- 218 - DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence – new cases

advertisement
DEFINICJE:
zachorowalność (ang. incidence – new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych
przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu (najczęściej)
na 10 tys. lub 100 tys. osób badanej populacji.
chorobowość (ang. morbidity)- liczba chorych w danym okresie (często jest to rok) na
konkretną chorobę w przeliczeniu (najczęściej) na 10 tys. lub 100 tys. mieszkańców.
Współczynnik ten obejmuje zarówno osoby chorujące już wcześniej, jak i nowo stwierdzone
przypadki.
wskaźnik przelotowości - iloraz liczby hospitalizowanych i liczby posiadanych łóżek
średnie obłożenie - iloraz wszystkich osobodni i liczby leczonych w danym okresie, dający
liczbę dni wykorzystania łóżka, podawany w %, gdzie za 100% przyjęto umownie 300
i 365 dni .
OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWN YCH
kreska
(–)
– zjawisko nie wystąpiło
zero
(0)
– zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb,
które mogły być wyrażone uwidocznionymi
w tablicy znakami cyfrowymi
kropka
(.)
– zupełny brak informacji wiarygodnych
znak
(x)
– wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy,
jest niemożliwe lub niecelowe
„w tym”
– oznacza, że nie uwzględniono wszystkich składników sumy
- 218 -
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards