Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

advertisement
RADA (UNII EUROPEJSKIEJ)
(HISTORIA, SPOSÓB POWOŁYWANIA, SKŁAD,
FUNKCJE, FORMY DZIAŁANIA)
Kramarska Emilia
Mirgos Katarzyna
Świtalska Paulina
RADA UNII EUROPEJSKIEJ JEST GŁÓWNYM ORGANEM
USTAWODAWCZO -DECYZYJNYM UE.
HISTORIA RADY
1 grudnia 2009 r., kiedy wszedł w życie Traktat z Lizbony,
Unia Europejska stała się następcą prawnym Wspólnot
Europejskich (utworzonych w latach 50.) i przejęła instytucje
Wspólnot.
Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu Rady i jej Prezydencji
które wprowadził Traktat z Lizbony to:
•
ograniczenie zasady jednomyślności i rozszerzenie zakresu
głosowania większością kwalifikowaną w Radzie;
•
modyfikacja formuły podejmowania decyzji większością
kwalifikowaną poprzez wprowadzenie zasady podwójnej
większości
TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO
•
ustanowienie stanowiska wysokiego przedstawiciela Unii do
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który pełni
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej
odpowiadającego za stosunki zewnętrzne Unii i przewodniczy
Radzie do Spraw Zagranicznych
•
wprowadzenie 18-miesięcznej Prezydencji grupowej trzech
państw (trio);
•
wprowadzenie zasady jawności posiedzeń Rady w części
poświęconej uzgadnianiu projektów aktów ustawodawczych;
•
przekazanie Radzie Europejskiej kompetencji do określania
składów Rady innych niż Rada do Spraw Ogólnych i Rada do
Spraw Zagranicznych.
TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO
SKŁAD
Rada składa się z przedstawicieli
państw członkowskich UE. Każdy
rząd jest reprezentowany przez
ministra, który może wskazać
swojego zastępcę. W zależności
od przedmiotu obrad danego
posiedzenia przewodniczący
zaprasza również członków Komisji
Europejskiej i/lub przedstawicieli
Europejskiego Bank Centralnego,
według właściwości.
TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO
RAZEM ISTNIEJE DZIESIĘĆ MOŻLIWYCH
KONFIGURACJI RADY
•
Rada ds. Ogólnych (GAC)
•
Rada ds. Zagranicznych (FAC)
•
Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN)
•
Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA)
•
Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO)
•
Rada ds. Konkurencyjności (COMPET)
•
Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE)
•
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRI)
•
Rada ds. Środowiska (ENVI)
•
Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury (EYC)
TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO
Przewodniczącym
Rady jest minister z
kraju sprawującego
aktualnie prezydencję
Prezydencja
Rady przypada
co pół roku na
kolejne państwo
członkowskie
TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO
Rok
1.01-31.06
1.07-31.12
2008
Słowenia
Francja
2009
Czechy
Szwecja
2010
Hiszpania
Belgia
2011
Węgry
Polska
2012
Dania
Cypr
2013
Irlandia
Litwa
FUNKCJE
TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO
1. STANOWIENIE
LUB WSPÓŁUDZIAŁ
W STANOWIENIU
PRAWA UNIJNEGO
•
•
•
jest podstawowym organem
decyzyjnym i prawodawczym
UE
- ma prawo podejmowania
wszystkich typów uchwał
przewidzianych przez Traktaty
WE i EUROATOMu:
rozporządzeń, dyrektyw,
decyzji, zaleceń, opinii
- ma prawo zawierania w
imieniu UE umów
międzynarodowych które
wiążą wszystkie państwa
członkowskie
TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO
2.KOORDYNOWANIE
OGÓLNEJ POLITYKI
GOSPODARCZEJ
•
Rada sporządza projekt
wytycznych polityki gospodarczej
państw członkowskich i WE.
•
Nadzoruje zbieżność polityki
gospodarczej poszczególnych
państw z przyjętymi przez nią
zaleceniami i w razie poważnych
rozbieżności między nimi uchwala
stosowne zalecenia pod
adresem konkretnego państwa.
TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO
3.ZAWIERANIE UMÓW
MIĘDZYNARODOWYCH
•
Umowy zawarte przez Radę wiążą
wszystkie państwa członkowskie
(umowy handlowe, celne, w
sprawie stowarzyszenia z UE, w
sprawie przystąpienia do UE,
współpracy państwa trzecich i
organizacji międzynarodowych z
UE).
TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO
4.UCHWALANIE
BUDŻETU UE
•
Upoważniona jest do
uchwalania budżetu
w oparciu o projekt
przygotowany przez
Komisję UE.
TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO
5.Powoływanie członków
niektórych organów UE (np.
Komitetu EkonomicznoSpołecznego, Komitetu Regionów,
Trybunału Obrachunkowego).
6.Koordynowanie działań Państw
Członkowskich i przyjmowanie
środków w zakresie współpracy
policyjnej i sądowej w sprawach
karnych.
TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO
SPOSÓB DZIAŁANIA RADY
Wszystkie obrady i głosowania Rady
nad aktami
prawodawczymi odbywają się
publicznie. Posiedzenia
takie można oglądać na żywo za
pośrednictwem strony
internetowej Rady.
TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO
ILE GŁOSÓW MAJĄ POSZCZEGÓLNE PAŃSTWA?
•
Decyzje w Radzie zapadają w drodze głosowania.
•
Obecnie Rada podejmuje decyzję większością
•
kwalifikowaną głosów, chyba że traktaty przewidują
•
inną procedurę, jak na przykład jednomyślne głosowanie
•
w dziedzinie podatków i polityki zagranicznej. Przy
•
głosowaniu większością kwalifikowaną zasadą jest, że
•
większa liczba ludności daje państwom członkowskim
•
więcej głosów. System ten jest jednak dostosowany tak,
•
by państwa o mniejszej liczbie ludności miały
•
proporcjonalnie większą wagę.
TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO
Głosy państw w Radzie
Niemcy, Francja, Włochy, Zjednoczone Królestwo
29
Hiszpania, Polska
27
Rumunia
14
Niderlandy
13
Belgia, Republika Czeska, Grecja, Węgry, Portugalia
12
Austria, Bułgaria, Szwecja
10
Dania, Irlandia, Litwa, Słowacja, Finlandia
7
Cypr, Estonia, Łotwa, Luksemburg, Słowenia
4
Malta
3
Ogółem
345
Liczba głosów wymaganych do kwalifikowanej
większości
255
TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO
Po przystąpieniu do UE w 2013 r. Chorwacja będzie miała siedem głosów. W
2014 r. obecna metoda głosowania większością kwalifikowaną zostanie
zastąpiona nową metodą – głosowaniem podwójną większością. Aby
zostać przyjęte przez Radę, projekty aktów prawodawczych będą musiały
uzyskać większość nie tylko państw członkowskich (55%), ale i ludności Unii
(65%). System ten będzie odzwierciedleniem legitymacji UE jako Unii ludów i
narodów.
Dzięki niemu proces stanowienia prawa w UE
stanie się bardziej przejrzysty i bardziej skuteczny.
Towarzyszyć mu będzie nowy mechanizm,
zgodnie z którym co najmniej cztery państwa
członkowskie reprezentujące co najmniej 35%
ludności UE mogą zablokować decyzję.
W przypadku uruchomienia tego mechanizmu
Rada jest zobowiązana do uczynienia
wszystkiego, co w jest w jej mocy, aby
doprowadzić do zadowalającego rozwiązania
w rozsądnym terminie.
TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO
Download