konflikt-w10

advertisement
WPŁYW KONFLIKTU NA
FUNKCJONOWANIE W
GRUPIE
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW
DR JOLANTA BABIAK, SEMESTR LETNI 2016/2017
KONFLIKT – DLACZEGO NAS
ABSORBUJE
• Rodzaj i natężenie konfliktu wpływa na zachowania
w grupie
• Opozycja, blokada, niedobór
• Kilka stron, sprzeczne interesy
• Odmienne cele
• Brak zasobów
JAK ROZUMIEMY KONFLIKT?
• Konflikt to niepotrzebny problem – należy go unikać
– podejście tradycyjne
• Konflikt jest naturalnym i nieuchronnym zjawiskiem w
każdej grupie – korzystny wpływ na efektywność
grupy – perspektywa stosunków międzyludzkich
• Konflikt jest absolutnie konieczny – wtedy grupa
działa skutecznie – podejście interakcyjne
PODEJŚCIE TRADYCYJNE
• Konflikt - znaczenie pejoratywne
• Synonimy: przemoc, destrukcja, irracjonalność
• Lata 30 i 40 ubiegłego wieku – konflikt to
niekorzystny skutek złej komunikacji
• Pogląd tradycyjny ułątwia ocenę zachowań ludzi
• Proste remedium na konflikt: zdiagnozować
przyczynę i usunąć zakłócenia
• Obecnie wielu z nas nadal trzyma się tej
przestarzałej normy
PERSPEKTYWA STOSUNKÓW
MIĘDZYLUDZKICH
• Konflikt jest zjawiskiem naturalnym we wszystkich
grupach
• Konfliktu nie da się wyeliminować
• Konflikt należy zaakceptować
• W niektórych sytuacjach wpływa korzystnie na
osiągnięcia grupy
PERSPEKTYWA INTERAKCYJNA
• Zachęca do konfliktu
• Harmonijna, pokojowa, spokojna i współpracująca
grupa łatwo staje się statyczna i niewrażliwa na
potrzebe zmian i innowacji
• Przywódcy powinni podtrzymywać konflikt na
poziomie minimalnym
• Chodzi o zachowanie kreatywności i
samokrytycyzmu
SKĄD WIADOMO ŻE KONFLIKT JEST
FUNKCJONALNY CZY
DYSFUNKCJONALNY
• Nie wiadomo! Ale…
• Jeśli rodzaj i poziom konfliktu stwarza zdrowe i pozytywne
zaangażowanie w cele grupy
• Jeśli wywołuje kreatywne myślenie i zwiększa wysiłek
• Jeśli wpływa na chęć do konkurowania we wspólnym celu
• Może być uznany za funkcjonalny
• Ważniejsza jest efektywność grupy niż wpływ
konfliktu na poszczególne jednostki
• Jednostka może osobiście odczuwać niekorzystny
wpływ konfliktu
SKUTKI FUNKCJONALNE KONFLIKTU
• Konflikt może poprawić jakość podejmowanych
decyzji, jeśli
• W waznych sprawach bierze się pod uwagę wszystkie
opinie
• Słucha się nietypowych rozwiązań
• Dostrzega się głos mniejszości
• Konflikt przeciwdziała zdominowaniu decyzji przez
myślenie grupowe
• Efekt potakiwaczy Sears, GM
• Ugodowość doradców wiąże się z błędnymi decyzjami
• Klimat konstruktywnego krytycyzmy sprzyja rozważnym
rostrzygnięciom
• Ustabilizowane grupy z pewnością korzystają z konfliktu
SKUTKI DYSFUNKCJONALNE
KONFLIKTU
•
•
•
•
•
•
•
•
Zahamowanie komunikacji
Osłabienie spójności grupy
Podporządkowanie sie osobie dominującej
Wzbudza niekontrolowaną opozycję
Wyzwala wysoki poziom agresji
Pobudza niezadowolenie
Burzy poczucie wspólnotowości
Może prowadzić do rozpadu grupy
PRZEBIEG KONFLIKTU
Nieujawniona
opozycja
Rozpoznanie i
personalizacja
Zachowania
wyniki
WARUNKI POWSTANIA KONFLIKTU
• Komunikacja
•
•
•
•
niedostateczna wymiana informacji,
nawał informacji,
wybiórcza percepcja,
bariery językowe (wykształcenie),
• Struktura
• Wielkość grupy
• Standaryzacja zadań/stabilizacja zawodowa
• Specjalizacja członków/duża partycypacja w zadaniach
• Zmienne osobowe
• Indywidualne systemy wartości/uprzedzenia
• Jednostki autorytarne, dogmatyczne i o niskiej samoocenie
ROZPOZNANIE I PERSONALIZACJA
• Uświadomienie sobie istnienia konfliktu przynajmniej
przez jedną ze stron
• Konflikt musi zostać dostrzeżony i wywołać frustrację
w celu jego personalizacji
• Lęk, wrogość, niepokój, napięcie, frustracja – stany
emocjonalne towarzyszące personalizacji konfliktu
ZACHOWANIA
• Któryś z członków grupy utrudnia realizację jej
celów: działanie zamierzone
• Subtelne, pośrednie formy ingerecji
• Brutalne, agresywne zachowania
• Niski poziom konfliktu – podważanie czyjegoś zdania
• Wysoki poziom konfliktu – strajki, bunty
SPOSOBY ZAŻEGNANIA KONFLIKTU
•
•
•
•
•
Rywalizacja
Współpraca
Unikanie
Ustępstwo
kompromis
RÓŻNICE MIĘDZY PŁCIAMIW
KOMUNIKOWANIU SIĘ
Mężczyźni
Kobiety
Żyją w rzeczywistości, w
której status odgrywa
najważniejszą rolę
Konwersacje to są ich
negocjacje o pozycję i
władzę
Żyją w rzeczywistości, w
której relacje odgrywają
najważniejszą rolę
Konwersacje to negocjacje
o przywiązanie
Za wszelką cenę pragną
niezależności
Dążą do bliskich związków
Pragną wygrywać, unikać
porażek
Dążą do bliskości, unikają
izolowania się
RÓŻNICE MIĘDZY PŁCIAMI W
KOMUNIKOWANIU SIĘ
Mężczyźni
Kobiety
Unikają „zleceń” (implikuje Zlecenia postrzegają jako
niższy status i utratę
mechanizm formujący
niezależności)
bliskość i relacje
Poszukują kontroli
Przykładają wagę do
różnienia się
Cel konwersacji:
przekazują informacje
Poszukują zrozumienia
Przykładają wagę do
podobieństw
Cel konwersacji:
podtrzymują relacje i
interakcje
BIBLIOGRAFIA
• Robbins, Stephen P. (2000). Zasady zachowania w
organizacji. Poznań: Zysk i S-ka.
• Tannen, Deborah (1990). You just don’t understand:
women and men in conversation. New York:
Ballantine Books (paperback).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards