Optymalizacja procesów HR

advertisement
Efektywność procesów HR
Dlaczego i jak należy je badać?
HRD Klaster
Ewa Puzia – Sawicka
Vice Prezes Zarządu
Respect
tel. 606 92 92 84
[email protected]
Grzegorz Filipowicz
Business Partner
ForFuture
tel. 518 020 998
[email protected]
Piotr Pszczółkowski
Prezes Zarządu
HRtec
tel. 500 025 365
[email protected]
Sławomir Sikora
Partner, Coach
Go for top
tel. 666 94 94 93
[email protected]
Trudne kwestie na początek
Mniej niż 8% szefów HR ma pewność, że ich
zespoły mają wszelkie umiejętności potrzebne
do sprostania wyzwaniom biznesu
42% zarządzających uważa, że zespoły HR nie
dostarczają oczekiwanych wyników
Od 40 do ponad 90 % specjalistów HR ciągle
pełni rolę wyrobników pomagających
w realizacji konkretnych przedsięwzięć
polityki personalnej
Paradygmat efektywności
Zasoby
Zdrowie /
wellness
Organizacja
pracy
HPI
Dostęp do
informacji
Motywacja /
zaangażowanie
Kompetencje
HR ma zasadniczy wpływ na
wszystkie obszary wpływające
na pracowników. Należy
jednak pamiętać, że każde
działanie MUSI być powiązane
z szeroko rozumianą
efektywnością. To naszym
zadaniem jest udowodnienie,
że odpowiednio ułożone
procesy HR przekładają się na
efektywność pracowników,
zespołu i całej organizacji!
EFEKTYWNOŚĆ
ZADANIA
• Co
dokładnie
robimy?
SKUTKI
• Co
uzyskujemy?
EFEKTY
• Jakie są
rezultaty
naszych
prac?
Studium przypadku 1
Sytuacja
• Zespół
sprzedażowy –
32 osoby
• Ustabilizowanie
wyników
sprzedaży na
stałym poziomie
Zadania
• Projekt
grywalizacyjny
• Ocena
kompetencji
przez klientów
• Udostępnienie
różnych
możliwości
rozwoju
Skutki
Efekty
• Wzrost
kompetencji o
około 1 poziom
• Dwukrotne
zwiększenie
samodzielnych
działań
rozwojowych
• Wzrost poziomu
sprzedaży o 8%
• Wzrost poziomu
satysfakcji
klientów z 3,6
do 4,2
• Obniżenie
kosztów
szkoleń
Studium przypadku 2
Sytuacja
• Organizacja 560
osób
• Niski poziom
lojalności
pracowników
wynikający z
braku perspektyw
rozwojowych
• Optymalizacja
procesów HR
Zadania
• Analiza
funkcjonujących
procesów
• Aktualizacja
procesów w
oparciu o
istniejące
potrzeby
biznesowe
• Dopasowanie i
wdrożenie
systemu HR –
HRsys.pl
• Szkolenie
użytkowników
Skutki
Efekty
• Połączenie
dotychczasowych
rozproszonych
procesów w
spójny model
ZZL
• Zwiększenie
poziomu wiedzy i
świadomości
menedżerów i
pracowników
•Większe
zaangażowanie
menedżerów w
procesy ZZL
• Zmniejszenie
ilości czasu
potrzebnego na
realizację
poszczególnych
procesów –
mniejsze koszty
• Zwiększenie
poziomu lojalności
pracowników –
mniejsza rotacja
Studium przypadku 3
Sytuacja
Zadania
Skutki
• 4 zespoły sprzedażowe
(ok 50 osób) będące
wynikiem połączenia
po fuzji
• Kurczący się rynek
odbiorców na reklamę
w prasie drukowanej
• Spadek wyników
sprzedaży około 30 %
kwartał do kwartału
• Warsztaty
diagnostyczne
badające efektywność
• Warsztat strategiczny z
zarządem określający
priorytety i pożądane
efekty projektu
• Procesy team coachigu
dla zespołów
sprzedażowych
• Procesy team
coachingu dla zespołu
menedżerskiego
• Indywidualne procesy
coachingu dla
menedżerów
• Warsztaty dla
wszystkich z
komunikacja w
konflikcie, kreatywność
w sprzedaży
• Dla menedżerów
warsztat zespół w
kryzysie
• Podniesienie
kompetencji
sprzedażowych i
komunikacyjnych oraz
menedżerskich
• Przesunięcie
odpowiedzialności za
sprzedaż z
menedżerów na
sprzedawców
• Przyjęcie przez
menedżerów
odpowiedzialności za
tworzenie warunków do
sprzedaży
• Odpowiedzialność
zespołowa za
podniesienie
efektywności „co my
sobie zrobimy żeby
było lepiej”
Efekty
• Dotarcie do nowych
grup / segmentów
klientów
• Wzrost sprzedaży o
10% i 1Q po
zakończeniu projektu i
25% w 3Q
• Wzrost poziomu
zaangażowania
pracowników
Studium przypadku 4
Sytuacja
Zadania
Skutki
Efekty
• Firma
produkcyjna,
branża odzieżowa
82 pracowników
• Wejście na nowe
rynki
• Rozwój nowego
kanału dystrybucji
(KA)
• Poszerzenie
asortymentu
produktowego
• Zmiana struktury
właścicielskiej
i organizacyjnej,
zmiana Zarządu
firmy
• Analiza sytuacji
firmy oraz
badanie jej
potrzeb
biznesowych
i rozwojowych
• Rozwój
kompetencji
menedżerskich
• Rozwój
kompetencji
sprzedażowych
• Ocena
efektywności
projektu
• Zmiana
struktury
organizacyjnej
• Wdrożenie
nowego modelu
sprzedaży
i standardu
pracy z
klientem
• Zwiększenie
poziomu
kompetencji
średnio o ponad
1 poziom
• Wzrost
sprzedaży o
22%
• Wzrost poziomu
marży na
produktach
średnio o 8%
• Zdobycie
5 kluczowych
klientów w tym
jednego
zagranicznego
PODSUMOWANIE
PRZYPADEK
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
Grywalizacja w procesie
sprzedażowym
1. Poziom sprzedaży
2. Satysfakcja klientów
Optymalizacja procesów HR
1. Sprawność procesów
2. Lojalność pracowników
Team coaching kadry menedżerskiej 1. Nowe rynki & klienci
i sprzedażowej
2. Zaangażowanie pracowników
Rozwój kompetencji kluczowej
kadry menedżerskiej
1. Wzrost sprzedaży
2. Nowi klienci
HRD Klaster
Ewa Puzia – Sawicka
Vice Prezes Zarządu
Respect
tel. 606 92 92 84
[email protected]
Grzegorz Filipowicz
Business Partner
ForFuture
tel. 518 020 998
[email protected]
Piotr Pszczółkowski
Prezes Zarządu
HRtec
tel. 500 025 365
[email protected]
Sławomir Sikora
Partner, Coach
Go for top
tel. 666 94 94 93
[email protected]
Download