Wiem, *e nic nie wiem, czyli o filozofii staro*ytnej Grecji

advertisement
Definicja
 Filozofia (gr. philosophia) – określenie to
pochodzi (prawdopodobnie) od matematyka i
filozofa Pitagorasa żyjącego w VI wieku p.n.e.
Pierwotnie miało sens dosłowny i oznaczało
poszukiwanie, umiłowanie mądrości (gr. phileo –
kochać, sophia – mądrość).
 Filozofowie więc to miłośnicy mądrości.
Starożytna Grecja jako
miejsce narodzenia filozofii
 Większość starożytnych Greków przyjmowała mitologiczne wyjaśnienia
wydarzeń, tak jak opisał to Homer. Filozofowie, ku przerażeniu
współczesnych, żądali dowodów na mitologiczne poglądy dotyczące świata.
Odrzucając tradycyjnie przyjmowane wierzenia i poszukując wiarygodnych
teorii, próbowano wyjaśnić świat naturalny w sposób spójny i racjonalny.

Pierwszych filozofów w Grecji często nazywa się filozofami
przyrody, ponieważ interesowali się przede wszystkim przyrodą i
zjawiskami, jakie w niej zachodzą.

 Wierzyli, że coś, musiało istnieć od zawsze. Obserwacja nieustannych
zmian w przyrodzie nasuwała pytanie o siłę sprawczą przemian.
 Wspólny dla pierwszych filozofów jest pogląd, że musi istnieć pierwotna
materia, będąca zasadą wszelkich zmian.
Okresy filozofii starożytnej
Grecji
 W starożytnej filozofii wyróżniamy pięć okresów:

naturalistyczny, z dominacją filozofii przyrody (Tales z Miletu,
Anaksymander z Miletu, Heraklit z Efezu, Ksenofanes) i
pigatorejczykami;
 humanistyczny, jako okres działalności sofistów i Sokratesa;
 okres tzw. wielkich syntez, z najwybitniejszymi nazwiskami epoki
– Platonem i Arystotelesem;
 okres szkół hellenistycznych, czyli szkół stoików, epikurejczyków,
sceptyków oraz szkoły eklektycznej;
 religijny, czyi tzw. neoplatonizm.
Tales z Miletu
 Pierwszym filozofem jakiego znamy był Tales z
Miletu, greckiej kolonii z Azji Mniejszej. Wiele
podróżował po świecie, interesował się geometrią
(podobno podał wysokość jednej z piramid w
Egipcie, mierząc jej cień) i astronomią. Uczony był
zdania, że początkiem wszystkiego jest woda. Być
może myśl ta narodziła się z obserwacji, że
wszelkie życie bierze swój początek w wodzie i gdy
ulega rozkładowi, znów się w nią zamienia.
Parmenides
 Przedstawicielem późniejszej szkoły filozoficznej
był Parmenides (540-480 r. p.n.e.)
 Uważał, że wszystko, co istnieje, istnieje od
zawsze, jest wieczne, zmienia jedynie swój
kształt. Mówił o poznaniu zmysłowym i
rozumowym, wyżej ceniąc to drugie. Głosił,
że zadaniem filozofa jest ujawnianie wszelkich
form „złudzenia zmysłowego”.
Heraklit z Efezu
 Uważał on, że najbardziej charakterystyczną cechą przyrody jest
jej zmienność.
 „-Wszystko płynie”- twierdził Heraklit, to znaczy, że jest w
ciągłym ruchu, nic nie trwa wiecznie. Dlatego nie możemy dwa razy
wejść do tej samej rzeki. „Kiedy wchodzę do rzeki po raz drugi i ja
jestem inny, i rzeka inna”. Świat jest pełen przeciwieństw.
Gdybyśmy nigdy nie chorowali, nie umielibyśmy docenić wartości
zdrowia. Bez wojny, trudno docenić smak pokoju, dlatego dobro i
zło są konieczne dla dopełnienia całości. Gdyby nie było walki
przeciwieństw, świat by nie istniał. Heraklit używa pojęcia Boga,
który obejmuje cały świat, a uobecnia się w potędze zmieniającej
się przyrody. Zamiast używać słowa Bóg, używa też słowa logos, co
po grecku oznacza rozum. Wierzy, że musi istnieć „rozum świata” ,
który rządzi wszystkim, co dzieje się w naturze.
Demokryt z Abdery
 Kolejnym znanym filozofem przyrody był Demokryt (460-370 r. p.n.e.)
Pochodził z Abdery położonej nad Morzem Egejskim. Uznał on, że świat
składa się z małych, niewidocznych cząsteczek, cegiełek, z których każda
jest wieczna i niezmienna. Nazwał je atomami (atom oznacza
niepodzielny). Niektóre są okrągłe i gładkie, inne chropowate, o
nieregularnym kształcie. Kiedy jakieś ciało na przykład drzewo albo
zwierzę- ginie i ulega rozkładowi, atomy rozłączają się i znów mogą służyć
do budowy nowych ciał.
 Demokryt nie zakładał istnienia żadnej siły, która by ingerowała w procesy
zachodzące w przyrodzie. Uważał, że jedyne, co istnieje, to atomy i
próżnia. Nazywa się go materialistą, ponieważ nie wierzył w istnienie
niczego poza światem materialnym.
 Wyobrażał nawet sobie, że duszę (świadomość) tworzą regularne i gładkie
„atomy duszy”, które w chwili śmierci rozpraszają się, ale potem mogą
wchodzić w skład nowej, tworzącej się duszy.
Sokrates
 Jeden z największych filozofów greckich.
Urodził się i zmarł w Atenach. Był synem
kamieniarza Sofroniskosa i akuszerki Fainarete.
Miał trzech synów, których matką była jego
żona, Ksantypa. Mieszkał w Atenach, gdzie
nauczał prowadząc dysputy z przypadkowymi
przechodniami na ulicach miasta, zyskując
zarówno popularność jak i wrogość. Sokrates
trzykrotnie brał udział w wyprawach wojennych
Sokrates
 Wiara w absolutne znaczenie dobra i cnoty. Sokrates głosił, że
cnota (gr. arete, starożytne pojęcie oznaczające tężyznę życiową,
szlachetność, dzielność) jest dobrem bezwzględnym. Jest też
dobrem najwyższym, o które człowiek winien zabiegać, nie licząc
się z niebezpieczeństwami i śmiercią

Tożsamość dobra i wiedzy. Według Sokratesa cnota jest wiedzą
("Jest to jedno i to samo wiedzieć, co jest sprawiedliwe i być
sprawiedliwym."). Ludzie czynią źle z niewiedzy, czy raczej wiedzy
pozornej. Stanowisko takie nazywa się intelektualizmem etycznym.
Wynika z niego, że cnoty można się nauczyć, a od nas samych
zależy, czy dobro to nabędziemy.

Wypracowanie metody dochodzenia do prawdy, a tym samym do
cnoty: jest nią specjalnego rodzaju dyskusja, zwana dialektyką.
Platon
 ur. 427r.p.n.e. prawdopodobnie w Atenach,,
zm. 347 r.p.n.e. w Atenach – grecki filozof. Był
twórcą systemu filozoficznego zwanego
obecnie idealizmem platońskim. Był
uczniem Sokratesa.
 W 387r.p.n.e. założył sławną Akademię Ateńską.
Miała ona wydać wykształconą klasę "filozofówwładców", zgodnie z poglądami politycznymi
Platona.
Poglądy Platona
 Podstawą systemu Platona było przyjęcie, że prawdziwy
wieczny byt to idee, a rzeczywistość materialna jest
jedynie odbiciem wiecznotrwałych, niezmiennych idei.
Zdaniem Platona, relacja między światem idei a
światem rzeczywistym jest podobna do relacji
prawdziwych przedmiotów i ich odbić w mętnym
świetle.
 Naczelnymi ideami u Platona były: dobro, piękno i
prawda. Idea była dla Platona piątym i ostatnim
etapem, który należy przejść, żeby
osiągnąć doskonałość. Pozostałe to kolejno: nazwa,
definicja, obraz i wiedza.
Poglądy Platona
 Oba światy – świat idei i świat materialny są według Platona odseparowane i
nawzajem się nie przenikają. Jedynymi odstępstwami od tej reguły jest
ludzka dusza i Demiurg boski budowniczy świata. Aby odpowiedzieć na pytanie, jak
możliwe jest poznanie prawdziwego bytu, jak możliwe jest przejście od świata
rzeczy do świata idei, należy zbadać naturę narzędzia, którym wiedzę o ideach
zdobywamy, a więc umysłu, czy też mówiąc słowami Platona – duszy. Schemat
platońskiej koncepcji duszy przedstawić można następująco:
 dusza jest nieśmiertelna (To bowiem, co się zawsze porusza, jest nieśmiertelne),
ona jest motorem napędzającym ciało;
 dusza, zanim przyoblekła się w ciało i zamieszkała w nim niczym "ślimak w
skorupie", przebywała w świecie idei;
 dusza, zstępując w ciało, zapomina o wszystkim, czego nauczyła się w świecie idei;
 dusza, chcąc zdobyć wiedzę musi odtworzyć to, czego doświadczała w świecie idei.
 Według Platona ludzi od reszty świata materialnego odróżnia to, że mają duszę,
która pochodzi wprost ze świata idei.
Teoria państwa platońskiego
 Ważne miejsce w filozofii Platona zajmuje teoria państwa idealnego.
 Państwo ma się zająć obywatelem jako rozumną duszą. Ma pokazywać obywatelowi,
jak ten ma się rozwijać i dochodzić do idei, co daje każdemu prawdziwe szczęście.
Społeczeństwo dzieli się na trzy grupy, którym odpowiadają trzy części duszy i trzy
cnoty:
 Mędrcy (filozofowie) – grupa najmniej liczna, kierująca się rozumem i najlepiej
rządząca, są starannie wychowani, nauczeni taktyki wojennej, ekonomii, są
przygotowani do zjednoczenia z ideami, rządzą najlepiej, bowiem wcale nie chcą
rządzić – czynią to tylko z poczucia obowiązku. Ich cnota jest mądrość, a
odpowiadająca im część duszy to część rozumną.
 Żołnierze – utrzymują wewnętrzny porządek w państwie, bronią państwa i jego
granic, są biegli w sztuce wojennej, nie mogą mieć rodzin, nie mają nic własnego –
wszystko jest dla nich wspólne, bo otrzymują to od państwa. Ich cnota jest męstwo,
a odpowiadająca im część duszy to część gniewliwa.
 Robotnicy – mogą dojść do doskonałości tylko wtedy, gdy będą się kierować
umiarkowaniem, wytwarzają dobra materialne, mają rodziny i własność. Ich cnotą
jest więc umiarkowanie, a odpowiadająca im część duszy to część pożądliwa.
Jaskinia Platona




W siódmej księdze "Rzeczypospolitej" Platona Sokrates opowiada o jaskini, w której przebywają więźniowie,
skuci łańcuchami; ich ruchy są tak ograniczone, że więźniowie mogą tylko widzieć ścianę przed sobą. W pewnej
odległości za nimi płonie ognisko. Pomiędzy ogniem a więźniami ludzie noszą różne przedmioty o sylwetkach
zarówno rzeczy martwych, jak i istot żywych. Przedmioty te rzucają cienie na ścianę. W ten sposób wizualny
świat więźniów składa się wyłącznie z cieni, które poruszają się, zlewają i rozdzielają.
Wyobraźmy sobie - powiada Sokrates - że któryś z więźniów został uwolniony z okowów, zmuszony do powstania,
a następnie zaciągnięty do wyjścia z jaskini i tam po raz pierwszy mógł zobaczyć słoneczny świat Grecji. Zrazu
jego oczy napełnią się światłem tak, "że nie będzie nawet w stanie rozróżnić ani jednej z tych rzeczy, które
nazywamy rzeczywistymi". Stopniowo, gdy jego oczy będą się przystosowywać, zacznie rozróżniać najpierw
cienie, potem odbicia w wodzie mężczyzn i kobiet, potem rzeczy w świetle słońca, aż wreszcie spojrzy w samo
słońce. Zrozumie wówczas, że jego poprzedni świat był jedynie rzutem prawdziwej rzeczywistości na ścianę
jaskini.
Podobnie - mówi dalej Sokrates - dusza musi wspiąć się przez kontemplację od świata zmysłów do świata umysłu.
Tam może zobaczyć, jakby z daleka ideę dobra, która jest przyczyną wszystkich rzeczy, łącznie ze
sprawiedliwością i pięknem. Kontemplując dobro, dusza rozpozna "autora światła", czyli wszystkiego, co da się
zrozumieć, "autentyczne źródło prawdy i rozumu".
Dno jaskini, w którym znajdują się ludzie, to świat doczesny, w jakim żyją. Łańcuchy, które krępują ludzi,
to rzeczy, sprawy, które wiążą ich ze światem doczesnym. Cienie natomiast, które widzą ci ludzie, są
odbiciem prawdziwej idei. Platon uważał, że tylko dzięki wyzwoleniu się z łańcuchów, tj. od spraw życia
doczesnego, ludzie są w stanie poznać prawdę wyższą, czyli świat idei. Dusza ludzka jest w stanie
poprzez przypomnienie, dojść do świata idei.
Arystoteles
 Arystoteles urodził się w roku 49 olimpiady, czyli w
384 bądź 383 roku p.n.e w Stagirze w Grecji. Jego
ojciec był nadwornym lekarzem Filipa
Macedońskiego, a sam Arystoteles wychowawcą
Aleksandra Wielkiego. Mając 18 lat, wstąpił do
platońskiej Akademii, gdzie pozostał przez 20 lat,
aż do śmierci Platona. W 336 r.p.n.e. założył szkołę,
zwaną likeją. Umarł w 323 r.p.n.e.
Poglądy Arystotelesa
 Arystoteles podzielił nauki ze względu na rodzaj poznania na:
 obejmujące poznanie teoretyczne – ich celem jest poznanie dla poznania, prawda.
Są to nauki przyrodnicze, matematyka, filozofia.
 Poznanie praktyczne – celem jest dobre postępowanie. Etyka, polityka.
 Poznanie wytwórcze– celem jest wytwarzanie. Retoryka; poetyka; sztuka.

Arystoteles stworzył także koncepcję duszy. Dusza jest formą, która ożywia ciało i
je porusza. Jest formą substancjalną ciała. Wyróżnił trzy rodzaje duszy:
 wegetatywna (roślinna) rozmnaża się, odżywia i wzrasta.
 zmysłowa (zwierzęca) posiada poznanie zmysłowe, rozmnaża się, odżywia i
wzrasta.
 rozumna (ludzka) potrafi to wszystko, co dusza wegetatywna i zmysłowa, ma
również intelekt.
Etyka Arystotelesa
 Arystoteles stworzył podwaliny etyki. Jej celem jest
ustalenie celu dążeń człowieka, bowiem każdy dąży do
szczęścia.
 Szczęścia nie dają przyjemności zmysłowe, bowiem są
chwilowe. Przyjemność czyni człowieka podobnym do
niewolnika. Szczęścia nie dają też zaszczyty, bowiem są
niezależne od człowieka.
 Prawdziwe dobro i szczęście polega na czynieniu tego, co jest
właściwe ludzkiej naturze – czyli na rozumnym działaniu.
Dla człowieka niezbędne są dobra wieczne – cnota i
kontemplacja sfery zmysłowej. Droga do osiągnięcia
szczęścia to metafizyka.
Stoicy
 Stoicyzm to nurt w filozofii zapoczątkowany przez Zenona z Kition
około 300 r. p.n.e. w Atenach. Dziś głównie kojarzymy ich
ze spokojem, a mylnie również z apatią (ten błąd wyjaśnię
poniżej). Nie wszyscy wiedzą, że oryginalne spojrzenie stoików
na świat dało podwaliny pod logikę formalną, etymologię
oraz gramatykę. Mieli oni ogromny wpływ na późniejsze
postrzeganie rzeczywistości przez filozofów przeróżnych nurtów.
Do dzisiaj pamiętamy sporo ze stoickich przesłań.
 Warto wspomnieć, że stoicka wizja jedności świata była w pewnym
sensie urzeczywistniana przez Imperium Rzymskie, w którym ta
filozofia była bardzo popularna. Najbardziej znanymi stoikami
z okresu rzymskiego byli Epiktet, Seneka oraz cesarz Marek
Aureliusz. Przykład tego ostatniego pokazuje, że można pogodzić
prężnie działającego władcę ze stoickim podejściem do życia.
 Jako ciekawostkę dodam, że słowo „stoik” pochodzi od greckiego
słowa „stoa” oznaczającego bramę. Pierwsze nauki odbywały się
bowiem w bramie Malowanej (Stoa Poikile) w Atenach.
Poglądy stoików

Uważali oni, że cały świat jest doskonały, jest jednością i nie ma innego świata niematerialnego.
W dodatku światem kieruje pewna rozumna siła, która sprawia, że wszystko zmierza do jednego,
z góry określonego celu. Osiągnięcie tego celu jest nieuniknione i, mówiąc współczesnym
językiem, od nas zależy czy przyjmiemy to z klasą, czy będziemy się miotać i przeciwstawiać
porządkowi. Najwyższą cnotą było zatem pogodzenie się z naturą rzeczy, co jednak nie
oznaczało rezygnacji z działania.

Stoicy zaczerpnęli od Sokratesa potrzebę świadomości własnej niedoskonałości. Z jednej strony
daje to impuls do pracy nad sobą. Z drugiej ta świadomość pozwala na właściwe ocenienie
swojego znaczenia dla całego świata. Dzięki posiadanej wiedzy i dystansowi wobec siebie stoik
wiedział, że był tylko trybem, pyłkiem, który ma zadanie do wykonania, ale to nie czyniło go
nikim szczególnym. Cokolwiek by zrobił, świat i tak dotrze do celu.

Spotykające nas nieszczęścia i farty nie mogą smucić ani dawać radości, bo są przypadkowe.
Dlatego nie warto się nimi przejmować. Emocjonalne podejście do takich zdarzeń jest
bezcelowe i bardziej szkodzi niż pomaga. Człowiek powinien kierować się rozumem, a nie
namiętnościami.
Stan niepodatności na wzruszenia był dla stoików cnotą i źródłem szczęścia, gdyż oznaczał
pogodzenie się ze światem i czerpanie radości z jedności z nim. To szczęście zależało wyłącznie
od danego człowieka i było niezależne od czynników zewnętrznych. Stoicy nazywali
to „apateją”, która była po prostu spokojem wewnętrznym. Co najważniejsze, szczęście
osiągnięte poprzez apateję jest trwalsze niż chwilowe uniesienia spowodowane wzruszeniami
i rozrywką.

Poglądy stoików
 Głoszona przez stoików konieczności niewrażliwości
na uniesienia nie przychodzi człowiekowi łatwo. Trzeba
to w sobie wypracować codziennymi
staraniami. Systematyczna praca nad sobą jest
niezbędna by zwolnić swoje życie, nabrać dystansu
wobec chwilowych zmian i zacząć żyć w zgodzie
z naturą. Samodyscyplina jest więc kluczem szczęścia.
 Pracę nad sobą należy rozumieć jako kontrolowanie
swoich zachowań i reakcji, analizowanie swoich
postępów i wyznaczanie kolejnych celów. Dla stoików
celem było szczęśliwe życie w zgodzie ze sobą
i z naturą. Myślę, że nawet dzisiaj nie odbiegamy
od tego daleko w naszych założeniach.
Epikurejczycy

Punktem wyjścia było założenie ,że szczęście jest największym dobrem , celem zaś wyjaśnienie na czym
szczęście polega i jak je można osiągnąć . Szczęcie polega na doznawaniu przyjemności , a nieszczęście na
doznawaniu cierpień. Szczęście Grecy rozumieli jako życie możliwe najlepsze , w którym osiągnięta zastała
dostępna człowiekowi doskonałość. Podstawową myślą Epikura Było , że do szczęścia wystarcza brak cierpienia;
brak cierpienia bowiem odczuwamy już jako przyjemność. Sam proces życia jest radością . Jest to radość
wrodzona , o którą nie potrzebujemy zabiegać, gdyż nosimy ją w sobie. Jako wrodzona, jest niezawodna. Niech
tylko ciało będzie zdrowe, i dusza spokojna, a życie będzie rozkoszą. Hedonizm łączył się kultem życia. Życie
jest dobrem i to naprawdę jedynym, jakie na własność jest nam dane. W przeciwieństwie do przyrody, która jest
nieskończona, trwająca i odradzająca się wciąż na nowo , życie ludzkie jest tylko epizodem. Dobro , jakie
posiadamy trzeba ocenić i użyć od razu , bo jest przemijające i jednorazowe; trzeba go użyć docześnie, na
przyszłe bytowanie nie można liczyć.

Radość jest głównym składnikiem szczęścia , ale nie jest jedynym; oprócz tej wewnętrznej radości istnieją
przyjemności powodowane przyczynami zewnętrznymi. Dla osiągnięcia pozytywnych przyjemności muszą być
spełnione dwa warunki : trzeba mieć potrzeby i trzeba , by były zaspokojone. Zatem jedne przyjemności
występują przy braku potrzeb , drugie przy zaspokojeniu potrzeb. Te dwa gatunki przyjemności nie są sobie
równe. Tylko w przyjemność negatywnej człowiek jest zupełnie wolny od cierpienia. Przyjemność negatywna jest
wyższa więc ona jest właściwym celem życia. Aby ten cel osiągnąć nie potrzeba zabiegać o przyjemności , lecz
trzeba tylko unikać cierpień; nie zaspakajać potrzeb lecz się ich wyzbywać. Przyjemność pozytywna nie jest
celem , lecz jedynie środkiem , mianowicie środkiem do zagłuszania cierpień , gdy te człowieka dręczą.
Przyjemności pozytywne są dwojakiego rodzaju: bądź fizyczne , bądź duchowe. Cielesne są bardziej zasadnicze ,
gdyż duchowe nie mogły by istnieć bez nich. Natomiast dobra duchowe są wyższe, dają bowiem więcej
przyjemność , dzięki temu , że dusza obejmuje nie tylko teraźniejszość , ale siłą wyobraźni również przeszłość i
przyszłość. Epikur zalecał zabieganie o radości duchowe , szerzył kult przyjaźni i szlachetnego życia.
Najskromniejsze przyjemności były dla epikurejczyków największymi przyjemnościami.
Epikurejczycy
 Dwa są zasadnicze sposoby na szczęście: cnota i
rozum. Cnotę należy pielęgnować dlatego , że jest
środkiem do szczęścia , natomiast byłoby nonsensem
uważać ją za cenną samą przez się .Przyjaźń jest tak
samo cenna , bo nie można żyć bezpiecznie i spokojnie ,
nie będąc w przyjaźni z ludźmi , a nie można żyć
przyjemnie nie żyjąc spokojnie i bezpiecznie. Niemniej
jednak przyjaźń jest tylko środkiem , a celem - zawsze i
wyłącznie przyjemności . Wszystkie przepisy
epikurejskie oparte były na egoizmie. Rozum jest
niezbędny do szczęścia , nie tylko aby trafnie wybierać
przyjemności , ale także by kierować myślami . Bo myśli
łatwo błądzą i wytwarzają złudy , które zakłócają
człowiekowi spokój i uniemożliwiają szczęście.
Epikurejczycy





Rzeczy unieszczęśliwiające człowieka:
-----
obawa
obawa
obawa
obawa
przed
przed
przed
przed
niemożliwością osiągnięcia szczęścia
cierpieniem
bogami
śmiercią
 Lekarstwem na te cierpienia miała być etyka i fizyka;
 -- radość która jest jedynym dobrem, łatwa jest do zdobycia , jeśli tylko człowiek
żyje rozumnie
 -- cierpienie , które jest jedynym złem, łatwe jest do zniesienia , bo gdy jest silne
to nie jest długotrwałe, a gdy długotrwałe to nie silne
 -- bogów nie ma się co lękać bo nie mieszają się do życia ludzkiego
 -- śmierci nie bo dopóki jesteśmy nie ma śmierci
 ~ Źródłem nieszczęścia są przesądy , warunkiem szczęścia jest oświecony umysł .
Potrzebna jest więc do szczęścia kultura myśli i należy uprawiać logikę.
Słynne myśli greckich filozofów
 Platon:
- Co dobre, to jest i piękne.
- Niegodziwiec bardziej kocha ciało niż duszę.
- Życie jest coś warte wtedy, gdy człowiek piękno
samo w sobie ogląda.
Słynne myśli greckich filozofów
 Arystoteles:
 - Człowiek z natury jest istotą społeczną.
 - Dzielność musi zmierzać do właściwego środka
jako swego celu.
 - Byłoby niewłaściwe, gdyby człowiek nie
poszukiwał wiedzy, którą może osiągnąć.
Słynne myśli greckich filozofów
 Epikur:
- Przyjemność jest początkiem i celem życia
szczęśliwego.
- Śmierć wcale nas nie dotyczy: gdy istniejemy,
śmierci nie ma, gdy śmierć przychodzi, nas już nie
ma.
Słynne myśli greckich filozofów
 Sokrates:
 Wiem, że nic nie wiem.
 Mądrość zależy od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy,
samokontroli.
 Dla cierpiących najmniejsza radość jest wielkim
szczęściem.
 Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy
nie mylą się nigdy.
 W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były
bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych.
 Odzywaj się tylko wtedy, gdy wiesz, o co chodzi.
Download