Document

advertisement
I. Rada Europejska oraz Rada Unii Europejskiej
1. W skład Rady Europejskiej wchodzą:
a) szefowie państw i rządów państw członkowskich, przewodniczący Komisji
Europejskiej, przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz prezes
Europejskiego Banku Centralnego
b) ministrowie z państw członkowskich właściwi ze względu na przedmiot
obrad Rady Europejskiej
c) ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich oraz
przewodniczący Komisji Europejskiej
d) szefowie państw i rządów państw członkowskich oraz przewodniczący
Komisji Europejskiej, którym towarzyszą ministrowie spraw zagranicznych oraz
członek Komisji Europejskiej
2. W skład Rady Unii Europejskiej wchodzą:
a) jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego każdego państwa
członkowskiego
b) jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego każdego państwa
członkowskiego w zależności od tematyki posiedzeń Rady
c) szefowie rządów państw członkowskich
d) ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich
3. Rada Unii Europejskiej
a) ma zawsze taki sam skład osobowy
b) ma skład osobowy, który zmienia się wraz ze zmianą przewodnictwa w Unii
Europejskiej
c) ma zmienny skład osobowy
d) ma skład osobowy ustalony na czas kadencji Parlamentu Europejskiego
4. Rada UE jest instytucją:
a) kadencyjną
b) ponadnarodową
c) międzyrządową
d) kolegialną
5. Decyzje Rady UE podejmowane są:
a) jednomyślnie
b) na zasadzie konsensusu
c) zwykłą większością
d) kwalifikowaną większością głosów
e) organem pomocniczym sądów wspólnotowych
6. Kolejne nowelizacje TWE prowadzą do upowszechnienia podejmowania
uchwał przez Radę Unii Europejskiej:
a) jednomyślnie
b) metodą konsensusu
c) zwykłą większością głosów
d) kwalifikowaną większością głosów
7. Podejmowanie uchwał przez Radę Unii Europejskiej kwalifikowaną
większością głosów zakłada:
a) uzyskanie 2/3 głosów „za”
b) przydzielenie każdemu państwu członkowskiemu określonej liczby głosów
c) uzyskanie akceptacji państw reprezentujących 3/5 ludności Unii
d) brak wymagania inicjatywy prawotwórczej Komisji Europejskiej
8. Instytucją, która zasadniczo decyduje o zawarciu umowy międzynarodowej
przez Wspólnotę jest:
a) Rada Unii Europejskiej
b) Rada Europejska
c) Komisja Europejska
d) Komisja Europejska po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego
9. Do kompetencji Rady UE nie należy:
a) uchwalanie budżetu
b) zmiana liczby komisarzy w KE
c) uchwalanie regulaminu pracowniczego urzędników WE
d) prawo inicjatywy prawodawczej
10. Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
jest jednocześnie:
a) Sekretarzem Generalnym Rady Unii Europejskiej
b) W-ce przewodniczącym Komisji Europejskiej
c) Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego
d) Przewodniczącym Rady Unii Europejskiej
11. COREPER, czyli Komitet Stałych Przedstawicieli jest:
a) organem pomocniczym Komisja Europejskiej,
b) organem koncyliacyjnym w sporach legislacyjnych pomiędzy PE a Radą UE,
c) organem pomocniczym rady UE, odpowiedzialnym za przygotowanie prac
Rady,
d) organem pomocniczym Rady Europejskiej,
12. Kompetencje Rady UE w II i III filarze.
Zadania związane z Regulaminem Rady UE:
1. Pojęcie i zadania Prezydencji.
2. Proszę wyjaśnić znaczenie art. 1 zalacznika III do Regulaminu.
3. Rola Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych
4. Przesłanki i istota pisemnego głosowania w Radzie UE.
II. Komisja Europejska
1.
a)
b)
c)
d)
Komisja Europejska jest instytucją:
kadencyjną
ponadnarodową
międzyrządową
kolegialnyą
2. Proszę uporządkować kolejno etapy powoływania KE:
a) zatwierdzenie przez PE przewodniczącego KE
b) nominacja przewodniczącego KE przez Radę zebraną w składzie szefów
państw lub rządów
c) przyjęcie przez Radę kwalifikowaną większością głosów listy kandydatów na
komisarzy
d) mianowanie przez Radę kwalifikowaną większością głosów
przewodniczącego i komisarzy, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez PE
3. Obecnie KE składa się z:
a) 27 członków- po jednym z każdego państwa członkowskiego
b) 32 członków- po jednym z każdego państwa członkowskiego, dodatkowo po
jednym komisarzu mają Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i
Hiszpania
c) 27 członków po jednym z każdego państwa członkowskiego, przy czym co
2.5 roku następuje wymiana połowy składu
d) 25 członków po jednym z każdego państwa członkowskiego, z wyjątkiem
Bułgarii i Rumunii, które zostały przyjęte do UE już w trakcie kadencji
2004-2009.
4.
a)
b)
c)
d)
Członka KE może zdymisjonować:
ETS na wniosek PE
ETS na wniosek PE lub Rady
ETS na wniosek Rady lub KE
ETS na wniosek przewodniczącego KE
5. Pojęcie komitologii odnosi się do:
a) komitetów, na które dzieli się strukturalnie KE
b) komitetów doradczych, z którymi KE ma obowiązek skonsultować się przed
każdym uchwaleniem aktu
c) warunków wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych KE
d) współpracy KE z PE w ramach wspólnych komitetów
6.
a)
b)
c)
d)
W dziedzinie stosunków zewnętrznych zasadniczo do KE należy:
zawieranie umów międzynarodowych
negocjowanie umów międzynarodowych
ustanawianie w innych państwach przedstawicielstw reprezentujących WE
reprezentowanie WE w sporach międzynarodowych
7.
a)
b)
c)
d)
Do kompetencji KE nie należy:
uchwalanie budżetu UE
wykonanie budżetu UE
zarządzanie funduszami strukturalnymi
Wydawanie indywidualnych decyzji z zakresu prawa konkurencji
8. Wskaż prawidłowe twierdzenie/-a:
a) KE nie posiada kompetencji do wydawania aktów normatywnych
b) KE może wydawać samodzielnie akty normatywne wyłącznie na podstawie
upoważnienia traktatowego
c) KE może wydawać samodzielnie akty normatywne na podstawie
upoważnienia traktatowego bądź upoważnienia dzielonego na podstawie aktu
prawa pochodnego
d) KE może wydawać samodzielnie akty normatywne na podstawie
upoważnienia dzielonego na podstawie aktu prawa pochodnego
9. Proszę porównać pozycję i funkcje Komisji oraz Rady UE.
Zadania związane z regulaminem KE:
1. Zasada kolegialności
2. Kompetencje Przewodniczącego KE
3. Procedury decyzyjne – zasada i wyjątki
4. W obradach KE w dniu 10 marca 2007 r. nie może z powodu choroby
uczestniczyć komisarz D.H. Tymczasem na posiedzeniu w dniu 10 marca
2007 r. komisarze mają zająć stanowisko odnośnie wniesienia projektu
istotnego aktu prawnego. W jaki sposób nieobecny komisarz może
przedstawić swoje stanowisko?
5. Znaczenie służb KE. Która ze służb KE pełni najistotniejszą rolę?
Download