1. Proszę napisać funkcję zgodną z prototypem która liczy wartość

advertisement
1. Proszę napisać funkcję zgodną z prototypem
double srednia (int *tab, int ile);
która liczy wartość średnią z przekazanej tablicy tab i sprawdzić jej działanie na tablicy
int test[6] = {1,3,5,7,-8,-11}
2. W funkcji main proszę utworzyć dwuwymiarową tablicę liczb całkowitych abc o rozmiarze [5][4], i
zainicjować ją wartościami z przedziału od -10 do 10.
Wykorzystując funkcję srednia, proszę policzyć średnie z poszczególnych wierszy tablicy abc. Wyliczone
wartości należy zapisać do tablicy avg_abc - proszę ją zadeklarować w funkcji main – (jakiego powinna
być typu?) wypełnić i wypisać.
3. Wykorzystując funkcję srednia, proszę policzyć średnią z całej tablicy abc.
double avg_all = srednia (..............., ............);
4. Proszę zadeklarować dwie tablice liczb rzeczywistych A_1[8][6] oraz A_2[10][6].
Następnie proszę napisać procedurę wypelnij(....., ....., .......) wypełniającą tablice
liczbami rzeczywistymi od podanej wartości z krokiem 0.4, tak, aby wywołanie procedury dla naszych
tablic wyglądało następująco :
tablica A_1 wywołanie wypelnij(A_1, 8, 1.5) wypełnieni tablicy A_1 liczbami od 1.5
tablica A_2 wywołanie wypelnij(A_2, 10, -8.5) wypełnieni tablicy A_2 liczbami od -8.5
5. Napisz funkcję, która otrzymuje 4 parametry: liczbę naturalną size oraz tablice liczb
zmiennoprzecinkowych double: tab1, tab2 i tab3 o rozmiarze size. Funkcja ma przepisać zawartość
tablicy tab1 do tablicy tab2, zawartość tab2 do tab3, natomiast tab3 do tab1. Program proszę napisać
w notacji wskaźnikowej oraz używając operatora tablicowego.
6. Napisz funkcję, która przyjmuje 3 tablice typu int i liczbę całkowitą n. Pierwsza tablica ma rozmiar 2*n, a dwie
pozostałe mają rozmiar n. Funkcja ma skopiować wszystkie elementy drugiej tablicy na parzyste miejsca
w tablicy pierwszej i wszystkie elementy tablicy trzeciej na nieparzyste miejsca w tablicy pierwszej.
7. Napisz funkcję, która jako parametr przyjmie liczbę całkowitą n . Funkcja ma zaalokować dynamiczną
dwuwymiarową trójkątną tablicę liczb całkowitych, wypełnić ją zerami i zwrócić jej adres.
Na przykład dla n= 5 tablica powinna wyglądać następująco:
0
00
000
0000
00000
Liczba wierszy w trójkątnej tablicy równa jest n, natomiast liczba kolumn w każdym wierszu jest o 1
większa od liczby kolumn w wierszu poprzednim. Wiersz ostatni ma liczbę kolumn równą liczbie wierszy, czyli n.
Download