Epidemiologia - Śląska Izba Lekarska

advertisement
Epidemiologia
Małgorzata Kowalska
Katedra i Zakład Epidemiologii SUM w Katowicach
Kurs podyplomowy: Zdrowie publiczne, Śląska Izba Lekarska
20.06.2017 Katowice
Zakres tematyczny
1. Epidemiologia jako narzędzie zdrowia publicznego: źródła
informacji o sytuacji zdrowotnej oraz określanie potrzeb
zdrowotnych ludności
2. Podstawowe pojęcia epidemiologii, mierniki
rozpowszechnienia zjawisk zdrowotnych w populacji
3. Epidemiologia wybranych chorób zakaźnych: zakażenia
wewnątrzszpitalne w Polsce i w Europie.
Ad 1. Źródła informacji o stanie zdrowia populacji
pierwotne
wtórne
• dane z badań
• cel badania, finanse
• dane ze statystyk medycznych
i demograficznych
• cel badania, finanse,
dostępność danych
Rodzaje badań
w epidemiologii
opisowe
analityczne
ekologiczne
1. Które z badań wybrać dla opisu częstości występowania
choroby i jej zmian w czasie?
2. Które z badań może posłużyć do oceny zależności pomiędzy
ilością konsumowanego alkoholu a zapadalnością na
przewlekłe choroby wątroby?
przekrojowe
3. Które z badań byłoby właściwe dla oceny związku pomiędzy
białaczką limfatyczną a używaniem telefonu komórkowego?
klinicznokontrolne
4. Dla którego badania możliwe jest określenie ryzyka
względnego? Co oznacza wynik:
RW = 2,30 (95%PU: 1,05 – 4,20)
kohortowe
Ad 2. Ocena zdrowia w badaniach epidemiologicznych
Zdrowie (pomiary wskaźników
fizjologicznych, PDTŻ, przyrost
naturalny - miary pozytywne
Choroba (chorobowość, zapadalność,
niepełnosprawność, umieralność,
śmiertelność) – miary negatywne
Ocena zdrowia
Struktura wg wieku i płci - Polska
wg danych GUS, stan 30.06.2012
‘Drugie przejście demograficzne’
Zmiany demograficzne manifestujące się:
• spadkiem liczby urodzeń oraz liczby zawieranych małżeństw
• Przesuwaniem średniego wieku rodzenia pierwszego i kolejnych dzieci
starsi
• Przesuwaniem średniego wieku zawierania związków małżeńskich
starsi
• Wzrostem liczby rozwodów i związków nieformalnych
‘Nowa demografia Europy’
Niska
płodność
Wydłużanie
życia
(≤ 1,5)
Migracja
wg van. D. Kaa 2003
Nastąpiły zaburzenia w
zastępowalności pokoleń
Spadek przyrostu naturalnego
Przeciętne dalsze trwanie życia
Dzięki zdrowiu publicznemu zyskaliśmy w Polsce 8-6 lat życia!
2012
72.8 years
2012
81.2 lat
+ 8 lat
1970
73.2 lat
+ 6 lat
1970
66.6 lat
Przyrost naturalny
2011 r.
Dane wg GUS
Powszechnie przyjęte kryteria diagnozowania
sytuacji zdrowotnej
• Kryterium największej umieralności
choroby układu krążenia
choroby nowotworowe
zewnętrze przyczyny zachorowania i zgonu
• Kryterium największych kosztów społecznych
(długość trwania choroby, koszty leczenia i opieki,
niepełnosprawność lub zgon)
Kryterium największej umieralności
• Umieralność (ogólna i specyficzna)
• Śmiertelność
• Umieralność proporcjonalna – struktura zgonów
Definicje: Podstawy epidemiologii. WHO 2002, rozdział 2
Wykres prezentuje surowy i standaryzowany względem wieku współczynnik
umieralności ogółem w USA w latach 1940 – 1990. Co jest powodem rosnących
rozbieżności?
Standaryzowane według wieku i niestandaryzowane (surowe) współczynniki umieralności
na 100 000 ludności z powodu chorób układu krążenia w wybranych krajach w 1980 r
(dane wg WHO 1987 r.)
Kraj
Wartość surowa
współczynnika
umieralności
Standaryzowany
względem wieku
współczynnik
umieralności
Współczynniki szczegółowe
według wieku
45 –54 lat
55 – 64 lat
Finlandia
491
277
204
631
Francja
368
164
97
266
Japonia
247
154
95
227
Egipt
192
299
301
790
95
163
132
327
Meksyk
Standaryzowane według wieku i niestandaryzowane (surowe) współczynniki umieralności
na 100 000 ludności z powodu chorób układu krążenia w wybranych krajach w 1980 r
(dane wg WHO 1987 r.)
Kraj
Wartość surowa
współczynnika
umieralności
Standaryzowany
względem wieku
współczynnik
umieralności
Współczynniki szczegółowe
według wieku
45 –54 lat
55 – 64 lat
Finlandia
491
277
204
631
Francja
368
164
97
266
Japonia
247
154
95
227
Egipt
192
299
301
790
95
163
132
327
Meksyk
Planowanie programu profilaktyki zdrowotnej –
praktyczne wskazówki wg AOTMiTM
Podmioty lecznicze
lub stowarzyszenia
Czy proponowane działania nie są
już finansowane w ramach NFZ?
• baza NFZ – JGP
• badania przesiewowe
• mapy potrzeb zdrowotnych
Dane
epidemiologiczne
Posiadane zasoby
finansowe,
materialne i ludzkie
– możliwości
Plan programu
wraz z populacją docelową
• mapy potrzeb zdrowotnych
• dane GUS – bank danych
lokalnych
• Krajowy Rejestr Nowotworów
• WHO-HFA dB
• ENHIS
• EHCI
Kryterium największych kosztów
• Klasyczne mierniki stanu zdrowia – umieralność, śmiertelność,
zapadalność, chorobowość
• Syntetyczne mierniki stanu zdrowia
DALY /Disability Adjusted Life Years/ lata życia skorygowane niesprawnością
QALY /Quality Adjusted Life Years/ lata życia skorygowane jakością
DALE /Disability Adjusted Life Expectancy/ oczekiwana długość życia skorygowana niesprawnością
PYLL /Potential Years of Life Lost/ potencjalne utracone lata życia
PEYLL /Period Expected Years of Life Lost/ okres utraconych oczekiwanych lat życia
HALE /Healthy Life Expectancy/ przewidywana liczba lat w zdrowiu
Definicje: Podstawy epidemiologii. WHO 2002, rozdział 10
Dane szacunkowe ! Współczynniki wrażliwe na
kompletność i jakość danych !
Koncepcja wskaźnika PYLL
Za zgodą Prof. Ilkka Vohlonen i dr Mikko Vienonen, St Petersburg 2007
DALY – lata życia skorygowane niesprawnością
wg CDC
DALY
1 DALY oznacza 1 utracony rok zdrowego życia
Wskaźnik obciążenia chorobami w populacji
Zmienność głównych przyczyn w czasie
Wymaga kompletnych i dobrych jakościowo danych
Stosowany do rozdziału środków finansowych faworyzuje osoby
pełnosprawne i choroby krótkotrwałe i dobrze rokujące
Nowe przypadki inwalidztwa (n/100 000)
nowe przypadki inwalidztwa/niepełnosprawności
(n/100 000)
900
800
700
600
500
400
278,98
300
222,2
200
130,77
100
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Republika Czeska
2006
Niemcy
2007
2008
Polska
2009
2010
2011
2012
Szwecja
wg HFA dB
2013
2014
HALE
QALY – lata życia skorygowane jakością
Wskaźnik opisuje lata życia skorygowane jakością
Skala wartości przyjmuje zakres od 0 (zgon) do 1 (pełne zdrowie), co
oznacza, że 1 QALY= 1 rok życia w pełnym zdrowiu
Służy porównywaniu efektywności programów zdrowotnych
Human Development Index
HALE (1/3)
Edukacja
(1/3)
Produkt
krajowy
brutto (1/3)
HDI
• niski
0 – 0,499
• umiarkowany
0,500 – 0,799
• wysoki
0,800 – 0,899
• Bardzo wysoki
0,900 +
2009
EHCI - Euro Health Consumer Index
Oceniany począwszy od 2006 roku… Polska – total score 511 pkt – 31 miejsce
Ad. 3 Choroby zakaźne
wg International Organization for Migration, www.iom.int
zapadalność na odrę (n/100 000)
8
7
6
NIZP-PZH w Warszawie
odra
5
4
3
2
1
wg HFA dB
zapadalność na krztusiec (n/100 000)
35
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
30
Republika Czeska
Niemcy
Polska
25
20
NIZP-PZH w Warszawie
krztusiec
15
10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Republika Czeska
Polska
Szwecja
Szwecja
Wybrane zagrożenia
wg NIZP-PZH w Warszawie
Healthcare Associated Infections
wg ECDC, 2009
http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Definicje-zakazen-szpitalnych.pdf
• Zakażenie szpitalne (ang. nosocomial infection, hospital-acquired infection)
to każde zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń
zdrowotnych, w przypadku gdy choroba: a) nie pozostawała w momencie
udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania albo b) wystąpiła
po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż
najdłuższy okres jej wylęgania (wg ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
2008 Nr 234 poz. 1570)
• Obejmuje zakażenia ujawniające się w trakcie pobytu w szpitalu, po
wypisaniu ze szpitala oraz zakażenie związane z pracą wykonywaną w tym
zakładzie (WHO).
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie
kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. 2010 Nr
108 poz. 706)
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie
rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych
zakażeń (Dz. U. 2005 Nr 54 poz. 484)
Epidemiologia zakażeń wewnątrzszpitalnych
Schemat szerzenia się drobnoustrojów w szpitalu
wg Przondo-Mordarska (red). Zakażenia szpitalne, Wrocław 1999
Zakażenie szpitalne jako
• Indywidualny przypadek
1
• Zachorowanie ogniskowe
2
4
• Epidemia szpitalna
3
5
6
Źródła i rezerwuary drobnoustrojów
w środowisku szpitalnym
• Chorzy (ludzie i zwierzęta)
• Nosiciele (zdrowi i ozdrowieńcy)
• Zwłoki ludzi i zwierząt
• Hodowle drobnoustrojów w laboratoriach
• Zbiorniki wodne (stara, nieużywana umywalka wraz z instalacją)
• Produkty spożywcze
• Stawonogi – foreza? – pomieszczenia socjalne i kuchnie
Drogi szerzenia się zakażeń
• Bezpośrednie – poprzez kontakt w trakcie zabiegu
leczniczego, pielęgnacyjnego lub diagnozowania, szczególnie
w przypadku zmian ropnych i stanów zapalnych na skórze
• Pośrednie – poprzez ‚brudne bakteriologicznie’ ręce
personelu, droga kropelkowa, wodno-pokarmowa, skażony
sprzęt medyczny, pościel, zakażone płyny infuzyjne, leki
• Krzyżowe – pacjent-pacjent, pacjent-personel, personelpersonel
Najczęstsze zakażenia szpitalne
 Staphylococcus aureus
 Klebsiella pneumonia
 Enterococcus
 Enterobacter
 Escherichia coli
 Clostridium difficile
 Acinetobacter
 zapalenie wątroby (HBV lub HCV)
 HIV
Epidemiologia zakażeń szpitalnych
• niski wskaźnik wykrywalności zakażeń szpitalnych w Polsce, wynosi
0,5-2% (dla szpitala); na świecie wskaźnik wykrywalności zakażeń wynosi
5-10%
• wg danych PZU SA i PZU Życie SA co trzeci przedmiot pozwów cywilnych
pacjentów to zakażenia szpitalne
• zakażenia związane z opieką zdrowotną (HAI) występują w Europie
u jednego na dwudziestu hospitalizowanych pacjentów
• najczęściej są to zakażenia dróg moczowych (27%), oddechowych (24%),
zakażenia miejsca operowanego (17%) i zakażenia krwi (10,5%); infekcje
te są zazwyczaj trudne do leczenia z uwagi na antybiotykooporność
wg Hospitals for Europe’s Working Party on Quality Care in Hospitals (HOPE)
Prawdopodobieństwo doznania szkody w
czasie hospitalizacji
Czy zdarzenie zostało zgłoszone?
wg Prażak Z. 2017
Opinie badanych
Tak, dokonywane zgłoszenia ekspozycji
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Ekspozycja tak Płeć K vs M
vs nie
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Wykształcenie
Oddział
niższe vs
zabiegowy vs
wyższe
zachowawczy
Dodatkowe
zatrudnienie
tak vs nie
Staż pracy
krótszy vs
dłuższy
Tak, bezpieczny sprzęt redukuje liczbę zakłuć
Ekspozycja tak
vs nie
Płeć K vs M
Wykształcenie
Oddział
niższe vs
zabiegowy vs
wyższe
zachowawczy
Dodatkowe
zatrudnienie
tak vs nie
Staż pracy
krótszy vs
dłuższy
Częstość zakażeń szpitalnych w krajach rozwijających się
w latach 1995-2010
Częstotliwość występowania zakażeń pozostaje w ścisłym
związku z rodzajem wykonywanych zabiegów diagnostycznych
i terapeutycznych
Download