Zalacznik1

advertisement
Załącznik
do projektu rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie w sprawie zwalczania
wścieklizny na terenie gminy Dukla
Uzasadnienie
W związku ze stwierdzeniem obecności antygenu wirusa wścieklizny w zwłokach lisa
dzikiego, w wyniku przeprowadzonego badania laboratoryjnego przez Zakład Higieny Weterynaryjnej
w Krośnie (wynik z dnia 12.01.2011 r. nr WIW ZHW 4041/00051/P/W/00005/11) oraz
przeprowadzonego dochodzenia epizootycznego w dniu 13.01.2011 na terenie miejscowości Trzciana,
istnieje konieczność zastosowania środków wymienionych w rozporządzeniu Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Krośnie.
Wścieklizna jest niezmiernie ostrą i prawie zawsze śmiertelną, wirusową chorobą zakaźną,
atakującą układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych. Wirus wścieklizny jest odporny na gnicie,
tzn. w rozkładających się zwłokach może przeżywać nawet kilka tygodni. Podobnie odporny jest na
zamarzanie. Natomiast wrażliwy jest na ogrzewanie, w temperaturze 60° C przeżywa zaledwie 5 min.
Wrażliwy jest też na działanie większości środków dezynfekcyjnych.
Do zakażenia wścieklizną dochodzi na ogół wskutek pogryzienia przez chore zwierzę.
Zakażenie możliwe jest poprzez kontakt ze śliną chorego lub zakażonego zwierzęcia. Wirusy
wścieklizny początkowo atakują zakończenia nerwowe uszkodzonych miejsc, a następnie poprzez
nerwy obwodowe mózg.
Teren zagrożony wścieklizną należy oznakować napisami ostrzegawczymi w celu
poinformowania ludzi o zagrożeniu oraz zachowaniu poprzez nich ostrożności w kontaktach ze
zwierzętami dzikimi i o nieznanym pochodzeniu.
Mając na uwadze zachowania psów i kotów należy ograniczyć możliwość ich kontaktu ze
zwierzętami wolno żyjącymi poprzez nakaz utrzymywania psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu.
Zakazy przeprowadzenia polowań i odłowów zwierząt łownych mają na celu ochronę zdrowia
i życia ludzi, którzy mogą mieć kontakt ze zwierzętami.
Zakazy organizowania targów, wystaw, pokazów, konkursów zwierząt mają na celu
ograniczenie możliwości przemieszczenia zwierząt, a tym samym ograniczenie możliwości
rozprzestrzeniania się choroby, zakażenia ludzi oraz zwierząt.
Wścieklizna jest chorobą podlegającą obowiązkowi zwalczania stosownie do art. 41 ust. 1
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.
U z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn.zm.).
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Krośnie
Andrzej Chrzanowski
Download