu Ø 800 mm w odległości do 3 m. Włączenie drenażu do studzienek S-1 do S-10 za
pomocą króćca z rur PCV, połączenie rury perforowanej z pełną za pomocą tzw. „dołącznika”
Proponowany drenaż zapewni odbiór nadmiaru wód opadowych infiltrujących w grunt np. po
obfitych opadach.
Istniejący drenaż włączyć do nowego rurociągu.
Zestawienie rurociągów drenarskich
Oznaczenie rurociągu
Długość (m)
1A
1B
1C
1D
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B
10A
10B
14
14
65
65
60
60
43
43
51
51
53
53
50
50
45
45
36
36
49
49
36
36
Rzędna wlotu
(m n.p.m.)
131,65
131,65
131,65
131,65
131,79
131,79
131,91
131,91
131,99
131,99
132,09
132,09
132,20
132,20
132,30
132,30
132,39
132,39
132,47
132,47
132,56
132,56
Rzędna początku
( m n.p.m.)
131,70
131,70
131,85
131,85
131,97
131,79
132,04
132,04
132,14
132,14
132,25
132,25
132,35
132,35
132,43
132,43
132,50
132,50
132,62
132,62
132,67
132,67
Istniejący wlot drenarski (W-5) zlokalizowany w km 3+613 przewiduje się przenieść powyżej
przyczółka wlotowego km 3+617 (lewy brzeg) jako wylot typowy W-2 średnicy 7,5 cm na
rzędnej 132,55 m n.p.m.
5.4. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu planowanych do
wykonania urządzeń wodnych
Zarurowanie odcinka rowu R-L-3 na długości 502 m będzie na działkach nr
545,649,548,549,552,553,556,555,558,559,562,563,566,567,568,569.
Właścicielami poszczególnych działek są:
 Nr 545 – Świerczek Stanisław w 30/72 częściach zam. Lipki 101 49-300 Brzeg
Świerczek Janina w 8/72 częściach zam. Lipki 28 49-300 Brzeg
Wyrwicz Anna w 6/72 częściach zam. ul. Komandosów 23/21 30-334
Kraków
Zajączkowska Iwona w 6/72 częściach zam. (bez ustalonego adresu)
Świerczek Piotr w 11/72 częściach zam. Lipki 28 49-300 Brzeg
Świerczek Wojciech w 11/72 częściach zam. Lipki 28 49-300 Brzeg
 Nr 649 – Adamczyk Wawrzyniec zam. Lipki 27 49-300 Brzeg
 Nr 548 – Pulit Andrzej i Pulit Irena zam. Lipki 25 49-300 Brzeg
 Nr 549 – Gawlik Marian i Gawlik Mieczysław zam. Lipki 24 49-300 Brzeg
 Nr 552 – Dubaniowska Genowefa i Dubaniowski Andrzej zam. Lipki 104 49-300









Nr 553 – Reczuch Mariola zam. ul. Czarneckiego 41m4 53-626 Wrocław
Nr 555 i 556 – Bednarek Tadeusz zam. Lipki 21 49-300 Brzeg
Nr 558 – Pawlita Edward i Pawlita Irmegarda zam. Lipki 20 49-300 Brzeg
Nr 559 – Wrona Marlena za. Aleja Wolności 408 m9 55-220 Jelcz-Laskowice
Nr 562 – Bilska Alicja i Bilski Zbigniew za. Lipki 18 49-300 Brzeg
w dzierżawie Nicpoń Radosław i Nicpoń Maria za. Lipki 15 49-300 Brzeg
Nr 563 – Howaniec Rozalia zam. Lipki 17 49-300 Brzeg
Nr 566 i 567 – Gmina Skarbimierz ul. Parkowa 12 49-318 Skarbimierz – Osiedle
Nr 568 – Nicpoń Radosław i Nicpoń Marta zam. Lipki 15 49-300 Brzeg
Nr 569 – Janusz Tomasz zam. Lipki 3 49-300 Brzeg i Janusz Katarzyna zam.
ul. Krzywa 2 m7 49-300 Brzeg
5.5. Obowiązki ubiegającego się w stosunku do osób trzecich
Wnioskodawca planowane prace zamierza wykonać na częściach
działek545,649,548,549,552,553,556,555,558,559,562,563,566,567,568,569 na co uzyskał
zgodę tych właścicieli, lub jest ich właścicielem ( w odniesieniu do działek nr 566,567,520 i
570).
Wnioskodawca winien zaspakajać wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, wynikające
z wydanej zgody na prowadzenie robót
5.4.
Konstrukcja rurociągu
Parametry techniczne planowanego rurociągu:







5.5.
Kręgi betonowe Ø 800 mm łączone na styk bez uszczelki
Długość 502,00 mb
Spadek podłużny 0,2%
Rzędna wlotu 132,33
Rzędna wylotu 131,33
10 studni prefabrykowane Ø 1500 mm
Dno i skarpy wlotu wyłożone płytami typu JOMB 60x40x10 na podsypce z piasku gr.
10 cm
Eksploatacja rurociągu
Eksploatacja wiąże się z utrzymaniem rurociągu w pełnej jego drożności. Ma to kluczowe
znaczenie w przepływie wody.
W celu zachowania we właściwym stanie technicznym całości rurociągu należy:
 Kilkakrotnie w ciągu roku sprawdzać drożność studzienek, jak i samego
rurociągu – w przypadku nawet częściowego zamulenia prowadzić czyszczenie
studzienek rewizyjnych i kraty wlotowej z wszelkich zanieczyszczeń.
 Kontrolować stan studni rewizyjnych
 Sprawdzać ubezpieczenie skarp rowu w obrębie wlotu.
 Wystąpienie wysokich stanów wody w rowie winno być sygnałem do wzmożonej
kontroli zachowania urządzenia wodnego.

Po każdym przejściu fali powodziowej, należy oszacować szkody i natychmiast je
usunąć. Nie dopuszczalne jest eksploatowanie rurociągu z uszkodzonym
elementem.
6. Wpływ rurociągu na nieruchomości sąsiednie
Wykonanie rurociągu w miejscu otwartego koryta rowu spowoduje w znaczny sposób
uporządkowanie terenu wokół istniejących zabudowań oraz działek budowlanych.
W związku z nawiązaniem średnicy planowanego rurociągu do istniejącego już zarurowania
należy stwierdzić, że planowany rurociąg nie utrudni spływu wód deszczowych do głównego
odbiornika.
Zastosowanie drenażu odwadniającego położonego po obu stronach rurociągu nie spowoduje
utrudnień w przechwyceniu infiltrujących w grunt wód deszczowych lub roztopowych.
Parametry zarurowania dostosowane zostały do parametrów istniejącego rowu i wynikają z
warunków przepływu wody w rowie. Planowane zarurowanie nie wpłynie negatywnie na
przepływ wody w korycie rowu i nie spowoduje podstopień terenów przyległych.
6.1.
Zasypanie przewodu
Obsypkę do wysokości 0,3 m nad górną krawędź rury zaleca się wykonać z materiału takich
jak podsypki. Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o
grubości nie większej niż 0,15 m .
6.2.
Wykonawstwo rurociągu
Na terenie objętym wykonaniem prac nie występują kolidujące z planowanymi pracami
elementy uzbrojenia.
Z uwagi na minimalny dopuszczalny spadek rurociągu kluczowe znaczenie w
odpowiednim przeprowadzeniu wody przez rurociąg będzie miało prawidłowe
ułożenie rur z odpowiednim spadkiem podłużnym. W związku z powyższym
wytyczenie kanału i obsługa geodezyjna w terenie powinna być wykonana
przez uprawnionego geodetę.
Download