Centrum - Jawny rejestr zbiorów danych (1)

advertisement
Rejestrzbiorówdanychosobowychprowadzonynapodstawieart.36aust.2pkt2ustawyoochroniedanychosobowych
zdnia27sierpnia1997roku
Rejestrzawierazbiorydanychosobowychzwyjątkiemzbiorówokreślonychwart.43ust.1ustawy
RejestrprowadzonyjestprzezAdministratoraBezpieczeństwaInformacji
Lp.
Nazwa
zbioru
Nazwa
Administratora
Danych Adres i
numer regon
1
Monitoring
wizyjny
Barbara Blaut Niezalezny
Operator Finansowych ul.
Bielska 37 Kozy Regon:
072879170
2
Dziennik
korespondecji
Barbara Blaut Niezalezny
Operator Finansowych ul.
Bielska 37 Kozy Regon:
072879170
Podmiot, któremu
Oznaczenie
powierzono
przedstawici
przetwarzanie
ela
danych ze zbioru na
administrator
podstawie art. 31
a danych
ustawy
Nie
Nie
Podstawa
prawna
prowadzenia
zbioru danych
Cel
przetwarzani
a
Opis kategorii
osób, których
dane są
przetwarzane
Zakres danych
Sposób
zbierania
danych
Sposób
udostępniania
danych
Oznaczenie
odbiorcy
danych
Nie dotyczy
art.. 23 ust.1 pkt 5
Ustawy o ochronie
danych osobowych z
29 sierpnia 1997 roku
ochrona obiektu
osoby znajdujące się w
obszarach objętych
monitorngiem
wizerunek
od osób, których
dotyczą
na wniosek
organy na podstawie
przepisow prawa
Nie dotyczy
art.. 23 ust.1 pkt 5
Ustawy o ochronie
danych osobowych z
29 sierpnia 1997 roku
Prowadzenie
osoby prowadzące
imię i nazwisko
korespondecji
korespondencję
adres
od osób, których
dotyczą
nie dotyczy
nie dotyczy
imie i nazwisko,
nazwisko rodowe,
dochód, miejsce
pracy, data i miejsce
urodzenia, adres
zamieszkania, pesel,
telefon kontaktowy,
adres poczty
elektronicznej,
3
Klienci
Barbara Blaut Niezalezny
Operator Finansowych ul.
Bielska 37 Kozy Regon:
072879170
Nie
Nie dotyczy
art.. 23 ust.1 pkt 1
Ustawy o ochronie
danych osobowych z
29 sierpnia 1997 roku
nazwisko rodowe
Realizacja
Osoby skladające
matki, imiona
umów
wnioski
rodziców,
od osób, których
dotyczą
zameldowanie,
Za zgoda osób,
których dane
dotyczą
Firmy
współpracujące, wg
zgody osoby której
dane dotyczą
okres
zameldowania,
stanowisko,
stanowisko
wydającego
zaświadzcenie,
kwota wnioskowana,
stan cywilny, dochód
współmałzonka,
4
Marketing
Barbara Blaut Niezalezny
Operator Finansowych ul.
Bielska 37 Kozy Regon:
072879170
Barbara Blaut Niezalezny
Osoby
Operator Finansowych ul.
5
współpracujące Bielska 37 Kozy Regon:
072879170
Nie
Nie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
art.23 ust.1 pkt. 1, 5
Ustawy o ochronie
danych osobowych
z 29 sierpnia 1997
roku
art.23 ust.1 pkt. 2, 5
Ustawy o ochronie
danych osobowych
z 29 sierpnia 1997
roku
Marketing
Nawiązanie
współpracy
osoby które wyraziły
zgodę na
przetwarzanie
danych w celach
marketingu
imie i nazwisko,
data urodzenia,
adres zamieszkania, od osób, których
dotyczą
telefon kontaktowy,
adres poczty
elektronicznej
osoby, które
wyraziły chęc
współpracy
imie i nazwisko,
adres biura, telefon
od osób, których
kontaktowy, adres
dotyczą
poczty
elektronicznej
Za zgoda osób,
których dane
dotyczą
nie dotyczy
Firmy
współpracujące, wg
zgody osoby której
dane dotyczą
nie dotyczy
Download