umowa o dzieło

advertisement
UMOWA O DZIEŁO NR ……………………….
Zawarta w Warszawie, w dniu ……………………… r. pomiędzy:
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007
r. Nr 42 poz. 275 ze zm.) z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, 00-831 Warszawa, NIP
526-25-01-444, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
Panią
oraz
Panią
a
Panią/Panem
zamieszkałą/ym w (kod pocztowy ), przy ul.
Zwaną/ym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające
na opracowaniu artykułu prasowego, przygotowaniu trzech ekspertyz i analizy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, sposób wykonania dzieła oraz jego przekazania
Zamawiającemu określa Załącznik nr 1 do Umowy.
§2
1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 15 grudnia 2012 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe dzieło i dostarczyć je w formie
elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie plików doc. lub xls)
oraz w formie wydruku na własny koszt, do siedziby Zamawiającego w terminie:
1) artykuł prasowy do 31 października 2012 r.;
2) przygotowanie
ekspertyzy,
która
będzie
zawierała
rekomendacje
o możliwościach rozwoju potencjału przedsiębiorstw, pod kątem ich uczestnictwa
w sektorze kosmicznym, w oparciu o ocenę bieżącej sytuacji firm polskich w sektorach
powiązanych z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi, do 15 października 2012 r.;
3) przygotowanie ekspertyzy, dotyczącej możliwości związanych z rozwojem
poszczególnych obszarów technologicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej,
w oparciu o materiały dostarczone przez PARP, która uwzględni rekomendacje dla
polskich przedsiębiorstw pod kątem zaangażowania w poszczególne programy ESA, do
15 października 2012 r.;
4) wykonanie analizy merytorycznej raportów częściowych i raportu końcowego
przekazanego przez wykonawcę wyłonionego przez PARP w postępowaniu „Badanie
przedsiębiorstw wykorzystujących wysokie technologie, wykazujących potencjał do
uczestniczenia w pracach na rzecz rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego”, do
1 grudnia 2012 r.;
3. Zamawiający w terminie 5 dni od dostarczenia dzieła jest zobowiązany przyjąć dzieło albo
za pośrednictwem poczty elektronicznej przedstawić uwagi i zalecenia dla Wykonawcy.
1
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi i zalecenia Zamawiającego i dokonać
stosownych poprawek w terminie 5 dni od ich otrzymania.
5. Brak uwag i zaleceń w terminie, o którym mowa w ust.3, oznacza, że Zamawiający przyjął
dzieło bez zastrzeżeń.
1.
2.
3.
4.
§3
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie dzieła, w tym za
przeniesienie autorskich praw majątkowych, w kwocie ………PLN ( słownie: ……
złotych) brutto.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w dwóch równych ratach:
1) po przyjęciu przez Zamawiającego części dzieła określonej w §2 ust. 2, punkt 2,3,
która zostanie zrealizowana do 15 października br.
2) po przyjęciu przez Zamawiającego części dzieła określonej w §2 ust. 2, punkt 1, 4,
która zostanie zrealizowana do 1 grudnia br.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych rachunków, odpowiednio po
odbiorze przez Zamawiającego dzieł, o których mowa w ust. 2 punkt 1 i punkt 2
Wartość autorskich praw majątkowych, o których mowa w §7, wynosi ……….. PLN
(słownie: …………… złotych) brutto.
5. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na wystawionym rachunku.
§4
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych
w przypadku:
1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę albo Zamawiającego
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1;
2) opóźnienia w przekazywaniu dzieła lub jego poprawionej wersji w stosunku do
terminów określonych w § 2 ust 2 i 4 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
3) wykonania dzieła przez osobę trzecią, niezaakceptowaną uprzednio przez
Zamawiającego, zgodnie z § 6 – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1;
4) innym niż wskazane w pkt. 1 – 3 nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust.1.
2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy lub na podstawie pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty,
w zależności od wyboru Zamawiającego.
3. Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 10 dni od otrzymania noty
obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.
5. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych,
odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
§5
1. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu dzieła przekraczającego 7 dni w stosunku do
terminów określonych w § 2 ust. 2 i 4, Zamawiający w terminie 30 dni od dnia upływu
2
któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4, może odstąpić od umowy
bez wyznaczania dodatkowego terminu wykonania dzieła. Oświadczenie Zamawiającego
o odstąpieniu od umowy będzie miało formę pisemną i będzie zawierało uzasadnienie.
Oświadczenie to może zostać doręczone Wykonawcy listem poleconym.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Zamawiający nie traci
uprawnienia do dochodzenia kar umownych.
§6
1. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania dzieła osobom
trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. W razie uzyskania takiej zgody, Wykonawca za działania lub zaniechania osób trzecich
ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia tego, że:
1) utwory powstałe w ramach wykonania dzieła, o którym mowa w §1, będą stanowiły
twórcze i oryginalne opracowania;
2) będą mu przysługiwały autorskie prawa majątkowe oraz uprawnienie
do zezwalania na wykonywanie zależnych praw do utworów powstałych w ramach
wykonania dzieła, o którym mowa w §1;
3) utwory powstałe w ramach wykonania dzieła, o którym mowa w § 1, nie będą
obciążone prawami osób trzecich i nie będą naruszały jakichkolwiek praw osób
trzecich, w szczególności nie będą zawierały niedozwolonych zapożyczeń z innych
utworów i nie będą naruszały w inny sposób praw autorskich osób trzecich.
2. Z dniem przyjęcia dzieła, Wykonawca przenosi na zasadach wyłączności
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach
realizacji dzieła, o którym mowa w §1, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji
utworu) oraz zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką
drukarską, techniką zapisu magnetycznego, przez digitalizację, wprowadzenie do
pamięci komputera oraz zapis (nagranie) na nośniku magnetycznym w postaci
elektronicznej;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których utwór utrwalono –
wprowadzenie do obrotu w tym w postaci wydawnictwa książkowego, dziełowego,
także w formie wymiennokartkowej aktualizowanej, wydawnictwa prasowego
i w formie zapisu elektronicznego na dowolnym nośniku;
3) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
4) wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób
umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie
z utrwalaniem w pamięci RAM, oraz publiczne wykonanie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (w szczególności przez prezentację
na spotkaniach z udziałem Zamawiającego)
- w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce, wraz
z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium
Polski oraz poza jej granicami, a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego.
3
3. Z dniem przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich do utworów powstałych w ramach wykonania dzieła,
o którym mowa w § 1.
4. Z chwilą odbioru dzieła, o którym mowa w § 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
własność nośników, na których, zgodnie z postanowieniami umowy, zostanie zapisana
elektroniczna wersja utworów powstałych w wykonaniu dzieła oraz własność,
sporządzonych w formie wydruku lub innej, egzemplarzy utworów powstałych
w wykonaniu dzieła, o którym mowa w § 1.
§8
1. Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby :
ze strony Wykonawcy:
xxxx,
Adres do korespondencji: xxxx,
e-mail: xxx
ze strony Zamawiającego:
Pani Kamila Matela, Główny Specjalista, Departament Programów Pilotażowych, PARP
Adres do korespondencji: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa, tel.: 22-432 82 51, faks: 22-432 71 23,
e-mail: [email protected]
2. W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 1, Strony są zobowiązane
do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony.
§9
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) niezwłocznego informowania Zamawiającego
związanych z wykonaniem umowy;
o
wszelkich
trudnościach
2) niezwłocznego udzielania informacji i wyjaśnień o postępie w wykonaniu dzieła,
o którym mowa w § 1, na każde żądanie Zamawiającego, nie później niż w terminie
3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego żądania wyjaśnień.
§10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§11
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, ze zm.) oraz ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
90, poz. 631, ze zm.).
2. Wszelkie spory związane z umową Strony poddają rozstrzygnięciu
powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4
sądowi
3. Integralną część umowy stanowią załączniki:
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy zakres przedmiotu umowy
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie do umowy o dzieło
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o obowiązku ewidencyjnym
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie w sprawie znajomości przepisów o ochronie danych
osobowych
§12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
5
Załącznik nr 1 do umowy o dzieło nr ……
z dnia ……….
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy
1. Współpraca z PARP w zakresie analizy potencjału przedsiębiorstw pod kątem ich
uczestnictwa w polskim sektorze przemysłu kosmicznego uwzględniająca następujące
zadanie:
a. Przygotowanie ekspertyzy, która będzie zawierała rekomendacje o możliwościach
rozwoju potencjału przedsiębiorstw, pod kątem ich uczestnictwa w sektorze
kosmicznym, w oparciu o ocenę bieżącej sytuacji firm polskich w sektorach
powiązanych z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi.
2. Współpraca z PARP w zakresie opracowywania wkładów merytorycznych do kampanii
promocyjnej na rzecz polskiego przemysłu kosmicznego, uwzględniająca następujące
zadania:
a. Przygotowanie artykułu prasowego nt. bieżącej sytuacji dotyczącej polskiego sektora
kosmicznego.
b. Przygotowanie ekspertyzy, dotyczącej możliwości związanych z rozwojem
poszczególnych obszarów technologicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej,
w oparciu o materiały dostarczone przez PARP, która uwzględni rekomendacje dla
polskich przedsiębiorstw pod kątem zaangażowania w poszczególne programy ESA.
- czy i w jakim stopniu polskie firmy są w stanie uczestniczyć w projektach Europejskiej
Agencji Kosmicznej lub rozwijać współpracę międzynarodową w zakresie sektora
kosmicznego
- jaki powinien być kierunek wsparcia przedsiębiorstw tj., w które z programów ESA
warto w największym stopniu zaangażować polskie przedsiębiorstwa, ze szczególnym
uwzględnieniem MŚP
3. 3. Analiza merytoryczna raportów częściowych i raportu końcowego przekazanego
przez wykonawcę wyłonionego przez PARP w postępowaniu „Badanie przedsiębiorstw
wykorzystujących wysokie technologie, wykazujących potencjał do uczestniczenia
w pracach na rzecz rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego”
6
Załącznik nr 2 do umowy o dzieło nr
z dnia….
Oświadczenie do umowy o dzieło
z dnia ..........................
zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
a ........................................................................................................
adres Wykonawcy……………………………………………..
od dnia........................................ do dnia...........................................
Dane osobowe podatnika:
Nazwisko:......................................................................................................................................
Nazwisko panieńskie:...................................................................................................................
Imiona: 1. ............................................................. 2.....................................................................
Imię matki:..........................................................Imię ojca............. ...........................................
Dow. osob. seria ...........nr ........................... Data urodzenia ......................................................
PESEL................................................................ NIP ..................................................................
Miejsce zameldowania:
Województwo............................................... Powiat ...................................................................
Gmina .......................................................... Miejscowość .........................................................
Ulica ............................................................ Nr domu ........................ Nr mieszkania ...............
Kod pocztowy _ _ - _ _ _ Poczta .................................. Nr telefonu ......................................
Urząd Skarbowy ................................................. ul. ....................................... Nr ......................
Adres zamieszkania/ do korespondencji:
Województwo..................................................... Powiat .............................................................
Gmina................................................................. Miejscowość ....................................................
Ulica ................................................................ Nr domu ..................... Nr mieszkania ..............
Kod pocztowy _ _ - _ _ _ Poczta .........................................
Oświadczam, że upoważniam Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do przetwarzania
moich danych osobowych zawartych w umowie i załącznikach do umowy dla potrzeb
niezbędnych do wykonania postanowień umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
.................................................
...................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)
(data)
* niepotrzebne skreślić
7
Załącznik nr 3 do umowy o dzieło nr ……..
z dnia……….
OŚWIADCZENIE
o statusie ewidencyjnym
Nazwisko:
Imiona:
NIP* Oświadczam, że:
I. Prowadzę działalność gospodarczą lub prowadzę działalność objętą obowiązkiem
rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług, w związku z tym właściwym
dla mnie identyfikatorem podatkowym jest nr NIP:
II. Jestem objęty rejestrem PESEL, nie prowadzę działalności gospodarczej lub nie
jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT, w związku z tym właściwym dla mnie
identyfikatorem podatkowym jest nr PESEL:
Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a
odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych z prawdą lub ich zatajanie jest mi
znana. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości o wszelkich zmianach dotyczących treści niniejszego oświadczenia oraz
przyjmuję odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania.
…………….…………..………
Data i podpis czytelny
Wyjaśnienie:
Osoby fizyczne, objęte rejestrem PESEL, nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług są podatkowo identyfikowane za pomocą numeru PESEL, natomiast pozostali
podatnicy są identyfikowani za pomocą NIP objętej obowiązkiem rejestracji jako podatnik od towarów i usług (art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr. 269, poz.
2681, z późn. zm.).
* wymagane w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności objętej obowiązkiem opłaty podatku VAT
8
Załącznik nr 4 do umowy o dzieło nr……..
z dnia…………….
.............................................................
(imię i nazwisko)
.............................., dn. ....................
(miejscowość, data)
.............................................................
(zleceniobiorca/wykonawca dzieła)
.............................................................
(cel wykonywanych prac)
Oświadczenie
w sprawie znajomości przepisów o ochronie danych osobowych
Ja, niżej podpisany(a), zapoznałem(am) się i zrozumiałem(am) zasady, reguły i postanowienia
powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz Polityki
Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych obowiązującej w Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Jednocześnie zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych
przetwarzanych w PARP oraz sposobów ich zabezpieczenia. Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 266 § 1 Kodeksu karnego oraz z art. 51 ustawy
o ochronie danych osobowych.
……………………………………
podpis
9
Download