Instrukcji wypełniania wniosku o płatność z Europejskiego

advertisement
ul. Moniuszki7/9
90-101 Łódź
www.cop.lodzkie.pl
tel. /+42/ 230 15 50
fax /+42/ 230 15 51
[email protected]
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020 w przypadku awarii aplikacji głównej Centralnego systemu
teleinformatycznego - SL2014
Łódź, wrzesień 2016 r.
W przypadku awarii aplikacji SL2014 Beneficjent zobowiązany jest przygotować wniosek o płatność
zgodnie z aktualną wersją „Instrukcji wypełniania wniosku o płatność z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 w przypadku awarii aplikacji głównej Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014”.
I.
ZASADY POPRAWNEGO PRZYGOTOWANIA I WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
Wniosek o płatność należy wypełnić elektronicznie w języku polskim zgodnie z niniejszą instrukcją.
Wypełnienie odręczne nie jest dopuszczalne. Wszelkie kwoty i dane finansowe we wniosku powinny
być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Pola zaznaczone na szaro nie są wypełniane przez Beneficjenta. Wypełnia je pracownik IP RPO
WŁ, dokonujący weryfikacji wniosku złożonego przez Beneficjenta.
Wszystkie elementy formularza typu checkbox (pole, kratka) należy wypełnić poprzez dwukrotne
kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybranym polu wyboru i po ukazaniu się okna „Opcje pola
wyboru formularza” w „Wartości domyślnej”, wybrać opcję „Zaznaczone” oraz zaakceptować
przyciskiem „OK”.
Wypełniony wniosek o płatność należy zapisać na płycie CD/DVD i wydrukować w jednym
egzemplarzu. Wersja papierowa i elektroniczna muszą być tożsame. Płyta CD/DVD powinna być
opisana w taki sposób, by jednoznacznie określała, jakiego wniosku dotyczy tj. nazwa Beneficjenta,
numer i nazwa Projektu, data sporządzenia wniosku o płatność.
Wszystkie strony wniosku o płatność powinny być przez Beneficjenta zaparafowane, natomiast na
ostatniej stronie Beneficjent składa podpis wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią firmową. Do wniosku
o płatność należy dołączyć pismo przewodnie, w którym Beneficjent powinien zawrzeć również
wszystkie dodatkowe informacje bądź wyjaśnienia, potrzebne podczas weryfikacji wniosku o płatność.
II.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ.
Beneficjent wnioskuje o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji, wykazuje
wydatki poniesione na realizację Projektu lub przekazuje informację o postępie realizacji Projektu
składając do IP RPO WŁ wniosek o płatność, zgodnie z harmonogramem płatności nie rzadziej niż raz
na 6 miesięcy i nie częściej niż raz na miesiąc.
2
Beneficjent pierwszy wniosek o płatność powinien złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia
Umowy, natomiast wniosek o płatność końcową w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji
Projektu. Beneficjent ma prawo do wcześniejszego złożenia wniosku o płatność końcową
w przypadku zakończenia Projektu przed upływem terminu.
Wniosek o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą należy składać raz na 6 miesięcy, licząc od
dnia złożenia poprzedniego wniosku o płatność, jeżeli w okresie tym Beneficjent nie ponosi żadnych
wydatków albo ponosi wydatki, lecz nie występuje o ich refundację.
Należy podkreślić, że stosownie do obowiązków Beneficjenta w zakresie informacji i promocji,
wynikających z Umowy o dofinansowanie, wszelka dokumentacja związana z realizacją Projektu
(korespondencja, pisma przewodnie, umowy/aneksy z wykonawcami, umowy zlecenia, protokoły
odbioru,
oświadczenia)
powinna
zawierać
odpowiednie
logotypy,
rozmieszczone
zgodnie
z „Podręcznikiem wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji”.
II.
FUNKCJE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.
Wniosek o płatność może pełnić funkcję:
 sprawozdawczą, stanowiąc narzędzie umożliwiające monitorowanie postępu rzeczowofinansowego realizacji projektu.
 sprawozdawczo – finansową i dotyczy:
a) wnioskowania o przyznanie płatności zaliczkowej, przy czym przekazanie pierwszej transzy płatności
zaliczkowej następuje na podstawie Umowy o dofinansowanie i wniosku o pierwszą płatność
zaliczkową. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania w formie zaliczki jest
przedstawienie przez niego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w formie i na kwotę określoną
w Umowie o dofinansowanie. Zabezpieczenie należy wnieść w ciągu 14 dni od podpisania Umowy
o dofinansowanie.
b) rozliczenia płatności zaliczkowej, czyli rozliczenia środków przekazanych w ramach wcześniejszych
transz zaliczkowych. Wypłata kolejnej transzy zaliczki zależna jest od rozliczenia dotychczas
otrzymanych transz w wysokości określonej w Umowie o dofinansowanie.
c) wnioskowania o przekazanie płatności pośredniej, czyli o przekazanie kwoty refundacji części
wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji projektu przez Beneficjenta.
d) wnioskowania o przekazanie płatności końcowej, czyli o przekazanie kwoty stanowiącej refundację
określonej w Umowie o dofinansowanie części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych na
realizację projektu. Jeżeli w trakcie realizacji projektu Beneficjent złożył wniosek/wnioski o płatność
pośrednią/zaliczkową, to płatność końcowa nie może stanowić mniej niż, określony w Umowie
3
o dofinansowanie,
procentowy
udział
ogólnej
kwoty
kosztów
kwalifikowalnych
objętych
dofinansowaniem.
W przypadku konieczności złożenia korekty wniosku o płatność, zgodnie z informacją przekazaną
po weryfikacji przez IP RPO WŁ, Beneficjent poprawia jedynie te elementy, które zostały wskazane
w wezwaniu. W przypadku, gdy poprawki wprowadzone zgodnie z uwagami zawartymi w wezwaniu,
implikują kolejne zmiany, Beneficjent wprowadza je do wniosku o płatność i/lub do odpowiednich
załączników.
Wniosek może podlegać wycofaniu, gdy:
 został złożony kolejny wniosek o płatność w danym miesiącu;
 Beneficjent nie załączył do wniosku podstawowych załączników umożliwiających weryfikacje;
 Beneficjent uchyla się od wprowadzenia poprawek wskazanych w wezwaniu do złożenia
korekty wniosku pomimo dwukrotnego wezwania.
Beneficjent zobowiązany jest przechowywać w dokumentacji związanej z realizacją Projektu
oryginały wszystkich dokumentów, załączanych do wniosków o płatność. Beneficjent przechowuje
dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność
i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania IP RPO WŁ o miejscu jej archiwizacji
w terminie do 14 dni od dnia zmiany lokalizacji przechowywania dokumentacji.
4
IV. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
1. Identyfikacja wniosku
Pkt. 1.1 Wniosek za okres
W polu „od” należy wpisać:

w przypadku pierwszego wniosku o płatność – datę rozpoczęcia realizacji Projektu określoną
w Umowie o dofinansowanie;

w przypadku kolejnych wniosków o płatność – pierwszy dzień kalendarzowy po dacie wpisanej
w polu „do” poprzedniego wniosku o płatność lub najwcześniejszą datę poniesienia wydatku
rozliczanego przedmiotowym wnioskiem o płatność (jeśli data poniesienia tego wydatku jest
wcześniejsza niż data wskazana w polu „do” poprzedniego wniosku o płatność).
W polu „do” należy wpisać datę kończącą okres, za jaki składany jest wniosek. W przypadku
wniosku o płatność końcową należy wpisać datę zakończenia realizacji Projektu. Data ta nie może być
późniejsza, niż data zakończenia realizacji Projektu, określona w Umowie/aneksie do Umowy o
dofinansowanie.
Pkt. 1.2 Rodzaj wniosku
W punkcie należy zaznaczyć jaki wniosek Beneficjent składa odnosząc się do rodzaju płatności
o jaką zamierza wnioskować Beneficjent. W zależności od sytuacji można zaznaczyć więcej niż jedną
opcję. Np. w przypadku rozliczania otrzymanej transzy zaliczki i jednoczesnego wnioskowania o kolejną
transzę zaznaczyć należy punkt 1.2.1 oraz 1.2.3 W przypadku rozliczania zaliczki i równoczesnego
wnioskowania o refundację, należy zaznaczyć punkt 1.2.3 oraz 1.2.2
Pkt. 1.2.1 Wniosek o zaliczkę
Pole („kratkę”) Beneficjent zaznacza wówczas, gdy wnioskuje o wypłatę transzy/całości
przyznanej zaliczki.
Pkt. 1.2.2 Wniosek o refundację
Pole („kratkę”) Beneficjent zaznacza w sytuacji, gdy wnioskuje o refundację poniesionych przez
siebie wydatków wykazanych we wniosku o płatność.
Pkt. 1.2. 3 Wniosek rozliczający zaliczkę
Pole („kratkę”) Beneficjent zaznacza wówczas, gdy składa wniosek rozliczający przekazaną
wcześniej zaliczkę.
5
Pkt. 1.2.4 Wniosek sprawozdawczy
Pole wypełniane w sytuacji, gdy Beneficjent dokonuje jedynie sprawozdania z przebiegu
realizacji Projektu, nie wnioskując o płatność lub nie rozliczając zaliczki.
Pkt. 1.2.5 Wniosek o płatność końcową
Pole („kratkę”) Beneficjent zaznacza zawsze składając ostatni wniosek o płatność, dotyczący
danego Projektu. Wybranie powyższej opcji oznacza, iż w ramach danego Projektu Beneficjent nie
planuje już składać kolejnych wniosków o płatność. Płatność końcową może obejmować wszystkie
wydatki kwalifikowalne poniesione w ramach Projektu. Wówczas Projekt rozliczany jest jednym
wnioskiem o płatność.
Pkt. 1.2.6 Korekta wniosku
Pole („kratkę”) Beneficjent zaznacza wówczas, gdy składa korektę wniosku o płatność.
2. Informacja o projekcie
W punktach 2.1 - 2.5 należy wpisać dane zgodne z zawartymi w Umowie o dofinansowanie/
aneksie do Umowy o dofinansowanie.
3. Identyfikacja Beneficjenta
W punktach 3.1 – 3.8 należy wpisać dane Beneficjenta zgodne z Umową/aneksem do Umowy
o dofinansowanie Projektu, podając kolejno nazwę bądź imię i nazwisko Beneficjenta, numer telefonu
oraz numer faksu, a także adres poczty elektronicznej i dane osoby wyznaczonej do kontaktu
w zakresie realizacji Projektu. Zaleca się podanie numeru telefonu bezpośrednio do osoby wskazanej
we wniosku. Jeżeli dane osoby wyznaczonej do kontaktu pokrywają się z danymi Beneficjenta
wskazanymi w punktach 3.1 - 3.4, wówczas nie ma obowiązku powtarzania danych kontaktowych
w punktach 3.5 – 3.8.
Na wskazane w części 3 wniosku numery faksów bądź adresy e-mail wysyłana będzie wszelka
korespondencja do Beneficjenta, w tym w szczególności wezwania do złożenia korekty wniosku
o płatność.
4. Wydatki objęte wnioskiem
Pkt. 4.1 Wydatki ogółem
Należy wpisać całkowitą kwotę wydatków związanych z realizacją Projektu, faktycznie
poniesionych i wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność (wydatki kwalifikowalne
6
i niekwalifikowalne łącznie). Wypełnienie pola nie jest wymagane w przypadku wnioskowania o płatność
zaliczkową bez jednoczesnego rozliczania wcześniej otrzymanych transz zaliczki lub wnioskowania
o refundację części poniesionych wydatków.
Pkt. 4.2 Wydatki kwalifikowalne
Należy wpisać kwotę poniesionych wydatków kwalifikowalnych objętych danym wnioskiem
o płatność. Wypełnienie pola nie jest wymagane w przypadku wnioskowania o płatność zaliczkową.
Pkt. 4.3 Dofinansowanie
Należy wpisać kwotę dofinansowania odpowiadającą wydatkom kwalifikowanym wskazanym
we wniosku o płatność (suma iloczynów kwot wydatków kwalifikowalnych do odpowiednich %
dofinansowania dla poszczególnych kategorii wydatków). Poza wnioskiem rozliczającym zaliczkę
wartość tego pola powinna być spójna z wartością wskazaną w polu 4.4).
Pkt. 4.4 Wnioskowana kwota
Należy wpisać wartość całkowitą wnioskowanej danym wnioskiem kwoty refundacji oraz
zaliczki. Pole powinno być sumą punktów 4.4.1 i 4.4.2.
Pkt. 4.4.1 Zaliczka
Należy wpisać kwotę wnioskowanej przedmiotowym wnioskiem zaliczki.
Pkt. 4.4.2 Refundacja
Należy wpisać kwotę wnioskowanej przedmiotowym wnioskiem refundacji.
Pkt. 5 Wydatki uznane za kwalifikowane
Punkt wypełniany przez IP RPO WŁ po zakończeniu weryfikacji wniosku.
Pkt. 6 Postęp rzeczowy realizacji Projektu
Należy w zwięzły (maksymalnie do 4 000 znaków) sposób opisać stan realizacji
poszczególnych zadań określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu.
Pkt. 7 Wskaźniki produktu
Wskaźniki produktu odnoszą się do rzeczowych efektów, które zostały osiągnięte bezpośrednio
na skutek realizacji Projektu i wydatkowania otrzymanych środków. Liczone są w jednostkach
7
materialnych, np. długość nowo wybudowanych dróg, liczba budynków poddanych renowacji, liczba
przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc, liczba zorganizowanych szkoleń, liczba zakupionych środków
trwałych, powierzchnia nabytych gruntów, liczba zakupionych usług, itp. Wartości docelowe wszystkich
wskaźników produktu muszą być osiągnięte w okresie realizacji Projektu.
Pole „Nazwa wskaźnika”, „Jednostka miary” oraz „Wartość docelowa” należy wypełnić
w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.
W polu „Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym” należy wskazać rzeczywiste,
materialne efekty osiągnięte w okresie, za jaki składany jest wniosek.
W polu „Wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu (narastająco)” należy wskazać
rzeczywiste, materialne efekty osiągnięte łącznie od rozpoczęcia realizacji Projektu.
W polu „Stopień realizacji (%)” należy wpisać wyrażony procentowo stosunek wartości
wskaźnika osiągniętego od początku realizacji Projektu, do wartości docelowej wskaźnika, określonej
we wniosku o dofinansowanie („Wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu (narastająco) /
„Wartość docelowa” x 100%)
Wskazane wartości powinny korespondować z danymi wskazanym w poprzednich wnioskach
o płatność.
Pkt. 8 Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki rezultatu odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom osiągniętym
wskutek realizacji Projektu, które nastąpiły po jego zakończeniu (i w wyniku zrealizowania Projektu).
Dostarczają one informacji o zmianach w sytuacji Beneficjenta, jego otoczenia lub otoczenia
ostatecznych odbiorców, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowania Projektu. Wskaźniki rezultatu mogą
przybierać formę wskaźników materialnych (np. skrócenie czasu podróży, liczba skutecznie
przeszkolonych osób, liczba nowych/zmodernizowanych produktów/usług, itp.) lub finansowych (np.
wzrost kwoty przychodów ze sprzedaży produktów/usług, zmniejszenie kosztów transportu, itp.).
Pola „Nazwa wskaźnika”, „Jednostka miary”, „Wartość bazowa” oraz „Wartość
docelowa” należy wypełnić w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.
W polu „Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania Projektu” należy wpisać wartość
osiągniętą wskaźnika na dzień składania przedmiotowego wniosku o płatność. W przypadku wniosku
o płatność końcową należy wpisać ostateczną wartość wskaźnika osiągniętą w momencie składania
tego wniosku.
8
W polu „Stopień realizacji” należy wpisać wyrażony procentowo stosunek wartości wskaźnika
osiągniętego w wyniku zrealizowania Projektu, do wartości docelowej wskaźnika, określonej we wniosku
o dofinansowanie („Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania Projektu / „Wartość docelowa” x 100%)
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w przypadku wskaźników rezultatu
bezpośredniego określonych na poziomie Projektu (o ile w Umowie o dofinansowanie projektu nie
wskazano inaczej), efekt wsparcia na poziomie Projektu występuje, co do zasady w okresie 12 miesięcy
od zakończenia okresu realizacji Projektu określonego w Umowie/decyzji o dofinansowaniu Projektu
lub, o ile wynika to ze specyfiki Projektu, od uruchomienia przedsięwzięcia.
Pkt. 9 Problemy napotkane w trakcie realizacji Projektu
W polu należy opisać (maksymalnie 4 000 znaków) ewentualne problemy napotkane w trakcie
realizacji Projektu w okresie objętym danym wnioskiem.
Pkt. 10 Planowany przebieg realizacji Projektu
W polu należy opisać (maksymalnie 4 000 znaków) zadania planowane do realizacji przez
Beneficjenta, a niezrealizowane w tym okresie sprawozdawczym, wraz z podaniem powodów
odstąpienia od ich realizacji bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych uniemożliwiających ich
wykonanie.
W przypadku wniosku o płatność końcową należy dodatkowo zamieścić komentarz dotyczący
faktu nieosiągnięcia założonego w Projekcie poziomu realizacji wskaźnika produktu lub rezultatu.
Pkt. 11 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki
W tabeli należy wykazać faktury (lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości
dowodowej) zapłacone w całości, które dokumentują wydatki kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne
poniesione w okresie objętym danym wnioskiem o płatność. W zestawieniu należy ująć również
dokumenty dotyczące w całości wydatków niekwalifikowalnych. Należy pamiętać o odpowiednim
dopasowaniu dokumentów księgowych do danego zadania oraz kategorii wydatków.
W polu „numer dokumentu” należy wskazać numer dokumentu księgowego potwierdzającego
wydatkowanie środków w ramach projektu jaki został nadany przez jego wystawcę.
W polu „numer księgowy lub ewidencyjny” należy wpisać numer księgowy lub ewidencyjny
dla dokumentu, jaki został nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe.
9
W polu „NIP wystawcy dokumentu/PESEL” należy wpisać numer NIP wystawcy dokumentu,
jeżeli wystawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W przypadku kiedy wystawcą
dokumentu jest osoba prywatna nie prowadząca działalności gospodarczej należy podać jej numer
PESEL.
W polu „data wystawienia dokumentu” należy podać datę wystawienia faktury/innego
dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej.
W polu „data zapłaty” należy wpisać datę dokonania płatności za fakturę/inny dokument
księgowy o równoważnej wartości dowodowej. W zestawieniu mogą zostać ujęte wyłącznie w całości
opłacone dokumenty. Dokument, który nie został w całości opłacony nie może być przedstawiony do
refundacji. Jeśli dokument opłacony był w ratach, należy wskazać obowiązkowo wszystkie daty
dokonywania płatności.
W polu „nazwa towaru lub usługi” należy podać nazwę towaru lub usług przypisaną do
odpowiedniej pozycji w przedstawianym dokumencie księgowym. Jeżeli wydatki dotyczą jednego
rodzaju asortymentu, stanowią wydatki kwalifikowane i wszystkie pozycje z faktury objęte są identyczną
stawką VAT, można podać zbiorczą nazwę bez przepisywania wszystkich pozycji z faktury.
W przypadku wystąpienia różnych stawek w ramach jednego dokumentu księgowego – pozycje
z dokumentu należy pogrupować według stawek VAT i wpisać każdą z grup w odrębnym wierszu,
z tym, że dane wprowadzone w pozycji Nr dokumentu, Data wystawienia dokumentu oraz Data/daty
zapłaty będą zawierały te same informacje we wszystkich wierszach dotyczących danego dokumentu
księgowego.
W polu „numer kontraktu” należy wpisać numer umowy/kontraktu/zamówienia zawartego
z kontrahentem na wykonanie usług/dostaw/prac rozliczanych przedmiotowym dokumentem
księgowym.
W polu „kwota dokumentu brutto” należy podać kwotę brutto, na jaką opiewa wykazany
w zestawieniu dokument.
W polu „kwota dokumentu netto” należy podać kwotę netto, na jaką opiewa wykazany
w zestawieniu dokument. W przypadku dokumentu innego niż faktura VAT, kwota dokumentu netto
powinna być równa kwocie dokumentu brutto.
W polu „kategoria kosztu – nazwa kosztu” należy wpisać odpowiednią kategorię, której
dotyczy przedmiotowy wydatek zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu. Jeżeli jeden dokument
dotyczy kilku kategorii kosztów należy uwzględnić odpowiednio wszystkie kategorie. W powyższym
przypadku należy również odpowiednio rozbić kolumny od „wydatki ogółem” do „wydatki w ramach
limitu”.
10
W polu „wydatki ogółem” należy wpisać kwotę wydatków obejmującą zarówno wydatki
kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne, jaka odpowiada wybranej wcześniej wartości w polu „Kategoria
kosztu – nazwa kosztu”.
W polu „wydatki kwalifikowalne” należy wpisać kwotę wydatków kwalifikowalnych (razem
z VAT, jeśli jest on kosztem kwalifikowalnym) rozliczanych danym wnioskiem o płatność, jaka
odpowiada wybranej wcześniej wartości w polu „Kategoria kosztu/Nazwa kosztu”.
Wartość w polu „w tym VAT” odnosi się tylko do wydatków kwalifikowalnych, jakie wykazano
w polu wcześniejszym oraz jeżeli VAT sam stanowi koszt kwalifikowalny w ramach Projektu.
W polu „dofinansowanie” należy wpisać iloczyn wydatków kwalifikowalnych wskazanych
w polu „wydatki kwalifikowane” do poziomu dofinansowania odpowiedniego dla danej kategorii.
Pole „kategoria podlegająca limitom” należy wypełnić w przypadku gdy rozliczana kategoria
wydatków kwalifikowalnych jest objęta limitem. Np. dla wydatków związanych z zakupem gruntu
w przedmiotowym polu należy wpisać „grunt – 10%”.
W polu „wydatki w ramach limitu” należy wykazać odpowiednią kwotę pamiętając
o konieczności zachowania limitów wskazanych w dokumentach określających kwalifikowalność
wydatków. Kwota w przedmiotowym polu może być tożsama z kwotą wskazana w polu „wydatki
kwalifikowalne” bądź mniejsza jeśli doszło do przekroczenia ustalonych dla danej kategorii limitów.
W polu „uwagi” można wprowadzić dodatkowe informacje opisowe, wyjaśnienia dotyczące
konkretnego dokumentu wykazanego w zestawieniu, które pozwolą pracownikom instytucji
odpowiedzialnej za weryfikację wniosku o płatność na sprawniejszą ocenę i jego zatwierdzenie.
W polu „faktura korygująca” należy zaznaczyć odpowiednią opcję tak/nie odnoszącą się do
przedmiotowego wniosku o płatność.
Pkt. 12 Wydatki rozliczane ryczałtowo
W przypadku możliwości rozliczania wydatków ryczałtowo punkt należy wypełnić wskazując
„Rodzaj
ryczałtu”
wraz
ze
szczegółową
„Informacją
dotyczącą
ryczałtu”,
„Wydatki
kwalifikowalne” wraz z „Dofinansowaniem”.
Pkt.13 Zwroty / korekty
Tabela uzupełniana jest w sytuacji, kiedy we wcześniej złożonych wnioskach nieprawidłowo
przypisano wydatek do zadania, kategorii kosztów, kategorii podlegającej limitom lub błędnie przypisano
kwotę wydatku. Wówczas konieczne może być dokonanie odpowiedniej korekty w wartościach
narastająco. Ponadto jeżeli we wcześniejszych wnioskach o płatność rozliczono wydatki, które zgodnie
z aktualną Umową nie powinny być rozliczone, w celu odzwierciedlenia prawidłowego postępu
11
finansowego konieczne będzie dokonanie odpowiednich pomniejszeń w zakresie wydatków
rozliczonych w poprzednich wnioskach (np. stwierdzone zostały niekwalifikowalne wydatki w ramach
Projektu w wyniku czego podpisano aneks do Umowy pomniejszający kwoty kategorii wydatków
o stwierdzone nieprawidłowości).
W polu „Numer wniosku o płatność w ramach którego wydatek został rozliczony” należy
wskazać numer wniosku o płatność, w którym dane powinny być skorygowane.
W polu „Zadanie” należy wybrać zadanie, w którym mają zostać skorygować dane.
W polu „Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczałtu” jeżeli w poprzednim polu
wybrano zadanie, które zgodnie z Umową o dofinansowanie jest rozliczane za pomocą wydatków
rzeczywiście poniesionych w tym polu należy wybrać kombinację Kategorii kosztów – Nazwy kosztu,
która wymaga korekty.
W polu „Numer dokumentu” w sytuacji korygowania pozycji dotyczącej kategorii kosztów –
nazwy kosztu, można wskazać numer dokumentu księgowego, którego dotyczy dana korekta.
W polu „Wydatki ogółem” należy wpisać wartość wydatków ogółem (zarówno
kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych), o którą Beneficjent zamierza skorygować wybrane Zadanie
i kombinację Kategorii kosztów - Nazwy kosztu lub Nazwę ryczałtu we wskazanym w tabeli wniosku
o płatność.
W polu „Wydatki kwalifkowalne” należy wpisać wartość wydatków kwalifikowalnych, o którą
Beneficjent planuje skorygować wybrane Zadnie i kombinację Kategorii kosztów - Nazwy kosztu lub
Nazwę ryczałtu we wskazanym w tabeli wniosku o płatność.
W polu „Dofinansowanie” należy wpisać wartość dofinansowania, o którą Beneficjent planuje
skorygować wybrane Zadnie i kombinację Kategorii kosztów - Nazwy kosztu lub Nazwę ryczałtu we
wskazanym w tabeli wniosku o płatność.
W polu „Kwota podlegająca limitom” jeżeli w korygowanym dokumencie księgowym
w wybranym przez Beneficjenta wniosku o płatność błędnie przypisano kwotę wydatku w ramach
określonego limitu i wymaga ona korekty w tym polu możesz wybrać poprawną kategorię podlegającą
limitom.
W polu „Wydatki w ramach limitu” za pomocą tego pola jest możliwość skorygowania
wartości wydatków podlegających limitom dla wybranej we wcześniejszym polu kategorii. W tym polu
należy wpisać wartość wydatków, o którą Beneficjent planuje skorygować wybraną kategorię
podlegająca limitom we wskazanym wniosku o płatność.
12
Pkt. 14 Źródła finansowania wydatków
Tabela zawiera informację dotyczącą kwot wydatków w realizowanym Projekcie w podziale na
różne źródła finansowania, odpowiednie dla funduszu w ramach którego sfinansowany jest Projekt.
Dane w tabeli powinny obrazować sytuację, jaka będzie miała miejsce po dokonaniu refundacji
wydatków poniesionych. Każde źródło finansowania rozbijane jest na wydatki ogółem oraz wydatki
kwalifikowane. Wartości w tabeli powinny odzwierciedlać sytuację w okresie rozliczeniowym, za jaki
składany jest wniosek o płatność.
Pkt. 15 Rozliczanie zaliczek
15.1 Środki przekazane dotychczas Beneficjentowi w formie zaliczki
W polu należy wpisać łączną wartość wszystkich otrzymanych zaliczek, które otrzymano
podczas realizacji Projektu. Jeżeli nie otrzymano zaliczki w ramach realizowanego Projektu, należy
wpisać 0,00.
15.2 Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych
Jeżeli w trakcie rozliczania transz otrzymanych zaliczek, w terminie określonym w Umowie nie
wykorzystano środków przekazanych w formie zaliczki i konieczny był ich zwrot, należy wskazać łączną
kwotę zwróconych zaliczek. Jeżeli nie dokonywano zwrotu zaliczki w ramach realizowanego Projektu,
należy pozostawić wartość 0,00.
15.3 Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach
Jeżeli składano już wnioski o płatność w ramach danego Projektu i w poprzednio złożonych
wnioskach rozliczono zaliczki, w tym polu należy wskazać łączną kwotę zaliczek rozliczonych we
wszystkich złożonych wnioskach w ramach Projektu. Jeżeli nie rozliczono zaliczek należy pozostawić
wartość 0,00.
15.4 Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem
Jeżeli w uzupełnianym wniosku rozliczana jest wcześniej otrzymana zaliczka, w tym polu
należy wskazać kwotę rozliczonej zaliczki, czyli kwotę dofinansowania odpowiadającą poniesionym
wydatkom, które dotyczą rozliczenia zaliczki. Jeżeli nie jest to wniosek rozliczający zaliczkę należy
pozostawić wartość 0,00.
13
15.5 Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia
W polu należy wskazać kwotę zaliczek, którą należy jeszcze rozliczyć, na podstawie podanych
kwot zaliczek otrzymanych, zwróconych i rozliczonych.
15.6 Procent rozliczenia
W polu należy wyliczyć jaki procent stanowią wszystkie rozliczone przez Beneficjenta zaliczki
z uwzględnieniem zaliczek rozliczonych w bieżącym wniosku oraz wszystkich dokonanych zwrotów
zaliczek w stosunku do łącznej kwoty dofinansowania przekazanej w formie zaliczki.
15.7 Odsetki narosłe od środków zaliczki
W przypadku obowiązku zwrotu środków z tytułu odsetek narosłych na rachunku bankowym,
na którym przechowywane są środki otrzymane w ramach zaliczki, w tym polu należy wprowadzić
wartość odsetek narosłych na tym rachunku w okresie sprawozdawczym objętym wnioskiem. Jeżeli nie
otrzymano jeszcze zaliczki w ramach realizowanego Projektu lub od otrzymanych środków w okresie od
ostatniego wniosku o płatność nie narosły żadne odsetki należy pozostawić wartość 0,00.
15.8 Odsetki zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność
Jeżeli w uzupełnianym wniosku o płatność wykazano odsetki narosłe od środków zaliczki, oraz
dokonano zwrotu tych odsetek na konto instytucji w tym polu należy wskazać kwotę dokonanego
zwrotu. Jeżeli od otrzymanych środków zaliczki nie narosły żadne odsetki lub nie dokonywano zwrotu
tych odsetek należy pozostawić wartość 0,00.
Pkt. 16 Postęp rzeczowy realizacji projektu
W tej części wniosku należy opisać stan realizacji poszczególnych zadań, które zostały
określone w Umowie/decyzji o dofinansowanie. Jeśli w ramach Projektu na etapie przygotowania
określono tylko jedno zadanie, opis tego zadania odnosi się do całego Projektu. Należy pamiętać, iż
pole
„Nazwa Zadania” należy uzupełnić zgodnie z nazwą zadania podaną w Umowie/decyzji
o dofinansowanie.
Do każdego zadania należy przypisać kategorię kosztów, nazwę kosztu, wartość ogółem (PLN),
wydatki kwalifikowalne w PLN (ogółem, w tym VAT, jeżeli jest kosztem kwalifikowalnym) oraz kwotę
dofinansowania (PLN i % realizacji kategorii) w podziale na:
 kwoty wydatków określonych w Umowie o dofinansowanie
 kwoty wydatków narastająco od początku realizacji Projektu
14
 kwoty wydatków objętych bieżącym wnioskiem
Należy pamiętać, że poziom dofinansowania dla poszczególnych kategorii kosztów nie może
przekroczyć maksymalnego poziomu dofinansowania określonego w Regulaminie konkursu
W kolumnie „Kategoria kosztów” należy odnieść się wyłącznie do następujących kategorii:
1. „Prace przygotowawcze”;
2. „Nieruchomość niezabudowana”;
3. „Nieruchomość zabudowana”;
4. „Budowa, roboty i materiały budowlane”;
5. „Środki trwałe”;
6. „Wartości niematerialne i prawne”;
7.„Usługi doradcze związane z projektem”;
8.„Amortyzacja”;
9.„Rezerwa na nieprzewidziane wydatki”;
10. „Najem nieruchomości lub ich części”;
11. „Instrumenty inżynierii finansowej”;
12.„Wkład niepieniężny”;
13.„Podatek VAT i inne obciążenia publicznoprawne”;
14.„Zarządzanie projektem i jego obsługą”;
 14.1. Wynagrodzenia – koszty osobowe
 14.2 „Koszty ogólne”;
 14.3 „Wdrażanie projektu”;
 14.4„Nadzór nad robotami budowlanymi”;
 14.5 „Usługi finansowe i zabezpieczenia”;
 14.6 „Promocja projektu”;
15. Inne wydatki właściwe dla kategorii projektów w ramach Poddziałania, którego dotyczy konkurs.
Pkt.17 Dochód
Ta część wniosku o płatność zawiera informacje dotyczące dochodu. W tabeli należy wykazać
dochód, który nie został uwzględniony w momencie podpisania Umowy o dofinansowanie projektu
i który powinien pomniejszyć wydatki kwalifikowalne we wniosku o płatność, zgodnie z art. 65 ust. 8
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Jednocześnie należy pamiętać, aby w tabeli uwzględnić wszelkie przychody, które zostaną
wygenerowane w trakcie realizacji Projektu.
15
Jeżeli w wyniku realizacji Projektu uzyskano dochód „Rodzaj dochodu” w polu należy
wskazać źródło dochodu oraz krótki opis okoliczności powstania dochodu.
W polu „Kwota pomniejszająca wydatki” należy podać kwotę o którą w związku
z uzyskaniem dochodu należy pomniejszyć wydatki kwalifikowalne we wniosku o płatność.
W polu „Kwota pomniejszająca dofinansowanie” należy wskazać kwotę o którą w związku
z uzyskaniem dochodu należy pomniejszyć dofinansowanie we wniosku o płatność. Wartość ta powinna
być wyliczona jako iloczyn kwoty dochodu pomniejszającej wydatki kwalifikowalne i ilorazu
dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych określonych w Umowie o dofinansowanie. Należy
pamiętać, iż wartość w polu powinna być zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi.
Pkt.18 Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych
Poprzez zaznaczenie pola TAK lub NIE należy wskazać, czy realizowany Projekt jest zgodny
z zasadami polityk wspólnotowych, do przestrzegania których Beneficjent zobowiązał się w Umowie
o dofinansowanie. W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty (tj. wyboru pola NIE) należy opisać
w kilku zdaniach, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze.
Pkt. 19 Oświadczenie Beneficjenta
Beneficjent składa oświadczenia dotyczące:
 nie podlegania wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207
ust. 4 ustawy o finansach publicznych;
 braku obowiązku zwrotu pomocy wynikającej z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za
niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, w rozumieniu art. 87 TWE;
 wykazania wydatków kwalifikowalnych, które zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi
odpowiednimi zasadami kwalifikowalności wydatków;
 informacji zawartych we wniosku o płatność, które rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i
finansowy postęp realizacji projektu;
 kwalifikowalności podatku VAT
W przypadku oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT należy wybrać jedną ze
wskazanych opcji lub obie opcje, jeśli kwalifikowalnośd podatku VAT jest różna dla
poszczególnych kategorii wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.
Jednocześnie (jeśli dotyczy) Beneficjent zobowiązany jest, zgodnie z zapisami Umowy
o dofinansowanie, składać corocznie zaświadczenie o statusie podatnika VAT przez okres
obowiązywania Umowy, począwszy od daty rozpoczęcia realizacji Projektu. Jeśli Beneficjent
podpisał Umowę o dofinansowanie w roku obecnym, to składając w roku następnym pierwszy
16
wniosek o płatność, zobowiązany jest dołączyć do wniosku kserokopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem zaświadczenia z urzędu skarbowego o statusie podatnika VAT.
 prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
W przypadku oświadczenia dotyczącego rodzaju prowadzonej księgowości oraz
wyodrębnionej ewidencji księgowej należy wybrać jedną ze wskazanych opcji.
 zgodności z prawdą informacji zawartych we wniosku o płatność.
Oświadczenia składane są przez Beneficjenta pod rygorem odpowiedzialności karnej, wynikającej
z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej
znaczenie prawne.
Pod tabelą 19 należy złożyć podpis / podpisy osoby upoważnionej wraz z datą, pieczęcią firmową
i osobistą.
Pkt. 20 Załączniki
Za pomocą „X” należy zaznaczyć w kolejnych wierszach opcję TAK lub NIE DOTYCZY,
wskazując, które z wymienionych w tabeli załączników zostały dołączone do wniosku. Dla załączonych
dokumentów należy podać ich liczbę. Jeśli Beneficjent dołącza inne załączniki, niż wymienione w tabeli,
wówczas należy je wpisać w ostatnim wierszu tabeli: Inne załączniki, określając również ich liczbę.
Wszystkie kserokopie oryginalnych dokumentów dołączane do wniosku o płatność powinny być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną. Zgodność z oryginałem
poświadczana jest przez umieszczenie zapisu „za zgodność z oryginałem”/„ zgodnie z oryginałem” wraz
z pieczątką imienną, odręcznym podpisem i datą. Dopuszcza się, w przypadku dokumentów
wielostronicowych i ponumerowanych, umieszczenie zapisu „za zgodność z oryginałem od strony …. do
strony…”. Taki dokument powinien być spięty tak, aby nie ulegało wątpliwości, co jest potwierdzane za
zgodność z oryginałem. Powyższe zapisy mogą występować w formie pieczęci. Zaleca się, aby
wszystkie zapisy/pieczątki były dokonywane kolorem innym niż czarny (ułatwia to identyfikację kopii
i oryginału zapisów na dokumentacji).
V. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
Załączniki do wniosku o płatność należy przygotować analogicznie jak w przypadku wersji
przekazywanej za pomocą aplikacji SL2014.
17
ul. Moniuszki7/9
90-101 Łódź
www.cop.lodzkie.pl
tel. /+42/ 230 15 50
fax /+42/ 230 15 51
[email protected]
WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020
Instytucja przyjmująca wniosek: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Numer wniosku:
Data wpływu wniosku oraz podpis:
Data zatwierdzenia wniosku:
Data wypłaty środków:
WNIOSEK
1. IDENTYFIKACJA WNIOSKU
1.1 Wniosek za okres
od
1.2 Rodzaj wniosku
1.2.1 Wniosek o zaliczkę
1.2.2Wniosek o refundację
1.2.3 Wniosek rozliczający zaliczkę
1.2.4 Wniosek sprawozdawczy
1.2.5 Wniosek o płatność końcową
1.2.6 Korekta wniosku
do
PROJEKT
Program operacyjny
2.1 Oś priorytetowa
2.2 Działanie
2.3 Poddziałanie
2.4 Nr umowy/decyzji/aneksu
2.5 Tytuł projektu
2. INFORMACJE O PROJEKCIE
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020
3. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA
3.1 Nazwa / Imię i nazwisko Beneficjenta
3.2 Nr telefonu
3.3 Nr faksu
3.4 Adres poczty elektronicznej
3.5 Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do
kontaktu w zakresie realizacji projektu
3.6 Nr telefonu
3.7 Nr faksu
3.8 Adres poczty elektronicznej
4 . WYDATKI OBJĘTE WNIOSKIEM
4.1 Wydatki ogółem
4.2 Wydatki kwalifikowalne
4.3 Dofinansowanie
4.4 Wnioskowana kwota, w tym:
4.4.1 Zaliczka
4.4.2 Refundacja
5.WYDATKI UZNANE ZA KWALIFIKOWALNE
5.1 Wydatki kwalifikowalne
5.2 Dofinansowanie, w tym
5.2.1 EFRR
5.2.2 Budżet państwa
5.3 Dochód odliczony od wniosku o płatność
5.4 Kwota refundacji
5.5 Kwota udzielonej zaliczki
5.6 Kwota rozliczonej zaliczki
5.7 Kwota refundacji
POSTĘP RZECZOWY
6. POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU
Stan realizacji
Zadanie
6.1 Zadanie 1
(...)
7. WSKAŹNIKI PRODUKTU
Lp.
Lp.
Nazwa
wskaźnika
Jednostka
miary
Nazwa
wskaźnika
Jednostka
miary
Wartość
docelowa
Wartość
osiągnięta
Wartość osiągnięta
od początku
Stopień
w okresie
realizacji
realizacji (%)
sprawozdawczym
projektu
(narastająco)
8. WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość
Wartość docelowa
bazowa
Wartość
osiągnięta w
wyniku
zrealizowania
projektu
9. PROBLEMY NAPOTKANE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU
10. PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU
Stopień
realizacji
POSTĘP FINANSOWY
11. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI
Lp.
Numer
Numer
księgowy
dokume lub
ntu
ewidency
jny
Data
NIP
wystawie
Data
wystawcy
nia
dokumen
zapłaty
dokumen
tu/ Pesel
tu
Kwota
Kwota
Nazwa
Numer
dokume dokume
towaru
ntu
kontraktu ntu
lub usługi
brutto
netto
Kategoria
w
Wydatki
kosztów - Wydatki
kwalifikow tym
Nazwa
ogółem
alne
VAT
kosztu
Dofina
nsowa
nie
Wydatki
Kategoria
Faktura
w
Uwagi koryguj
podlegając
ramach
a limitom
ąca
limitu
Zadanie 1 [Nazwa zadania]
Tak/
Nie
Tak/
Nie
Suma
Zadanie 2 [Nazwa zadania]
Tak/
Nie
Tak/
Nie
Suma
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione
12. WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO
Lp.
Rodzaj ryczałtu
dla stawek jednostkowych
Nazwa ryczałtu
Informacje dotyczące ryczałtu
Zadanie 1 [Nazwa zadania]
Wysokość stawki
Liczba stawek
Suma
Zadanie 2 [Nazwa zadania]
dla kwot ryczałtowych
Nazwa wskaźnika
Suma
dla stawek ryczałtowych
Suma
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo
Koszty pośrednie
Stawka ryczałtowa (%)
Wartość
wskaźnika
Wydatki
Dofinanso
kwalifikowalne wanie
Kategoria
podlegająca
limitom
Wydatki w
ramach limitu
13. ZWROTY/KOREKTY
Lp.
Numer
Kategoria
Numer
wniosku o
kosztów -Nazwa dokumentu
płatność w
kosztu/ Nazwa
ramach
ryczałtu
którego
wydatek został
rozliczony
Ogółem
Zadanie
Wydatki
ogółem
Wydatki
Dofinansow
kwalifikowal ne anie
Kategoria
podlegająca
limitom
Wydatki w
ramach limitu
Uwagi/
komentarze
14. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW
Nazwa źródła finansowania
Wydatki ogółem
Wydatki kwalifikowalne
wydatków
Środki wspólnotowe
Krajowe środki publiczne, w
tym:
- budżet państwa
- budżet jednostek samorządu
terytorialnego
- inne krajowe środki publiczne
Prywatne
Suma
w tym EBI
15. ROZLICZENIE ZALICZEK
Kwota dofinansowania
15.1 Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie
zaliczki
15.2 Kwota zaliczek zwróconych - niewykorzystanych
15.3 Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach
15.4 Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem
15.5 Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia
15.6 Procent rozliczenia
15.7 Odsetki narosłe od środków zaliczki, w tym
15.8 zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność
16. POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu /
Nazwa ryczałtu
Kwota wydatków określona w zakresie
finansowym w umowie
ogółem
kwalifikowalne
Kwota wydatków narastająco od
początku realizacji projektu
kwalifikowal dofinansowa
dofinansowanie ogółem
ogółem
ne
nie
Zadanie 1 [Nazwa zadania]
Kat. A - Nazwa kosztu A1
Kat. B - Nazwa kosztu B1
Suma
Zadanie 2 [Nazwa zadania]
Kat. C - Nazwa kosztu C1
Nazwa ryczałtu 1
Suma
Ogółem w projekcie, w tym:
koszty bezpośrednie
wydatki rzeczywiście poniesione
wydatki rozliczane ryczałtowo
w ramach
kategorii
kosztów
Kat. A
Kat. B
Kat. C
w ramach
kategorii
kosztów
podlegających
limitom
wydatki
poniesione na
zakup gruntów
wkład rzeczowy
cross - financing
[dodatkowe limity
Kwota wydatków objętych
bieżącym wnioskiem
kwalifikowalne
dofinansowanie
%
realizacji
z umowy]
17.DOCHÓD
Lp.
Rodzaj dochodu
Kwota
pomniejszająca
wydatki
Kwota
pomniejszająca
dofinansowanie
Suma
18. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADAMI POLITYK
WSPÓLNOTOWYCH
Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych
TAK
NIE
W przypadku nie przestrzegania polityk wspólnotowych należy opisać, na czym polegały
nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze.
19. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA
Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:
• wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi
odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
• informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp
realizacji projektu;
• we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych
informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i
rzeczowego postępu w realizacji projektu;
• nie podlegam wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 20 ust. 4
ustawy o finansach publicznych
• nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc
za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, w rozumieniu art. 87 TWE
mogę odzyskać koszt poniesionego podatku VAT dla kategorii wydatków wskazanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, tym samym koszt ten jest wydatkiem
niekwalifikowanym.
nie mogę odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT dla kategorii wydatków
wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym i przedstawionych w tabeli 7 w kolumnie 9.
Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego
VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.
prowadząc księgi rachunkowe i sporządzając sprawozdania finansowe (pełna księgowość
prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości):
prowadzę wyodrębnioną ewidencję księgową projektu, w ramach już prowadzonych ksiąg
rachunkowych, poprzez wprowadzenie na potrzeby projektu odrębnych kont syntetycznych,
analitycznych i pozabilansowych lub odpowiedniego kodu księgowego.
prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów:
oznaczam w księdze przychodów i rozchodów dokumenty związane z realizacją projektu,
w sposób wykazujący jednoznaczny związek danej operacji gospodarczej z projektem.
nie będąc zobowiązany na podstawie aktualnych przepisów do prowadzenia ewidencji księgowej:
prowadzę wykaz – wyodrębnioną ewidencję dokumentów księgowych dotyczących operacji
związanych z realizacją projektu.
jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej
poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
19. ZAŁĄCZNIKI
Lp.
Nazwa załącznika
1.
Harmonogram płatności
2.
Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów
księgowych o równoważnej wartości dowodowej, zgodnie z tabelą 7
wniosku
3.
Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dowodów zapłaty
4.
Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów z wykonawcami
6.
Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie tłumaczeń dokumentów
w języku obcym
Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające
odbiór/wykonanie prac
7.
Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów OT/ewidencja
środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych)
8.
Informacja dotycząca przeliczania faktur w walucie obcej
9.
Oświadczenie Beneficjenta potwierdzające spełnienie przez używany środek
trwały odpowiednich norm oraz o jego wartości rynkowej
5.
10.
11.
Oświadczenie sprzedawcy, że środek trwały nie był współfinansowany
ze środków krajowych lub wspólnotowych
Inne załączniki (dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu np.:
wycena niezależnego rzeczoznawcy, operat szacunkowy i inne.)
Tak
Liczba
Nie
dotyczy
Miejscowość:
Data:
Podpis (imię i nazwisko) wraz z
pieczęcią imienną i firmową
…………..………….
……………………….
………………………………….
Download