strategia rozwoju miasta sulejówek na lata 2016-2025

advertisement
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 1
Załącznik do uchwały nr XVI/135/2015
Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015 roku
STRATEGIA ROZWOJU
MIASTA SULEJÓWEK
NA LATA 2016-2025
przygotowana przez Urząd Miasta Sulejówek
Miasto Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
MIASTO, W KTÓRYM HISTORIA ŁĄCZY SIĘ
Z NOWOCZESNOŚCIĄ
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 2
Wykaz najczęściej używanych skrótów:
EFRR
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS
Europejski Fundusz Społeczny
EOG
Europejski Obszar Gospodarczy
NSRO
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
MIR/MRR
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (dawniej MRR)
MSP
Małe i średnie przedsiębiorstwa
NSS
Narodowa Strategia Spójności
PARP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
PWW
Podstawy Wsparcia Wspólnoty
SIMIK
System Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej
Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności
RPO
Regionalny Program Operacyjny
RPO WM
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
SWOT
Analiza czynników rozwojowych - mocnych i słabych stron podmiotu
analizy oraz szans i zagrożeń wynikających z wpływu otoczenia.
UE
Unia Europejska
ZIT
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
WOF
Warszawski Obszar Funkcjonalny
PGN
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Glinianki
Obszar po byłym wyrobisku gliny w centrum miasta
OMW
Obszar Metropolitalny Warszawy
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 3
SPIS TREŚCI
Autorzy i partnerzy "Strategii Rozwoju Miasta Sulejówek na lata 2016-2025" ........ 4
1. Wstęp ..................................................................................................................... 5
2. Procedura opracowywania Strategii Rozwoju Miasta Sulejówek na lata
2016-2025 ..................................................................................................................... 8
3. Założenia strategii rozwoju Miasta Sulejówek na lata 2016-2025 ....................... 9
4. Podstawowy potencjał społeczno-gospodarczy Miasta Sulejówek ................. 14
4.1. Potencjał położenia geograficznego Miasta, środowisko naturalne
14
4.2. Potencjał demograficzny
15
4.3. Infrastruktura techniczna
20
4.4. Infrastruktura społeczna
28
4.5. Potencjał rynku pracy
39
4.6. Potencjał gospodarczy
43
4.7. Turystyka i promocja Miasta
44
4.8. Polityka społeczna i gospodarcza Miasta
45
4.9. Podsumowanie najważniejszych problemów rozwojowych Miasta
Sulejówek na rok 2015
47
5. Analiza SWOT Miasta Sulejówek ........................................................................ 52
6. Wizja rozwoju (cel generalny) ............................................................................. 67
7. Cele strategiczne i operacyjne (obszary priorytetowe strategii) ...................... 88
8. Źródła finansowania .......................................................................................... 104
9. Zgodność ze strategicznymi dokumentami ..................................................... 105
10. System wdrażania i monitorowania ................................................................. 116
11. Spis map, tabel, wykresów ............................................................................... 120
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 4
Autorzy i partnerzy "Strategii Rozwoju Miasta Sulejówek na lata 2016-2025"
Zgodnie z zarządzeniem nr BBM.0050.22.2015 Burmistrza Miasta Sulejówek
z dn. 09.02.2015 r. skład Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Sulejówek
tworzyły następujące osoby:

Remigiusz Górniak – Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy, Przewodniczący
Zespołu;

Jacek Zieliński – Radny Rady Miasta Sulejówek;

Maria Łepkowska – Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych;

Adam Witkowski – Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;

Aneta Wąsowska-Żeberek – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania
Odpadami;

Teresa Kośnik – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

Marek Ryszka – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;

Edyta Koślacz – Straż Miejska;

Hanna Semeniuk – Zespół Szkół nr 1;

Elżbieta Kałużyńska – Szkoła Podstawowa Nr 3;

Mirosław Michalski – Stowarzyszenie Forum Gospodarcze Sulejówek;

Elżbieta Krzak – Stowarzyszenie Klub Seniorów Sulejówka;

Beata Nessel-Łukasik – Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;

Anna Rosa – Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy.
Autorzy "Strategii Rozwoju Miasta Sulejówek na lata 2016-2025" składają wyrazy
podziękowania wszystkim osobom aktywnie zaangażowanym w pracę nad przygotowaniem
niniejszego dokumentu. W szczególności wyrazy podziękowania należą się członkom
Zespołu ds. Strategii oraz wszystkim osobom uczestniczącym
w 2 warsztatach
strategicznych poświęconych problemom i najważniejszym wyzwaniom rozwojowym Miasta
Sulejówek.
Zespół autorski:
dr Remigiusz Górniak
mgr Anna Rosa
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 5
1. Wstęp
Proces planowania strategicznego stanowi jeden z podstawowych warunków
sprawnego i efektywnego zarządzania gminą/powiatem. Planowanie pomaga bardziej
wydajnie gospodarować zasobami, przewidywać problemy, które mogą się pojawić
w niedalekiej przyszłości by odpowiednio wcześnie zacząć im przeciwdziałać. Opracowany
plan strategiczny (strategia) umożliwia uporządkowanie i odpowiednie rozłożenie w czasie
planowanych działań. Pozwala to na uniknięcie realizacji projektów ad hoc, nie powiązanych
ze sobą logicznie i nie wpisujących się w oczekiwany ciąg przyczynowo-skutkowy. Strategia
rozwoju Miasta Sulejówek pokazuje, że planowane do realizacji zadania są konsekwencją
strategicznego myślenia o rozwoju; jest to niesłychanie ważna przesłanka i uzasadnienie
przy ubieganiu się o środki zewnętrzne, w tym o środki w ramach polityki strukturalnej UE.
Polityka rozwoju (wg ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju1) to zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu
zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej,
regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenie
nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. Polityka rozwoju obejmuje
węzłowe obszary tematyczne,
zarówno te
będące
w zakresie odpowiedzialności
poszczególnych resortów, jak i te, które są obszarami ponadresortowymi. Na politykę
rozwoju składają się więc polityki publiczne odnoszące się do poszczególnych sektorów oraz
dziedzin, regionów i przestrzeni. Istotne dla realizacji polityki rozwoju jest zapewnienie, aby
wszystkie polityki publiczne były spójne względem siebie, a ich zakresy się uzupełniały.
Politykę rozwoju prowadzi Rada Ministrów oraz jednostki samorządu terytorialnego (w tym
wojewódzkie, powiatowe, gminne) w ramach ich kompetencji na podstawie strategii rozwoju,
przy pomocy programów służących osiąganiu celów strategicznych z wykorzystaniem
środków publicznych.
Wśród najważniejszych instrumentów, coraz powszechniej stosowanych w polskim
samorządzie, związanych z przemodelowaniem sposobu sprawowania władzy publicznej
w kierunku władzy kierującej się poczuciem misji, wymienić należy wieloletnie programy
inwestycyjne i finansowe oraz różnego rodzaju strategie, w tym strategie rozwoju gmin,
strategie sektorowe i tzw. programy rozwoju2, będące dokumentem o charakterze
operacyjno-wykonawczym w stosunku do strategii rozwoju.
1
Dz.U. z 2014 r., poz. 1649 z późn.zm.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 379) programy rozwoju to dokumenty realizujące cele zawarte w
strategiach rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, oraz programy wieloletnie, o których mowa w przepisach o
finansach publicznych.
2
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 6
Instrumenty planistyczne zaliczane są do obszaru zarządzania strategicznego.
Zgodnie z definicją zarządzanie strategiczne to ukierunkowany na przyszłość proces
planowania i wyboru celów oraz zadań realizacyjnych, wdrażania przyjętych postanowień,
a
także
monitorowania
i
kontroli
wykonywania
przyjętych
ustaleń3.
Zdaniem
4
M. Ziółkowskiego podstawowymi cechami tak rozumianego zarządzania są :

Kompleksowość w podejściu do problemów rozwoju, czyli współzależne ujmowanie
wszystkich sfer (dziedzin) funkcjonowania danej jednostki samorządu terytorialnego
(…) oraz jak najlepsze wykorzystanie endogenicznych czynników i zasobów dla
zdynamizowania rozwoju,

Traktowanie danej jednostki samorządu terytorialnego jako części otoczenia,
w którym tkwią zarówno szanse, jak i zagrożenia dla jej dalszego rozwoju,

Orientacja na przyszłość, czyli rozwiązywanie dzisiejszych problemów przez
pryzmat przyszłości, a także uznanie, że postęp jako wyraz rozwoju danej jednostki
samorządu terytorialnego jest najważniejszy,

Przestrzeganie zasady racjonalnego gospodarowania,

Sukcesywne wdrażanie w życie zasady zrównoważonego rozwoju5.
Podstawowymi funkcjami zarządzania strategicznego z perspektywy samorządu miejskiego
są:

badanie otoczenia Miasta,

prognozowanie kierunków zmian i rozwoju zachodzących w nim procesów i zjawisk,

analiza sytuacji i możliwości tkwiących wewnątrz terytorium Miasta,

rozwijanie
własnego
potencjału finansowego,
organizacyjnego, kulturowego
i gospodarczego,

dokonywanie wyboru i realizowanie określonych związków Miasta z jej otoczeniem.
Podstawowymi walorami zarządzania strategicznego jest to, że6:

redukuje ono w znacznym stopniu niepewność funkcjonowania i rozwoju danej
jednostki samorządu terytorialnego (…) oraz zwiększa jej zdolność adaptacyjną do
zmieniającej się rzeczywistości;
3
Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, s. 33-34.
Ziółkowski M., Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, pod red. A. Zalewskiego,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007 r., s. 103-104.
5
Termin zrównoważony rozwój pochodzi od angielskiego sustainable development. W języku polskim nie ma
jednoznacznego określenia tłumaczącego definicję angielską. Pojawiły się terminy: „zrównoważony i trwały
rozwój”, „rozwój ciągły”, „rozwój samopodtrzymujący się”, „ekorozwój”. Tym niemniej ostatecznie utarło się,
że pojęcie sustainable development tłumaczone jest jako „rozwój zrównoważony”. Pod tym pojęciem kryją się
takie elementy jak: planowanie dla przyszłości, planowanie dla środowiska życia człowieka, zapewnienie
sprawiedliwego dostępu do zasobów przyrodniczych obecnych i przyszłych pokoleń czy też szeroki udział
różnych grup społecznych w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunków i tempa procesów rozwojowych.
6
Ziółkowski M., Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, pod red. A. Zalewskiego,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007 r., s. 104.
4
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”

Strona 7
stanowi szansę zarówno dla władz samorządowych, jak i dla urzędników
samorządowych „oswojenia” się z działaniem w sytuacjach niepewności oraz
nieprzewidywalności szeregu zjawisk w otoczeniu oraz traktowania wynikającego
z nich ryzyka jako stałego elementu „gry z otoczeniem” (…);

stwarza warunki do (…) przełamywania barier rozwojowych jednostki samorządu
terytorialnego (…).
Strategia opracowana w partnerstwie z różnymi jednostkami i organizacjami oraz
angażująca społeczność lokalną, pozwala na wypracowanie kierunków działań zgodnych
z oczekiwaniami tej społeczności. Tym samym nie funkcjonuje jako „dokument władzy
lokalnej”, ale stanowi podstawę koordynacji działań różnych podmiotów tak, by uzupełniały
się wzajemnie, a ich działania miały efekt synergiczny. Aby mieszkańcy identyfikowali się ze
strategią musi ona zawierać wspólną wizję co do kierunków i form rozwoju społeczności
lokalnej. Odpowiednio przeprowadzony proces opracowania strategii buduje więc system,
w którym mieszkańcy, instytucje i podmioty władzy podejmują wspólne działania na rzecz
rozwoju miasta, nawiązując dialog w układzie władza – społeczność lokalna. Jest to o tyle
istotne, bowiem zakres strategii nie powinien ograniczać się jedynie do tych obszarów, które
ustawowo leżą w kompetencjach Miasta, lecz ujmować zagadnienia rozwoju w
ujęciu
całościowym (obszar i zamieszkująca go ludność).
Strategia jest dokumentem długookresowym, określającym generalny kierunek
działania Miasta oraz przedstawiającym metody i narzędzia jego wdrażania. Ze względu na
swój otwarty charakter (możliwość aktualizacji i zmian) proces planowania strategicznego
pozwala na elastyczne dostosowywanie i korygowanie celów w odpowiedzi na zmieniające
się uwarunkowania. Dlatego strategia nie jest dokumentem ”samym dla siebie”, ale stanowi
instrument prowadzonej polityki rozwoju miasta.
Strategie rozwoju lokalnego uzyskały usankcjonowanie prawne w ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2014 r., poz. 1649
z póżn.zm). Ustawodawca stwierdza:

W art. 2.: „...Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań
podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego
rozwoju kraju oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej, w skali krajowej,
regionalnej lub lokalnej...”

W art. 3. „...Politykę rozwoju prowadzą:
1) w skali kraju - Rada Ministrów;
2) w skali regionu - samorząd województwa;
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 8
3) w skali lokalnej - samorząd powiatowy i gminny...”

W art. 4. „...1. Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju...”,

W art. 9 : „Strategiami rozwoju są:
 strategia rozwoju kraju;
 strategie sektorowe;
 strategie rozwoju województw, o których mowa w art.11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.);
 strategie rozwoju lokalnego, w tym strategie rozwoju powiatów oraz strategie rozwoju
gmin...”
Nieuniknioną częścią opracowania strategii rozwoju Miasta Sulejówek na lata
2016-2025 jest korzystanie z następujących danych wyjściowych:
 dane liczbowe ze statystyki bieżącej i spisów powszechnych,
 dostępne opracowania i raporty dotyczące miasta,
 dostępne opracowania i raporty dotyczące województwa Mazowieckiego,
 dostępne opracowania i analizy badające tendencje na poziomie krajowym.
2. Procedura opracowywania Strategii Rozwoju Miasta Sulejówek na lata
2016-2025
Inicjatorem i koordynatorem działań mających na celu opracowanie Strategii Rozwoju
Miasta Sulejówek na lata 2016-2025 były władze samorządowe Miasta Sulejówek.
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Sulejówek na lata 2016-2025 zakładało m.in.
spotkania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta Sulejówek oraz przedstawicielami środowisk
społecznych i gospodarczych. Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy podmiotami
włączonymi w przygotowanie Strategii Rozwoju Miasta Sulejówek na lata 2016-2025 oraz
aktywna ich partycypacja w pracach nad strategią były możliwe dzięki powołaniu
Zarządzeniem nr BBM.0050.22.2015 Burmistrza Miasta Sulejówek z dn. 09.02.2015 r.
Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta oraz zaangażowaniu Burmistrza Miasta Sulejówek
i pracowników Urzędu Miasta.
Praca nad strategią podzielona została na trzy etapy: etap przygotowania, etap
diagnozowania i etap projektowania. Na każdym etapie, Urząd Miasta, Zespół ds. Strategii
Rozwoju Miasta współpracowali z osobami zainteresowanymi włączeniem odnośnych,
własnych projektów do strategii. Urząd Miasta odpowiedzialny był za zarządzanie procesem
planowania, którego efektem stało się ostatecznie opracowanie Strategii Rozwoju Miasta
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 9
Sulejówek na lata 2016-2025. W trakcie etapu diagnozowania przeprowadzona została
analiza faktograficzna oraz jakościowa aktualnej sytuacji demograficznej, społecznej
i gospodarczej w mieście.
W trakcie etapu projektowania strategii, na który złożyły się prace warsztatowe
Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta oraz konsultantów, zebrano i dokonano analizy
problemów, celów operacyjnych i strategicznych i w końcu projektów i zadań związanych
z dalszym rozwojem Miasta. Zapoczątkowany opracowaniem niniejszego dokumentu proces
strategicznego planowania rozwoju miasta będzie kontynuowany w przyszłości przy
aktywnym udziale podmiotów publicznych oraz partnerów społeczno-gospodarczych rozwoju
miasta.
3. Założenia strategii rozwoju Miasta Sulejówek na lata 2016-2025
1. Podokresy programowania: 2014-2020 i 2020-2025
Strategia rozwoju odpowiada kolejnemu okresowi programowania rozwoju na lata
2016-2025 z podziałem na dwa podokresy. Pierwszym podokresem są lata 2016 – 2020. Dla
tego podokresu przewiduje się opracowanie szczegółowego wykazu zadań i projektów
realizacyjnych. Drugim są lata 2020 – 2025 - tu planuje się ogólniejszy zakres opracowania
zadań realizacyjnych „Strategii...” z wyszczególnieniem działań i określeniem instytucji oraz
podmiotów realizujących i czasu realizacji.
W ramach konsultacji z mieszkańcami Urząd Miasta Sulejówek podjął decyzję
o przygotowaniu i dystrybucji ankiet tematycznych skierowanych do poszczególnych grup
interesariuszy. Ankiety pozwoliły uzyskać opinie mieszkańców Miasta na temat najbardziej
istotnych problemów, które wymagają rozwiązania w najbliższych latach.
2. Cele strategii rozwoju Miasta Sulejówek na lata 2016-2025

Opracowanie dokumentu, który będzie służył władzom Miasta oraz partnerom
społecznym do realizacji zamierzeń w ramach wyznaczonych celów strategicznych
i operacyjnych.

Uzyskanie akceptacji społecznej dla wykazanych w strategii zamierzeń.

Umożliwienie aplikacji o środki zewnętrzne – w tym głównie z programów Unii
Europejskiej.
3. Zakres strategii
Strategia ma na celu wybór strategicznych i operacyjnych kierunków działań (celów
strategicznych i operacyjnych) oraz wskazanie konkretnych zadań/projektów służących
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 10
realizacji przyjętej długookresowej wizji rozwoju miasta. Oznacza to, że do programu
wpisane będą zadania realizowane nie tylko przez Miasto Sulejówek, ale i przez inne
podmioty/instytucje uczestniczące w programie (w tym reprezentowane przez partnerów
strategii). Dla wyraźnej identyfikacji celów projektów, a później pomiaru osiągniętych
rezultatów zakłada się stosowanie wskaźników jak dla zatwierdzonego w lutym 2015 r.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
oraz innych programów operacyjnych.
4. Zasady finansowania strategii:
Skuteczna realizacja Strategii wiąże się bezpośrednio ze zdolnością Miasta
Sulejówek do absorpcji środków pomocowych, bowiem dla większości podejmowanych
projektów zakładających wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej konieczne
będzie zaangażowanie w ramach finansowego wkładu własnego. Zakłada się wysokość
dofinansowania środkami z UE maksymalnie do 80% wartości kosztów kwalifikowanych
(w zależności od programu operacyjnego).
Dla spełnienia założonych w Strategii celów strategicznych i wskaźników weryfikacji
celów zakłada się przyjęcie projektów, co do których będzie możliwe określenie sposobu
finansowania, a w przypadku założeń współfinansowania zewnętrznego (najczęściej na
zasadzie refinansowania kosztów) - zapewnienie wkładu własnego i płynności finansowej.
Dotyczy
to
projektów
wnioskowanych
przez
jednostki
budżetowe,
partnerów
instytucjonalnych i prywatnych. Wszystkie koszty projektów proponowanych do przyjęcia
w Strategii zostaną zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
5. Otwartość strategii rozwoju:
Przyjęto otwartą formułę przygotowywanej strategii rozwoju tj. z możliwością korekt
różnych jej elementów w trakcie realizacji. Wynika to z prawdopodobnej konieczności
dokonywania częstej aktualizacji Strategii już po jej przyjęciu ze względu na względnie długi
okres programowania i przewidywaną zmienność uwarunkowań na poziomie krajowym,
regionalnym, a nawet lokalnym.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 11
Tabela 1: Działania i zadania przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Miasta Sulejówek
Etapy przygotowania i
realizacji Strategii
Diagnozowanie stanu
miasta, identyfikowanie
problemów.
Opracowywana i
udostępniana ocena
sytuacji.
PROPOZYCJE
DZIAŁAŃ WOBEC
PRZEDSTAWICIELI
PARTNERÓW
SPOŁECZNYCH:
ROLA WŁADZ MIASTA
– sektor biznesu
Burmistrz Miasta
– sektor publiczny
– organizacje pozarządowe
– pozostali Mieszkańcy
– Dostęp do informacji
– Wyznaczanie komórek i
diagnostycznych o stanie
miasta w formie pisemnych
raportów i danych
prezentowanych na stronie
WWW
– Udział w warsztatach
diagnostycznych
– Udział w zebraniach
Zespołu ds. strategii
rozwoju
– Wyrażanie opinii poprzez
ankiety
Planowanie celów,
– Dostęp do informacji o
planach i koncepcjach
rezultatów i działań
władz miasta
Strategii.
– Udział w konsultowaniu i
Opracowanie,
opiniowaniu projektów
udostępnianie i
przygotowywanych przez
aktualizowanie Strategii i
władze miasta
WPI.
prezentowanych na stronie
www
– Udział w warsztatach
planistycznych
– Udział w zebraniach
Forum Partnerów Strategii
(opcjonalnie)
Przygotowanie projektów – Udział w pracach zespołów
projektowych i
i zadań do realizacji.
zadaniowych
Opracowane projekty.
–
–
–
–
–
osób odpowiedzialnych
za komunikację
społeczną i działania PR
Wyznaczanie celów w
zakresie komunikacji
społecznej i działań PR
Ustalanie zakresu, form i
harmonogramu działań
komunikacji społecznej i
działań PR
Przygotowywanie
projektów uchwał w
sprawach zakresu, trybu i
terminów opracowywania
programu
Przyjmowanie raportów
Przyjmowanie i
weryfikowanie projektów
programu
Rada Miasta
– Podejmowanie uchwał w
–
–
sprawach zakresu, trybu i
terminów opracowywania
Strategii
Akceptowanie raportów
Akceptowanie Strategii
ZADANIA URZĘDU MIASTA
Odpowiedzialni za
komunikację społeczną
SPOSÓB
ODDZIAŁYWANIA
NA OTOCZENIE
Pozostali urzędnicy
– Prowadzenie bazy danych – Współpraca przy
– Udostępniane informacji
o partnerach społecznych i
opracowywaniu
o stanie miasta i jego
realizowanych z ich
harmonogramów
walorach w ofercie na
udziałem działań w
bieżących działań w
stronie www
ramach Strategii
zakresie komunikacji
– Utrzymywanie i
– Współpraca
– Publikacje w prasie
aktualizowanie strony
merytoryczna przy
lokalnej i ogólnopolskiej
WWW
realizacji bieżących
– Utrzymywanie kontaktu
działań w zakresie
Prezentacja miasta i jej
drogą internetową z
komunikacji zgodnie z
oferty w zewnętrznych
mieszkańcami
zakresem swojej
bazach danych i portalach
– Przygotowywanie
odpowiedzialności
internetowych
harmonogramów
Przygotowywanie
bieżących działań w
informacji i artykułów
zakresie komunikacji
specjalistycznych oraz
– Realizacja działań zgodnie
prezentacji
z harmonogramem
multimedialnych
– Zapewnianie warunków
zgodnie z zakresem
technicznych i lokalowych
swojej odpowiedzialności
do spotkań
– Opracowywanie wyników
spotkań i konsultacji
– Przygotowywanie
materiałów dla mediów
– Przygotowywanie i
udostępnianie prezentacji
multimedialnych
– Organizowanie wizyt
studialnych
– Inicjowanie wspólnych
przedsięwzięć pomiędzy
sektorem publicznym,
–
–
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Aplikacje o zewnętrzne
źródła finansowania, np.
UE 2014-2020.
Realizacja projektów i
zadań.
Zrealizowane zadania i
osiągnięte wskaźniki.
Monitorowanie realizacji
Strategii.
Baza danych z danymi
zasilającymi, raporty z
danymi o osiągniętych
wskaźnikach, wnioski i
rekomendacje do
dalszych działań.
– Udział w realizacji
projektów i zadań
– Dostęp na stronie www
do raportów i wniosków z
możliwością zgłoszenia (w
standaryzowanej formie)
swoich ocen i opinii,
– Publikacje w mediach
– Biuletyny
– Spotkania z mieszkańcami
Źródło: Opracowanie własne
Strona 12
prywatnym i
organizacjami
pozarządowymi
– Organizowanie konkursów
dla organizacji
pozarządowych na
realizację programów
społecznych zgodnych ze
strategią
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 13
Tabela 2: System planowania i wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Sulejówek na lata 2016- 2025
Rada Miasta
Moduł monitorowania
Moduł planowania
Komisje Rady Miasta
Burmistrz Miasta
Baza danych
dobre praktyki
Przewodniczący zespołu ds. strategii
strona internetowa
Mieszkańcy, partnerzy społeczni:
sektor publiczny, prywatny i organizacje pozarządowe
Z
o
r
g
a
n
Aktualny stan obszarów objętych strategią:
– Analiza wskaźnikowa, wizerunek statystyczny,
– Ocena stanu wdrażania e- strategii,
– Wnioski, rekomendacje dla władz i partnerów społecznych.
Sfera techniczno –
przestrzenna
Sfera
gospodarcza
Sfera
społeczna
Baza danych
–
- - Bank Danych Lokalnych, dane UM
–
SYSTEM MONITOROWANIA STANU MIASTA
Strategia Rozwoju
C
e
l
e
,
p
l
a
n
o
w
a
n
e
Lista problemów
Analiza problemów i możliwości rozwojowych,
Plany zagospodarowania przestrzennego,
Wieloletnie plany inwestycyjne,i finansowe,
Budżet
Dane, informacje
Sfera
społeczna
Rozwiązania problemów
Sfera
gbospodarcza
Zespół ds. strategii
Komunikacja i partycypacja społeczna
Współpraca pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym
i organizacjami pozarządowymi
Proces planowania
Sfera techniczno –
przestrzenna
Wnioskodawcy w ramach Strategii
Przygotowanie i realizacja projektów
Planowany stan obszarów objętych strategią:
Partnerzy strategii, interesariusze, mieszkańcy
d
z
i
a
ł
a
n
i
a
zasilające
ds. strategii rozwoju
-
informacje
p
r
o
j
e
k
t
y
,
w
s
k
a
ź
n
i
k
i
o
c
e
n
y
Dane,
Zespół Roboczy
SYSTEM PLANOWANIA ROZWOJU
1.
linki do informacji
Proces monitorowania
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 14
4. Podstawowy potencjał społeczno-gospodarczy Miasta Sulejówek – analiza
ogólnych uwarunkowań rozwoju Miasta Sulejówek
Celem niniejszego rozdziału jest próba uchwycenia najważniejszych problemów
rozwoju Miasta Sulejówek na podstawie analizy danych dotyczących wybranych aspektów
sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Sulejówek. Rozdział ten nie ma charakteru
holistycznego i dotyczy wybranych dziedzin życia Miasta. Zamiarem autorów nie było
szczegółowe opisanie stanu Miasta, lecz ukazanie kluczowych aspektów (trendów)
demograficznych, infrastrukturalnych i gospodarczych, które mają wpływ na kształtowanie
polityki władz Miasta.
4.1. Potencjał położenia geograficznego Miasta, środowisko naturalne
Miasto jest oddalone o ok. 22 km od centrum Warszawy w kierunku wschodnim.
Od zachodu graniczy z dzielnicą Warszawy – Wesołą, od północy graniczy z Zielonką, od
wschodu z Gminą Halinów, od południa z Gminą Wiązowna. Sulejówek znajduje się na
pograniczu Równiny Wołomińskiej i Wysoczyzny Kałuszyńskiej. Sulejówek leży na trasie
magistrali kolejowej Moskwa – Berlin. Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 637
Warszawa – Węgrów, droga wojewódzka nr 638 Warszawa – Sulejówek, a także droga
krajowa nr 2 Świecko – Terespol. Z Warszawy można się dostać pociągiem Kolei
Mazowieckich oraz SKM. Poza tym kursują autobusy prywatnych przewoźników oraz linie
173 (na krańcu zachodnim) i 704 (na krańcu południowym) obsługiwane przez ZTM.
Na terenie miasta występują obszary objęte ochroną prawną, takie jak:
1) strefa ochrony otuliny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
2) Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Strukturę funkcjonalno-przestrzenną Sulejówka wyróżniają następujące elementy:
1) linia kolejowa relacji Warszawa – Terespol, wraz z przyległymi terenami, na których
rozlokowane są komercyjne obiekty usługowe o zasięgu lokalnym i ogólnomiejskim;
2) osiedle Miłosna, z wykształconym historycznie układem urbanistycznym, wraz
z parkiem „Glinianki” i zabudową w rejonie stacji kolejowej „Sulejówek-Miłosna”;
3) duży obszar terenów leśnych poligonu wojskowego wraz z enklawą zabudowań
Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, szkołą podstawową oraz
osiedlem wojskowym w północnej części miasta;
4) pasmo terenów wielofunkcyjnych – mieszkaniowo-usługowo-produkcyjnych wzdłuż
Traktu Brzeskiego – Ratajewo południowe, przy drodze krajowej Nr 2 (Trakt Brzeski);
5) pasmo terenów o znacznym udziale powierzchni biologicznie czynnych – rolnych,
leśnych, mieszkaniowych jednorodzinnych, obejmujące: lasy Woli Grzybowskiej,
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 15
Szkopówkę, północną część Ratajewa, część Starej i Nowej Żurawki, Królewskie
Bagno.
4.2. Potencjał demograficzny
Stan ludności Miasta na koniec 2014 r. wyniósł 19.411 stałych mieszkańców oraz 330
osób zameldowanych na pobyt czasowy. W dalszym ciągu utrzymuje się tendencja
wzrostowa liczby mieszkańców oraz dodatni przyrost naturalny. Ze wzrostem liczby
mieszkańców zwiększyła się gęstość zaludnienia.
Wykres 1: Liczba mieszkańców Miasta Sulejówek w latach 2005-2014
Gmina
20 000
19 500
19 204
19 000
18 547
18 648
18 721
18 829
19 323
19 328
19 311
19 411
18 980
18 500
18 000
17 500
17 000
16 500
16 000
15 500
15 000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Liczba mieszkańców Miasta Sulejówek w ostatnich kilkunastu latach systematycznie
rosła, a było to szczególnie zauważalne w okresie 2005-2010. W roku 2014 odnotowano,
według danych GUS, wzrost liczby mieszkańców do poziomu 19.411 osób. W roku 2014
liczba mieszkańców Miasta Sulejówek była o 4,6% wyższa niż w roku 2005.
Wykres 2: Dynamika przyrostu liczby mieszkańców Sulejówka (2005=100%)
Dynamika przyrostu liczby mieszkańców Sulejówka (2005=100%)
105,00%
104,66%
104,18% 104,21% 104,12%
104,00%
103,54%
103,00%
102,33%
102,00%
101,52%
101,00%
100,94%
100,54%
100,00%
100,00%
99,00%
98,00%
2005
2006
2007
2008
2009
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
2010
2011
2012
2013
2014
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 16
Należy podkreślić, iż dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców Miasta Sulejówek
w sposób istotny różnią się od stanu faktycznego. Według szacunkowych danych Komendy
Policji na obszarze Miasta Sulejówek mieszkać miałoby ok. 20.000 mieszkańców.
Wskaźnik urodzeń żywych na 1000 mieszkańców Miasta Sulejówek w roku 2014 jest
nieznacznie niższy (lecz wciąż bezwzględnie wysoki) od analogicznych danych z lat
wcześniejszych. Biorąc pod uwagę odnotowywane w mieście wzrastające dodatnie saldo
migracji, wysoki wskaźnik przyrostu naturalnego i utrzymujące się zainteresowanie
osiedlaniem na obszarze Miasta, tendencja ta będzie się utrzymywać. Średnio w 2006 roku
na 1000 mieszkańców odnotowano tu 8,9 urodzeń żywych, zaś w roku 2014 - 10,2.
Wykres 3: Wskaźnik urodzeń żywych na 1000 mieszkańców Miasta Sulejówek w latach
2006-2014
12,00
11,00
10,42
10,64
10,78
10,97
10,25
9,00
10,20
10,04
10,00
9,42
8,96
8,57
8,00
7,00
6,00
5,00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Miasto Sulejówek charakteryzuje korzystne saldo migracji. W latach 2006-2014
miasto charakteryzuje stałe i stabilne tempo dodatniego salda migracji. Jest to zjawisko
niezwykle korzystne dla gospodarki Miasta. Istotnym czynnikiem przyciągającym nowych
mieszkańców jest dynamicznie rozwijające się budownictwo mieszkaniowe w Sulejówku oraz
bezpośrednie sąsiedztwo Warszawy. Należy jednak podkreślić, iż dynamika wzrostu liczby
mieszkańców Miasta, w porównaniu z innymi ośrodkami podwarszawskimi, jest wyraźnie
niższa.
Powodem
tego
są
ograniczone
możliwości
lokowania
nowych
inwestycji
mieszkaniowych, względnie wysokie ceny działek budowlanych, restrykcyjne zapisy
w MPZP, dość słabe skomunikowanie Miasta z Warszawą co odstrasza wielu potencjalnych
mieszkańców pracujących w stolicy.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 17
Wykres 4: Saldo migracji na 1000 mieszkańców w Sulejówku w latach 2006-2014
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-4,5
-4,50
-1,0
-1,5
-2,0
-2,2
-3,0
-2,7
-3,2
-3,5
-4,0
-5,0
-3,5
-4,5
-5,0
-6,0
-7,0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Jak wskazuje wykres poziom wskaźnika migracji na 1000 ludności w Sulejówku jest
na ogół niższy niż w podobnych podwarszawskich gminach. Jednym z czynników mających
wpływ na względnie niewielką
skalę migracji do Miasta jest niewystarczająca liczba
mieszkań oraz wolnych terenów pod inwestycje mieszkaniowe.
Wykres 5: Ludność Miasta Sulejówek wg ekonomicznych grup wieku w latach 20082014.
14000
12000
11043
11092
11052
11400
11360
11270
11217
11660
10000
wiek przedprodukcyjny
8000
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny
6000
4000
3766
2942
3663
2967
3534
2992
3541
3139
3458
3202
3358
3239
3330
3284
3449
2610
2000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
wiek przedprodukcyjny
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny
2007
3766
11043
2942
2008
3663
11052
2967
2009
3534
11092
2992
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
2010
3541
11400
3139
2011
3458
11360
3202
2012
3330
11270
3284
2013
3239
11217
3358
2014
2610
11660
3449
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 18
Wykres 5 pokazuje tendencje demograficzne w układzie ekonomicznych grup wieku
mieszkańców Sulejówka w latach 2007-2014. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym
rośnie nieznacznie wolniej niż liczba ludności w wieku poprodukcyjnym. Niestety lata 2013
i 2014 są pierwszymi, w których liczba osób w wieku poprodukcyjnym jest wyższa od liczby
osób w wieku przedprodukcyjnym. Liczba ludności w wieku produkcyjnym utrzymuje się na
względnie stałym poziomie, choć odnotowujemy stabilny niewielki wzrost tego wskaźnika
począwszy od roku 2008, do poziomu 11.660 osób.
Jak pokazują dane z tabeli 3 udział osób w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do
liczby osób w wieku produkcyjnym systematycznie spada w latach 2007-2014, co jest
zjawiskiem niekorzystnym. Jednak skala tego wzrostu jest względnie niewielka i wynika
głównie z bezwzględnego niewielkiego spadku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym.
Tabela 3: Ludność w wieku przedprodukcyjnym jako odsetek ludności w wieku
produkcyjnym (lata 2008 – 2014)
Miara Demograficznej Młodości Miasta Sulejówek
lata:
2008
Miasto Sulejówek
2009
2010
2011
2012
2013
2014
33,14% 31,86% 31,06% 30,44% 29,55% 28,88% 22,38%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 6: Ludność w wieku przedprodukcyjnym jako odsetek ludności w wieku
produkcyjnym (lata 2007 - 2014)
40%
35%
34,10%
33,14%
31,86%
31,06%
30,44%
29,55%
28,88%
30%
22,38%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Relacja liczby ludności w wieku poprodukcyjnym do liczby ludności w wieku
produkcyjnym (miara demograficznej starości) kształtowała się z Sulejówku w latach 2007 –
2014 na poziomie 26-29%. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym rośnie w badanym okresie
znacznie szybciej niż liczba osób w wieku produkcyjnym. Można stwierdzić, że w latach
2007-2014 ludność Miasta Sulejówek postarzała się we względnie znaczącym stopniu,
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 19
co w skali całego kraju i województwa jest zjawiskiem świadczącym o niekorzystnych
trendach demograficznych w mieście.
Tabela 4: Ludność w wieku poprodukcyjnym jako odsetek ludności w wieku
produkcyjnym (lata 2008-2014)
Miara Demograficznej Starości Miasta Sulejówek
lata:
2008
Miasto Sulejówek
2009
2010
2011
2012
2013
2014
26,85% 26,97% 27,54% 28,19% 29,14% 29,94% 29,58%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 7: Ludność w wieku poprodukcyjnym jako odsetek ludności w wieku
produkcyjnym (lata 2008 – 2014)
31,00%
29,94%
30,00%
29,58%
29,14%
29,00%
28,19%
28,00%
27,00%
27,54%
26,64%
26,85%
26,97%
Rok 2008
Rok 2009
26,00%
25,00%
24,00%
Rok 2007
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
W tabeli 5
przedstawiono wskaźnik perspektywiczności populacji dla Miasta Sulejówek
w okresie 2008 - 2014 r.
Tabela 5: Wskaźnik perspektywiczności populacji Miasta Sulejówek (relacja
procentowa różnicy liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym do
ludności w wieku poprodukcyjnym w latach 2008-2014)
Wskaźnik perspektywiczności populacji Miasta Sulejówek
lata:
Miasto Sulejówek
2008
2009
2010
23,46% 18,11% 12,81%
2011
2012
2013
2014
8,00%
1,40% -3,54% -24,33%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wskaźnik perspektywiczności populacji (relacja procentowa ludności w wieku
przedprodukcyjnym do ludności w wieku poprodukcyjnym w latach 2008 - 2014) stale i dość
dynamicznie maleje w latach 2008-2014, w roku 2014 osiąga wartość ujemną. Jest to
zjawisko niekorzystne, gdyż pokazuje jak bardzo w ujęciu perspektywicznym może starzeć
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 20
się populacja Miasta Sulejówek. Kształtowanie się wskaźnika perspektywiczności populacji
dobrze obrazuje wykres 8.
Wykres 8: Wskaźnik perspektywiczności populacji Miasta Sulejówek (relacja
procentowa różnicy liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym do
liczby ludności w wieku poprodukcyjnym w latach 2008-2014)
40,00%
30,00%
28,01%
23,46%
18,11%
20,00%
12,81%
8,00%
10,00%
1,40%
0,00%
Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
-10,00%
-3,54%
-20,00%
-24,33%
-30,00%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Miasto Sulejówek jest jedną ze starszych gmin pod względem poziomu wskaźników
perspektywiczności
populacji
w
powiecie
mińskim.
Na
tle
całego
województwa
Mazowieckiego Miasto Sulejówek również wyróżnia się negatywnie pod względem struktury
demograficznej. Niewątpliwie wpływ na to ma bezpośrednie sąsiedztwo z Warszawą
i specyfika Miasta polegająca na tym, że wielu nowych mieszkańców osiedla się na jej
terenie będąc w wieku poprodukcyjnym (szukając ciszy i spokoju). Taki stan nie będzie
sprzyjać dynamicznemu rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Miasta.
4.3. Infrastruktura techniczna
Infrastruktura drogowa
Dane ogólne o drogach w mieście
Na terenie miasta sieć dróg ogólnodostępnych tworzą:
1) droga krajowa: Trakt Brzeski nr A2 – 2,4 km
2) drogi wojewódzkie:
a) Al. Piłsudskiego – nr 638 – 2,7 km
b) ul. Okuniewska – nr 637 – 3,1 km
3) drogi powiatowe:
a) nr 2284W, drogę tworzy ciąg ulic: Asfaltowa, Czynu Społecznego, Przejazd, Rondo
Jana Pawła II, Krasińskiego, Głowackiego, 3 Maja, Szosowa – 3,8km
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 21
b) nr 2285W – ulica Moraczewskiego – 0,9 km.
4) drogi gminne:
a) publiczne:
 utwardzone nawierzchnia bitumiczna i z kostki brukowej - 40,5 km
 nieutwardzone – 78,8 km
b) wewnętrzne:
 nieutwardzone – 4,7 km
Komunikacja publiczna
Mieszkańcy miasta mają dostęp do komunikacji publicznej:
1) autobusowej obsługiwanej przez ZTM Warszawy:
a) linia 173 w relacji Warszawa Dworzec Wschodni – Sulejówek – Stara Miłosna;
b) linia 704 w relacji Warszawa Rondo Wiatraczna – Sulejówek - Halinów,
2) autobusowej obsługiwanej przez prywatnych przewoźników:
a) „Transbus-Pasmo” – w relacji Okuniew – Sulejówek – Rondo Wiatraczna;
b) „Jedność” – w relacji Krubki – Sulejówek – Warszawa Centrum,
3) autobusowej obsługiwanej przez PKS Mińsk Mazowiecki w relacjach:
a) Hipolitów – Cisie – Desno – Krzewinę - Halinów – Sulejówek;
b) Michałów – Okuniew – Sulejówek – Grabinę;
c) Hipolitów – Desno – Grabina – Sulejówek;
d) Hipolitów – Budziska – Okuniew – Sulejówek;
e) Mińsk Mazowiecki – Stanisławów – Cisówka – Sulejówek.
4) kolejowej SKM kursującej w relacji Sulejówek Miłosna – Warszawa Okęcie.
5) kolejowej KM kursującej w relacji Siedlce i Mińsk Mazowiecki - Sulejówek – Warszawa
Zachodnia i Sochaczew.
Zaopatrzenie w wodę
Gospodarką wodno-ściekową miasta zajmuje się Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Sulejówku. (MZWiK). Aktualnie funkcjonuje jeden układ zasilania w wodę
SUW I przy ul. Wodociągowej 10. MZWiK eksploatuje trzy studnie głębinowe (nr 4A, 5, 6)
o łącznej wydajności 150m3/h.
Dla zapewnienia skuteczności zasilania SUW I systematycznie prowadzone są przeglądy
studni głębinowych, w tym dwa razy do roku wymiana i remonty pomp głębinowych.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
MZWiK
posiada
rezerwowe
pompy
głębinowe
Strona 22
systematycznie
wymieniane
w poszczególnych studniach i remontowane co pozwala utrzymać optymalną wydajność
ujęcia i wydłużyć żywotność eksploatacyjną pomp. W październiku 2013 r. wymieniono
obudowę studni głębinowej nr 5.
W kwietniu 2012 r. zakończono I etap modernizacji SUW I polegający na dostawieniu
czwartego filtra wraz z dostosowaniem automatyki i wymianą złoża w filtrze nr 1 co poprawiło
znacznie wydajność stacji uzdatniania wody. W pompowni II0 wymieniono orurowanie z PCV
na rury ze stali nierdzewnej. Wymiana zestawów pompowych w studniach o większej
wydajności dopuszczalnej pozwoleniem wodno-prawnym do 75m3/h każda. Zainstalowanie
nowych pomp spowodowało zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ok. 15% przy
zwiększonej wydajności stacji o ok. 600 m3/dobę.
Działania podjęte w celu zwiększenie sprawności funkcjonowania SUW I, przy optymalnym
wykorzystaniu możliwości uzdatniania wody w tym układzie umożliwiły dostawy wody dla
potrzeb miasta bez znacznych zakłóceń.
Niestety, z uwagi na możliwości produkcyjne układu SUW I nie udaje się w pełni
zabezpieczyć z tego źródła potrzeb wody dla Sulejówka co ma swoje odzwierciedlenie
w wydawaniu Warunków technicznych dla podłączenia się do sieci wodociągowej
z warunkiem o możliwości podłączenia się do sieci po wybudowaniu i przekazaniu SUW II
dla budynków wielorodzinnych co powoduje zwolnienie rozwoju miasta Sulejówek.
Aby zabezpieczyć miasto w wodę w 2010 r. pozyskano od wojska działkę wraz z obiektami
ujęć i stacji uzdatniania wody - SUW II.
W 2015 roku Miasto Sulejówek podpisało umowę na realizację zadania Budowa Stacji
Uzdatniania Wody II w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej 1 – I etap pn. „Stacja uzdatniania
wody o wydajności 50 m3/h” w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno –
ściekowej na terenie Miasta Sulejówek”.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 23
Przyrost liczby przyłączy wodociągowych w latach 1998-2014.
5000
4000
3000
2000
1000
0
1998 r 1999 r 2000 r 2001 r 2002 r 2003 r 2004 r 2005 r 2006 r 2007 r 2008 r 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r
Przyłącza wodociągowe
Przyrost sieci wodociągowej w poszczególnych latach [km]
140
120
100
80
60
40
20
0
1998 r1999 r2000 r2001 r2002 r2003 r2004 r2005 r2006 r2007 r2008 r2009 r2010 r2011 r2012 r2013 r2014 r
Sieć wodociągowa [km]
MZWiK eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości ok. 120 km posiadającą 4 574 szt.
przyłączy. Około 99 % mieszkańców korzysta z wody miejskiej.
MZWiK w miarę posiadanych środków systematycznie modernizuje eksploatowaną sieć
wodociągową, wymieniając zasuwy starego typu na zasuwy z tzw. miękkim uszczelnieniem.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 24
Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
W chwili obecnej na oczyszczalni ścieków zakończyły się prace związane
z modernizacją i rozbudową obecnej oczyszczalni. Aktualna przepustowość (Qdśr) 2.950 m3/d
i dla ładunku ścieków równoważnego 20.453 RLM.
W mieście funkcjonuje kanalizacja sanitarna grawitacyjna z układem lokalnych
przepompowni ścieków wraz z układem kanałów tłocznych. W eksploatacji MZWiK znajduje
się sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 100 km, w tym ok. 30 km
sieci dzierżawionej od spółki EKO-INWESTYCJA. Obecnie MZWiK eksploatuje na terenie
miasta 33 szt. przepompowni ścieków sanitarnych (w tym dwie główne PG-1 przy ul.
Ogińskiego i PG-2 przy ul. Szosowej). Z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta ok. 82 %
mieszkańców. Do sieci tej podłączone jest ok. 3750 szt. przyłączy kanalizacyjnych.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 25
Dynamika wzrostu liczby przyłączy w latach 1999 – 2014.
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1999 r 2000 r 2001 r 2002 r 2003 r 2004 r 2005 r 2006 r 2007 r 2008 r 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r
Przyłącza kanalizacyjne
Przyrost sieci kanalizacyjnej w poszczególnych latach [km]
120
100
80
60
40
20
0
98 r 99 r 00 r 01 r 02 r 03 r 04 r 05 r 06 r 07 r 08 r 09 r 10 r 11 r 12 r 13 r 14 r 15 r
sieć kanalizacyjna
W
mieście
Sulejówek
jest
sieć kanalizacyjna dzierżawiona
ok.
20
km
sieci
kanalizacji
deszczowej
z 8 przepompowniami.
Niezbędna
jest
sukcesywna
konserwacja
urządzeń
melioracyjnych
odprowadzających i zbierających wody opadowe miasta – jej brak powoduje niedrożność
tych urządzeń, podtapianie miasta, przedostawanie się wód opadowych do układów
kanalizacji sanitarnej, zwiększanie kosztów jej eksploatacji a także realizacja zadania
polegającego na wykonaniu pompowni wód deszczowych i kanału deszczowego, który
będzie odbierał wody z Parku Glinianki do rzeki Długiej.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 26
Analizując potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej należy stwierdzić, że zakres
inwestycji, jakie muszą być przeprowadzone w najbliższym czasie, jest dość znaczny. Sieć
wodociągowa i kanalizacyjna wymagają rozbudowy. Sieć drogowa także nie zaspokaja
potrzeb mieszkańców Miasta i dodatkowo nie jest w stanie obsłużyć zwiększającego się
ruchu turystycznego (w tym planowanego dużego ruchu turystycznego związanego
z funkcjonowanie nowego Muzeum Józefa Piłsudskiego). Najważniejsze kierunki działań
w zakresie poprawy infrastruktury technicznej:
1) Poprawa standardów zaopatrzenia w wodę poprzez budowę sieci wodociągowych
służących likwidacji niedoborów w tym zakresie zgodnie z „Wieloletnim planem rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku na lata 2016 –
2019 z perspektywą po 2019 roku”.
2)
Budowa sieci kanalizacyjnych służących likwidacji niedoborów w tym zakresie zgodnie
z
„Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Sulejówku na lata 2016 – 2019 z perspektywą po 2019 roku”.
3) Likwidacja źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych (likwidacja niekontrolowanych
wysypisk śmieci, likwidacja nieszczelnych zbiorników bezodpływowych).
4) Zahamowanie degradacji środowiska w otoczeniu kompleksów leśnych i parku Glinianki.
5) Modernizacja
dróg
wojewódzkich
i
powiatowych
wraz
z
budową
urządzeń
zapewniających wzrost bezpieczeństwa ruchu pieszych, rowerzystów i samochodów.
6) Poprawa standardu miejskiego układu drogowego i obsługi transportem publicznym.
7) Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg miejskich, w tym w pierwszej
kolejności dróg zbiorczych (strategicznych).
8) Budowa
i
modernizacja
urządzeń
infrastrukturalnych
zapewniających
poprawę
bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszych - chodniki, utwardzone pobocza,
oświetlenie uliczne, ścieżki rowerowe, sygnalizacja świetlna, przejścia dla pieszych,
„spowalniacze ruchu”, znaki drogowe (pionowe i poziome).
Podsumowanie najważniejszych problemów w zakresie infrastruktury ochrony
środowiska i infrastruktury drogowej:
Przyczyny:
 wciąż niepełne wyposażenie obszaru Miasta w sieć kanalizacyjną i wodociągową,
w szczególności najbardziej zurbanizowanych i zaludnionych obszarów Miasta
Sulejówek,
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 27
 niski odsetek ludności podłączonej do sieci wod-kan (np. do sieci wodociągowej
podłączonych jest 99% mieszkańców, przy 82% poziomie skanalizowania Miasta),
 relatywnie niski, w stosunku do potrzeb mieszkańców, poziom uzbrojenia terenu
Miasta w infrastrukturę techniczną z zakresu kanalizacji,
 istotne braki w kwestii zapewnienia dostępu do wody wszystkim mieszkańcom,
 niewystarczające środki na inwestycje modernizacyjne w zakresie sieci dróg
lokalnych,
 ograniczoność budżetu Miasta Sulejówek.
Problemy:
 ograniczona atrakcyjność obszaru Miasta Sulejówek jako miejsca potencjalnego
zamieszkania oraz lokalizacji działalności gospodarczej,
 rosnąca presja urbanizacyjna za strony nowych mieszkańców Miasta,
 przedostawanie się do wód i gleby nieczyszczonych ścieków sanitarnych z terenu
nie objętego siecią kanalizacji sanitarnej,
 konieczność poboru wody ze studni głębinowych,
 brak dogodnego wyjazdu w kierunku Warszawy, ograniczona dostępność
komunikacyjna wewnętrzna i zewnętrzna obszaru Miasta,
 brak wolnych terenów publicznych pod inwestycje miejskie,
 Brak centrum miasta, brak centrum administracyjno-usługowego,
 nieuporządkowany obszar terenów zieleni, w tym obszar: wokół parku Glinianki
i skwerów miejskich, ogólny chaos przestrzenny.
Skutki:
 postępująca degradacja środowiska naturalnego Miasta, zwłaszcza w sąsiedztwie
terenów leśnych.
 zbyt niska w stosunku do oczekiwań nowych i potencjalnych mieszkańców
atrakcyjność osiedleńcza,
 zwiększona wypadkowość na drogach lokalnych,
 niewykorzystany potencjał turystyczny Miasta, niekorzystny wizerunek Miasta
w sezonie turystycznym (pomimo jej unikalnych walorów) – wrażenie nieporządku,
tłoku i chaosu przestrzennego,
 zmniejszenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 28
4.4. Infrastruktura społeczna
Edukacja
Zadaniem
własnym
Miasta
Sulejówek
jest
prowadzenie
przedszkoli,
szkół
podstawowych i gimnazjów zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto:

Zespół Szkół Nr 1, ul. Idzikowskiego 2a, w skład którego wchodzą: Szkoła
Podstawowa Nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i Gimnazjum
Nr 1;

Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych
im.
Ignacego
Jana
Paderewskiego,
ul. Paderewskiego 29, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
Szkoła Policealna;

Zespół Szkół Nr 2 im Stefana Czarnieckiego z oddziałami integracyjnymi,
ul. Okuniewska 2, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana
Czarnieckiego
z
oddziałami
integracyjnymi,
Gimnazjum
Nr
3
im
Stefana
Czarnieckiego z oddziałami integracyjnymi ;

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Głowackiego 47;

Gimnazjum Nr 2 im Janusza Korczaka, ul. Narutowicza 10;

Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Paderewskiego 47;

Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Szosowa 7.
Placówki prowadzone przez osoby prawne, stowarzyszenia i osoby fizyczne:

Zespół Społecznych Szkół Specjalnych „Otwartych Serc”;

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich;

Prywatne Gimnazjum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich;

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich;

Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich;

Prywatna Szkoła Podstawowa „Centrum Edukacyjne”;

Prywatne Gimnazjum „Centrum Edukacyjne”;

Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego;

Prywatna Szkoła Muzyczna II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego;

Niepubliczne Przedszkole "Oleńka";

Niepubliczne Przedszkole "Delfinek";

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Przytulanka";
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 29

Niepubliczny Punkt Przedszkolny artystyczno-językowy "Akademia Malucha";

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerfuś";

Smerfland niepubliczny Żłobek w Sulejówku.
Dane liczbowe o organizacji szkół w latach
2010 – 2014 Placówka/ liczba oddziałów
Zespół Szkół Nr1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Zespół Szkół Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 3
Gimnazjum Nr 2
Prywatna Szkoła Podstawowa
Prywatne Gimnazjum
Prywatna Szkoła Podstawowa
Prywatne Gimnazjum
Liczba uczniów ogółem
2010
2014
766/34
492/16
335/19
675/30
318/13
28
31
2645/112
779/35
212/10
336/19
707/32
268/12
105/7
23/3
17/3
19/3
2470/108
Szkoły w ostatnich czterech latach znacznie poprawiły swoje wyposażenie, zaś
przeprowadzone remonty przyczyniły się do zmiany wizerunku placówek. Nowoczesne
metody i formy pracy nauczycieli wspomagają nowe środki audiowizualne i pomoce
dydaktyczne. W latach 2010 – 2014 placówki pozyskały: tablice interaktywne z rzutnikami,
zestawy komputerowe, projektory, laptopy, tablice ceramiczne, nowoczesne nagłośnienia wieże stereo, kserokopiarki telewizory, magnetofony i odtwarzacze DVD. Co roku
doposażono biblioteki szkolne w lektury oraz pomoce dydaktyczne do wszystkich
przedmiotów nauczania, a także sprzęt sportowy. Na poprawę bazy i wyposażenia szkoły
pozyskują wsparcie finansowe z różnych źródeł. Są to: projekty unijne i rządowe, wynajmy
sal, darowizny rodziców i sponsorów prywatnych, składki rodziców na radę rodziców, a także
zbiórki w ramach organizowanych imprez środowiskowych oraz
sprzedaż wyrobów
uczniowskich.
W celu rozwoju miejskiej infrastruktury edukacyjnej realizowane będą przedsięwzięcia
służące poprawie stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej dydaktycznej i pomocniczej
w obiektach i ich otoczeniu, dalsze doskonalenie jakości kształcenia i wychowania,
poszerzanie zakresu usług edukacyjnych oraz zwiększanie możliwości i warunków
spędzania wolnego czasu. Przedsięwzięcia te realizowane będą z wykorzystaniem środków
m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020.
Kultura
Sulejówek jest miastem, którego Mieszkańcy w szczególny sposób podchodzą do
niektórych dat historycznych. Do stałych uroczystości miejskich należą:
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 30
1) 3 maja – uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
2) 13 czerwca – uroczyste obchody Święta Miasta Sulejówek, które organizowane są przed
Dworkiem Marszałka;
3) 1 sierpnia – uroczyste obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które
organizowane są przy Pomniku poległych żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu
„Zośka”;
4) 15 września – uroczyste obchody rocznicy pacyfikacji Mieszkańców Miłosny, Długiej
Szlacheckiej, które organizowane są przy Pomniku Ofiar II Wojny światowej;
5) 17 września - obchody rocznicy 17 września 1939 r. (Dzień Sybiraka);
6) 11 listopada – uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które
organizowane są w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku
oraz przy Skwerze Niepodległości.
Mieszkańcy Sulejówka, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania kulturalne,
mają szansę uczestniczenia w zajęciach prowadzonych zarówno przez Miasto Sulejówek jak
i osoby fizyczne oraz organizacje non profit. Dzięki corocznym dotacjom z budżetu Miasta,
organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta organizują dla dzieci i młodzieży
różnego rodzaju zajęcia w tym także plastyczne, muzyczne i ceramiczne. Wszystkie te
działania podejmowane są celu rozwijania zainteresowań i zdolności ludzi młodych oraz
pokazania efektów ich twórczej pracy. W Sulejówku sektor pozarządowy tworzy około 30
organizacji pozarządowych i kościelnych, które prowadzą działania na terenie naszego
Miasta. Poniżej wyszczególnione zostały najciekawsze przedsięwzięcia zorganizowane
przez organizacje pozarządowe w latach 2011-2015 dofinansowane z budżetu miasta:
Nazwa organizacji
Nazwa przedsięwzięcia
Towarzystwo Przyjaciół
Sulejówka
IV - VIII Bieg Marszałka
Chorągiew Stołeczna
ZHP Hufiec Sulejówek
im. Batalionu „Zośka”
MLKS „VICTORIA”
UKS „HERKULES”
Fundacja
PROMUSARTIS
Fundacja „Pracownia
ART”
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
„GNIAZDO”
Stowarzyszenie „OSP”
Mali pomocnicy Św. Mikołaja, Festiwal sztuki – Street Art., Imieniny
Króla Andrzeja i Królowej Katarzyny, Rajd Rowerowy – Rowerowe
35, Rajd Niepodległości, Imieniny Króla Andrzeja i Królowej
Katarzyny II, Kolonia zuchowa „Morskie opowieści”, Obóz Hufca
ZHP „Hollywood”, Obóz harcerski Hufca ZHP Sulejówek „Dziki
Zachód”, Kolonia zuchowa „Kurs na przygodę!”
Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych o sportowe zajęcia
piłkarskie, prowadzenie treningów piłkarskich dla dzieci i młodzieży,
Organizacja obozów sportowych w Warce i Ostródzie
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół w Sulejówku
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych oraz zajęć emisji głosu i
solfeżu w chórze D`Altro Canto
Pozalekcyjne zajęcia plastyczno-ceramiczne
Profilaktyka w Gnieździe, Kolonie z Gniazdem
Prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej „AKORD”
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 31
Organizacja zajęć i imprez kulturalnych i edukacyjnych, „Bądź
aktywny i ciesz się życiem bo świat jest piękny – podziwiaj go na
trzeźwo”, „Kulturalne spędzanie czasu sposobem na życie w
trzeźwości i bez nałogów”
Stowarzyszenie „Klub
Seniorów Sulejówka”
Fundacja
Upowszechniania
Kultury
Fundacja EFEA
„DISCE”
Koncert „Powróćmy jak za dawnych lat”
„Happy Day” czyli Dzień Dziecka z ks. Twardowskim
Liga Miejska
Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci
Upowszechnianie sportu poprzez organizację rozgrywek piłkarskich
środowiskowych drużyn amatorskich systemem ligowym
Organizacja i prowadzenie mityngu lekkoatletycznego oraz turnieju
piłki nożnej z promowaniem Miejskiego Programu Profilaktyki
„Postaw na rodzinę”
Stowarzyszenie Karate
Klub Wesoła
Parafia
Rzymskokatolicka Maryi
Matki Kościoła w
Sulejówku
Rekreacyjny obóz karate – Łeba 2015
Kolonie letnie w Chłapowie z Parafią Maryi Matki Kościoła
Od października 2012 r. działalność kulturalną w Mieście koordynuje nowopowstały
Miejski Dom Kultury. Głównym celem działalności Domu Kultury jest przygotowanie
społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej
wartości.
Miejski
Dom
Kultury
prowadzi
wielokierunkową
działalność
w
zakresie
upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Miejski
Dom Kultury został oficjalnie otwarty 20 września 2012 roku, a swoją praktyczną działalność
zainaugurował 1 października 2012 roku. Przez trzy lata swojej działalności MDK
zorganizował ponad 100 imprez dla mieszkańców np. przedstawienia teatralne dla dzieci,
mikołajki, turnieje sportowe, zajęcia kulinarne dla dzieci, wieczory autorskie. MDK jest też
głównym organizatorem imprez okolicznościowych: Dnia Marszałka, Dnia Matki, Dnia Kobiet.
Pod egidą MDK działa jedyna w Polsce sekcja krolfa, odbywają się „Spotkania z historią”,
turnieje szachowe, a w sierpniu 2014 roku odbyły się I Ogólnopolskie Szaradziarskie
Mistrzostwa Sulejówka. W roku 2014 powstał przy MDK Chór Kameralny. W sekcjach
warsztatowych, których jest 11, uczestniczy ok. 240 osób a zajęcia funkcjonują w trzech
lokalizacjach (ul. Bogusławskiego 14a, Świętochowskiego 15/17 i w Szkole Podstawowej
Nr 3). Każdego tygodnia w tych miejscach odbywają się 30 różnego rodzaju zajęcia w
następujących dyscyplinach: szachy, nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach
dętych, nauka gry na keybordzie, zajęcia dla maluszków, krolf, zajęcia ruchowe przy muzyce
dla Pań, plastyka, taniec towarzyski, zajęcia taneczne dla dzieci, chór kameralny.
Na początku 2012 r. powstało również Prywatne Centrum Kultury Sulejówek Miłosna.
W swojej ofercie proponuje dla dzieci, młodzieży i dorosłych zajęcia w formie całorocznych
kółek tematycznych, a także kursy i warsztaty: plastyczno-techniczne, rysunek, malarstwo,
fotografia, zajęcia językowe, zajęcia muzyczne, zajęcia modelarskie oraz zajęcia
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 32
ceramiczne. Centrum Kultury mieści się w budynku parafialnym przy Parafii pw.
Przemienienia Pańskiego w Sulejówku-Miłośnie. Od września 2014 r. działa tam również
Kino-Tatr „Kurtyna”, które ma w swojej ofercie filmy z repertuaru multipleksów.
Kolejną instytucją kulturalna działającą na terenie miasta jest Centrum Artystyczne
Scena. CA SCENA jako twórcza placówka edukacyjna na pierwszym planie stawia sobie za
cel kształcenie, rozwijanie i promowanie talentów, twórczych zdolności uczestników
warsztatów artystycznych, zajęć i szkoleń kreatywnych organizowanych przez CA SCENA.
Współpracują z wieloma instytucjami powołanymi do wspierania i rozwoju twórczości. Są to
m. in.: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej,
Narodowe Centrum Kultury, Uniwersytet Muzyczny im. F.Chopina, Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, Nowa Era, TVP pr1, Radio Bajka. Kadra instruktorska CA SCENA posiada
odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie do prowadzenia zajęć. Ich instruktorzy, to artyści
i pedagodzy stale prowadzący działalność koncertową, estradową i pedagogiczną.
Jednostką organizacyjną Miasta Sulejówek, która zajmuje się upowszechnianiem
wiedzy i kultury jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku, która została utworzona na
podstawie uchwały Rady Narodowej Gminy Sulejówek w 1950 roku. Za datę rozpoczęcia
działalności biblioteki uznaje się dzień 15 listopada 1950 roku. Zalążek księgozbioru liczył
580 pozycji, z których kilkanaście przetrwało do dnia dzisiejszego. W 1960 roku powstała
pierwsza Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy nowo powstającym osiedlu na ulicy
Idzikowskiego. Na początku lat dziewięćdziesiątych przeniesiono Bibliotekę do nowego
lokalu Filii Nr 2, co doprowadziło do połączenia dwóch placówek i zatrzymania rozwoju Filii
na 10 lat. W 2002 roku Biblioteka otrzymała nowy lokal co pozwoliło rozdzielić ponownie
księgozbiory i reaktywować Filię Nr 2. Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna mieści się przy
ulicy Wrońskiego 1 – w zabytkowej Willi Ułanka (1929-1934), zaś jej filie mieszczą się przy
ul. Świętochowskiego 15/17 oraz przy ul. Idzikowskiego bl.3. Miejska Biblioteka Publiczna
gromadzi i udostępnia materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup
użytkowników: książki naukowe, popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych i dzieci,
audiobooki. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek, co umożliwia im lepsze poznanie
księgozbioru oraz ułatwia wybór pozycji wypożyczanych do domu. Ze szczególnie cennymi
pozycjami można zapoznać się w czytelni. Na koniec roku 2014 Biblioteka liczyła 44.992
woluminów. Z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej korzystają użytkownicy w różnym wieku
i o różnym statusie społecznym. W 2014 r. w Bibliotece zostało zarejestrowanych łącznie
2.102 czytelników oraz 40.049 wypożyczeń książek na zewnątrz.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 33
Sport
W skład miejskich obiektów sportowych wchodzą m.in.:
1) nowoczesny piłkarski stadion miejski wybudowany w 2010 r. w skład którego wchodzą:
dwa pełnowymiarowe, oświetlone boiska, kryta trybuna na 1240 miejsc oraz zaplecze
z szatniami i pomieszczeniami medycznymi;
2) centrum sportowe przy Gimnazjum nr 2, w skład którego wchodzą: boisko do piłki nożnej
z bieżnią, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę koszykową, siatkową i ręczną oraz dwa
boiska do gry w siatkówkę plażową;
3) boisko „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 2 składające się z boiska piłkarskiego z trawą
syntetyczną oraz boiska.
Miasto organizuje szereg imprez sportowych dla mieszkańców, w szczególności dla
dzieci i młodzieży niezrzeszonej w klubach sportowych. Miasto także wspiera finansowo
turnieje sportowe: piłki nożnej, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, karate, szachowe, piłki
siatkowej i plażowej, wyjazdy drużyn sportowych (piłka nożna), mityngi lekkoatletyczne. Od
momentu otwarcia stadion jest wykorzystywany na co dzień przez miejscowy klub sportowy
VICTORIA Sulejówek. Od 2010 roku klub podwoił liczbę zawodników i w chwili obecnej
zrzesza ponad 300 członków. Klub prowadzi dwie drużyny seniorskie, biorące udział
w rozgrywkach IV ligi i A-klasy, jak również grupy dziecięce i młodzieżowe od rocznika 1997
do 2010.
W
2012
r.
na
terenie
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w
Sulejówku
przy ul. Paderewskiego 29 otwarte zostały Korty Tenisowe Topspin Sulejówek. Na kortach
panuje miła atmosferze a warunki do gry są bardzo przyjemne. Powstała także całoroczna
wielofunkcyjna hala, na której w cieple można grać w tenisa przez cały sezon.
Podstawowymi barierami upowszechniania sportu i rekreacji w Sulejówku są:

brak miejskiej jednostki koordynującej wszystkie działania sportowo – rekreacyjne,

stosunkowo niewielka ilość ogólnodostępnych obiektów sportowo – rekreacyjnych,

niewielka ilość zagospodarowanych terenów zielonych (skwery, parki, zieleńce) oraz
rekreacyjnych,

zły stan techniczny istniejących przyszkolnych obiektów sportowych,

brak obiektów służących rekreacji i turystyce, w tym ścieżek rowerowych,

słaba promocja sportu,

brak programów rekreacji ruchowej dla osób starszych i niepełnosprawnych
Najważniejsze kierunki działań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji w Sulejówku:

poprawa jakości życia mieszkańców dzięki rozwojowi bazy infrastrukturalnej,

możliwość organizacji zajęć sportowych poza siedzibą szkół,
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 34

zwiększenie liczby organizowanych imprez sportowych,

wzbogacenie oferty zajęć sportowych,

stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych zgodnie
z obowiązującymi standardami,

przystosowanie infrastruktury sportowej do potrzeb użytkowników,

podniesienie poziomu motywacji wśród dzieci i młodzieży do propagowania postaw
prosportowych i organizacji ciekawych zajęć pozalekcyjnych,

podniesienie poziomu aktywności ruchowej,

ograniczenie patologii społecznych wśród młodzieży w wyniku zagospodarowania czasu
wolnego dzieci i młodzieży.
Bezpieczeństwo
Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Sulejówku, Straży Miejskiej w Sulejówku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku.
Straż Miejska w Sulejówku działa w składzie czteroosobowym w systemie
dwuzmianowym 6-14 oraz 14-22. Do zadań Straży należy:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo
miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także
ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich za-mieszkania,
jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym,
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu
i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 35
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla
potrzeb gminy.
W ramach realizacji ustawowych zadań Straż Miejska w okresie 2010-2014 podejmowała
interwencje własne jak również zgłoszone przez mieszkańców. Sprawy dotyczyły między innymi
zakłócania porządku publicznego, naruszenia przepisów prawo o ruchu drogowym jak również
spożywania alkoholu w miejscu publicznym.
Poniższy wykres przedstawia ilość podjętych interwencji w latach 2010-2014.
Interwencje zgłaszane przez mieszkańców dotyczyły różnych problemów. Od spraw
porządkowych po konflikty sąsiedzkie. Strażnicy na bieżąco przekazywali również zgłoszenia
do odpowiednich jednostek w sytuacji awarii oświetlenia, złego stanu dróg stwierdzenia
obecności bezpańskich psów na terenie miasta. Podejmowane interwencje kończyły się
zastosowaniem pouczenia jak również mandatu karnego lub skierowaniem wniosku do
Sądu.
Poniżej przedstawiono wykroczenia z wyszczególnieniem ich rodzajów w kodeksie
wykroczeń.
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
800
700
600
500
400
300
200
100
0
672
561
404
222
112
2010
2011
2012
2013
2014
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 36
Z danych przedstawionych na wykresie wynika, że strażnicy podejmowali najwięcej
interwencji w sytuacji zakłócania porządku publicznego w roku 2011. Zgłoszenia dotyczyły
między innymi głośnych i niewłaściwych zachowań młodzieży w parkach, w obrębie
placówek szkolnych, stacji PKP w godzinach wieczornych.
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
Wykroczenia zilustrowane powyższym
wykresem
dotyczą przede
wszystkim
nieprawidłowego parkowania w strefie skrzyżowania, na chodniku jak również niestosowania
się do znaków drogowych i utrudnianie ruchu pieszym. Dane obejmują ilość spraw
zakończonych mandatem lub pouczeniem.
Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym czuwa jednostka OSP Sulejówek, która
uważana jest za aktywną, dobrze wyszkoloną i niezawodną straż w całym powiecie mińskim.
W ostatnich dwóch latach jednostka OSP podjęła łącznie 369 interwencji, biorąc udział w
pożarach, wypadkach czy też miejscowych zagrożeniach. Zasięg jej oddziaływania obejmuje
powiat miński, powiat otwocki oraz m.st. Warszawa.
Poczucie bezpieczeństwa ma ogromne znaczenie dla mieszkańców Sulejówka.
Kierunek ten będzie realizowany przede wszystkim poprzez:

zakupy sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży
Pożarnej,
w tym w szczególności doposażenie w sprzęt jednostki OSP realizującej zadania
w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

wspieranie działań na rzecz coraz lepszego współdziałania Straży Miejskiej, Policji oraz
mieszkańców na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego,

budowę
systemu
przestępczością.
monitoringu
wizyjnego
miejsc
najbardziej
zagrożonych
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 37
Służba zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku zamknął rok 2014 dodatnim
wynikiem finansowym. W wyniku szeregu rozmów i starań SPZOZ między innymi, po rocznej
przerwie, od 2011 roku (a od 2012 roku ponownie w ramach podpisanego kontraktu z NFZ),
umożliwił mieszkańcom korzystanie ze świadczeń lekarzy w ramach Nocnej i Świątecznej
Pomocy Lekarskiej. W 2011 roku Wojewoda Mazowiecki wprowadzając nowy plan
ratownictwa medycznego zlikwidował stację Pogotowia Ratunkowego w Sulejówku. Dzięki
determinacji i zaangażowaniu władz miasta i kierownictwa SPZOZ udało się podpisać
umowę na podwykonawstwo z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego MEDITRANS,
w wyniku czego pozostawiono miejsce stacjonowania karetek pogotowia na terenie
Przychodni przy ul. Armii Krajowej, wykorzystując będące w dyspozycji SPZOZ zakupione
na kredyt w latach 2007-2009 ambulanse medyczne. Wprowadzone działania naprawcze
pozwoliły na ograniczenie kosztów i zwiększenie przychodów. Doprowadziły one do
zażegnania kryzysowej sytuacji z lat 2010-2013 i pozwoliły na planowanie dalszego rozwoju
firmy. W 2014 roku SPZOZ Sulejówek dokonał zakupu nowego sprzętu medycznego
w postaci aparatu RTG stomatologicznego, autoklawu do sterylizacji narządzi medycznych
oraz wyposażył poradnię rehabilitacyjną w niezbędny sprzęt (do tej pory używany nie był
własnością SPZOZ) do wykonywania zabiegów. W zakresie promocji zdrowia SPZOZ
podejmował szereg działań organizując na miejscu m. in. badania: mammografia, cytologia,
profilaktyka cukrzycy, audiologiczne, densytometryczne, szyjki kości udowej, kręgosłupa,
słuchu, pomiar ciśnienia śródgałkowego, badania pod kątem jaskry, fluoryzacja oraz
szczepienia p/grypie i p/WZWB.
Pomoc społeczna
W latach 2010-2014 zrealizowano zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:
opracowano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Sulejówek na lata
2011-2020, sporządzano oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej, przyznawano
i wypłacano zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe na pokrycie wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego, prowadzono pracę socjalną, organizowano usługi opiekuńcze,
dożywianie dzieci, pogrzeby, kierowano do domu pomocy społecznej, ponoszono
odpłatności za pobyt skierowanych do DPS mieszkańców gminy, udzielano pomocy osobom
mającym trudności w przystosowaniu się po opuszczeniu zakładu karnego, sporządzano
sprawozdawczość (w tym w systemach elektronicznych), opłacano składki na ubezpieczenie
zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych. W zakresie zadań własnych fakultatywnych gminy przyznawano
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 38
i wypłacano zasiłki celowe specjalne, współpracowano z powiatowym urzędem pracy
w zakresie upowszechniania ofert pracy, w 2010 r. realizowano program osłonowy „AZYL”
wspierający osoby/rodziny w zakresie napraw instalacji mieszkaniowych, napraw dachu,
niezbędnego remontu.
W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowano: usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zadania
wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, w tym; wieloletni program rządowy
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową, przyznawanie i wypłacanie zasiłków
celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany.
Mieszkalnictwo
Wielkość mieszkaniowego zasobu Miasta stanowi:
1) lokale komunalne w 16 budynkach stanowiących własność Miasta o łącznej powierzchni
użytkowej lokali 4425,31 m² w których znajduje się 155 lokali mieszkalnych o łącznej
powierzchni 4425,31 m² oraz 8 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach szkół
o łącznej powierzchni 301,00 m²,
2) lokale komunalne w 5 budynkach, którymi Miasto zarządza o łącznej powierzchni
użytkowej lokali 721,50 m², w których znajduje się 19 lokali mieszkalnych o łącznej
powierzchni 721,50 m²,
3) lokale komunalne, których Miasto jest właścicielem zlokalizowane w 4 budynkach
wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej lokali 1391,89 m², w których
znajduje się 17 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 769,81 m².
Miasto w swoim zasobie posiada budynki o zróżnicowanym standardzie oraz technologii
budowy. Większość budynków wybudowana została przed 1960 rokiem. Usytuowanie
większości mieszkań komunalnych w budynkach obciążonych skutkiem ponad wieloletnich
zaległości remontowych decyduje o występowaniu dużego deficytu jakościowego zasobów
komunalnych. Mieszkania komunalne posiadają niski standard wyposażenia techniczno –
sanitarnego. W mieszkaniach tych Miasto przeprowadza naprawy i remonty. Liczba
budynków wchodzących w skład zasobu komunalnego spada ze względu na zły stan
techniczny budynków. Spadkowi liczby mieszkań komunalnych towarzyszy względnie stała
liczba rodzin oczekujących na najem lokalu z zasobów Miasta. Rośnie zapotrzebowanie na
lokale socjalne.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 39
Priorytetowym zadaniem Miasta w zakresie infrastruktury społecznej jest poprawa
funkcjonowania placówek służby zdrowia i systemu pomocy społecznej oraz rozszerzenie
współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju społecznego
Miasta. Należy podkreślić, że podniesienie jakości życia mieszkańców na terenie Miasta
Sulejówek przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy, a tym samym do
zmniejszania bezrobocia oraz spadku liczby osób bezrobotnych korzystających obecnie
z pomocy społecznej. Do realizacji tych zadań przyczyni się:

zapewnienie mieszkańcom dostępu do służby zdrowia, szczególnie do opieki
specjalistycznej, co wiąże się z modernizacją i adaptacją budynków na cele służby
zdrowia,

promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,

poprawa warunków bazy lokalowej w placówkach ochrony zdrowia,

objęcie opieką stomatologiczną dzieci w wieku szkolnym.

współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju Miasta Sulejówek,

zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym Miasta, poprzez
likwidację m.in. barier architektonicznych, technicznych i transportowych,

wypracowanie nowoczesnego systemu zarządzania i monitoringu jakości usług
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

systematyczne działania w zakresie profilaktyki uzależnień i edukacji rodzin dotkniętych
tym problemem,

utworzenie wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy współudziale
parafii i organizacji pozarządowych,

budowa mieszkań socjalnych,

realizacja przedsięwzięć w obszarze wykluczenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Podsumowanie najważniejszych problemów w zakresie infrastruktury społecznej:
Przyczyny trudności
 Zbyt małe środki finansowe przeznaczane na odpowiednie finansowania zadań
obiektów infrastruktury społecznej (pomimo jej bardzo dobrego stanu technicznego),
w tym zwłaszcza sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.
 Zaległości w remontach i pracach modernizacyjnych istniejących obiektów
infrastruktury społecznej (dotyczy głównie obiektów infrastruktury ochrony zdrowia).
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 40
 Zbyt mało tzw. „działań miękkich” tj. ofert adresowanych dla dzieci i młodzieży,
inicjowanych przez lokalny sektor pozarządowy.
Występujące problemy
 Braki w podstawowej infrastrukturze społecznej w ochronie zdrowia.
 Nieodpowiedni do skali potrzeb standard infrastruktury społecznej w Sulejówku.
 Niewystarczające warunki do prowadzenia zajęć sportu i rekreacji dla dzieci
i młodzieży oraz zbyt słaba oferta kulturalna dla dorosłych w Sulejówku.
 Brak żłobków, zbyt małe wsparcie dla rodzin wielodzietnych.
 Zbyt mała oferta klubów sportowych.
 Zbyt mała oferta dla seniorów, brak domu dziennego pobytu.
 Niewystarczające warunki lokalowe istniejącego ośrodka zdrowia, brak usług
specjalistycznych.
 Problemy zdrowotne dzieci i młodzieży
 Zbyt małe (mimo wysokiego potencjału) zainteresowanie miastem jako ośrodkiem
kultury, rekreacji i wypoczynku.
Skutki
 Marginalizacja
Miasta Sulejówek, skutkująca
brakiem możliwości w zakresie
rozwoju kultury, sportu i rekreacji oraz niewielkim zainteresowaniem ze strony
turystów.
 Niski poziom wykorzystania infrastruktury sportowej przez kluby sportowe i sekcje.
 Niepełne wykorzystanie potencjału społecznego Miasta Sulejówek.
 Pogarszający się stan zdrowotności społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
 Niedostateczny poziom atrakcyjności inwestycyjnej Miasta wywołany niedorozwojem
funkcji społecznych.
4.5. Potencjał rynku pracy
Struktura bazy ekonomicznej Miasta powoduje, że rynek pracy w Sulejówku
zdominowany jest przez osoby pracujące w Warszawie lub małych i średnich firmach
zlokalizowanych na obszarze Miasta. Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki, które
obrazują ekonomiczną stronę rynku pracy w mieście.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 41
Tabela 6: Pracujący ogółem w Sulejówku w latach 2007-2013
Miasto
Sulejówek
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2445
2736
2541
2695
2796
2705
2528
2818
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wykres 9: Pracujący ogółem w Sulejówku w latach 2007-2014
2900
2 818
2 796
2800
2 736
2 705
2 695
2700
2600
2500
2 528
2 541
2 445
2400
2300
2200
Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
Dane te dotyczą bardzo specyficznego ujęcia pracujących stosowanego w GUS tj. tzw. osób deklarujących pracę
w głównym miejscu zameldowania. Z oczywistych względów nie są to wszyscy pracujący w mieście.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Liczba pracujących (wg tego ujęcia GUS) w Sulejówku utrzymuje się na stałym
poziomie w latach 2007 – 2013. W 2014 liczba pracujących w mieście była o 15% wyższa
niż w roku 2007. Powyższe dane sugerują również, że duża część osób mieszkających
w Sulejówku nie pracuje na obszarze Miasta. Jest to sytuacja typowa dla wszystkich gmin
podwarszawskich. Udział pracujących ogółem w liczbie ludności w latach 2007-2013 rósł
o ok. 2% rocznie. Problemem Miasta jest mały udział dużych zakładów pracy, które obecnie
funkcjonują głownie na terenie Ratajewa.
Wykres 10: Wskaźnik aktywności zawodowej: pracujący jako odsetek ludności w wieku
produkcyjnym
24,76%
25%
24,61%
25%
24%
22,91%
23%
23%
24,17%
24,00%
23,64%
24%
22,54%
22,14%
22%
22%
21%
21%
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Wskaźnik aktywności zawodowej: pracujący jako odsetek ludności w wieku produkcyjnym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 42
Wykres 11: Liczba niepracujących na utrzymaniu 1 pracującego
6,64
6,66
7
6,47
7
6
6,15
6,13
6
5,91
5,88
6
5,89
6
6
5
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Bezrobocie w Sulejówku nie ma charakteru strukturalnego. W roku 2014 zarejestrowano
jedynie 478 bezrobotnych mieszkańców. Liczba bezrobotnych w mieście w ostatnich kilku
latach utrzymuje się na stałym poziomie.
Tabela 7: Bezrobocie na terenie Miasta Sulejówek w latach 2007 – 2014
Jednostka miary
BEZROBOCIE REJESTROWANE
Bezrobotni zarejestrowani wg płci
ogółem
osoba
2007
2008
421
282
2009
348
2010
361
2011
2012
434
mężczyźni
osoba
225
148
180
190
224
196
134
168
171
210
kobiety
osoba
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci
3,5
2,3
2,9
3,0
3,6
ogółem
%
mężczyźni
%
kobiety
%
1 800
3,7
3,3
2,4
2,3
2,9
2,8
3,1
2,9
3,6
3,5
2013
2014
557
587
478
320
237
322
265
263
215
4,6
4,9
4,0
5,2
4,0
5,2
4,5
4,2
3,7
1 677
1 600
1 402
1 400
1 205
1 200
1 165
1 168
1 243
Rok
2010
Rok
2011
Rok
2012
1 208
1 026
1 000
800
600
400
200
0
Rok
2007
Rok
2008
Rok
2009
Rok
2013
Rok
2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Z terenu Sulejówka w 2013 roku o 15 % więcej osób niż na koniec 2007 roku zarejestrowało
się jako bezrobotne, co oznacza ubożenie tej grupy osób i ich rodzin, zagrożenie
marginalizacją, większe zapotrzebowanie na wsparcie finansowe, rzeczowe, natomiast dla
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 43
pracowników socjalnych konieczność motywowania świadczeniobiorców do kształcenia się,
uzupełniania kwalifikacji, korzystania z kursów, szkoleń, doradztwa zawodowego. Dla rodzin,
w których występuje problem bezrobocia ze strony MOPS oferowano: pomoc pieniężną
i rzeczową, pomoc w poszukiwaniu ofert pracy, wsparcie w ramach projektu systemowego
i w tym kompleksowych działań zmieniających postawy życiowe, pobudzających aktywność
i samodzielność. W ramach działań osłonowych poza bieżącą pracą socjalną z rodzinami,
wsparciem pieniężnym i rzeczowym jest realizowany wieloletni program rządowy w zakresie
dożywiania oraz przyjęty przez Radę Miasta Gminny program AZYL.
4.6. Potencjał gospodarczy
Według danych statystycznych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny,
w dniu 31 grudnia 2014 r. w Sulejówku zarejestrowanych było 1831 podmiotów gospodarki
narodowej. Zdecydowaną większość tych podmiotów stanowią jednostki prywatne – 98 %.
1415 podmiotów to były tzw. zakłady osób fizycznych. Wśród pozostałych zarejestrowanych
tu firm, stwierdzono m.in.: 166
spółki prawa handlowego, 31 spółek z udziałem kapitału
zagranicznego. Na terenie Miasta Sulejówek działa ponadto 31 stowarzyszeń, 14 fundacji.
Tabela 8: Struktura podmiotów gospodarczych w Sulejówku
Jednostka miary 2007
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON
Podmioty wg sektorów własnościowych
2475
podmioty gospodarki narodowej ogółem
35
sektor publiczny - ogółem
sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki
18
prawa budżetowego
1
sektor publiczny - spółki handlowe
2440
sektor prywatny - ogółem
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność
2049
gospodarczą
158
sektor prywatny - spółki handlowe
sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału
46
zagranicznego
3
sektor prywatny - spółdzielnie
12
sektor prywatny - fundacje
sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne
-
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
21
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2533
34
2256
30
2422
30
2465
30
2544
32
2568
32
2640
32
20
2
2499
20
2
2226
20
2
2392
20
2
2435
21
2
2512
21
2
2536
21
2
2607
2098
173
1815
176
1962
184
1989
193
2030
205
2033
217
2084
227
49
3
11
46
3
11
48
3
12
48
3
12
46
3
13
47
3
15
49
3
15
22
22
24
26
27
29
31
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 44
Wykres 12: Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 10000 mieszkańców
Miasta Sulejówek
1400
1350
1 345
1 322
1 316
1300
1 261
1 330
1 360
1 276
1250
1 189
1200
1150
1100
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Podmioty gospodarcza w Sulejówku w przeliczeniu na 10000 ludności
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Jednym z podstawowych wskaźników ilustrujących stan lokalnej gospodarki jest
poziom
aktywizacji
gospodarczej
wyrażany
liczbą
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców. Pokazuje on skłonność danej
populacji do podejmowania działalności gospodarczej, jak również zaufanie do sytuacji na
rynkach zbytu towarów i usług. Z porównania dynamiki zmian liczby ludności oraz liczby
podmiotów gospodarczych niestety wynika, że osoby, które w ostatnich latach zameldowały
się w Sulejówku nie podejmują działalności gospodarczej, gdyż najczęściej pracują na terenie
Warszawy.
Na tle innych podwarszawskich Miasto Sulejówek jest liderem pod względem
"zagęszczenia" liczbą podmiotów gospodarczych przypadających na 10000 ludności. Przy
dość niskim udziale dużych i średnich przedsiębiorstw w mieście świadczy to o wysokiej
aktywności gospodarczej osób fizycznych.
4.7. Turystyka i promocja Miasta
Sulejówek wpisał się na mapę atrakcji turystycznych ze względu na swoją ciekawą i bogatą
historię. Szczególną rolę Sulejówek odegrał w okresie II Rzeczypospolitej, kiedy związali się
z nim współtwórcy odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego: Józef Piłsudski, Jędrzej
Moraczewski, Ignacy Jan Paderewski, Maciej Rataj, Stanisław Grabski. Sulejówek zwany
jest przede wszystkim Miastem Marszałka, ze względu na to, że w zbudowanym przez
żołnierzy Dworku Milusin mieszkał z rodziną Józef Piłsudski – Pierwszy Marszałek Polski.
Dworek obecnie stanowi główny obiekt kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego. Zgodnie
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 45
z uchwalonym w 2011 r. przez Radę Ministrów programem wieloletnim, do 2017 r. w jego
sąsiedztwie ma zostać wzniesiony nowoczesny budynek wystawienniczo-edukacyjny,
będący częścią kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego.
Na pobliskim Skwerze
Niepodległości wzniesiony został Kopiec Współtwórców Niepodległej oraz oryginalny pomnik
Marszałka z córkami Wandą i Jadwigą. Na Skwerze Niepodległości mieszkańcy Sulejówka
corocznie 11 listopada obchodzą uroczyście Narodowe Święto Niepodległości, a 13 czerwca
inaugurują Święto Miasta – Dzień Marszałka. W pobliżu znajduje się Dworek Siedziba,
w którym mieszkali Jędrzej i Zofia Moraczewscy oraz Ognisko Helin, ufundowane przez
Ignacego Jana i Helenę Paderewskich. Wszystkie wymienione obiekty obejmuje Enklawa
Historyczna, która została utworzona w 1988 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół
Sulejówka przez Miejską Radę Narodową dla upamiętnienia 70. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Najważniejsze kierunki działań w zakresie rozwoju turystyki w Sulejówku:
1) promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu
o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego;
2) ugruntowanie znaczenia Miasta, jako turystycznego ośrodka w ramach aglomeracji;
3) stworzenie podstaw obsługi turystyki weekendowej i wypoczynku w mieście;
4) utworzenie spójnego systemu informacji turystycznej;
5) wyznaczenie nowych i modernizacja istniejących szlaków turystycznych: pieszych
i rowerowych;
6) właściwe oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie.
4.8. Polityka społeczna i gospodarcza Miasta
Działania podejmowane przez lokalny samorząd powinny wzmacniać uczestnictwo
mieszkańców wspólnoty w poszczególnych sferach aktywności życia społecznego i wspierać
aktywizację ekonomiczną. Na tym poziomie odnosić się należy do następujących rodzajów
działań dostępnych dla samorządu:
1)
komunikacja i partycypacja społeczna,
2)
wspieranie oddolnych inicjatyw obywateli,
3)
współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Oceniając formę aktywności Urzędu Miasta pod kątem stymulowania rozwoju
społecznego mieszkańców Miasta Sulejówek należy podkreślić, iż:
1) samorząd poddaje konsultacjom społecznym kwestie ważne dla życia wspólnoty
samorządowej,
2) samorząd opracował trwały program współpracy oraz powołał organ realizujący
zadania programu,
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 46
3) samorząd informuje o najważniejszych kwestiach dotyczących spraw wspólnoty,
4) samorząd realizuje wspólnie z organizacjami pozarządowymi założenia polityki
społecznej w oparciu o szczegółowo opracowane programy,
5) samorząd wykorzystuje szerokie spektrum narzędzi informowania mieszkańców
wspólnoty samorządowej:
a. tablice informacyjne,
b. miejski portal internetowy www.sulejowek.pl, fanpage Miasta na portalu
Facebook,
c. Biuletyn Informacji Publicznej,
d. współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi,
e. punkt informacyjny w Urzędzie Miasta.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 47
4.9. Podsumowanie najważniejszych problemów rozwojowych Miasta
Sulejówek na rok 2015
Poniżej zaprezentowano wyniki analizy badania ankietowego przeprowadzonego
w marcu i kwietniu 2015 roku podczas zebrań zespołu roboczego ds. strategii rozwoju
miasta. Wyniki tych badań stały się jednym z głównych przesłanek do sformułowania
najważniejszych
wyzwań
i
celów
strategicznych
Miasta,
a
także
niektórych
z najistotniejszych działań/projektów planowanych do wykonania w perspektywie do 2025
roku.
SZYBKIE
STARZENIE
SIĘ
SPOŁECZEŃSTWA
MIASTA
–
BRAK
ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO POZIOMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH;
BRAK PLACÓWKI DZIENNEGO POBYTU NA TERENIE MIASTA;
ZBYT
SŁABA
WSPÓŁPACA
PLACÓWEK
MIEJSKICH
Z
MUZEUM
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO (DOTYCZY WSPÓLNEGO ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH, ORGANIZACJA IMPREZ ITP.);
BRAK MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW;
ZBYT MAŁA LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH I ŻŁOBKU ( W MIEŚCIE
ZNAJDUJE SIĘ TYLKO 1 ŻŁOBEK PRYWATNY);
BRAK PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO (W TYM DLA DZIECI);
ZBYT MAŁA LICZBA I JAKOŚĆ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOŁACH;
ZŁE WARUNKI PRACY ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ (W TYM
URZĘDU MIEJSKIEGO I PRACOWNIKÓW SŁUŻB SOCJALNYCH);
BRAK SPECJALISTÓW WSPIERAJĄCYCH PRACĘ SOCJALNĄ;
BARIERY
ARCHITEKTONICZNE
PRZYSTOSOWANIA
MIEŚCIE,
W
INFRASTRUKTURY
W
PUBLICZNEJ
TYM
DLA
BRAK
POTRZEB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
BARDZO ZŁY STAN TECHNICZNY DRÓG, W TYM MIEJSKICH;
NIEDROŻNOŚĆ MIEJSKIEGO UKŁADU DROGOWEGO (ZBYT MAŁA LICZBA
POŁĄCZEŃ
RÓWNOLEGŁYCH
DO
GLÓWNYCH
CIĄGÓW
KOMUNIKACYJNYCH, BRAK ALTERNATYWNYCH I DOBREJ JAKOŚCI
DRÓG DOJAZDOWYCH W KIERUNKU DK2 – UL. TRAKT BRZESKI;
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
SŁABE
SKOMUNIKOWANIE
SYSTEMU
Strona 48
DROGOWEGO
MIASTA
Z WARSZAWĄ;
BRAK
BEZKOLIZYJNYCH
PRZEJAZDÓW
KOLEJOWYCH
W
CIĄGU
AL. PIŁSUDSKIEGO ORAZ UL. PRZEJAZD;
BRAK WYZNACZONYCH MIEJSC W MPZP POD USŁUGI (BRAK DOBREJ
OFERTY INWESTYCYJNEJ);
BRAK UKSZTAŁTOWANEGO CENTRUM MIASTA, CHAOS PRZESTRZENNY
WOKÓŁ OBU STACJI KOLEJOWYCH, BRAK WYDZIELENIA STREFY
HANDLU, REKREACJI I WYPOCZYNKU;
ZBYT
SŁABA
OFERTA
SZKOLNICTWA
PONADGIMNAZJALNEGO
I LICEALNEGO;
ZBYT SŁABA WSPÓŁPRACA POMIĘDZY GMINAMI OŚCIENNYMI;
DUŻA
POWIERZCHNIA
(KONIECZNOŚĆ
MIASTA
STWORZENIA
WYMAGAJĄCA
STREF
HANDLU,
REWITALIZACJI
REKREACJI,
UPORZĄDKOWANYCH TERENÓW ZIELONYCH);
DUŻE ROZPROSZENIE OBIEKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH;
BRAK MOŻLIWOŚCI DLA LOKALIZACJI NOWYCH MIEJSC DO PRODUKCJI
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU MIASTA;
SŁABA
IDENTYFIKACJA
MIESZKAŃCÓW
Z
MIASTEM,
BRAK
IDENTYFIKACJI MIESZKAŃCOW Z PRZESTRZENIĄ PUBLICZNĄ, BRAK
CENTRUM MIASTA, BRAK PRZESTRZENI DO INTEGRACJI, BRAK MIEJSCA
SPOTKAŃ DLA RÓŻNYCH GRUP;
BRAK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ (ZŁE PARAMETRY DRÓG UTRUDNIAJĄ
PLANOWANIE LINII AUTOBUSOWYCH);
SŁABA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA BLOKUJE ROZWÓJ MIASTA:
BRAK REZERWY POD ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI, BRAK KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, SŁABA MELIORACJA PŁD CZĘŚCI MIASTA, SŁABY STAN
DRÓG;
BRAK SPÓJNEJ WIZJI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ –
OBECNIE REALIZUJE SIĘ INWESTYCJE W SPOSÓB NIESKOORDYNOWANY;
MIASTO
NIE
RETENCJĘ
POSIADA
ORAZ
POD
NIERUCHOMOŚCI
ROZWÓJ
PRZEZNACZONYCH
INFRASTRUKTURY
POD
OŚWIATOWEJ,
OGÓLNIE ZBYT MAŁY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI MIEJSKICH (W PŁD
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
CZĘŚCI
BRAK
JEST
Strona 49
DZIAŁEK
JAKICHKOLWIEK
–
KONIECZNOŚĆ
POZYSKANIA 10HA W PŁD CZĘŚCI MIASTA);
ZŁY STAN TECHNICZNY I ILOŚCIOWY BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO –
OK. 70% ZASOBU ZNAJDUJE SIĘ NA GRANICY UŻYWALNOŚCI (WG STANU
NA 2015 ROK MIASTO DYSPONUJE PONAD 200 MIESZKANIAMI PRZY
ŁĄCZNEJ
LICZBIE
150
PODAŃ
O
MIESZKANIE),
KONIECZNOŚĆ
POZYSKANIA INWESTORÓW W TRYBIE PPP;
BRAK ZAPLECZA NA ORGANIZACJĘ KULTURY W MIEŚCIE, ZBYT MAŁO
ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA KULTURĘ, (KIEDYŚ
SULEJÓWEK SŁYNĄŁ Z TAŃCA TOWARZYSKIEGO O CZYM NIEWIELE
OSÓB DZIŚ PAMIĘTA);
BRAK KOORDYNACJI W ZAKRESIE REALIZACJI I PROGRAMOWANIA
DZIAŁAŃ KULTURALNYCH W MIEŚCIE – OBECNIE DWA PRYWATNE
DOMY KULTURY KONKURUJĄ Z MIEJSKIM DOMEM KULTURY;
ZBYT SŁABY PRZEPŁYW INFORMACJI NT. DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH (NP.
KULTURA, SPORT, REKREACJA) – NA LINII URZĄD – MIESZKAŃCY
-
INSTYTUCJE, BRAK KOORDYNACJI DZIAŁAŃ W TYM ZAKRESIE;
NIEWYSTARCZAJĄ ROLA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W KSZTAŁTOWANIU
ŻYCIA KULTURALNEGO MIASTA;
STOPNIOWA UTRATA PRESTIŻU SULEJÓWKA – ZANIK ŚWIADOMOŚCI
WALORÓW
MIASTA,
UTOŻSAMIANIA
BRAK
SIĘ
MIESZKAŃCÓW
Z HISTORIĄ I DZIEDZICTWEM MIASTA;
BRAK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, BRAK WARSZTATÓW
TERAPII ZAJĘCIOWEJ (WTZ) – BRAK KOORDYNACJI DZIAŁAŃ W TYM
ZAKRESIE;
ZBYT
KAPITAŁOCHŁONNY
RESTRUKTURYZACJI
I
SYSTEM
OŚWIATOWY
RACJONALIZACJI
SIECI
-
POTRZEBA
PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH;
ZBYT MAŁA AKTYWNOŚĆ POLICJI, BRAK KOORDYNACJI DZIAŁAŃ
POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ,
BRAK ODDZIAŁU SEKCJI RUCHU
DROGOWEGO;
DOŚĆ POWSZECHNY WANDALIZM WŚRÓD MŁODZIEŻY;
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
BRAK
INTEGRACJI
SĄSIEDZKIEJ,
DUŻA
Strona 50
LICZBA
LUDNOŚCI
NAPŁYWOWEJ, DUŻA ROSZCZENIOWOŚĆ NOWYCH MIESZKAŃCÓW
(KONIECZNOŚĆ
POWOŁANIA
OSIEDLI),
BRAK
MOTYWACJI
DO
INTEGRACJI;
ZBYT MAŁA AKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH;
BRAK WYSTARCZAJĄCEJ
LICZBY MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY
SZKOŁACH;
BRAK SZKOLNYCH AUTOBUSÓW;
ZBYT SŁABY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W REJONIE SZKÓŁ;
SŁABE WARUNKI DZIAŁANIA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ, ZBYT MAŁA
CZYTELNIA, DUŻE OGRANICZENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
BRAK ODPOWIEDNICH NARZĘDZI UŁATWIAJĄCYCH KOMUNIKACJIĘ
MIASTA Z MIESZKAŃCAMI;
NIEDOGODNY DOJAZD DO PLANOWANEGO MUZEUM J. PIŁSUDSKIEGO,
INFRASTRUKTURA OTACZAJĄCA MUZEUM ZNAJDUJE SIĘ W FATALNYM
STANIE TECHNICZNYM;
SŁABA ŚWIADOMOŚĆ MIESZKAŃCÓW O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM
ZWIĄZANYM Z DWORKIEM MILUSIN;
DUŻY ODSETEK TERENÓW ZIELONYCH, KTÓRE Z UWAGI NA FATALNY
STAN UTRZYMANIA I ZAGOSPODAROWANIA NIE SĄ WIZYTÓWKĄ
MIASTA;
ZBYT SŁABE INSTRUMENTY WSPARCIA INTEGRACJI DZIECI I MŁODZIEŻY
ORAZ ZAGOSPODAROWANIA ICH CZASU WOLNEGO;
PODZIAŁ MIASTA PRZEZ LINIĘ KOLEJOWĄ – BARIERA PRZESTRZENNA
I PSYCHOLOGICZNA W ROZWOJU SULEJÓWKA;
BRAK TERENÓW USŁUGOWYCH W MPZP – OBECNIE WYDZIELONO
TYLKO
TEREN
PRZY
PKP
MIŁOSNA
ORAZ
TEREN
OBECNEGO
TARGOWISKA MIESJKIEGO;
BRAK WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU RATAJEWA (POTENCJALNIE
ATRAKCYJNY
TEREN
DLA
DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ
PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ NP. TEREN WOKÓŁ UL. ASFALTOWEJ);
–
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 51
OBECNIE DOMINUJĄCA CHAOTYCZNA ZABUDOWA REALIZOWANA NA
WARUNKÓW
PODSTAWIE
ZABUDOWY,
POTRZEBA
PILNEGO
OPRACOWANIA BRAKUJĄCYCH MPZP;
ZBYT GĘSTA ZABUDOWA MIASTA, BRAK MOŻLIWOŚCI BUDOWY DRÓG
POPRZECZNYCH, OBECNIE
TWORZĄ
SIĘ
ZAMNKNIĘTE
ENKLAWY
OSIEDLOWE, KTÓRE UTRUDNIAJĄ INTEGRACJĘ ORAZ STANOWIĄ
BARIERĘ DLA BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ;
GROŹBA
PAWILONÓW
ROZEBRANIA
HANDLOWYCH
WZDŁUŻ
UL. DWORCOWEJ W ZWIĄZAKU Z PLANOWANĄ ROZBUDOWĄ TRASY
KOLEJOWEJ E-20;
BRAK PARKINGÓW PRZY PRZYSTANKACH SKM;
PROBLEM WÓD DESZCZOWYCH, OKRESOWE ZALANIA PRYWATNYCH
POSESJI W CENTUM MIASTA,
NISZCZEJĄCE
OBIEKTY
ZABYTKOWE
–
BRAK
POMYSŁU,
BRAK
FINANSÓW, TENDENCJA DO ROZBIÓRKI TYCH OBIEKTÓW;
SĄSIEDZTWO
WARSZĄWY
BĘDĄCE
Z JEDNEJ
STRONY
ATUTEM,
Z DRUGIEJ WIELKIM PROBLEMEM SULEJÓWKA – SULEJÓWEK NIE
PRZEBIJE
OFERTY
WARSZAWY
–
KONIECZNOŚĆ
SPECJALIZACJI
SULEJÓWKA;
BRAK MONITORINGU MIEJSKIEGO;
NIEDOSTATEK MIESZKAŃ SOCJALNYCH;
BRAK PRAWIDZIWEGO PARKU MIEJSKIEGO – „GLINIANKI” SĄ BARDZO
ZANIEDBANE;
ZBYT MAŁA DŁUGOŚĆ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, ZBYT MAŁA LICZBA
MIEJSC DO REKREACJI;
BRAK KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ MIASTA;
BRAK MIEJSCA TYPU BASEN, LODOWISKO, BRAK HALI SPORTOWEJ;
BRAK INSTYTUCJI DORADCZYCH DLA MSP;
SŁABY DOSTĘP DO MIEJSC W PRZEDSZKOLACH.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 52
5. Analiza SWOT Miasta Sulejówek
Analiza SWOT dla Miasta Sulejówek jest efektem przeprowadzonych prac
diagnostycznych,
analizy
wyników
badań
ankietowych
mieszkańców
oraz
prac
merytorycznych zespołu zadaniowego ds. strategii. Efekty prac zespołu w zakresie
określenia silnych i słabych stron Miasta znajdują się poniżej, w następnej kolejności w tabeli
przedstawiono wyniki analizy SWOT.
Uczestnicy warsztatów przeprowadzili analizę najważniejszych problemów Miasta według
stanu na rok 2015.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 53
Najważniejsze silne strony Miasta SULEJÓWEK
(czynniki stymulujące i wspierające jej dalszy rozwój jako całości i poszczególnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego)
POŁOŻENIE W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ
DZIEDZICTWO KULTUROWE ZWIĄZANE Z OSOBĄ MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, WYSOKI POTENCJAŁ
TURYSTYCZNY W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM OTWARCIEM NOWEGO MUZEUM J. PIŁSUDSKIEGO, DUŻY POTENCJAŁ
DO ROZWOJU TURYSTYKI, W TYM TURYSTYKI WEEKENDOWEJ
DOBRA KOMUNIKACJA SZYNOWA Z WARSZAWĄ (FUNKCJONOWANIE 2 PRZYSTANKÓW SKM I KM), PLANOWANE
SĄSIEDZTWO WSCHODNIEJ OBWODNICY WARSZAWY (WOW) ORAZ PLANOWANEJ TRASY EKSPRESOWEJ S2 I WĘZŁA
"ZAKRĘT"
POTENCJAŁ LUDZKI – WYKSZTAŁCENI I PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY
WYSOKA AKTYWNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNA MIESZKAŃCÓW
CISZA I SPOKÓJ, SYPIALNIA, ENKLAWA SPOKOJU BLISKO STOLICY
NISKA ZABUDOWA – BRAK OBIEKTÓW WIELKOPRZESTRZENNYCH, CO TWORZY CHARAKTER SULEJÓWKA JAKO
"KAMERALNEGO" MIASTECZKA PODWARSZAWSKIEGO
WZGLĘDNIE DOBRZE ROZWINIĘTY RYNEK PRACY (POMIMO BRAKU DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW) – DOMINACJA
DROBNYCH USŁUG I HANDLU, WYSOKA AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA, WYSOKI WSKAŹNIK LICZBY PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH PRZYPADAJĄCYCH NA 1000 MIESZKAŃCÓW.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 54
Tabela 9: SZCZEGÓŁOWA ANALIZA SWOT MIASTA SULEJÓWEK






1. Położenie geograficzne, środowisko naturalne, układ przestrzenny
Potencjał położenia geograficznego
SILNE STRONY
SŁABE STRONY
Zagadnienia szczegółowe
Zagadnienia podstawowe
Zagadnienia podstawowe
Zagadnienia szczegółowe
w
Obszarze  Konkurencja dla lokalnych firm ze strony warszawskiego
Dostęp do ok. 2,5 milionowego rynku zbytu Bezpośrednia granica z Warszawą, Położenie
położenie w centrum stołecznego Metropolitalnym Warszawy i w
Warszawy i aglomeracji;
i aglomeracyjnego rynku pracy, handlu i usług;
Bliskość warszawskiego i aglomeracyjnego obszaru metropolitalnego, położenie ramach obszaru metropolitalnego  Zagrożenie tożsamości społeczności lokalnej i lokalnych
w ramach Warszawskiego Obszaru (Warszawski Obszar Funkcjonalny)
rynku pracy;
powiązań społecznych wobec napływu nowych
– związane z tym zagrożenia z
mieszkańców początkowo związanych z miastem tylko
Dostęp
do
warszawskiego
i Funkcjonalnego (WOF).
miejscem zamieszkania.
aglomeracyjnego rynku towarów i usług Możliwość korzystania z udogodnień nadmierną presją antropogeniczną,
obszaru metropolitalnego (w tym zanieczyszczeniem środowiska.
rynkowych i nierynkowych;
 Możliwość niekontrolowanego, szybkiego napływu i
Zintegrowanych
rozprzestrzeniania się różnego rodzaju zagrożeń
Dostęp do infrastruktury technicznej i instrumentu
Inwestycji
Terytorialnych
ZIT,
(patologie społeczne, uzależnienia, przestępczość itp.).
społecznej Warszawy;
wspólnej
polityki
Bliskość ew. powiązań kooperacyjnych dla instrumentów
miejskiej w okresie 2014-2020).
lokalnych przedsiębiorców;
Atrakcyjne, bo graniczące z Warszawą,
położenie dla potencjalnych inwestorów
gospodarczych oraz mieszkaniowych;
b.d.
zewnętrzna
 Możliwość
budowy
systemu
dróg Potencjalnie
rowerowych łączących się z systemem dostępność komunikacyjna drogowa –
planowana do 2020 r. budowa
warszawskim Veturilo.
Wschodniej Obwodnicy Warszawy
przechodzącej przez teren miasta,
planowana budowa drogi ekspresowej
S2 Warszawa – Siedlce.
 Sieć drogowa rangi powiatowej niedostosowana
jakościowo i ilościowo do współczesnego natężenia
ruchu.
 Brak bezkolizyjnego skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul.
Trakt Brzeski na wysokości dzielnicy Wesoła.
 Połączenia
transportowe
o
niedostatecznej
częstotliwości, bezpieczeństwie i komforcie.
 Pomimo funkcjonowania SKM wciąż zbyt mało efektywne
i zróżnicowane formy powiązań komunikacyjnych z
Warszawą.
 Brak
ścieżek
rowerowych
o
charakterze
komunikacyjnym.
 Brak dróg rowerowych o charakterze turystycznym.
 Korzystne
dla
rozwoju
turystyki Korzystne przestrzenne
weekendowej, rekreacji ruchowej (biegi, zewnętrzne Miasta.
 Zasadnicze utrudnienia w ruchu wewnątrzmiejskim.
 Destablizacja
struktury
funkcjonalno-przestrzennej
Miasto posiada dwa bezpośrednie
wyjazdy w kierunku Warszawy w
stronę ul. Trakt Brzeski (al.
Piłsudskiego oraz ul. PrzejazdAsfaltowa). Bardzo duże utrudnienia
komunikacyjne w zewnętrznym
ruchu drogowym.
Słabo
rozwinięta
sieć
dróg
dojazdowych
do
głównej
al.
Piłsudskiego.
Ogromne utrudnienia związane z
brakiem bezkolizyjnych przejazdów
w ciągu trasy kolejowej E20 na
wysokości al. Piłsudskiego i ul.
Przejazd – w godzinach szczytu
czas oczekiwania na przejazd sięga
nawet 40 min.
otoczenie Bardzo duże, obciążenie niektórych
obszarów
Miasta
ruchem
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
dojazdowym „do” i „z” Warszawy,
Miasta.
który koncentruje się wokół jednej  Negatywny wpływ na warunki życia (hałas, spaliny,
ulicy w mieście (al. Piłsudskiego, ul. zagrożenie wypadkami drogowymi itp.).
Okuniewska) co generuje również
poważne problemy na drogach
prostopadłych i równoległych do
niej.
Środowisko naturalne
SILNE STRONY
SŁABE STRONY
Zagadnienia szczegółowe
Zagadnienia podstawowe
Zagadnienia podstawowe
Zagadnienia szczegółowe
krajobraz, Niezadowalające
wykorzystanie  Nieuporządkowane przestrzenie publiczne oraz niska
Bliskość
i
dostępność
mało Urozmaicony
przyrodnicze
i walorów przyrodniczych środowiska.
przekształconych przestrzeni otwartych ze zróżnicowanie
estetyka niektórych terenów zieleni miasta.
Problemy
wynikające
z  Istotne braki w zakresie infrastruktury uniemożliwiające
względu na położenie oraz skalę wielkości przestrzenne.
Rozległe
tereny
leśne
są nieuregulowanych
stosunków
Miasta.
wykorzystanie
walorów
lokalnego
środowiska
zewnętrznym wodnych w mieście.
Znaczną
część
powierzchni
Miasta podstawowym,
przyrodniczego (ścieżki rowerowe, trasy spaceroworegeneracji
powietrza Brak
pełnej
inwentaryzacji
stanowią tereny zielone i parki - park obszarem
rekreacyjne itp.).
obszaru
Miasta  Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego ze strony
Glinianki, tereny leśne w płn. części miasta. aglomeracji warszawskiej. Stanowią przyrodniczej
Stosunkowo duża atrakcyjność Miasta pod część osłony ekologicznej Warszawy Sulejówek.
niskich emitorów - kotłowni, palenisk domowych
kątem wykorzystania walorów parku biegnącej w rejonie Warszawskiego Niezadowalający stan jakości wód
pojazdów samochodowych.
Obszaru Chronionego Krajobrazu.
powierzchniowych
na
terenie  Zbyt słabe wykorzystanie potencjału parku Glinianki.
Glinianki.
Występują
przypadki  Nierozwiązany problem włączenia w system rekreacji i
Położenie części obszaru miasta w ramach Miasto Sulejówek położone jest w Miasta.
odległości
od
miasta nielegalnego
odprowadzania
Warszawskiego
Obszaru
Chronionego bliskiej
wypoczynku znaczących obszarów leśnych Miasta
Stołecznego Warszawy, jednak z dala ścieków
bytowych
do
wód
Krajobrazu.
(ochrona, zagospodarowanie).
od obszarów silnie zurbanizowanych. gruntowych, cieków wodnych i  Niezadowalający poziom retencji oraz stan urządzeń
rowów.
przeciwpowodziowych.
Zagrożenie degradacją przyrodniczą  Zbyt słaba współpraca władz Miasta z Wojskiem i
naturalnych zbiorników wodnych.
zarządcą poligonu w z zakresie kształtowania wspólnej
polityki ochrony środowiska naturalnego.
niski
poziom Okresowo wzrastające zagrożenie  Brak
Bliskość lasów i przestrzeni otwartych Względnie
wykorzystania
potencjału
transportu
i
(okresowo) „niską emisją spalin” w sezonach
wynikających z położenia oraz brak dużych przemysłowych
niskoemisyjnego (drogi rowerowe, parkingi park and
zanieczyszczeń grzewczych; strefowo intensywne
uciążliwych zakładów przemysłowych na energetycznych
ride).
komunikacyjne
zanieczyszczenia  Przeciążenie ruchem drogowym niektórych ciągów
terenach atrakcyjnych przyrodniczo - powietrza.
powietrza.
prawie wszystkie (poza Graham Packaging
ulicznych, zwłaszcza w ciągach dojazdowych do w
Wciąż nie rozwiązany problem
Poland, Marc-th, Witoplast) największe
kierunku Warszawy, co generuje znaczną emisję spalin i
składowiska odpadów w Zielonce.
zakłady znajdują się w rejonie Ratajewa i
CO2 na stosunkowo niewielkim obszarze (wokół al.
nie kolidują z obszarem zamieszkania
Piłsudskiego i ul. Okuniewskiej).
większości ludności miasta.
piesze wycieczki, jazda na rowerze, jazda
konna) walory środowiska przyrodniczego i
dziedzictwa kulturowego.





Strona 55
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 56
działalność
władz Niedobór środków własnych oraz ze Wciąż zbyt wysoki udział węglowych źródeł ogrzewania.
 Działania w ramach programów określonych Systemowa
samorządowych w zakresie ochrony źródeł zewnętrznych na pełną Niechęć wielu mieszkańców do finansowania i instalacji
w dokumentach:
realizację zamierzeń w zakresie urządzeń służących wykorzystaniu OZE.
1) Miejscowy plan zagospodarowania środowiska.
Wykorzystanie
dofinansowania ochrony środowiska.
Dość niska świadomość ekologiczna mieszkańców.
przestrzennego Miasta Sulejówek;
na
wsparcie
Pomimo wdrożenia nowego systemu gospodarowania
2) Studium uwarunkowań i kierunków zewnętrznego
odpadami, pojawiające się przypadki "dzikich wysypisk".
przestrzennego zagospodarowania Miasta; programów ochrony środowiska w
3) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta mieście.
Sulejówek (2015 r.);
4) Program Ochrony Środowiska;
5)
Program
usuwania
wyrobów
azbestowych
Charakterystyka przestrzeni układu architektoniczno-urbanistycznego, komunikacja, transport
SILNE STRONY
SŁABE STRONY
Zagadnienia szczegółowe
Zagadnienia podstawowe
Zagadnienia podstawowe
Zagadnienia szczegółowe
Potencjalnie
bardzo
dobra  Utrudnienia
 Dobrze rozwinięta (ilościowo) sieć dróg
w
komunikacji  Zły stan nawierzchni większości dróg miejskich na
wewnętrzna
dostępność
miejskich.
wewnętrznej Miasta (braki w
terenie Miasta.
wyposażeniu w ciągi pieszo-  Zły stan lub wyraźne braki w ciągach ruchu pieszego.
 Względnie krótki czas dojazdu do centrum komunikacyjna i drogowa.
Dogodny transport autobusowy w
rowerowe).
Warszawy w okresie "pozaszczytowym".
 Brak dróg rowerowych, w tym tych o charakterze
kierunku Warszawy:
 Zły stan techniczny wybranych
turystycznym i komunikacyjnym (w dojeździe do węzłów
Miasto
Sulejówek
w
zakresie
odcinków dróg powiatowych.
w kierunku Warszawy).
transportu publicznego obsługiwana  Ograniczenia
komunikacji  Zbyt mało jest dróg o wyższych parametrach
jest za pomocą linii autobusowych
szynowej
z
aglomeracją
technicznych, a istniejące drogi asfaltowe w większości
warszawskiej komunikacji publicznej.
warszawską – wspólny bilet ZTM
(poza al. Piłsudskiego) zostały sklasyfikowane jako drogi
nie obowiązuje w granicach
klasy D lub L,
miasta.
 Poza al. Piłsudskiego i ul. Okuniewską będącymi w
 Jakość
dróg
podstawowego
praktyce osiami komunikacyjnymi Miasta, brak jest
układu
Miasta
nie
jest prostych i czytelnych przebiegów ulic; nader często
wystarczająca w stosunku do
występują załamania tras drogowych,
potrzeb wywołanych dokonującą  Układ drogowy Miasta nie ma charakteru układu
się
aktualnie
masową
sieciowego głównie ze względu na barierowe działanie
motoryzacją
gmin
terenów leśnych oraz trasy kolejowej E20 zwłaszcza w
podwarszawskich.
Układ
kierunku północnym, jak
również jest wynikiem
podstawowy ma odpowiednią
istniejącego, często samowolnego zainwestowania
jakość w stosunku do potrzeb, ale
terenu,
jest
okresowo
przeciążony  Zbyt małe szerokości jezdni oraz pasów drogowych.
ruchem.
 Znaczna część dróg nie posiada nawierzchni o
 Wiele dróg w dalszym ciągu ma
odpowiedniej nośności,
niedostateczną szerokość jezdni.  Występuje koncentracja zabudowy przy drogach, która
Stan ten dotyczy zarówno dróg
uniemożliwia ich poszerzanie,
asfaltowych, jak i gruntowych.  Brak jest systemowych rozwiązań w zakresie
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 57
Zdarza się, iż występuje przekrój
uspokajania
(ograniczania
ruchu)
w
obrębie
drogowy
jednojezdniowy
poszczególnych osiedli,
jednopasmowy, który nie spełnia  Brak jest systemowych rozwiązań w zakresie
minimalnych
wymagań
odwodnienia pasów ulicznych,
dotyczących
płynności
i  Brak wystarczającej liczby istniejących połączeń
bezpieczeństwa
ruchu
pomiędzy poszczególnymi częściami miasta,
drogowego.
 Braki w zakresie urządzeń organizacji i zabezpieczenia
ruchu drogowego (sygnalizacja świetlna, bezpieczne
przejścia dla pieszych, bariery i ekrany ochronne itp.),
 Nieekologiczne oświetlenie uliczne - ponad 95% punktów
świetlnych to lampy sodowe, reszta to rtęciowe. Brak
oświetlenia typu LED.
 Porządkujące ustalenia miejscowego planu Potencjalna możliwość ulokowania
centralnego obszaru administracyjnozagospodarowania przestrzennego.
usługowego wokół budynku Warmus
Investment Sp. z o.o., w którym
docelowo może funkcjonować Urząd
Miasta wraz z wieloma jednostkami
samorządowymi. Wokół tego budynku
(z wykorzystaniem sąsiedztwa parku
Glinianki)
istnieje
możliwość
organizacji nowej zrewitalizowanej
przestrzeni
śródmiejskiej
koncentrującej
usługi
dla
mieszkańców (handel, gastronomia,
rekreacja, sport, kultura).
Brak
czytelnej,
historycznie  Dominująca ilościowo niska zabudowa: budynki 1-2
ukształtowanej,
struktury mieszkaniowe to 95% ogółu
funkcjonalno-przestrzennej miasta  Zagrożenie
brakiem
identyfikacji
z
miejscem
(konieczność stworzenia swoistego
zamieszkania.
centrum Miasta na terenie wokół
parku Glinianki w kierunku stacji
PKP
Sulejówek
Miłosna
planowana w latach 2017-2022).
Brak wyraźnego centrum handlowousługowego oraz administracyjnokulturalnego Miasta.
Konieczność aktualizacji MPZP dla
wielu obszarów miasta - w związku
z intensywną zabudową nowych
terenów.
Konieczność
zapewnienia
odpowiedniej
infrastruktury
w
rejonach intensywnych podziałów
nieruchomości
(w
związku
z
zabudową mieszkaniową) - np.
budowa dróg poprzecznych między
działkami i sieci wod.-kan.
 Potencjalny układ urbanistyczny tworzący
tożsamość kulturową Miasta wokół parku
Glinianki (do docelowej realizacji w ramach
programu
rewitalizacji
miasta)
–
Brak
jednolitej
i
w
pełni  Dekapitalizacja części starej zabudowy.
zagospodarowanej
przestrzeni
wypoczynkowo-rekreacyjnej
w
centrum
miasta
chaos
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
potencjalnie atrakcyjny dla mieszkańców
oraz turystów.
 Funkcjonowanie
Miejskiego
Obiektu
Sportowego – bazy sportowej wybudowanej
na potrzeby bazy treningowej dla turnieju
EURO2012
 Niewielkie deniwelacje terenowe, stabilne
podłoże.
 Potencjalna
dostępność
terenów
uzbrojonych.
Strona 58
przestrzenny, brak infrastruktury
okołoturystycznej.
Brak efektywnego wykorzystania
potencjału
Miejskiego
Obiektu
Sportowego
Ogólnie
korzystne
postrzeganie
Miasta na zewnątrz, korzystny
wizerunek Miasta - Sulejówek jest
atrakcyjnym miejscem migracji osób
poszukujących ciszy i spokoju w
otoczeniu Warszawy.
coraz mniejsza dostępność wolnych  Przemieszanie funkcjonalne różnych typów zabudowy,
terenów
pod
inwestycje
głównie na terenie Ratajewa.
mieszkaniowe i usługowe.
 Nieuporządkowane,
niedostatecznie
rozwinięte
i
Wysokie
ceny
gruntów
zagospodarowane przestrzenie publiczne Miasta.
ograniczające rozwój zabudowy  Niedostatecznie uregulowane zasady utrzymania ładu i
Miasta.
porządku na terenie posesji prywatnych, zwłaszcza we
fragmentach przylegających do przestrzeni publicznych.
2. Sfera społeczna
Potencjał demograficzny;
SILNE STRONY
Zagadnienia szczegółowe
Zagadnienia podstawowe
Zagadnienia podstawowe
 Względnie wysokie dodatnie saldo migracji). Względnie szybki i stały przyrost Rosnący odsetek osób w wieku
 Stabilna sytuacja demograficzna Miasta, liczby ludności w latach 2000-2014, poprodukcyjnym.
pomimo szybkiego przyrostu liczby osób w jednak znacznie niższy od prognoz i Wysoka atrakcyjność Miasta dla
założeń strategii z 2004 roku.
lokalizacji
budownictwa
wieku poprodukcyjnym.
jest
główną
 Korzystne
zmiany
w
strukturze Duży napływ migracyjny ludzi o mieszkaniowego
wykształcenia i zawodowej, zwiększona korzystnym statusie ekonomicznym – przyczyną obecnej i przyszłej
podaż zasobów pracy o wysokich i potencjalnych podatników i klientów migracji.
lokalnych firm (względnie wysokie
zróżnicowanych kwalifikacjach.
dodatnie saldo migracji).
SŁABE STRONY
Zagadnienia szczegółowe
 Słabość więzi społecznych.
 Niski poziom identyfikacji z tradycjami i specyfiką Miasta.
 Elementy izolacji społecznej w nowych osiedlach
mieszkaniowych.
 Realizacja popytu konsumpcyjnego poza miejscem
zamieszkania
w
przypadku
dominacji
funkcji
mieszkaniowych, zwłaszcza w nowych osiedlach.
 Stosunkowo wysoki odsetek ludności w wieku
produkcyjnym i poprodukcyjnym - względnie niski poziom
wskaźnika perspektywiczności populacji Miasta.
Dość
istotna
skala
zjawiska  Konieczność objęcia usługami z zakresu infrastruktury
niesformalizowanego
stałego
społecznej oraz technicznej większej liczby odbiorców niż
zamieszkiwania na terenie Miasta.
wynika to z oficjalnej liczby mieszkańców.
Duży wzrost liczby mieszkańców w  Istotny „ubytek” dochodów budżetu Miasta z tytułu
stosunkowo słabiej rozwiniętych
udziału w podatkach od osób fizycznych przy istotnym
częściach Miasta.
wzroście kosztów obsługi infrastrukturalnej w zakresie
usług społecznych (publicznych).
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 59
Problemy społeczne
SILNE STRONY
SŁABE STRONY
Zagadnienia szczegółowe
Zagadnienia podstawowe
Zagadnienia podstawowe
Zagadnienia szczegółowe
Systemowe działania w oparciu o przyjęte Aktywność władz samorządowych i Niedobór środków finansowych na  Niedobór środków budżetowych Miasta i niestabilność
dokumenty programowe Miasta.
innych instytucji w rozwiązywaniu szybką i kompleksową realizację
finansowania programów centralnych.
problemów społecznych
programów społecznych.
 Ogólnie względnie niska aktywność organizacji
Aktywna rola Miejskiego Ośrodka
pozarządowych.
Pomocy Społecznej w Sulejówku,
aktywne formy pomocy społecznej:
 Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
 Miejski Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie,
 Pomoc dla ucznia,
 Karta Dużej Rodziny,
 Świadczenia rodzinne,
 Fundusz alimentacyjny.
 Malejąca i niska stopa bezrobocia.
 Poprawa
poziomu
wykształcenia
i
dostosowania do rynku pracy.
 Wyspecjalizowana kadra pracowników w
zakresie
pomocy
i
świadczeń
dla
bezrobotnych.
 Koordynacja
i
współpraca
międzyinstytucjonalna
(samorząd,
administracja
rządowa,
organizacje
kościelne, pozarządowe itp.).
 Wsparcie samorządu dla wolontariatu i
organizacji zajmujących się dziećmi,
młodzieżą i rodzinami.
 Poszukiwanie pozabudżetowych źródeł
środków finansowych.
Stałe
zmniejszanie
się
skali
bezrobocia;
Pozytywne oddziaływanie potencjału
aglomeracji warszawskiej na miejski
rynek pracy.
Zmienność skali i zasięgu problemu
bezrobocia
w
poszczególnych
miejscowościach.
Zbyt mało miejsc pracy na terenie
Miasta (duże firmy zlokalizowane
tylko w rejonie Ratajewa w
południowej części miasta ).
Ograniczona skala problemów w Problem
opieki
nad
dziećmi,
zakresie
opieki
nad
dziećmi, młodzieżą i rodzinami
młodzieżą i rodzinami.
zmarginalizowanymi i zagrożonymi
marginalizacją.
Brak żłobków.
Brak domu dziennej opieki w
mieście - dla seniorów.
Brak mieszkań socjalnych.
 Względnie
niski
poziom
wykształcenia
osób
bezrobotnych – niedostosowany do rynku pracy,
zmienność sytuacji na rynku pracy (zawody techniczne
vs. wykształcenie ogólne).
 Słabość organizacji pozarządowych działających w
sferze pomocy w wyjściu z bezrobocia.
 Niedostatek funduszy na wsparcie grup zagrożonych
marginalizacją.
 Wciąż odczuwalny niedobory kadrowe w systemie
pomocy społecznej.
 Niedostatek zastępczej opieki rodzinnej nad dziećmi.
 Deficyt miejsc w placówkach opieki, wsparcia i
resocjalizacji.
 Niedostatek alternatywnych sposobów spędzania
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w szczególności
inicjatyw środowisk lokalnych.
Aktywność
w
przeciwdziałaniu Zagrożenie
patologiami  Bezpośrednia dostępność negatywnych wzorców
 Dostępność bazy lokalowej i kadrowej.
zachowań.
 Stabilność źródeł finansowania działań w uzależnieniom - ograniczona skala społecznymi.
Zagrożenia z tytułu uzależnień w  Niedostatki w dostępności placówek leczniczych.
zakresie profilaktyki i rozwiązywaniu problemu.
środowisku młodzieżowym.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 60
 Dziedziczenie uzależnień w tym wyuczonej bezradności.
 Brak systemowego wsparcia dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
problemów uzależnień.
 Działalność instytucji pozarządowych oraz
kościelnych.
 Międzyinstytucjonalna
koordynacja
działalności i wymiana doświadczeń.
Ograniczona skala bezdomności.
 Działalność organizacji pozarządowych.
 Aktywność służb samorządowych oraz
administracji i służb rządowych.
 Dostosowanie oferty wsparcia do potrzeb
osób
bezdomnych
i
zagrożonych
bezdomnością.
Stabilizacja
liczebności
osób
 Aktywność jednostek pomocy społecznej.
 Stabilizacja liczebności świadczeniobiorców. wymagających wsparcia.
Właściwa identyfikacja obszarów
problemowych Miasta przez MOPS w
Sulejówku.
 Atrakcyjna oferta spędzania czasu dla osób
starszych.
Sprawnie
funkcjonujący
Sportowy Victoria Sulejówek.
Klub
Zagrożenia
substandardowymi  Duża mobilność osób z grupy zmarginalizowanej
warunkami życia i bezdomnością.
społecznie i ekonomicznie – trudności w określeniu skali i
lokalizacji zjawiska.
 Brak indywidualnych programów wychodzenia z
bezdomności, profilaktyki oraz standaryzacji usług i
odpowiedniej infrastruktury.
 Polaryzacja warunków bytowych ludności.
Problemy wynikające z procesów  Zwiększanie się bezwzględnej liczby osób w wieku
starzenia się ludności.
poprodukcyjnym wymagających wsparcia przy względnie
Brak dziennego ośrodka wsparcia
niekorzystnej sytuacji materialnej i osłabieniu więzi
dla
dzieci,
świetlica
rodzinnych osób starszych.
socjoterapeutyczna.
 Brak określonych form i standardów usług wspierających
Brak psychologów i terapeutów dla
tę grupę mieszkańców.
rodzin z problemami.
 Brak wyspecjalizowanej kadry oraz wolontariatu.
 Brak wzorów form zachowania aktywności zawodowej
lub społecznej – w tym samopomocowej.
 Niedostatek środków technicznych poprawiających
standard/komfort życia osób starszych.
Zbyt mała liczba atrakcyjnych  Niedostateczne wsparcie materialne i organizacyjne
lokalnych stref rekreacji
inicjatyw mieszkańców w zakresie wypoczynku, rekreacji,
nieodpowiednie zagospodarowanie
inicjatyw kulturalnych, oświatowych, samopomocowych,
czasu wolnego dzieci i młodzieży.
sąsiedzkich, utrzymania ładu i bezpieczeństwa
Niedostateczny poziom aktywizacji
publicznego.
„zasobów społecznych” Miasta.
 Niedostateczna oferta sportowa i kulturalna dla
Niedostateczny zakres usług Domu
mieszkańców obszarów słabiej zurbanizowanych,
Kultury w Sulejówku - obecne
położonych na peryferiach Miasta (dotyczy głównie
działania, pomimo dużej aktywności,
obszaru Ratajewa oraz częściowo Starej i Nowej
są niedostosowane do potrzeb
Żurawki).
wszystkich mieszkańców Miasta (co  Brak odpowiedniej różnorodności oferty sportowej i
powoduje, że jakość i dostępność
kulturalnej, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
oferty kulturalnej jest ograniczona).
Brak odpowiedniego wykorzystania
potencjału Muzeum J. Piłsudskiego.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 61
3. Infrastruktura techniczna
SILNE STRONY
Zagadnienia szczegółowe
Zagadnienia podstawowe
 Powszechność instalacji wodociągowej w
mieszkaniach.
 Dobry stan techniczny większości sieci
wodociągowej (ok. 100% długości sieci
wybudowano
w
latach
1995-2014:
BDRGUS).
 Pomimo pozytywnych zmian w latach 20072014
wciąż
zbyt
niski
poziom
skanalizowania i zwodociągowania Miasta
Potencjalnie dobry dostęp do sieci
kanalizacyjnej dużych dostawców ścieków.
 Wyprzedzający
względem
sieci
wodociągowej rozwój sieci kanalizacyjnej.
 Względnie wysoki poziom obsługi ludności
przez oczyszczalnie ścieków (87% ludności:
2014 r.- BDRGUS).
 W Sulejówku systematycznie poprawia się
sytuacja
w
zakresie
liczby
osób
korzystających z oczyszczalni. Pomiędzy
rokiem 2006 a 2013, liczba ta zwiększyła
się ponad 3-krotnie, z 2672 osób do 8343.
Oznacza to trzykrotny wzrost.
Zagadnienia podstawowe
Zaopatrzenie w wodę
Wysoki stopień upowszechnienia Sieć
wodociągowa
nie
jest
instalacji
wodociągowej
w rozwinięta w sposób zapewniający
mieszkaniach .
efektywny obieg wody (brak tzw.
Względnie wysoki poziom rozwoju spinek
łączących
pojedyncze
sieci wodociągowej.
odcinki sieci w różnych częściach
miasta).
Kanalizacja
Wzrost
wyposażenia
w
sieć Lokalne braki w dostępie do sieci
kanalizacyjną od 2012 roku - długość kanalizacyjnej.
sieci wzrosła od tego czasu z ok. 70 Duży problem wynikający z braku
km do ponad 100 km do roku 2015.
przyłączy kanalizacyjnych - w skali
Miasta
wiele
budynków
zlokalizowanych wzdłuż kolektorów
nie zostało podłączone do sieci
(obniża
to
efektywność
funkcjonowania systemu wod.-kan.).
Dość duże rozdrobnienie sieci
osadniczej w południowej części
miasta powodujące, że koszty
skanalizowania
wszystkich
obszarów
miasta,
osiedli
mieszkaniowych
i
zakładów
produkcyjno-usługowych są bardzo
wysokie.
Oczyszczanie ścieków
Dostępność oczyszczalni ścieków.
Istniejąca
oczyszczalnia
ścieków
zlokalizowane w płn. części miasta
ma za zadanie oczyścić ścieki do II
klasy
czystości
wód
powierzchniowych.
Zaopatrzenie w gaz
 Niewielki poziom „niskiej emisji” gazów i Wysoki stopień dostępności instalacji
SŁABE STRONY
Zagadnienia szczegółowe
 Trudności z zasilaniem miejskiej sieci wodociągowej –
brak efektywnego połączenia z siecią wodociągową
Warszawy.
 Okresowe niskie ciśnienie wody prowadzące do przerw w
dostawach w okresie upałów - odczuwane przez
mieszkańców.
 Opóźnienia rozwoju sieci kanalizacyjnej względem
instalacji wodociągowych.
 Ogólnie liczna grupa mieszkań i ludności bez dostępu do
sieci kanalizacyjnej– zagrożenia dla środowiska.
 Zagrożenia zanieczyszczeniem gruntu i wód gruntowych,
dyskomfort aerosanitarny, obniżenie atrakcyjności
inwestycyjnej terenu dla celów mieszkaniowych i
produkcyjno-usługowych.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 62
pyłów z instalacji grzewczych poza gazowych w mieszkaniach, w tym
sezonem grzewczym (większość ludności w bardzo
dobrze
rozwinięta
sieć
mieszkaniach z instalacją gazową, w tym z gazowa.
dostępem do gazu sieciowego).
Stałe odpady komunalne
 Odpady stałe zbierane w systemie Rozwiązany problem zbiórki odpadów Negatywne oddziaływanie
planowanej kompostowni odpadów
miejskim, monitorowanym wywożone na stałych.
w Zielonce oraz planowanego
składowisko (na terenie Miasta funkcjonuje Brak wysypiska odpadów w mieście.
zakładu pirolizy na terenie
PSZOK w rejonie targowiska miejskiego).
Sulejówka.
 Korzystne perspektywy utylizacji odpadów
stałych w związku z podjętymi inwestycjami
w tym zakresie w ościennych gminach.
Elektroenergetyka
Konieczność modernizacji części
urządzeń i sieci przesyłowej.
Liczne przerwy w dostawach energii
elektrycznej.
Linie energetyczne o napięciu 15 kV
są praktycznie w całości liniami
napowietrznymi przez co narażone
są na dużą awaryjność. Ponadto,
duża ilość przyłączeń przyczynia się
także do zwiększonej awaryjności
sieci.
Pogarsza
się
standard
dostarczanej mocy (wzrost spadków
napięć i awarii).
Telekomunikacja
Wysokie pokrycie obszaru Miasta siecią Stosunkowo dobrze zaspokojone Słaba
infrastruktura
telefonii przewodowej i bezprzewodowej – potrzeby
w
zakresie
telefonii teleinformatyczna
(brak
obszar aglomeracji warszawskiej.
przewodowej, oraz bezprzewodowej równomiernego dostępu do usług,
starej i nowej generacji.
problem z odbiorem radiowym,
Istnieje miejska sieć światłowodowa problem
z
siecią
telefonii
w mieście.
komórkowej.
Istniejąca sieć światłowodowa w
okresie trwałości nie może być
wykorzystana dla zapewnienia
Internetu dla mieszkańców.
 Trudności
upowszechnienia selektywnej zbiórki
odpadów.
 Problem wysypywania śmieci w lesie i jego otoczeniu
wciąż nie został rozwiązany (pomimo nowej ustawy
"śmieciowej".
 Niedostosowanie urządzeń i sieci elektroenergetycznej
do intensyfikacji wykorzystania przestrzeni Miasta – w
tym
konieczność likwidacji
napowietrznych
linii
elektroenergetycznych.
 Linie są maksymalnie wykorzystane, stąd też
konieczność budowy nowej RPZ do 2025 roku.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
4. Infrastruktura społeczna i sytuacja mieszkaniowa
SILNE STRONY
Zagadnienia szczegółowe
Zagadnienia podstawowe
 Oddane do użytku nowe obiekty oświaty i
wychowania – kontekst współczesnych
standardów i oczekiwań.
 Podnoszenie poziomu kwalifikacji kadr
oświaty i wychowania w kontekście
dostępności wiodących ośrodków
naukowych Stolicy.
 Bezpośrednie
sąsiedztwo
(Warszawa)
wyspecjalizowanych
placówek
służby
zdrowia świadczących usługi w pełnym
zakresie.
 Dostępność
lokalnych
podstawowych
refinansowanych usług medycznych oraz
bogata oferta podstawowych usług o
charakterze komercyjnym.
Strona 63
Zagadnienia podstawowe
Oświata i wychowanie
Rozbudowana,
zmodernizowana,
nowoczesna baza materialna systemu
oświaty i wychowania.
Wysokokwalifikowana kadra systemu Konieczna ciągłego doposażania
oświaty i wychowania.
istniejącej bazy materialnej oświaty i
wychowania
w
kontekście
rosnących
oczekiwań
dzieci,
rodziców i wymogów programów
nauczania.
Nierównomierny poziom nauczania
w
poszczególnych
szkołach
miejskich.
SŁABE STRONY
Zagadnienia szczegółowe
 Niedoskonałości systemu oświatowego: wysokie dopłaty
z budżetu Miasta, zbyt mało zajęć dodatkowych dla
dzieci uzdolnionych.
 Brak rozwojowej i przemyślanej opieki świetlicowej, słaby
poziom nauczania języków obcych, brak opieki
świetlicowej nad dziećmi i młodzieżą powyżej IV klasy
SP, zbyt mała liczba zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i
młodzieży.
 Brak wspierania najzdolniejszych uczniów, brak oferty w
zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.
 Konieczność budowy żłobka.
 Konieczność budowy infrastruktury sportowej (bieżni)
wokół szkół.
 Konieczność instalacji urządzeń do pozyskania OZE w
placówkach oświatowych.
Ochrona zdrowia, pomoc społeczna
Dostępność usług medycznych w Brak
specjalistycznych
usług  Brak
stabilności
i
względnie
niski
standard
ramach
istniejącej
lokalnej zdrowotnych.
refinansowanych usług medycznych.
podstawowej bazy materialnej i Konieczność doposażenia ośrodka  Pomoc społeczna ograniczona jest do niezbędnego
kadrowej oraz usług specjalistycznych zdrowia.
minimum, nie aktywizuje się osób będących rzeczywiście
w Stolicy.
Zbyt mała liczba specjalistów w
w trudnej sytuacji (np. osoby chore, inwalidów, samotne
Dobra
współpraca
MOPS
z miejskich ośrodku zdrowia w
matki, wielodzietne), brak programów wsparcia osób z
Ośrodkami
Zdrowia,
Kościołami, Sulejówku.
problemami, brak dziennego domu opieki dla osób
Policją i szkołami.
starszych, zbyt słaba opieka nad ludźmi w podeszłym
wieku,
nieodpowiednia
pomoc
społeczna
dla
bezrobotnych i „wykluczonych”.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 64
Kultura, sport, wypoczynek
 Aktywna działalność Miejskiej Biblioteki Istniejące podstawy bazy materialnej Niedostatki bazy materialnej w
kontekście rozwoju działalności
Publicznej w Sulejówku (wraz z dwoma oraz kadry.
Dobre wyposażenie szkół w obiekty kulturalnej
oraz
sportowofiliami).
sportowo-rekreacyjne.
rekreacyjnej.
Dobrze rozwinięta komercyjnie baza Fatalne warunki techniczne i
sportu i rekreacji w mieście (np. korty lokalowe funkcjonowania MDK w
tenisowe).
Sulejówku.
Brak miejskiego centrum sportu obecne działania, pomimo dużej
aktywności, są rozproszone i
nieskoordynowane (co powoduje, że
jakość i dostępność oferty sportowej
jest ograniczona).
Brak wykorzystania potencjału MOS
w Sulejówku dla upowszechnienia
sportu
i
rekreacji
wśród
mieszkańców, głównie dzieci i
młodzieży.
Brak basenu miejskiego.
 Korzystne
dla
rozwoju
turystyki
weekendowej, rekreacji ruchowej (biegi,
piesze wycieczki, jazda na rowerze, jazda
konna) walory środowiska przyrodniczego i
dziedzictwa kulturowego Sulejówka.
 Niedostateczna baza dla rozwoju kultury oraz
działalności sportowo-rekreacyjnej o nowej skali
dostępności i oddziaływania.
 Zasadnicze braki w zakresie małych obiektów służących
wypoczynkowi i rekreacji zwłaszcza dzieci i młodzieży
(mini-boiska, place zabaw, ścieżki rowerowe itp).
 Zbyt mała liczba atrakcyjnych lokalnych stref rekreacji odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży.
 Zbyt mała różnorodność oferty sportowej i kulturalnej,
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
 brak odpowiedniej oferty kulturalnej dla młodzieży (brak
zajęć w MDK dla tej grupy wiekowej), zbyt mało osób
korzysta z MDK, za mało działań zachęcających do
udziału w kulturze, oferta MDK skierowana jest do
wymagających odbiorców, oferta MDK nie dociera „na
zewnątrz”.
Turystyka
Walory turystyczne związane z  Brak
odpowiedniej
bazy  Brak
infrastruktury
turystycznej
niezbędnej
do
otoczeniem terenów leśnych oraz
hotelowo-motelowej
i
prawidłowego funkcjonowania turystyki pieszej i
parku Glinianki
agroturystycznej.
rowerowej - miejsca do odpoczynku, wiaty, sanitariaty,
Wysoka lesistość Miasta.
miejsca do bezpiecznego rozpalenia ogniska, kosze na
 Brak
systemu
ścieżek
śmieci).
rowerowych
o
charakterze
turystycznym.
 Brak
zintegrowanego
z
Warszawą
i
innymi
miejscowościami OMW systemu ścieżek rowerowych i
 Brak strategii organizacji usług
infrastruktury rowerowej dopasowanej do potrzeb i wizji
turystycznych
w
mieście
rozwoju ekologicznej Miasta, słaba infrastruktura
(odpowiedź
na
pytanie
o
turystyczna, brak hotelu/motelu dla potrzeb rozwoju
intensywność, skalę i jakość
turystyki, brak miejsc do odpoczynku przy szlakach
oferty).
turystycznych.
 Brak wykorzystania potencjału turystycznego Muzeum J.
Piłsudskiego dla rozwoju spójnej oferty turystycznej i
kulturalnego miasta.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 65
5. Potencjał gospodarczy rynek pracy
Potencjał gospodarczy
SILNE STRONY
SŁABE STRONY
Zagadnienia szczegółowe
Zagadnienia podstawowe
Zagadnienia podstawowe
Zagadnienia szczegółowe
Wysoki
udział
przedsiębiorstw W odniesieniu do liczby mieszkańców Niewielka
liczba
atrakcyjnych  Duży udział ludności nowo przybyłej pracującej poza
wykorzystujących
innowacje
oraz wyższy poziom nasycenia podmiotami terenów inwestycyjnych.
miastem.
prowadzących działalność w branżach gospodarczymi niż w innych tego typu Brak odpowiedniego wykorzystania  Ogólnie duży udział osób dojeżdżających do pracy poza
proeksportowych
i
w
ramach
tzw. ośrodkach z obszaru aglomeracji;
potencjału badawczo-rozwojowego
teren Miasta.
inteligentnych specjalizacji Mazowsza (strefa Wyodrębniona strefa „przemysłowa” firm
produkcyjno-usługowych
przemysłowa w rejonie Ratajewa).
Miasta w rejonie Ratajewa (m.in. ul. zlokalizowanych na terenie Miasta
Drobiarska, Czynu Społecznego, Brak systemu wsparcia działalności
Asfaltowa) – jest tu kilka dużych innowacyjnej w mieście.
zakładów przemysłowych.
 Dominacja
niewielkich
podmiotów Strefa lokalizacji firm produkcyjno- Brak rozbudowanego sektora firm w
działających w sferze usług rynkowych, w usługowych nie wpływa niekorzystnie branży turystycznej, hotelarskiej i
potencjał
środowiskowy
i gastronomicznej.
tym w handlu i naprawach, przy istotnym na
Wciąż
zbyt
słaba
baza
udziale firm ze sfery otoczenia biznesu a turystyczny Miasta.
konferencyjno-hotelowa
oraz
także
działalności
przemysłowej
i
rekreacyjno-wypoczynkowa
do
budowlanej.
obsługi popytu na tego typu usługi
 Południowa część Miasta (Ratajewo,
generowanego
zwłaszcza
w
częściowo Żurawka) jest usługowym
Warszawie (predyspozycje kosztów,
zapleczem wschodnich dzielnic Warszawy
odległości,
dostępności
(Wesoła,
Rembertów)
(warsztaty
komunikacyjnej).
samochodowe, usługi budowlane, usługi
specjalistyczne).
Niepełne wykorzystanie walorów  Zbyt
słaba
baza
konferencyjno-hotelowa
oraz
położenia geograficznego, w tym
rekreacyjno-wypoczynkowa do obsługi popytu na tego
sąsiedztwa Warszawy.
typu usługi generowanego zwłaszcza w Warszawie
(predyspozycje
kosztów,
odległości,
dostępności
komunikacyjnej, środowiskowe-lasy).
Rynek pracy
SILNE STRONY
Zagadnienia szczegółowe
Zagadnienia podstawowe
Zagadnienia podstawowe
 Gwałtowny spadek liczby bezrobotnych w Nieistotny problem bezrobocia.
Potencjalnie znacząca możliwość
okresie 2000-2014.
tworzenia nowych miejsc pracy w
 Wzrost popytu na pracę.
 Podaż miejsc
pracy dla
osób
z branży hotelarsko-gastronomicznej.
wykształceniem zawodowym i technicznym.
SŁABE STRONY
Zagadnienia szczegółowe
 Konieczność
modernizacji
i
restrukturyzacji
(innowacyjność i konkurencyjność) lokalnej bazy
gospodarczej dla zachowania trwałego rozwoju.
 Konieczność stałej modernizacji systemu oświaty i
wychowania oraz szkoleń zawodowych w celu rozwoju
zasobów ludzkich (restrukturyzacja i podnoszenie
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 66
poziomu kwalifikacji).
Enklawy bezrobocia utrwalonego z  Konieczność adresowanych działań w celu likwidacji
elementami
dziedziczenia
ról
skutków długotrwałego bezrobocia.
społecznych.
6. Zarządzanie i finanse
Zarządzanie i finanse
SILNE STRONY
SŁABE STRONY
Zagadnienia szczegółowe
Zagadnienia podstawowe
Zagadnienia podstawowe
Zagadnienia szczegółowe
korzystna
sytuacja Sytuacja finansowa budżetu Miasta
 Szybko rosnący potencjał finansowy Miasta Względnie
nieadekwatna do potencjalnych
(wzrost względnych i bezwzględnych finansowa budżetu Miasta.
wyższy
poziom możliwości rozwoju.
rozmiarów
dochodów
i
wydatków Porównawczo
dochodów i wydatków per capita niż w
budżetowych).
gminach
metropolii
 Wzrost udziału dochodów ze źródeł innych
pozabudżetowych, w tym środków polityki warszawskiej.
strukturalnej UE.
Utrata
potencjalnie
należnych  Duży udział wśród faktycznych mieszkańców Miasta
 Dynamiczny, bezwzględnie i względnie, Aktywność inwestycyjna Miasta.
dochodów budżetowych wynikająca
przyrost wydatków inwestycyjnych.
osób niezameldowanych.
ze specyfiki Miasta.
 Aktywna polityka kredytowa Miasta – wzrost
 Wiele firm strefy przemysłowej w Ratajewie nie
udziału inwestycji finansowanych kredytami
odprowadza podatku CIT do budżetu Miasta.
długoterminowymi.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM oraz BDL GUS.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 67
6. Wizja rozwoju (cel generalny)
Zarządzanie strategiczne polega na podejmowaniu decyzji w sprawie przyszłych
kierunków działania oraz na implementacji tych decyzji. W zarządzaniu strategicznym można
wyróżnić dwie główne fazy: planowania strategicznego oraz implementacji strategii.
Planowanie strategiczne obejmuje następujące etapy:
 Definiowanie filozofii (wizji) i misji organizacji;
 Ustalanie długo- i krótkoterminowych celów, odpowiednio do przyjętej misji;
 Wybór strategii, na podstawie określonych kryteriów efektywności, stosownie do
założonych celów organizacji.
Z kolei implementacja strategii obejmuje:

Utrzymanie lub wprowadzenie niezbędnych funkcji/działań organizacji, aby przyjęta
strategia została skutecznie zrealizowania

Monitoring efektywności wdrażania poszczególnych etapów strategii.
POLA ODDZIAŁYWANIA /PRZEDMIOT/
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO
Realizacja zadań własnych, zleconych oraz „ogólnych kompetencji” jst
Zarządzanie
organizacją
„Urzędem”
Zarządzanie
finansami i
majątkiem
własnym
jst
Zarządzanie
finansami i
majątkiem/
w dyspozycji
jst
Oddziaływanie
poprzez
zadania
realizowane
poza jst
Oddziaływanie
na rozwój
gospodarki
lokalnej i sferę
społeczną
Oddziaływanie bezpośrednie/podległość - głównie: własność,
dyspozycja, „finansowanie” itp.
Oddziaływanie pośrednie: regulacje „prawne”
i „infrastrukturalne”, „przywództwo” itp.
Źródło: Opracowanie własne
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 68
Poniżej zaprezentowany został ramowy układ logiczny strategii rozwoju Miasta
Sulejówek, uwzględniający hierarchię poszczególnych celów i wizji.

Wizja rozwoju miasta;

Misja rozwoju miasta;

Główne cele strategiczne/priorytetowe/priorytety rozwoju;

Cząstkowe/szczegółowe/operacyjne cele rozwoju oraz zadania realizacyjne.
Wizja
(stan docelowy „idealny”)
Misja
(stan docelowy realny)
1. Cel
strategiczny
...
...
2. Cel
strategiczny
3. Cel
strategiczny
...
1.1. Cel. .
operacyjny
1.1.1.
Zadanie
realizacyjne
.
1.2. Cel
operacyjny
1.1.2.
Zadanie
realizacyjne
1.1.3.
Zadanie
realizacyjne
Źródło: Opracowanie własne
...
1.3. Cel
operacyjny
...
...
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 69
Określono następującą docelową wizję (stan docelowy
idealny) rozwoju Miasta Sulejówek:
MIASTO SULEJÓWEK:
ATRAKCYJNYM
MIEJSCEM
ZAMIESZKANIA,
WYPOCZYNKU, REKREACJI I PRACY;
MIASTEM
W
PEŁNI
KORZYSTAJĄCYM
Z DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZWIĄZANEGO
Z MARSZAŁKIEM J. PIŁSUDSKIM;
MIASTEM
I
DOBRZE
ZINTEGROWANYM
SKOMUNIKOWANYM
Z
OTOCZENIEM
METROPOLITALNYM;
MIASTEM
POTRZEBY
SKUTECZNIE
MIESZKAŃCÓW
ZASPOKAJAJĄCYM
DZIĘKI
WYSOKIEJ
SPRAWNOŚCI ORGANIZACYJNEJ JEDNOSTEK JĄ
TWORZĄCYCH.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 70
Docelowa misja (stan docelowy realny) rozwoju Miasta
Sulejówek do roku 2025:
MIASTO SULEJÓWEK W 2025 ROKU…

„AKTYWNI I ZAANGAŻOWANI MIESZKAŃCY WSZECHSTRONNIE
UCZESTNICZĄCY W ŻYCIU SPOŁECZNYM MIASTA”

„MIASTO EFEKTYWNIE SKOMUNIKOWANE Z OTOCZENIEM
METROPOLITALNYM, ZAPEWNIAJĄCE BEZKOLIZYJNE PRZEJAZDY
PRZEZ TORY KOLEJOWE TRASY E-20, FUNKCJONALNIE
WKOMPONOWANE W UKŁAD DROGOWY PLANOWANEJ WSCHODNIEJ
OBWODNICY WARSZAWY ORAZ TRASY S-2”

„MIASTO RACJONALNIE ZAGOSPODAROWANE I DBAJĄCE
O WSPÓLNĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ, AKTYWNIE KORZYSTAJĄCE
Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE), ŚWIADOME
EKOLOGICZNIE”

„MIEJSCE FUNKCJONOWANIA JEDNEGO
Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH OBIEKTÓW MUZEALNYCH W POLSCE
(MUZEUM J.PIŁSUDSKIEGO). MIASTO W PEŁNI KORZYSTAJĄCE ZE
WSPÓŁPRACY Z MUZEUM, ROZWIJAJĄCE W OPARCIU
O WSPÓŁPRACĘ Z NIM WŁASNĄ OFERTĘ KULTURALNĄ
I TURYSTYCZNĄ”

„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 71
„MIASTO W PEŁNI WYPOSAŻONE W PODSTAWOWĄ
INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ, W TYM WODOCIĄGOWOKANALIZACYJNĄ”

„MIASTO ZAPEWNIAJĄCE WSZYSTKIM RÓWNY DOSTĘP DO
OBIEKTÓW SPOŁECZNYCH – OCHRONY ZDROWIA, PRZEDSZKOLI,
SZKÓŁ, INSTYTUCJI KULTURY”

„INSTYTUCJE, URZĘDY, PODMIOTY GOSPODARCZE PRZYJAZNE
MIESZKAŃCOM, URZĄD MIASTA OTWARTY NA DIALOG
Z MIESZKAŃCAMI I KORZYSTAJĄCY Z ICH WYSOKIEGO
POTENCJAŁU INTELEKTUALNEGO”
Realizacja
celów strategicznych i operacyjnych
w Strategii Rozwoju Miasta Sulejówek
przebiegać będzie poprzez:
 zrównoważone
wykorzystanie
potencjału
przyrodniczego
w
tworzeniu
ładu
przestrzennego i atrakcyjnego krajobrazu kulturowego (grupa celów ekologicznych),
 integrację wspólnoty i zaangażowanie mieszkańców w świadome i zrównoważone
kształtowanie tożsamości Sulejówka, sprzyjające rozwojowi gospodarczemu gminy
(grupa celów społeczno-gospodarczych),
 likwidację
zapóźnień
cywilizacyjnych
w
systemach
infrastruktury społecznej
i technicznej - stworzenie europejskich standardów w dostępie do mediów zarówno
dla mieszkańców jak i przedsiębiorców (grupa celów infrastrukturalnych),
 stworzenie
dogodnych
warunków
komunikacji
z
Warszawskim
Obszarem
Metropolitalnym opartych na zróżnicowanym wachlarzu środków transportu (grupa
celów transportowych).
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 72
NAJWAŻNIEJSZE MIERZALNE WYZWANIA STOJĄCE PRZED MIASTEM
W PERSPEKTYWIE DO 2025 ROKU:

W 2025 roku Miasto Sulejówek powinno być w 100% zwodociągowane i 90%
skanalizowane (na obszarach, w których jest to technicznie możliwe, 10%
mieszkańców będzie korzystać ze szczelnych osadników). Oczyszczalnia ścieków
powinna zabezpieczać odbiór ścieków z całego obszaru Miasta przy zachowaniu
najwyższych standardów oczyszczania ścieków, powinna również osiągnąć swoją
maksymalną zakładaną przepustowość. Istniejące i rozbudowane stacje uzdatniania
wody powinny zabezpieczać potrzeby całej miejskiej sieci wodociągowej.

Do 2025 roku wszystkie główne drogi miejskie powinny posiadać nawierzchnię
utwardzoną i być w co najmniej dobrym stanie technicznym. W pierwszej kolejności
utwardzone winny być drogi uzupełniającego układu drogowego (główne drogi
osiedlowe) na terenach o największej urbanizacji, po uprzedniej realizacji infrastruktury
technicznej. Ponadto do 2025 drogi wojewódzkie tj. al. Piłsudskiego oraz Okuniewska
powinny być gruntownie zmodernizowane na całym odcinku w zakresie: realizacji
chodników, ewentualnych ścieżek rowerowych, bądź alternatywnie ciągów pieszo –
rowerowych na całej długości ulicy, budowy azyli (wysp dla pieszych) oraz
wyposażenia w najnowocześniejsze urządzenia bezpieczeństwa ruchu, głównie pod
kątem bezpieczeństwa pieszych.

Do 2025 roku powinno być zaawansowane tworzenie nowego, czytelnego układu
podstawowego (komunikacyjnego) dostosowanego do potrzeb dalszej urbanizacji
Miasta.

W ramach realizacji długofalowego programu działań w zakresie rozwoju
komunikacji do 2025 roku wszelkie działania winny zostać skierowane na:

podniesienie standardu ul. Dworcowej i ul. Kombatantów, jako ulic stanowiących oś
komunikacyjną a jednocześnie wizytówkę Miasta poprzez ich modernizację oraz
przebudowę,

utworzenie
reprezentacyjnego
ciągu
komunikacyjnego
wokół
Muzeum
J. Piłsudskiego. Docelowo cała ulica Paderewskiego ma być reprezentacyjną ulicą
nawiązującą w swoim stylu do czasów życia Marszałka Piłsudskiego (m.in.
odpowiednie oświetlenie, ławki multimedialne), która będzie obsługiwać ruch
turystyczny z terenu muzeum w kierunku stacji PKP Sulejówek-Miłosna i dalej
w kierunku planowanego centrum administracyjno-usługowego na terenie obecnego
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
parku
„Glinianki”.
Rekomendowany
zakres
rzeczowy
Strona 73
planowanego
ciągu
reprezentacyjnym wokół Muzeum obejmuje:
 Rozbudowę ul Paderewskiego na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Grabskiego
980mb. Zakres obejmuje nie tylko przebudowę jezdni, ale również obustronne
chodniki z kostki granitowej, ścieżkę rowerową, oświetlenie stylizowane na lata 20
XX wieku, ławki multimedialne, interaktywne tablice informacyjne, strefy
wypoczynku (w postaci mini placów z ławkami, fontanną, mini gastronomią,
zieleń), wszystko na działkach miejskich. Na jednej z działek miejskich przy tej
ulicy jest ew. możliwość zorganizowania dodatkowego parkingu w odległości
ok 300 m od Muzeum.
 Przebudowę ul. Grabskiego na odc. od ul. Paderewskiego do ul. Dworcowej,
360 mb.
 Rozbudowę ul. Dworcowej na odc. od ul. Grabskiego do Żeromskiego, 350 mb.

przebudowę i modernizację układu drogowego w rejonie Ratajewa wraz z realizacją
alternatywnych w stosunku
do ul. Drobiarskiej i Czynu Społecznego rozwiązań
komunikacyjnych – dostosowanie układu komunikacyjnego dla potrzeb rozwoju
obecnej i planowanej działalności gospodarczej.

przebudowę nawierzchni gruntowych (destruktowych) na asfaltowe wraz z realizacją
chodników oraz ścieżek rowerowych (alternatywnie ciągów pieszo – rowerowych)
w sąsiedztwie dróg wojewódzkich (Piłsudskiego i Okuniewskiej),
W
szczególności
do
2025
roku
powinna
nastąpić
gruntowna
poprawa
skomunikowania Miasta z Warszawą, w tym co najmniej:
 Budowa bezkolizyjnych przejazdów kolejowych w ciągu DW638 (al. Piłsudskiego)
oraz
w ciągu drogi powiatowej (ul. Przejazd) wraz z utworzenie drogowej infrastruktury
towarzyszącej umożliwiającej sprawne włączenie nowych obiektów inżynieryjnych
w istniejący ruch kołowy o charakterze lokalnym.
 Rozwiązanie układu komunikacyjnego miasta wokół planowanego przebiegu
Wschodniej Obwodnicy Warszawy i trasy S2 wraz z węzłem „Zakręt”.
 Ponadto w przypadku kształtowania nowego układu komunikacyjnego należy do
2025 roku wytworzyć na terenie Miasta nowe powiązania funkcjonalne - oraz
utrzymać niezagospodarowane - pasów terenów pod planowane inwestycje
drogowe np. teren pod projektowaną trasę S2 i WOW na terenie przy granicy
z Wesołą.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”

Strona 74
Do 2025 roku miasto będzie w 80% wyposażone w odpowiednią infrastrukturę
służącą odwodnieniu w zakresie działek będących w jej władaniu.

Do 2025 wszyscy mieszkańcy Miasta powinni mieć zapewniony dostateczny dostęp do
wysokiej jakości podstawowych usług opieki zdrowotnej oraz dostęp do
najważniejszych usług specjalistycznych. W zakresie SPZOZ do 2025 powinni
zakontraktowani
specjaliści
w
najważniejszych
dziedzinach
opieki
zdrowotnej
(np. ginekolog, endokrynolog, kardiolog).

Do 2025 roku powinny być rozwiązane wszystkie najważniejsze problemy systemu
edukacji i wychowania. Do tego czasu wszystkie zainteresowane dzieci powinny mieć
swobodny dostęp do opieki świetlicowej, zajęć pozalekcyjnych, zajęć dodatkowych
kształtujących dodatkowe umiejętności dzieci, zajęć typu SKS, dodatkowych zajęć
kształtujących umiejętność obsługi komputera. Do 2025 roku miasto powinno wdrożyć
program wsparcia dzieci o specjalnych uzdolnieniach. Do 2025 roku powstanie miejski
żłobek.

Do 2025 roku każdy mieszkaniec Miasta powinien mieć możliwość korzystania
z ogólnodostępnych obiektów sportu i rekreacji w pobliżu swojego miejsca
zamieszkania. Dotyczy to w szczególności obiektów na potrzeby dzieci i młodzieży
szkolnej. Ponadto każdy mieszkaniec będzie dobrze poinformowany o ofercie
sportowo-rekreacyjnej Miasta (np. za pośrednictwem aplikacji mobilnych i portali
społecznościowych). Do 2025 roku oddany do użytku zostanie profesjonalny Miejski
Ośrodek Sportu (na bazie obiektu MOS) oferujący kompleksowy zakres zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta. Do 2025 roku
przy każdej szkole miejskiej powinny być zlokalizowane profesjonalne strefy sportu,
w tym boiska i bieżnie.

Do 2025 roku społeczność Miasta powinna być zintegrowana z znacznie większym
stopniu niż dotychczas. Do tego czasu nie powinno być wyraźnie dziś widocznego
podziału na „Nas – starych mieszkańców” i „Ich – nowych mieszkańców”.
Organizowane będą nie tylko cykliczne imprezy/eventy/wydarzenia o charakterze
ogólnomiejskim, lecz przede wszystkim małe spotkania sąsiedzkie. W tym celu miasto
powinno stworzyć odpowiednie warunki dla integracji w osiedlach tworząc wydzielone
i odpowiednio wyposażone przestrzenie publiczne. Do 2025 roku w poszczególnych
obszarach miasta (osiedlach) powinni pracować animatorzy integracji społecznej
(w miarę konieczności finansowani ze środków UM lub MDK i/lub środków
zewnętrznych).
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”

Strona 75
Do 2025 roku miejska oferta usług kulturalnych powinna zostać dostosowana do
potrzeb
wszystkich
mieszkańców.
Organizowane
będą
zajęcia/imprezy
dla
wszystkich grup wiekowych, w tym seniorów którzy w 2025 roku prawdopodobnie
stanowić będą najliczniejszą grupę mieszkańców Miasta. Ponadto do 2025 roku oferta
MDK powinna „wyjść” poza mury obecnego budynku i dotrzeć do mieszkańców –
np. poprzez organizację małych imprezkulturalnych/pokazów/wystaw/odczytów/spotkań
z ciekawymi ludźmi itp.

Do 2025 roku miejski system pomocy społecznej powinien zostać dostosowany do
oczekiwań wszystkich interesariuszy (pod warunkiem poprawy obecnych warunków
lokalowych tej instytucji). W szczególności oferta MOPS powinna być tak
skonstruowana, aby w sposób aktywny wspierać osoby z problemami, w tym
niepełnosprawnych, osoby starsze, osoby uzależnione, bezrobotni – efektem powinno
być ich faktyczne włączenie społeczne, nie zaś tylko wypłata/udzielenie określonych
świadczeń. Ponadto formuła funkcjonowania MOPS powinna być zmieniona w kierunku
organizacji inicjującej i organizującej niezbędną pomoc w określonych środowiskach,
nie zaś organizacji biernie oczekującej na zgłoszenia osób z problemami.

Do 2025 roku miasto powinno stworzyć odpowiednie lokalowe i organizacyjne warunki
dla efektywnego zagospodarowania potencjału osób starszych, którzy według
szacunkowych prognoz będą stanowili bardzo wysoki odsetek mieszkańców Miasta
(już dziś na tle podobnych gmin Sulejówek jest jedną z najstarszych wspólnot
samorządowych
w aglomeracji warszawskiej). Do 2025 roku powstanie dom dziennego pobytu dla osób
starszych.

Do
2025
roku
powinien
być
całkowicie
rozwiązany
problem
z
chaosem
i nieporządkiem w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w otoczeniu parku Glinianki.
Dotyczy to nie tylko kwestii sprzątania i sprawnego usuwania odpadów i śmieci, lecz
również likwidacji/znacznego ograniczenia nielegalnych reklam/banerów/bilboardów
szpecących krajobraz Miasta.

Do 2025 roku powstanie miejskie centrum administracyjno-usługowe (Miejska
Strefa Integracji Społecznej – MSIS) w rejonie obecnego parku Glinianki w kierunku
do stacji PKP Sulejówek-Miłosna oferujące możliwość aktywnego i wszechstronnego
spędzania wolnego czasu, wyposażone w reprezentacyjną przestrzeń publiczną.
Centrum powinno być wyposażone nie tylko w funkcje administracyjne (ew. bankowe,
ubezpieczeniowe), lecz przede wszystkim w funkcje handlowe (np. małe lokalne
sklepiki oferujące atrakcyjny asortyment, produkty regionalne, eko-żywność itp.),
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 76
rekreacyjne (np. siłownia plenerowa, punkty fitness itp.), kulturalne, gastronomiczne
z możliwością usytuowania tzw. ogródków letnich. Centrum powinno być również
miejscem koncentracji siedzib miejskich organizacji pozarządowych i miejscem spotkań
mieszkańców. Powinno być również miejscem organizacji cyklicznych jarmarków,
targów
i
innych
niewielkich
imprez/wydarzeń
atrakcyjnych
dla
mieszkańców
i nieuciążliwych dla otoczenia i środowiska. Obecna tkanka urbanistyczna miasta,
w sposób chaotyczny ciążąca do dwóch stacji PKP, nie stwarza jakichkolwiek
efektywnych warunków do integracji i, poprzez swoją niefunkcjonalność, sprzyja
trwałemu rozpadowi więzi społecznych wśród mieszkańców.
Skutkiem tego jest:

bardzo niska identyfikacja mieszkańców z miastem i jego problemami

znieczulica społeczna

trwały rozpad relacji sąsiedzkich

brak zainteresowania młodzieży spędzaniem czasu w mieście

brak oddolnych działań integracyjnych

tworzenie zamkniętych enklaw (nowi mieszkańcy)

brak oferty organizacji non-profit
Co powoduje w długim okresie:

spadek atrakcyjności osiedleńczej miasta

spadek bazy ekonomicznej miasta – niższe wpływy z PIT/CIT, brak środków na
rewitalizację centrum

zagrożenie patologiami społecznymi (już dziś wysoka przestępczość wokół
stacji PKP i w całym centrum przy parku Glinianki)

niemożność
pełnego
wykorzystania
unikalnego
potencjału
związanego
z J. Piłsudskim w celu integracji miasta i jego mieszkańców - w 2017 r.
powstanie
w mieście nowe Muzeum (koszt ok. 200 mln zł, 250 tyś osób/rok) – wg badań
ponad 70% mieszkańców nie wie, w której części miasta mieszkał Marszałek,
wg badań Muzeum J. Piłsudskiego 59% Polaków uważa Marszałka za
najważniejszą osobę w historii Polski.

pogłębienie ogromnego zadłużenia miasta

przedsiębiorcy nie są zainteresowani rozwojem miasta.
Stworzenie MSIS jako centralnego funkcjonalnego obszaru miasta będzie pierwszym
etapem przywrócenia tożsamości Sulejówka jako jednolitej przestrzeni społecznej
i przyczyni się do budowy zupełnie nowej jakości przestrzeni publicznej sprzyjającej
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 77
integracji anonimowych mieszkańców (typowego 20 tys miasta w otoczeniu dużej
aglomeracji) i zwiększeniu ich udziału (partycypacji) w kształtowaniu potencjału
społecznego i gospodarczego Sulejówka.
Utworzenie MSIS przywróci miasto mieszkańcom poprzez:

stworzenie miejsca spotkań, integracji i rekreacji,

wyzwolenie aktywności grup społecznych zagrożonych wykluczeniem –
organizacja stałego programu warsztatów tematycznych dla wszystkich grup
wiekowych, w tym niepełnosprawnych

stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu dla całych rodzin 7 dni
w tygodniu

stworzenie stałej platformy współpracy na linii samorząd-przedsiębiorcyorganizacje non-profit przy wykorzystaniu infrastruktury MSIS

skoncentrowanie i uporządkowanie strefy handlowo-usługowej wokół MSIS

integrację działań w ramach MSIS z planowanym Muzeum Marszałka
Piłsudskiego

utworzenie aktywnej ścieżki edukacji ekologicznej w ramach części parkowej
MSIS

utworzenie inkubatora innowacji i rozwoju w pawilonie na terenie parku

utworzenie przestrzeni (agory) w formie centralnego placu miejskiego
połączonego z kameralnym amfiteatrem, gdzie organizowane będą spotkania,
małe imprezy miejskie, zebrania mieszkańców, małe festyny, pokazy, gry
i zabawy dla dzieci i młodzieży, jarmarki tematyczne, teatry uliczne itp.
Planowane działania pilotażowe w zakresie partycypacji społecznej:

zaprojektowanie miejsca spotkań, integracji i rekreacji oraz budowa atrakcyjnej
oferty spędzania czasu dla całych rodzin 7 dni w tygodniu

identyfikacja stałej platformy współpracy na linii samorząd-przedsiębiorcyorganizacje non-profit przy wykorzystaniu infrastruktury MSIS (wdrożenie
modelu public governance)

określenie komplementarnej względem planowanego Muzeum Piłsudskiego
oferty kulturalno-rekreacyjnej w centrum miasta

budowa programu koncentracji i uporządkowania strefy handlowo-usługowej
wokół MSIS

zaprojektowanie aktywnej ścieżki edukacji ekologicznej w ramach części
parkowej MSIS oraz inkubatora innowacji i rozwoju w pawilonie na terenie
parku
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”

Strona 78
zaprojektowanie optymalnej przestrzeni (agory) w formie centralnego placu
miejskiego połączonego z kameralnym amfiteatrem, gdzie organizowane będą
małe imprezy miejskie, zebrania mieszkańców, małe festyny, pokazy, gry
i zabawy dla dzieci i młodzieży, jarmarki, teatry uliczne itp.

określenie optymalnej formy wyzwolenia aktywności grup społecznych
zagrożonych wykluczeniem – organizacja stałego programu warsztatów
tematycznych dla wszystkich, w tym niepełnosprawnych
Dzięki powyższym działaniom nastąpi integracja wysiłków służących:

stworzeniu przyjaznej mieszkańcom i przedsiębiorcom przestrzeni miejskiej

stworzeniu miejskich terenów zielonych

wykorzystaniu unikalnego dziedzictwa kulturowego związanego z osobą
J. Piłsudskiego

Do 2025 roku miasto powinno doprowadzić do racjonalnego wykorzystania potencjału
kulturowego i turystycznego Muzeum J. Piłsudskiego. W szczególności dotyczy to:
uporządkowania
infrastruktury
okołoturystycznej,
odpowiedniego
oznakowania
i budowy niewielkiej bazy wypoczynkowej na obszarze sąsiadującym z tym obiektem,
stworzenia komplementarnej oferty kulturalnego w ramach działań Urzędu Miasta
i jednostek miejskich, wypracowania wspólnej strategii realizacji działań promocji
miasta i jego walorów historycznych.

Do 2025 roku powinien zostać utworzony systemu wypożyczania rowerów (połączenie
z warszawskim systemem Veturilo).

Do 2025 roku co najmniej 70% gospodarstw domowych i 90% obiektów
publicznych w mieście będzie wykorzystywać urządzenia służące pozyskaniu
OZE, zaś wszystkie obiekty publiczne będą energooszczędne według najnowszych
możliwych standardów.

Do 2025 roku Miasto Sulejówek powinna zostać integralną częścią Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego (WOF).
Integracja powinna dotyczyć
wzmocnienia
najważniejszych powiązań funkcjonalnych, w tym:
 transportowych (dogodny dojazd systemem dróg i dróg rowerowych do Warszawy
i gmin sąsiednich, integracja systemu komunikacji publicznej, ponadto do 2025 roku
na terenie Miasta powinny powstać wszystkie odcinki dróg rowerowych planowane
w tzw. Master Planie ZIT z 2015 roku),
 gospodarczych (pełna integracja oferty gospodarczej i inwestycyjnej Miasta
z systemem
promocji
gospodarczej WOF,
wypracowanie
stałego
modelu
współpracy z potencjalnymi partnerami gospodarczymi Miasta przy wykorzystaniu
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 79
planowanego Centrum Informacji Gospodarczej (CIG) WOF, uruchomienie stałego
stanowiska promocji oferty gospodarczej i turystycznej Miasta przy wykorzystaniu
CIG WOF),
 społecznych
(poprzez
aktywny
udział
Miasta
we
wspólnych
projektach
skierowanych do mieszkańców WOF, w tym głównie dzieci i młodzieży oraz
seniorów),
 administracyjnych (poprzez integrację systemu informacji Miasta z aplikacjami
wspólnymi dla gmin WOF, np. WOF EXPO, WOF PROMO-INFO, e-archiwum itp.),
 przestrzenno-środowiskowych
(uruchomienie
stałej
współpracy
gmin
WOF
w zakresie planowania przestrzennego i ochrony cennych przyrodniczo terenów,
stała
współpraca
przy
planowaniu
dużych
międzymiejskich
projektów
infrastrukturalnych).

Do 2025 roku mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu Miasta powinni mieć swobodny
dostęp do wszelkich informacji publicznych/rejestrów wytworzonych w Urzędzie Miasta
i jednostkach miejskich, powszechna będzie również możliwość załatwiania spraw
urzędowych drogą elektroniczną.

Do 2025 roku zdecydowana większość przedsiębiorstw powinna płacić podatki CIT do
budżetu Miasta. W tym celu konieczne będą jednak nie tylko działania UM (w formie
zachęt), lecz również zmiana odpowiednich przepisów na poziomie ogólnokrajowym.

Do 2025 roku co najmniej 30% przedsiębiorstw zarejestrowanych w mieście pozyska
środki na rozwój innowacji i nowych technologii, zaś co najmniej 50% pozyska
środki na działania skutkujące zmniejszeniem emisji CO2, w tym urządzenia OZE.

Do 2025 cały teren Miasta zostanie objęty siecią światłowodową.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 80
W toku prac nad "Strategią" wytypowano 5 Strategicznych Kierunków Działań
(SKD) do realizacji w perspektywie do 2025 r.:
 STRATEGICZNY KIERUNEK DZIAŁANIA NR 1:
INICJOWANIE I WSPARCIE
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA.
 STRATEGICZNY KIERUNEK DZIAŁANIA NR 2: WZMOCNIENIE INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
I
PRZESTRZENNO-GOSPODARCZEJ
W
RAMACH
WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WOF), W TYM GŁÓWNIE
POPRAWA SKOMUNIKOWANIA MIASTA Z WARSZAWĄ.
 STRATEGICZNY KIERUNEK DZIAŁANIA NR 3: DALSZA LIKWIDACJA WCIĄŻ
ISTNIEJĄCEJ LUKI INFRASTRUKTURALNEJ, W TYM GŁÓWNIE W ZAKRESIE
WYPOSAŻENIA W SIEĆ KANALIZACYJNĄ I SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW.
 STRATEGICZNY KIERUNEK DZIAŁANIA NR 4: SKUTECZNE WYKORZYSTANIE
POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO
MIASTA, W TYM WZMOCNIENIE PROCESÓW
INNOWACYJNYCH I WSPÓŁPRACY NA LINII SAMORZĄD-PRZEDSIĘBIORCY.
 STRATEGICZNY KIERUNEK DZIAŁANIA NR 5: SKUTECZNE WYKORZYSTANIE
UNIKALNEGO
W
SKALI
KRAJU
POTENCJAŁU
KULTUROWEGO
I TURYSTYCZNEGO MIASTA W OTOCZENIU MUZEUM J. PIŁSUDSKIEGO
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 81
Uszczegółowienie:
STRATEGICZNY
KIERUNEK
1:
DZIAŁANIA
INICJOWANIE I WSPARCIE
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA
W ostatnich 15 latach na terenie Miasta osiedliło się wielu nowych mieszkańców,
najczęściej nie związanych wcześniej z gminą i jej mieszkańcami. Warsztaty strategiczne
przeprowadzone w kwietniu 2015 r., jak również wyniki badań ankietowych, wskazały, że
jednym z głównych problemów społecznych Miasta jest brak integracji mieszkańców.
Skutkiem tego jest anonimowość społeczna, brak inicjatyw lokalnych, niemożność
wspólnego rozwiązania prostych problemów w poszczególnych osiedlach. W wielu
miejscach tworzą się nawet swoiste "zamknięte enklawy" tworzone przez nowych
mieszkańców pragnących zachować pełną anonimowość wśród lokalnej społeczności.
W celu rozwiązania powyższego problemu postuluje się następujące działania ze strony
Urzędu Miasta:

organizacja spotkań i warsztatów z udziałem specjalistów animatorów, których celem
będzie
zmiana
świadomości
społecznej
mieszkańców,
próba
ich
aktywizacji
i uświadomienia ich roli w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności,

wsparcie inicjatyw oddolnych mieszkańców - w tym udostępnianie miejsc do wspólnej
integracji;

wsparcie integracji mieszkańców przy wykorzystaniu potencjału przyrodniczego miasta
(park Glinianki, tereny leśne) – np. organizacja warsztatów ekologicznych, wycieczek
przyrodniczych itp.

działania mające na celu zmniejszenie w świadomości mieszkańców Sulejówka
podziału miasta na "Sulejówek" i " Miłosną";

promocja dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej – np. udane działanie
w jednej miejscowości powinno być promowane w innych;

tworzenie niewielkich centrów społeczno-kulturalnych - miejsc spotkań mieszkańców
i organizacji imprez plenerowych;

tworzenie świetlic osiedlowych - jako miejsc do integracji i aktywności społecznej;

wsparcie techniczne i finansowe małych - osiedlowych i sąsiedzkich - imprez
sportowych
i kulturalnych;

tworzenie
warunków
do
integracji
wszystkich
w oparciu o rewitalizowane, modernizowane
grup
wiekowych
mieszkańców
i nowotworzone centra usługowe
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 82
z obiektami sportowymi, placówkami kultury, klubami osiedlowymi oraz innymi
obiektami użyteczności publicznej i urządzonymi terenami zieleni;

podniesienie standardu obiektów usług oświaty poprzez modernizację istniejących
i budowę nowych szkół, przedszkoli, a w miarę możliwości także żłobków;

podnoszenie standardów wyposażenia istniejących przestrzeni publicznych w celu
tworzenia lepszych warunk6w do integracji i zaspokajania potrzeb wypoczynku
codziennego mieszkańców;
dostosowanie
przestrzeni
publicznych
dla
osób
niepełnosprawnych;

tworzenie
nowych
wyznaczenie
stref
gospodarczej
i
przedsiębiorczości
miejsc pracy stymulowanie
funkcjonalnych
usług,
z
preferencjami
w tym oferty usług
o
dla
działalności
lokalizacji
znaczeniu
poprzez
ponadlokalnym
dla
mieszkańców Warszawy i OMW;

wykorzystanie funduszy UE na integrację mieszkańców;

dalszy rozwój Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej - w tym głównie
realizacja
małych projektów inwestycyjnych i społecznych.
STRATEGICZNY
KIERUNEK
DZIAŁANIA
SPOŁECZNEJ
I
W
WARSZAWSKIEGO
RAMACH
2:
WZMOCNIENIE
PRZESTRZENNO-GOSPODARCZEJ
OBSZARU
MIASTA
INTEGRACJI
SULEJÓWEK
FUNKCJONALNEGO
(WOF),
W TYM GŁÓWNIE POPRAWA SKOMUNIKOWANIA MIASTA Z WARSZAWĄ
Krajowa Polityka Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020 stawia zupełnie nowe
wyzwania w zakresie kształtowania polityki rozwoju poszczególnych regionów. Jedną
z kluczowych zmian jest podejście funkcjonalne do obszarów metropolitalnych.
Warszawski Obszar Funkcjonalny (WOF) jest największym w Polsce skupiskiem gmin
wokół wielkiego miasta wojewódzkiego. Miasto Sulejówek będąc częścią WOF musi
uwzględnić w swojej strategii szanse i wyzwania wynikające z bliskości Warszawy i jej
otoczenia funkcjonalnego. W tym zakresie niezbędne jest prowadzenie działań
służących dalszej integracji obszaru Miasta w wymiarach:

komunikacyjnym - rozwój różnorodnych form transportu w kierunku Warszawy (w tym
głównie w układzie funkcjonalnym planowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy i trasy
S2),
budowa
2
bezkolizyjnych
przejazdów
kolejowych,
budowa
systemu
komunikacyjnych dróg rowerowych doprowadzających ruch do najważniejszych węzłów
przesiadkowych oraz ważnych obiektów użyteczności publicznej (Urząd Miasta, park
Glinianki, Muzeum Piłsudskiego), budowa parkingów typu Park and Ride, wyznaczanie
nowych linii autobusowych, współpraca z Zarządem Transportu Miejskiego w zakresie
wspólnego biletu;
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”

społecznym
wykorzystanie
-
ogromnego
potencjału
Strona 83
społecznego
aglomeracji
warszawskiej, w tym: współpraca z instytucjami miejskimi oraz z warszawskimi
organizacjami
społecznymi
w obszarze
kultury,
sportu,
rekreacji,
korzystanie
z doświadczeń Warszawy i innych gmin, budowa wspólnej (komplementarnej) oferty
sportowej i kulturalnej, wykorzystanie platform cyfrowych do wspólnego zarządzania
usługami społecznymi (np. e-zdrowie, e-kultura, e-rekreacja).

gospodarczym - budowa zintegrowanego systemu informacji gospodarczej (w ramach
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT), budowa systemu kojarzenia
podmiotów gospodarczych w ramach całego WOF, skuteczne wykorzystanie przez
przedsiębiorstwa potencjału badawczo-rozwojowego i innowacyjnego Warszawy,
wykorzystanie międzynarodowego potencjału aglomeracji w określeniu miejskiej oferty
terenów inwestycyjnych na terenie Ratajewa.

turystycznym – umiejętne wykorzystanie potencjału kulturalnego i środowiskowego
Miasta dla rozwoju turystyki weekendowej dla mieszkańców całej aglomeracji,
zintegrowana promocja turystyczna Miasta w ramach WOF (skuteczne dojście z ofertą
turystyczną), promowanie Miasta w ramach systemu informacji turystycznej Warszawy.
STRATEGICZNY
KIERUNEK DZIAŁANIA
NISKOEMISYJNĄ
ORAZ
DALSZA
3: PRZEJŚCIE
LIKWIDACJA
WCIĄŻ
NA GOSPODARKĘ
ISTNIEJĄCEJ
LUKI
INFRASTRUKTURALNEJ, W TYM GŁÓWNIE W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA W SIEĆ
KANALIZACYJNĄ
Nowy okres programowania UE 2014-2020 stwarza ogromne możliwości dla wsparcia
działań zmierzających do redukcji emisji CO2. W perspektywie do 2025 r. miasto powinno
wyposażyć wszystkie obiekty publiczne w urządzenia wykorzystujące Odnawialne Źródła
Energii oraz zakończyć proces ich termomodernizacji (w tym wymiany starych źródeł
ciepła). Ponadto działania Miasta powinny skupić się również na inwestycjach
prośrodowiskowych w ramach budynków prywatnych (mieszkalnych i produkcyjnousługowych). W celu skutecznego wykorzystania środków finansowych na ten cel należy:

prowadzić wszechstronną politykę informacyjną o możliwościach i uwarunkowaniach
pozyskania dotacji na ocieplenie budynków prywatnych i instalację urządzeń do
wykorzystania OZE;

uruchomić w Urzędzie Miasta stały punkt informacji o OZE i programach wsparcia;

zorganizować w miarę potrzeb i możliwości jeden lub kilka wspólnych projektów
polegających na instalacji urządzeń OZE w budynkach indywidualnych (miasto jako
lider i organizator).
Najważniejsze kierunki wsparcia w wykorzystaniu OZE w Sulejówku do 2025 r.:
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”

termomodernizacja budynków
publicznych
wraz z
Strona 84
wymianą przestarzałych
systemów grzewczych)

wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne (np. typu LED)

rozwój technologii fotowoltaicznych i produkcja energii elektrycznej na własny użytek
(dotyczy istniejących i nowych obiektów oraz organizacji farm fotowoltaicznych w
miejscach nieuciążliwych dla otoczenia środowiska i mieszkańców)
Pomimo aktywnej polityki inwestycyjnej Miasta poziom skanalizowania Miasta wciąż
odbiega od oczekiwań lokalnej społeczności. Problem ten stanowi uciążliwość nie tylko dla
mieszkańców, lecz również dla obecnych i potencjalnych podmiotów gospodarczych.
Miasto powinno korzystać z wszelkich dostępnych środkowych pomocowych, w tym:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, środków
w ramach instrumentów WFOŚiGW oraz w miarę możliwości (po spełnieniu kryterium
koncentracji sieci) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W celu przyspieszenie rozbudowy systemu wod.-kan. miasto powinno również rozważyć
model inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach tzw. projektów
hybrydowych, które mogą uzyskać dofinansowanie UE.
Grupa
perspektywicznych
i
średniookresowych
operacyjnych
celów
infrastrukturalnych i celów przestrzennych obejmuje:

zapewnienie europejskich standardów w zaopatrzeniu mieszkańców
i odprowadzania
w wodę
ścieków, poprzez ostateczną likwidację opóźnień w stosunku do
rozwoju zabudowy, w budowie wodociągów i kanalizacji;

dalsza budowa kanalizacji deszczowej;

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez współpracę z zarządcami
sieci
w
zakresie
projektowania,
modernizacji
i
budowy
sieci
zaopatrzenia
w energię elektryczną i gaz;

docelowe oświetlenie wszystkich miejskich dróg publicznych i pozostałych przestrzeni
publicznych;

wspieranie przedsięwzięć zapewniających wszystkim mieszkańcom i przedsiębiorcom
dostęp do sieci teleinformatycznej (Internetu szerokopasmowego);

dalsze doskonalenie gospodarki odpadami poprzez modernizację PSZOK oraz
usprawnienie odbioru odpadów komunalnych,

kształtowanie systemu przestrzeni ogólnodostępnych odpowiadających skali gminy
utrwalających
więzi
i
poczucie
bezpieczeństwa
wspomagających orientację przestrzenną, takich jak:
społeczności
lokalnej
oraz
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”

Strona 85
parki oraz tereny zielenie urządzonej, kreowane głównie w oparciu o obszar parku
Glinianki jego sąsiedztwa,

lokalne centra usługowe i pomocnicze centra usługowe,

podstawowe obiekty opieki zdrowotnej i opieki społecznej (przychodnia zdrowia, dom
pomocy społecznej),

podstawowe placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja),

obiekty sportowe,

obiekty
bezpieczeństwa publicznego (posterunek policji, straż pożarna, monitoring
ulic),

podstawowe urządzenia wypoczynkowe na i w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych
(place zabaw dla dzieci, place treningowe dla dorosłych, skwery i ścieżki spacerowe),

ogólnodostępne zespoły parkingowe i zatoki uliczne dla samochodów osobowych,
system dróg pieszych i rowerowych, strefy osiedlowe, spowalnianie ruchu;

budowę obiektów użyteczności publicznej w formie identyfikatorów przestrzeni,
a w uzasadnionych terenowo przypadkach, jako dominant krajobrazowych;

rozwój jakościowy i
przestrzenny obiektów instytucji kultury, lokalnych redakcji,
(zespołów sportowych, klubów, parafii i innych inicjatyw mieszkańców);

modernizację istniejącej bazy szkolno-przedszkolnej oraz budowa nowych obiektów
oświaty i infrastruktury towarzyszącej;

tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty w zakresie:

mieszkań komunalnych i lokali socjalnych o minimalnym standardzie oraz puli
mieszkań rotacyjnych;

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach różnej wielkości;

zapewnienie bezpieczeństwa na terenach mieszkaniowych poprzez sukcesywną
realizację oświetlenia i monitoringu;

poprawa standardu zamieszkania na terenie miasta (nie tylko miejskiego zasobu
komunalnego, lecz również zasobów prywatnych - dzięki możliwości pozyskania
środków
w ramach funduszu "prośrodowiskowych" oraz środków w ramach programu
rewitalizacji;

wzbogacenie istniejących osiedli mieszkaniowych w zieleń publiczną, urządzone
skwery i parki, place zabaw dla dzieci.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
STRATEGICZNY
KIERUNEK DZIAŁANIA 4:
POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO
Strona 86
SKUTECZNE WYKORZYSTANIE
MIASTA, W TYM WZMOCNIENIE PROCESÓW
INNOWACYJNYCH I WSPÓŁPRACY NA LINII SAMORZĄD-PRZEDSIĘBIORCY.
Nowa polityka UE do roku 2020 uruchamia szereg rozmaitych możliwości wsparcia
badawczo-rozwojowego i innowacyjnego przedsiębiorstw z terenu Miasta. W celu
skutecznego wykorzystania środków finansowych UE miasto powinno:

stworzyć stałą platformę współpracy z przedsiębiorcami - organizacja cyklicznych
spotkań z przedsiębiorcami, ocena i analiza ich potrzeb rozwojowych, budowa wspólnej
strategii
w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych;

prowadzić wszechstronną politykę informacyjną dotyczącą możliwości pozyskania
środków na badania, rozwój i innowacje - w tym organizacja okresowych spotkań
informacyjnych/seminariów/szkoleń;

aktywnie włączyć się w budowę aglomeracyjnego systemu informacji gospodarczej
i inwestycyjnej w ramach ZIT WOF;

propagować ideę wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) wśród miejskich
przedsiębiorców - możliwość pozyskania znacznych środków finansowych z RPOWM
2014-2020 oraz WFOŚIGW;

uruchomić i stymulować współpracę na linii przedsiębiorcy - środowiska naukowe
(przy wykorzystaniu potencjału badawczo-rozwojowego uczelni warszawskich);

wsparcie dla tworzenia Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) na terenie Miasta;

utrzymać równowagę i zdolności rynku pracy do tworzenia nowych miejsc pracy,
w tym:

wspierać rozwój przedsiębiorczości
przyrodniczego, istniejącej bazy
oraz wykorzystać predyspozycję środowiska
materialnej
i wykwalifikowanej
kadry do rozwoju
nieuciążliwych usług lokalnych i ponadlokalnych, w tym w szczególności sektora
MSP (mikroprzedsiębiorstw, oraz małych i średnich przedsiębiorstw);

stosować preferencje
terenochłonności
dla firm o
technologiach
ekologicznych
i niskiej
oraz z branż: inteligentnych specjalizacji (bezpieczna żywność,
inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu itp.);

wspierać gospodarstwa
rolne
wykazujące predyspozycje
w gospodarstwa agroturystyczne lub ekologiczne.
do
przekształcenia
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
STRATEGICZNY
KIERUNEK DZIAŁANIA
Strona 87
5: SKUTECZNE
WYKORZYSTANIE
UNIKALNEGO W SKALI KRAJU POTENCJAŁU KULTUROWEGO I TURYSTYCZNEGO
MIASTA W OTOCZENIU MUZEUM J. PIŁSUDSKIEGO
Potencjał turystyczno-rekreacyjny Miasta związany z walorami środowiskowymi oraz
potencjał kulturalny związany z lokalizacją Muzeum J. Piłsudskiego nie jest w pełni
wykorzystany. Obecna oferta kulturalna i turystyczna w mieście jest rozproszona, działania
są nieskoordynowane i prowadzone na ogół z inicjatywy prywatnej bez udziału i koordynacji
samorządu miejskiego. W celu skuteczniejszego wykorzystania potencjału turystycznego
Miasta w perspektywie najbliższych 10 lat należy:

nawiązać ścisłą współpracę z Muzeum J. Piłsudskiego w celu wypracowania
optymalnej strategii rozwoju usług kulturalnych w Sulejówku;

nawiązać ścisłą współpracę z sąsiednimi gminami w celu wypracowania optymalnej
strategii zrównoważonego wykorzystania walorów turystycznych otoczenia miasta;

określić maksymalne możliwe obciążenie terenu miasta ruchem turystycznym,
uwzględniając potencjał środowiska i oczekiwania mieszkańców Miasta;

stworzyć odpowiednie infrastrukturalne warunki dla rozwoju turystyki jednodniowej
i weekendowej - w tym budowa systemu ścieżek rowerowych, atrakcyjne oznakowanie
szlaków
turystycznych,
wsparcie
dla
budowy
zaplecza
hotelarskiego
i gastronomicznego;

stworzyć jednolity system informacji turystycznej Miasta łatwo dostępny dla
mieszkańców aglomeracji, turystów krajowych i zagranicznych;

stworzyć rozpoznawalną w ramach aglomeracji markę turystyczną Miasta Sulejówek
w oparciu o walory środowiska oraz dziedzictwo związane z osobą Marszałka
J. Piłsudskiego;

promować ofertę turystyczną Miasta w ramach WOF, w tym na platformach cyfrowych
i przy wykorzystaniu portali społecznościowych (np. Facebook, Twitter);

nawiązać współpracę z warszawskimi organizacjami turystycznymi w celu
włączenia oferty miejskiej do systemu miejskiego (organizacja wycieczek turystycznych
i historycznych po mieście, organizacja „gier miejskich” itp.).
Powyższe Strategiczne Kierunki Działania powinny stanowić najważniejsze wyzwania dla
Miasta w perspektywie najbliższych 10 lat, do 2025 r. Działania z nich wynikające znalazły
odzwierciedlenie w celach strategicznych i operacyjnych Strategii, które zostały
zaprezentowane w kolejnym rozdziale.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 88
7. Cele strategiczne i operacyjne (obszary priorytetowe strategii)
Na potrzeby realizacji „Strategii” opracowano 4 cele strategiczne i odpowiadające im
cele operacyjne. Celom Operacyjnym przypisano szczegółowe programy i działania,
w ramach których identyfikowane będą zadania realizacyjne. Dla zachowania przejrzystości
układu celów „Strategii” oddzielono układ logiczny celów strategicznych i operacyjnych od
konkretnych zadań realizacyjnych.
Poniżej
przedstawiono ramowy schemat celów
strategicznych w odniesieniu do wypracowanej wizji rozwoju Miasta Sulejówek:
Wykres 13: Wizja i cele strategiczne
MIASTO SULEJÓWEK:
 ATRAKCYJNYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA, WYPOCZYNKU, REKREACJI I PRACY.
 MIASTEM W PEŁNI KORZYSTAJĄCYM Z DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
ZWIĄZANEGO Z MARSZAŁKIEM J. PIŁSUDSKIM.
 MIASTEM DOBRZE SKOMUNIKOWANYM I ZINTEGROWANYM
Z OTOCZENIEM METROPOLITALNYM.
 MIASTEM SKUTECZNIE ZASPOKAJAJĄCYM POTRZEBY MIESZKAŃCÓW DZIĘKI WYSOKIEJ
SPRAWNOŚCI ORGANIZACYJNEJ JEDNOSTEK JĄ TWORZĄCYCH.
CEL 2:
CEL 1:
Silne, zintegrowane
i aktywne społeczeństwo
obywatelskie miasta
Źródło: Opracowanie własne
Rozwój korzystnych
infrastrukturalnych,
instytucjonalnych
i gospodarczych
powiązań z otoczeniem
metropolitalnym
CEL 3:
Odpowiadające potrzebom
mieszkańców i środowiska
bytowo-komunalne
warunki życia w mieście
CEL 4:
Dobre rządzenie,
wzrost konkurencyjności,
innowacyjności,
dywersyfikacja i rozwój
bazy ekonomicznej
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 89
CELE STRATEGICZNE
CEL 2: Rozwój korzystnych
CEL 3: Odpowiadające potrzebom
CEL 4: Dobre rządzenie, wzrost
infrastrukturalnych, instytucjonalnych i
mieszkańców i środowiska bytowokonkurencyjności, innowacyjności,
gospodarczych powiązań z otoczeniem
komunalne warunki życia w mieście
dywersyfikacja i rozwój bazy ekonomicznej
metropolitalnym
CELE OPERACYJNE I ODPOWIADAJĄCE IM KIERUNKI DZIAŁAŃ
Cel: 1.1 Aktywna postawa społeczna Cel
2.1
Radykalne
usprawnienie Cel
3.1:
Infrastruktura
techniczna Cel 4.1: Miasto atrakcyjne dla inwestorów
mieszkańców Miasta
komunikacji indywidualnej i publicznej w dopasowana do potrzeb mieszkańców i zewnętrznych
przedsiębiorców
– aktywizacja społeczności lokalnych wokół ramach miasta oraz w kierunku Warszawy
– uzbrajanie terenów przeznaczonych pod
działań skierowanych na osiągnięcie – podniesienie standardu ul. Dworcowej i ul. – dalsza rozbudowa i modernizacja sieci
inwestycje produkcyjne i usługowe na terenie
CEL 1: Silne, zintegrowane i aktywne
społeczeństwo obywatelskie Miasta
wspólnych celów – budowa więzi
Kombatantów, jako ulic stanowiących oś
społeczności lokalnej,
komunikacyjną a jednocześnie wizytówkę
– inspirowanie i wspieranie inicjatyw
Miasta poprzez ich modernizację oraz
obywatelskich, grup mieszkańców i różnych
przebudowę,
docelowych grup społecznych,
– utworzenie
reprezentacyjnego
ciągu
– wsparcie działalności nowo utworzonych
komunikacyjnego
wokół
Muzeum
J.
oraz już istniejących centrów w zakresie
Piłsudskiego. wytworzenie na terenie Miasta
pomocy
doradczo-szkoleniowej
dla
nowych powiązań funkcjonalnych oraz
organizacji pozarządowych,
utrzymanie niezagospodarowanych pasów
terenów pod planowane inwestycje drogowe,
– tworzenie i wspieranie porozumień (sieci)
partnerów społecznych i organizacji – współdziałanie w tworzeniu sieci komunikacji
pozarządowych,
obwodowej Miasta w układzie obszaru
metropolitalnego Warszawy,
– tworzenie i wdrażanie programów
ukierunkowanych na rozwój dialogu – budowa
systemu
dróg
rowerowych
społecznego,
(turystycznych
i
komunikacyjnych)
zintegrowanych w układzie aglomeracyjnym –
– aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży
doprowadzających ruch w kierunku obu stacji
szkolnej wokół zajęć pozalekcyjnych,
PKP oraz do granicy z Warszawą, gminą
zabaw i imprez,
Halinów oraz gminą Wiązowna (poprzez ul.
– utworzenie Centrum Integracji Społecznej,
Asfaltową).
– tworzenie Klubów Integracji Społecznej
– utworzenie Spółdzielni Społecznej.
kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta,
– odwodnienie południowej i północnej części
–
–
–
–
–
–
–
–
–
miasta,
w tym
budowa
zbiorników
retencyjnych na terenie parku Glinianki,
skuteczne
odprowadzenie
wody
z
planowanych tunelów w ciągu trasy kolejowej
E20,
rozbudowa
i
modernizacja
sieci
wodociągowej,
rozbudowa
i
modernizacja
sieci
elektroenergetycznej, gazowej i telefonicznej
na obszarze Miasta,
remonty i modernizacje dróg miejskich,
budowa nowych dróg miejskich,
wyznaczenie miejsc parkingowych dla
samochodów osobowych i ciężarowych na
obszarze Miasta,
gruntowna modernizacja ciągów pieszych,
ścieżek rowerowych, parkingów,
budowa nowych ścieżek rowerowych,
budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu na
najważniejszych drogach miejskich,
wymiana
oświetlenia
ulicznego
na
energooszczędne (np. typu LED).
Ratajewa, w tym projekty infrastrukturalne
dotyczące kompleksowego zagospodarowania
terenów inwestycyjnych typu „greenfield” i
„brownfield”,
– poprawa dostępności komunikacyjnej terenów
inwestycyjnych w południowej części miasta,
– włączenie banków w system wsparcia młodych
osób rozpoczynających życie zawodowe,
– zabezpieczenie atrakcyjnych terenów pod
inwestycje
w
planie
zagospodarowania
przestrzennego,
– wprowadzenie systemu ulg podatkowych dla
inwestorów,
– stworzenie warunków do powołania i
działalności
organizacji
zrzeszającej
przedsiębiorców z terenu Miasta w celu
wspólnych działań lobbyingowych, szkoleń,
wymiany doświadczeń
kojarzenia ofert
gospodarczych, reprezentowania środowiska na
zewnątrz,
– promocja potencjału gospodarczego Miasta,
– dostosowanie profilu kształcenia dla potrzeb
potencjalnych inwestorów,
– zmniejszenie czasochłonności procedur,
– zwiększenie możliwości inwestycyjnych Miasta
poprzez racjonalizację wydatków bieżących
(m.in. racjonalizacja wydatków oświatowych).
– stworzenie „Wirtualnego biura” jako instytucji
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 90
przyciągającej innowacyjne przedsiębiorstwa
sektora
MSP
oraz
zachęcającej
do
przedsiębiorczości
mieszkańców
Miasta
Sulejówek.
gospodarkę Cel
4.2:
Wzrost
konkurencyjności
Cel 1.2: Wykorzystanie i wzmocnienie Cel 2.2. Integracja społeczna, gospodarcza i Cel
3.2:
Przejście
na
potencjału organizacji pozarządowych
przestrzenna obszaru Miasta w układzie niskoemisyjną
gospodarczej Miasta
– inicjowanie i wspieranie przez miasto aglomeracyjnym i w ramach Warszawskiego – efektywne wykorzystanie Odnawialnych – skuteczna promocja gospodarcza miasta przy
wszelkich
inicjatyw
społecznych Obszaru Funkcjonalnego (WOF)
Źródeł
Energii
(OZE)
w
obiektach
wykorzystaniu instrumentu ZIT WOF,
zmierzających do poprawy warunków życia – integracja oferty gospodarczej i inwestycyjnej
publicznych i prywatnych, w tym produkcja – wykorzystanie
synergicznych
efektów
mieszkańców Miasta,
dobrych
praktyk
oraz
przygotowanie i realizacja kampanii
informacyjnych w zakresie współpracy
Urzędu Miasta i jednostek podległych z
partnerami społecznymi i organizacjami
pozarządowymi,
– upowszechnianie współpracy w zakresie
uzgadniania polityki publicznej pomiędzy
Urzędem Miasta i partnerami społecznymi i
organizacjami pozarządowymi,
– wypracowanie
i
upowszechnianie
standardów działania trzeciego sektora,
zapewniających wysoką jakość realizacji
zadań publicznych oraz uzgadniania polityk
publicznych we współpracy z Urzędem
Miasta i jego jednostkami podległymi,
– usprawnienie funkcjonowania organizacji
partnerów społecznych Miasta, m.in.
poprzez tworzenie programów rozwoju
organizacji,
poprawę
efektywności
procesów zarządczych i komunikacyjnych,
tworzenie
i
wdrażanie
programów
podnoszących kwalifikacje eksperckie,
– monitorowanie i ewaluacja współpracy
pomiędzy Urzędem Miasta i instytucjami
dialogu społecznego i obywatelskiego,
– wzmocnienie kompetencji kadr Urzędu
Miasta i jednostek podległych z zakresu
współpracy z partnerami społecznymi i
organizacjami pozarządowymi w mieście.
– promocja
–
–
–
–
Miasta z systemem promocji gospodarczej
WOF,
wypracowanie
stałego
modelu
współpracy z potencjalnymi partnerami
gospodarczymi Miasta przy wykorzystaniu
planowanego
Centrum
Informacji
Gospodarczej (CIG) WOF, uruchomienie
stałego
stanowiska
promocji
oferty
gospodarczej i turystycznej Miasta przy
wykorzystaniu CIG WOF),
aktywny udział Miasta we wspólnych
projektach skierowanych do mieszkańców
WOF, w tym głównie dzieci i młodzieży oraz
seniorów),
integracja systemu informacji Miasta z
aplikacjami wspólnymi dla gmin WOF, np.
WOF EXPO, WOF PROMO-INFO, earchiwum itp.),
wykorzystanie
ogromnego
potencjału
społecznego aglomeracji warszawskiej, w tym:
współpraca z instytucjami miejskimi oraz z
warszawskimi organizacjami społecznymi w
obszarze kultury, sportu, rekreacji, korzystanie
z doświadczeń Warszawy i innych gmin,
budowa wspólnej (komplementarnej) oferty
sportowej i kulturalnej, wykorzystanie platform
cyfrowych do wspólnego zarządzania usługami
społecznymi (np. e-zdrowie, e-kultura, erekreacja),
budowa zintegrowanego systemu informacji
gospodarczej
(w
ramach
instrumentu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
energii w skojarzeniu,
wszystkich
obiektów
publicznych w mieście w urządzenia służące
pozyskaniu OZE,
termomodernizacja
wszystkich obiektów
publicznych w mieście,
skuteczne pozyskiwanie środków na zakup i
instalację urządzeń służących pozyskaniu
OZE, w tym: kolektorów słonecznych, pomp
ciepła, fotowoltaiki itp,
skuteczne wdrożenie i realizacja Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta,
promocja idei wykorzystania OZE wśród
mieszkańców,
zmiana
świadomości
ekologicznej mieszkańców,
ścisła współpraca z gminami sąsiednimi i
powiatem mińskim w zakresie działań
promocyjnych i szkoleniowych dotyczących
edukacji ekologicznej i promocji OZE,
wymiana
oświetlenia
ulicznego
na
energooszczędne (np. typu LED),
uruchomienie w Urzędzie Miasta stałego
biura/punktu informacyjnego dla mieszkańców
i przedsiębiorców dotyczącego OZE, polityki
ekologicznej i możliwości pozyskania
środków na inwestycje prośrodowiskowe.
– wyposażenie
–
–
–
–
–
–
–
ekonomicznych związanych z korzystnym
oddziaływaniem Muzeum J. Piłsudskiego – tj.
wsparcie tworzenia działalności usługowej
wokół oferty Muzeum (np. gastronomia,
działalność kulturalno-artystyczna, wyrób i
sprzedaż pamiątek itp.),
– wykorzystanie
potencjału
gospodarczego
planowanego
centrum
administracyjnousługowego na terenie parku Glinianki,
– ułatwianie startu absolwentom szkół,
– podnoszenie
poziomu
wykształcenia
mieszkańców,
– poprawianie i rozwijanie infrastruktury
związanej
z
rozwojem
infrastruktury
okołoturystycznej,
– poprawa podstawowych usług komunalnych
obejmujących
elementy
infrastruktury
technicznej, warunkujących rozwój społecznogospodarczy.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 91
ZIT), budowa systemu kojarzenia podmiotów
gospodarczych w ramach całego WOF,
skuteczne
wykorzystanie
przez
przedsiębiorstwa
potencjału
badawczorozwojowego i innowacyjnego Warszawy,
wykorzystanie międzynarodowego potencjału
aglomeracji z budowie miejskiej oferty terenów
inwestycyjnych na terenie Ratajewa oraz
częściowo na terenie parku Glinianki
i w północnej części miasta,
– umiejętne
wykorzystanie
potencjału
środowiskowego Miasta dla rozwoju turystyki
weekendowej
dla
mieszkańców
całej
aglomeracji,
zintegrowana
promocja
turystyczna Miasta w ramach WOF (skuteczne
dojście z ofertą turystyczną), promowanie
Miasta w ramach systemu informacji
turystycznej Warszawy.
Cel 1.3: Trwałe ograniczenie zjawiska
wykluczenia
społecznego
grup
zagrożonych patologiami i bezrobociem
– opracowanie i realizacja programu
Cel 2.3. Tworzenie i wzmacnianie Cel 3.3: Dostępna i nowoczesna baza
instytucjonalnych powiązań dotyczących sportowo-rekreacyjna
rozwiązywania ponadlokalnych i lokalnych – budowa zespołu ogólnodostępnych obiektów
i
centrum
sportowo-rekreacyjnego
problemów funkcjonowania na obszarze
o ogólnomiejskim charakterze w ramach
aktywizacji zawodowej, skierowanego do metropolitalnym
zagospodarowania części parku Glinianki,
określonych
grup
docelowych – aktywny udział Miasta w programowaniu
–
stopniowa modernizacja boisk przyszkolnych,
wymagających szczególnego wsparcia:
i wdrażaniu instrumentu Zintegrowanych
młodzieży
zagrożonej
wykluczeniem
Inwestycji Terytorialnych WOF (porozumienie – poprawa wyposażenia technicznego zajęć
społecznym oraz osób niepełnosprawnych,
– rozwój instrumentów ukierunkowanych na
wczesną identyfikację indywidualnych
potrzeb osób bezrobotnych i poszukujących
pracy
oraz
planowanie
rozwoju
zawodowego (w tym m.in. zainicjowanie
zastosowania Indywidualnych
Planów
Działania)
– ułatwianie wejścia na rynek pracy osobom z
grup znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, niepozostającym w
zatrudnieniu,
poprzez
objęcie
ich
różnorodnymi formami wsparcia oraz
programami
aktywizacji
zawodowej
Cel 4.3:Sprawny i konkurencyjny sektor
turystyczny Miasta, baza infrastrukturalna
turystyki przystosowana do potrzeb rynku
– opracowanie i wdrożenie miejskiej strategii
rozwoju turystyki we współpracy z Muzeum
J. Piłsudskiego i gminami sąsiednimi,
– budowa/odbudowa
małej
infrastruktury
turystycznej,
w
szczególności
miejsc
sportowych realizowanych w jednostkach
wypoczynkowych
i
biwakowych,
tras
40 gmin podwarszawskich)
oświatowych,
rowerowych,
– aktywny udział Miasta w realizacji
– tworzenie otwartych stref rekreacji,
– odnowa obiektów i szlaków dziedzictwa
i monitoringu strategii OMW,
– aktywny udział przedstawicieli Miasta – okresowe ankietowanie młodzieży oceniające kulturowego, wzbogacających atrakcyjność
Miasta,
ich potrzeby i preferencje dotyczące
w pracach nad tzw. ustawą aglomeracyjną oraz
aktywności sportowo-rekreacyjnej.
– powstanie infrastruktury wzbogacającej ofertę
formą i zakresem jej wykorzystania w ramach
turystyki
aktywnej
i
specjalistycznej,
gmin OMW/WOF,
a
w
szczególności
infrastruktury
gwarantującej
– budowa stałego forum współpracy gmin
wzrost zatrudnienia i dochodów społeczności
powiatu mińskiego w celu rozwiązywania
lokalnej,
problemów ponadlokalnych.
– stworzenie spójnej ogólnomiejskiej oferty
turystycznej, generującej pozytywny wizerunek
Miasta na rynku turystycznym (turystyka
aktywna, turystyka przyrodnicza, turystyka
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
(obejmującymi m.in. pośrednictwo pracy
i doradztwo zawodowe, staże, szkolenia,
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
oraz subsydiowanie zatrudnienia),
– wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
wśród osób z grup znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, niepozostających w zatrudnieniu,
m.in.
poprzez
udzielenie
wsparcia
doradczo-szkoleniowego
dla
osób
zakładających działalność gospodarczą oraz
przyznawanie środków przeznaczonych na
rozwój przedsiębiorczości, w tym w formie
spółdzielczej,
– zachęcanie
pracodawców
(w
tym
w szczególności małych i średnich
przedsiębiorców) do zatrudniania osób z
grup znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, nie pozostających
w zatrudnieniu, m.in. poprzez tworzenie
systemu szkoleń dostosowanego ściśle do
potrzeb
pracodawców
oraz
upowszechnianie
trójstronnych
umów
szkoleniowych,
– wsparcie i promocję wolontariatu jako
formy integracji osób z grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
– poprawa dostępu do informacji o usługach
świadczonych przez instytucje rynku pracy
i Urząd Miasta, skierowanych do osób
bezrobotnych i poszukujących pracy,
– wsparcie
tworzenia
i
działalności
podmiotów
aktywizujących
osoby
zagrożone
wykluczeniem
społecznym
(w tym spółdzielni społecznej);
– tworzenie, wdrażanie i promocja idei
godzenia życia zawodowego i rodzinnego
oraz mobilności geograficznej i zawodowej,
– wsparcie
instytucji
i
organizacji
działających
na
rzecz
aktywizacji
Strona 92
kulturalna),
– wzmocnienie systemu promowania produktów
turystycznych
poza
granicą
Miasta
zwiększających zainteresowanie podmiotów
gospodarczych inwestycjami w infrastrukturę
turystyczną,
– organizacja i rozszerzanie zakresu imprez
i
wydarzeń
kulturalnych
związanych
z dziedzictwem, historią i tradycjami,
– rozszerzenie elektronicznej bazy informacji
turystycznej oraz stron WWW promujących
miasto,
– aktualizacja i tworzenie folderów i innych
publikacji informacyjnych na temat Miasta.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
zawodowej
osób
i poszukujących pracy.
Strona 93
bezrobotnych
Cel 1.4: Dzieci i młodzież aktywna
ruchowo i społecznie
– aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży
szkolnej wokół zajęć pozalekcyjnych,
zabaw, konkursów i imprez,
– realizacja projektów „miękkich” dla dzieci
i młodzieży, w tym współfinansowanych
z UE,
– lepsze wyposażenie świetlic i ich remont.
Cel 2.4 Zintegrowana w układzie
metropolitalnym promocja Miasta w
bezpośrednim i dalszym otoczeniu (region,
kraj)
– aktywny udział Miasta w promocji obszaru
WOF i aglomeracji warszawskiej,
– udział w kongresach, targach, konferencjach
i innych wydarzeniach podczas, których
możliwe
jest
zaprezentowanie
oferty
społecznej, turystycznej i gospodarczej
Miasta,
– promocja walorów Miasta w mediach
społecznościowych, prasie specjalistycznej,
w sieciach klastrowych itp.,
– wprowadzenie
elementów
zarządzania
marketingowego, marketing terytorialny.
Cel
3.4:
Skuteczne
wykorzystanie
potencjału kulturowego miasta związanego
z Marszałkiem J. Piłsudskim, w tym dobrze
rozwinięta i nowoczesna baza dla rozwoju
działalności kulturalnej
– nawiązanie ścisłej partnerskiej współpracy
z Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku, w tym
m.in: opracowanie wspólnej strategii promocji
dziedzictwa kulturowego miasta, wspólna
organizacja projektów edukacji historycznej
przewidzianych dla dzieci i młodzieży z terenu
miasta i powiatu mińskiego, aktywny udział
Urzędu Miasta w przygotowania i organizacji
stałych i czasowych wystaw/wydarzeń/eventów
odbywających się na terenie Muzeum, udział
przedstawicieli Muzeum w organizacji
imprez/wydarzeń związanych z promocją
miasta, przygotowanie i realizacja wspólnych
projektów społecznych przewidzianych do
dofinansowania UE (m.in. dla dzieci,
młodzieży, seniorów),
– rozwój obecnej oferty kulturalnej we
wszystkich rejonach miasta, nie tylko wokół
MDK oraz Muzeum J. Piłsudskiego,
– rozbudowa, remont i modernizacja miejskich
obiektów kultury (poza MDK - np. świetlic),
– rozwój instytucji realizujących cele kulturalne,
w tym biblioteki,
– poprawa wyposażenia instytucji kultury,
– promocja działań związanych z kulturą,
– organizacja imprez kulturalnych o charakterze
ogólnomiejskim,
– lepsza współpraca Miasta na szczeblu
krajowym i międzynarodowym w zakresie
organizacji kultury,
– opracowanie i wdrożenie miejskiej strategii
usług kulturalnych,
Cel 4.4: Rynek pracy dostosowany do
potrzeb lokalnej i regionalnej gospodarki
– ułatwianie wejścia na rynek pracy młodym
osobom niepozostającym w zatrudnieniu (15–
24 lata), poprzez objęcie ich różnorodnymi
formami
wsparcia
oraz
programami
aktywizacji zawodowej (obejmującymi m.in.
pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe,
staże, praktyki zawodowe, szkolenia oraz
subsydiowanie zatrudnienia),
– wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród
młodzieży, m.in. poprzez udzielenie wsparcia
doradczo-szkoleniowego
dla
osób
zakładających działalność gospodarczą oraz
przyznawanie środków przeznaczonych na
rozwój przedsiębiorczości, w tym również w
formie spółdzielczej,
– tworzenie zachęt dla pracodawców (w tym w
szczególności
małych
i
średnich
przedsiębiorców) do zatrudniania młodych
osób niepozostających w zatrudnieniu, m.in.
poprzez
rozwój
systemu
szkoleń
dostosowanych ściśle do potrzeb pracodawców
w mieście oraz upowszechnianie trójstronnych
umów szkoleniowych,
– wspieranie
wolontariatu
jako
etapu
przejściowego prowadzącego do podjęcia
zatrudnienia oraz umożliwiającego zdobycie
doświadczeń zawodowych,
– przeprowadzenie analizy obecnego rynku
pracy pod kątem teraźniejszych i przyszłych
potrzeb mieszkańców Miasta,
– tworzenie i realizacja lokalnych programów
szkoleniowych dla kadr instytucji rynku pracy
i ośrodka pomocy społecznej,
– identyfikacja i promocja najlepszych praktyk
i rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych w mieście,
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 94
– rozwój
Cel 1.5: Wysoka jakość oświaty w mieście
– realizacja projektów ukierunkowanych na
zwiększenie
kompetencji
nauczycieli
upowszechnianie
innowacyjnych
programów i metod oraz najlepszych
praktyk
(dydaktycznych
i
organizacyjnych),
– zwiększenie efektywności nauczania
kompetencji kluczowych z punktu
widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i
potrzeb miejskiego rynku pracy (w
szczególności:
w
zakresie
nauk
przyrodniczych
i
technicznych,
kompetencji lingwistycznych i ICT,
przedsiębiorczości),
– opracowanie i wdrożenie miejskich
programów pomocy stypendialnej dla
uczniów
szczególnie uzdolnionych
(zwłaszcza
w
zakresie
nauk
matematycznych,
przyrodniczych
i
technicznych) którzy pochodzą z rodzin
kapitału społecznego, budowanie
spójności społecznej oraz przeciwdziałanie
zjawiskom
wykluczenia
społecznego
w zakresie kultury,
– tworzenie warunków do rozwoju osobistego
dzieci, dorosłych i osób starszych w dziedzinie
kultury, edukacji i pomocy społecznej,
– wzmacnianie współpracy międzysektorowej
(publicznej, obywatelskiej,
prywatnej)
usprawniającej funkcjonowanie obszaru Miasta
Sulejówek w obszarze kultury.
– podniesienie poziomu aktywności zawodowej
Cel
3.5:
Dobrze
wyposażona
i
odpowiadająca
oczekiwaniom
mieszkańców baza systemu oświaty
i wychowania oraz pomocy społecznej
– rozbudowa, modernizacja i remonty bazy
Cel
4.5:
Wysoka
konkurencyjność
i innowacyjność miejskich MSP
– utworzenie platformy informacyjnej dla MSP,
–
–
–
–
–
–
–
oświaty i wychowania w zakresie rozbudowy
przedszkola, instalacji urządzeń służących
pozyskaniu OZE,
tworzenie
ogólnodostępnych
świetlic
środowiskowych dla dzieci i młodzieży,
wsparcie dla procesów adaptacji pomieszczeń
i budynków na cele wychowawcze
i ogólnospołeczne,
ciągła komputeryzacja i informatyzacja szkół
miejskich,
budowa i wdrożenie elektronicznych
systemów dostępu do informacji oświatowej
budowa dziennego domu opieki,
budowa świetlicy socjoterapeutycznej,
wszechstronne i aktywne działanie MOPS,
oraz zdolności do zatrudnienia osób
bezrobotnych i biernych zawodowo,
– poprawa dostępu do informacji o usługach
świadczonych przez instytucje rynku pracy
– rozwój usług doradczych i informacyjnych
w zakresie kształcenia ustawicznego,
– upowszechnienie tworzenia i działalności
podmiotów aktywizujących osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym (w tym spółdzielni
społecznej),
– rozwój instrumentów ukierunkowanych na
wczesną identyfikację indywidualnych potrzeb
osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
– upowszechnienie edukacji społeczeństwa na
każdym etapie kształcenia przy równoczesnym
zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich
silniejszym
powiązaniu
z
potrzebami
gospodarki opartej na wiedzy.
w ramach której dostępne będą wszelkie
informacje
nt.
możliwych
form
dofinansowania, w tym głównie działalności
innowacyjnej,
– aktywna pomoc i pośrednictwo Miasta przy
wsparciu
przedsiębiorców
miejskich
zgłoszonych do projektu Centrum Informacji
Gospodarczej (CIG) WOF,
– tworzenie funduszy typu start-up na
rozpoczęcie działalności innowacyjnej,
– poprawa jakości usług związanych z rejestracją
działalności gospodarczej i funkcjonowaniem
przedsiębiorstw w mieście,
– organizowanie szkoleń dla MSP z zakresu
finansowania nowych technologii i innowacji
– wsparcie dla przedsiębiorców w obszarze
diagnozowania
potrzeb
szkoleniowych
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 95
najuboższych,
w tym przy udziale środków UE.
– rozwój systemu doradztwa edukacyjno-
pracowników,
zwłaszcza
w
MŚP
i w odniesieniu do niskowykwalifikowanych
i starszych pracowników,
– upowszechnianie planowania strategicznego,
realizacji
strategii
innowacyjnych
i
nowoczesnych
metod
zarządzania
przedsiębiorstwem,
– wsparcie dla tworzenia przedsiębiorstw
rodzinnych,
– aktywna realizacja projektów MSP przy
współfinansowaniu UE w ramach PO WER.
zawodowego,
– opracowanie i
wdrażanie programów
sprawnego zarządzania szkołą,
– wdrożenie
jednolitego
systemu
monitorowania kosztów funkcjonowania
szkół (np. na podstawie analiz kosztów
jednostkowych),
– modernizacja
oferty
kształcenia
zawodowego oraz jej dostosowanie do
potrzeb lokalnego rynku pracy,
– wypracowanie programu współpracy szkół
i placówek oświatowych w mieście, które
prowadzą
kształcenie
zawodowe,
z przedsiębiorcami i instytucjami rynku
pracy.
Cel 1.6 Rozwój kapitału ludzkiego
mieszkańców
– zapewnienie sprawnego funkcjonowania
lokalnej grupy działania (LGD „Ziemi
Mińskiej”),
– realizacja
projektów
aktywizacji
społeczności wiejskiej w ramach programu
PO WER oraz PROW,
– opracowanie miejskiej strategii rozwoju
kapitału ludzkiego,
– wsparcie rozwoju inicjatyw lokalnych na
rzecz podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej
osób
niepozostających
w zatrudnieniu, przyczyniające się do
realizacji miejskiej strategii rozwoju
kapitału ludzkiego.
pracowników,
– promowanie kultury inwestowania w szkolenia
Cel
3.6:
Środowisko
naturalne
zabezpieczone dla potrzeb przyszłych
pokoleń
– wprowadzenie ograniczeń w warunkach
–
–
–
–
–
–
zabudowy
na
obszarach
cennych
przyrodniczo,
ścisła współpraca z gminami sąsiednimi
i powiatem mińskim w zakresie planowania
i realizacji działań służących ochronie
zasobów przyrody,
ograniczanie uciążliwości wynikających
z nadmiernego ruchu drogowego oraz
lokalnych
komunalno-bytowych
zanieczyszczeń powietrza w mieście.
ochrona cennych przyrodniczo obszarów
Miasta,
rozwój ogólnomiejskich terenów zieleni,
wypoczynku i rekreacji,
zachowanie walorów krajobrazowych,
utrzymanie
zrównoważonego
sposobu
gospodarowania uwzględniającego, aspekty
ochrony środowiska,
Cel 4.6: Dobre rządzenie miastem
– usprawnienie procesu stanowienia
prawa
miejscowego oraz aktów administracyjnych,
– modernizacja
zarządzania
finansowego:
stopniowe wdrożenie systemu wieloletniego
planowania
budżetowego
w
ujęciu
zadaniowym, zgodnie z planami na poziomie
centralnym,
– doskonalenie metodologii i umiejętności
w zakresie przygotowywania wieloletniego
planowania budżetowego oraz planowania
strategicznego,
– opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji
zadań publicznych Miasta opartego na
wskaźnikach,
– wdrażanie usprawnień zarządczych w urzędzie
Miasta, w tym w zakresie zarządzania jakością,
jak również w wybranych aspektach
funkcjonowania organizacji, np. komunikacja
wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem,
– podnoszenie kwalifikacji kadr Urzędu Miasta
i jednostek podległych
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 96
– odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona
– opracowanie standardów kompetencyjnych dla
wód,
utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej
stabilności obszarów leśnych poprzez
zmniejszenie
fragmentacji
kompleksów
leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych.
opracowanie
i
wdrożenie
programu
upowszechniania
wiedzy
ekologicznej
w szkołach na terenie Miasta.
pracowników Urzędu Miasta i jednostek
podległych,
– obniżenie
kosztów
funkcjonowania
administracji publicznej,
– opracowanie i wdrożenie programów
racjonalizacji
wydatków
bieżących
w wybranych obszarach działań Miasta.
–
–
Cel 1.7 Osoby starsze aktywne i przydatne
społeczeństwu Miasta
– objęcie osób w wieku 50–67 lat
niepozostających
w
zatrudnieniu
różnorodnymi formami wsparcia oraz
programami
aktywizacji
zawodowej
(obejmującymi m.in. pośrednictwo pracy
i
doradztwo
zawodowe,
staże,
spółdzielczość
społeczna,
szkolenia,
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
oraz subsydiowanie zatrudnienia),
– rozwój instrumentów ukierunkowanych na
podnoszenie oraz aktualizację kompetencji
i kwalifikacji zawodowych osób w wieku
50–67 lat i starszych, które nie pozostają
w zatrudnieniu, zgodnie z potrzebami rynku
pracy (m.in. znajomość języków obcych,
umiejętność obsługi komputera i urządzeń
biurowych),
– wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
wśród osób w wieku 50–67 lat,
– promocja
mobilności
przestrzennej
i zawodowej osób w wieku 50–67 lat,
niepozostających w zatrudnieniu,
– wsparcie uniwersytetu 3 wieku.
Cel 3.7: Bezpieczne miasto
Cel 4.7 Sulejówek aktywnie korzystający ze
– poprawa bezpieczeństwa i organizacji ruchu środków Unii Europejskiej
drogowego - instalacja sygnalizacji świetlnej – organizowanie
szkoleń
przybliżających
–
–
–
–
–
–
na
głównych
skrzyżowaniach
dróg,
modernizacja
istniejącego
oznakowania
pionowego i poziomego, modernizacja
nawierzchni dróg, rowów, przepustów,
poprawa
bezpieczeństwa
w
zakresie
zagrożenia przestępstwami, w tym instalacja
systemów monitoringu wizyjnego,
realizacja działań zmierzających do wzrostu
poczucia odpowiedzialności obywatelskiej
i samoorganizacji społeczeństwa,
efektywna współpraca Straży Miejskiej
z Komisariatem Policji w Sulejówku,
wszechstronna współpraca Policji z Urzędem
Miasta i mieszkańcami,
utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
poradnictwo
psychologiczne;
bezpłatne
obdukcje lekarskie, schronisko dla ofiar
przemocy, mieszkanie kryzysowe, hostel dla
dzieci, placówka wsparcia dziennego dla
dzieci i rodzin, poradnia rodzinna.
Cel 3.8: Uregulowana i odpowiadająca
potrzeb mieszkańców sytuacja mieszkaniowa
– tworzenie zasobu lokali komunalnych
(budowa, zakup mieszkać, wynajem),
– promowanie różnorodnych form budownictwa
problematykę integracji europejskiej dla
poszczególnych środowisk,
– przygotowanie
i
realizacja
projektów
współfinansowanych ze środków UE w ramach
perspektywy 2014-2020,
– wsparcie i rozwój instytucji doradczych
w zakresie dotacji UE dla przedsiębiorców,
– zwiększenie udziału partnerów społecznych
Miasta w realizacji projektów finansowanych
z UE,
– promocja i informacja w zakresie możliwości
pozyskania środków na zakup i instalację
urządzeń służących pozyskaniu OZE.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 97
mieszkaniowego,
– pozyskanie środków UE na modernizacje
i remonty zasobów mieszkaniowych,
przy współfinansowaniu UE
projektów
w
zakresie
budownictwa
mieszkaniowego pod warunkiem spełnienia
wymogów określonych w art. 7 (2)
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2006.
– realizacja
Cel 3.9: Informatyzacja Miasta
– budowa sieci światłowodowej,
– budowa urządzeń technicznych
i sieci
Internetu szerokopasmowego,
– instalacja
ogólnodostępnego
systemu
bezprzewodowego Internetu,
– edukacja informatyczna mieszkańców Miasta
– informatyzacja
instytucji
publicznych
i urzędów.
Cel 3.10: Funkcjonalna i
przestrzeń publiczna w mieście
– utworzenie
miejskiego
estetyczna
centrum
administracyjno-usługowego
oferującego
możliwość aktywnego i wszechstronnego
spędzania wolnego czasu – na terenie parku
Glinianki w kierunku do stacji PKP
Sulejówek-Miłosna, stadionu miejskiego
i budynku Warmus Investment Sp. z o.o.
Centrum powinno być wyposażone nie tylko
w funkcje administracyjne (ew. bankowe,
ubezpieczeniowe), lecz przede wszystkim
w funkcje handlowe (np. małe lokalne
sklepiki oferujące atrakcyjny asortyment,
produkty regionalne, eko-żywność itp.),
rekreacyjne (np. siłownia plenerowa, punkty
fitness itp.), kulturalne, gastronomiczne
z możliwością usytuowania tzw. ogródków
letnich,
– uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz
poprawa stanu tkanki architektonicznourbanistycznej,
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 98
– wzmocnienie funkcji centrum Miasta –
–
–
–
–
Źródło: Opracowanie własne
koncentracja obiektów: usług, gastronomii,
kultury, wypoczynku-rekreacji, administracji,
stopniowe
porządkowanie
istniejącej
zabudowy centrum Miasta – elementy stref
funkcjonalno-przestrzennych,
dbałość o czystość Miasta, zwłaszcza
w otoczeniu terenów leśnych i parku
Glinianki,
ochrona cennych przyrodniczo obszarów
Miasta (w szczególności lasy), poprawa stanu
środowiska mieszkalnego,
tworzenie systemu informacji turystycznej
w mieście.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 99
Tabela 10: Wskaźniki weryfikacji celów strategii
CEL 1: Silne, zintegrowane i aktywne
społeczeństwo obywatelskie Miasta
CEL 1.1
mieszkańców
uczestniczących
w projektach integracji społecznej (os/rok)
– liczba nowych projektów z zakresu
aktywizacji
społecznej
mieszkańców
(szt/rok)
– liczba
mieszkańców
uczestniczących
w cyklicznych projektach/wydarzeniach
związanych z integracją społeczną (os./rok)
– liczba
organizacji
pozarządowych
włączonych w procesy integracji społecznej
(szt/rok)
– liczba dzieci/młodzieży uczestniczących
w zajęciach pozalekcyjnych, zabaw itp.
– liczba
CELE STRATEGICZNE
CEL 2: Rozwój korzystnych
CEL 3: Odpowiadające potrzebom
infrastrukturalnych, instytucjonalnych i
mieszkańców i środowiska bytowogospodarczych powiązań z otoczeniem
komunalne warunki życia w mieście
metropolitalnym
MIERZALNE WSKAŹNIKI WERYFIKACJI CELÓW OPERACYJNYCH
CEL 2.1
– średni czas dojazdu w minutach do centrum –
Warszawy,
–
– długość wybudowanych dróg rowerowych –
o charakterze komunikacyjnych (km/rok)
–
– długość wybudowanych dróg rowerowych
o charakterze turystycznym (km/rok)
–
– liczba zdarzeń drogowych i wypadków na
drogach dojazdowych w kierunku Warszawy –
(szt/rok)
–
–
–
–
–
–
–
–
CEL 1.2
CEL 2.2
wspólnych projektów
do poprawy warunków życia mieszkańców
i gospodarczych realizowanych
(szt/rok)
instrumentu ZIT WOF (szt/rok)
– liczba nowych organizacji pozarządowych – liczba wspólnych projektów
(szt/rok)
i gospodarczych realizowanych w
z gminami aglomeracji (poza
– liczba
projektów
społecznych
(szt/rok)
realizowanych
przez
organizacje
– liczba inicjatyw społecznych zmierzających – liczba
CEL 3.1
% skanalizowania Miasta (%)
% zwodociągowania Miasta (%)
ilość ścieków odprowadzanych w dam3
długość czynnej sieci elektroenergetycznej,
gazowej i telefonicznej w mieście (km)
liczba
użytkowników
sieci
telefonii
komórkowej
liczba energooszczędnych punktów świetlnych
(szt/rok)
liczba wypadków drogowych z udziałem
pieszych
% awaryjności sieci elektroenergetycznej
długość zmodernizowanych i wybudowanych
dróg miejskich (km/rok)
udział dróg o nawierzchni twardej (twardej
ulepszonej) w długości dróg ogółem
nakłady na utrzymanie dróg (zł/rok)
liczba nowych miejsc parkingowych (szt/rok)
długość nowych ścieżek rowerowych (km)
długość
zmodernizowanych
chodników
(km/rok)
CEL 3.2
społecznych – moc zainstalowana energii pochodzącej ze
w ramach
źródeł odnawialnych w obiektach publicznych
(KW/rok)
społecznych – moc zainstalowana energii pochodzącej ze
partnerstwie
źródeł odnawialnych w obiektach prywatnych
ZIT WOF)
(KW/rok)
– Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej
CEL 4: Dobre rządzenie, wzrost
konkurencyjności, innowacyjności,
dywersyfikacja i rozwój bazy ekonomicznej
CEL 4.1
– liczba nowych inwestorów lokujących kapitał
w mieście (szt/rok)
– powierzchnia terenów inwestycyjnych (m2)
– powierzchnia
uzbrojonych
terenów
inwestycyjnych (m2)
– wartość zainwestowanego kapitału (zł/rok)
– przyrost wpływów z tytułu podatków od osób
prawnych
i
opłat
lokalnych
transportowe itp.) (zł/rok)
(środki
CEL 4.2
– stopa bezrobocia
– udział zatrudnionych w sektorze przemysłowym
w liczbie zatrudnionych ogółem
zatrudnionych w sektorze usług
rynkowych w liczbie zatrudnionych ogółem
– udział zatrudnionych w sektorze usług
nierynkowych w liczbie zatrudnionych ogółem
– udział
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
pozarządowe (szt/rok)
uczestników
projektów
realizowanych
przez
organizacje
pozarządowe (os/rok)
– liczba
dobrych
praktyk
oraz
przygotowanych kampanii informacyjnych
w zakresie współpracy Urzędu Miasta
i jednostek podległych z partnerami
społecznymi
i
organizacjami
pozarządowymi (szt/rok)
– wyniki raportów monitoringowych i
ewaluacyjnych
dotyczące
współpracy
Urzędem Miasta i instytucji dialogu
społecznego i obywatelskiego
CEL 1.3
– liczba osób wymagających szczególnego
wsparcia:
młodzieży
zagrożonej
wykluczeniem
społecznym,
osób
przebywających w zakładach poprawczych,
członków społeczności romskiej w mieście
oraz
osób
niepełnosprawnych
korzystających z pomocy i objętych
wsparciem zawodowym (os/rok)
– liczba osób z grup znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
które zakładają działalność gospodarczą
(os/rok)
– liczba miejsc pracy stworzonych przez
pracodawców dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (szt/rok)
– liczba osób zagrożonych wykluczeniem
objętych systemem staży i wolontariatu
(os/rok)
– liczba osób bezrobotnych (os/rok)
– liczba
wdrożonych
instrumentów
ukierunkowanych na wczesną identyfikację
indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych
i poszukujących pracy oraz planowanie
rozwoju zawodowego (szt/rok)
– liczba
Strona 100
w wyniku instalacji urządzeń służących – wpływy z podatku CIT w przeliczeniu na
pozyskaniu OZE (GJ/rok)
Miasta uczestniczących w projektach ZIT
mieszkańca
WOF
– liczba obiektów publicznych korzystających
z OZE (szt/rok)
– liczba umów partnerskich zawartych pomiędzy
miastem i instytucjami/organizacjami z terenu – liczba obiektów prywatnych korzystających
Miasta zawarta z podmiotami publicznymi
z OZE (szt/rok)
i prywatnymi z terenu WOF (szt/rok)
– wartość
środków
pozabudżetowych
– liczba platform cyfrowych utworzonych w celu
pozyskanych na OZE (pln/rok)
integracji miejskiej oferty usług publicznych
z ofertą gmin WOF (szt/rok)
– liczba przedsiębiorców miejskich objętych
wsparciem w ramach instrumentu CIG WOF
(szt/rok)
– liczba beneficjentów ostatecznych z terenu
CEL 2.3
CEL 3.3
spotkań, wydarzeń, konferencji, – powierzchnia nowych obiektów sportu i
komitetów konsultacyjnych i sterujących, w
rekreacji (m2/rok)
których biorą udział przedstawiciele Miasta – liczba uczniów przypadająca na 1 salę
(szt/rok)
gimnastyczną w roku
– liczba wydarzeń/spotkań zainicjowana przez – liczba dzieci i młodzieży korzystająca z
władze Miasta i mających na celu integrację
obiektów miejskiej infrastruktury sportowej
obszaru aglomeracji (szt/rok)
– liczba
CEL 4.3
– liczba nowych obiektów na użytek turysty
(szt)
– -długość
–
–
–
–
–
–
zagospodarowanych
tras
turystycznych (km/rok)
liczba nowych ofert dotyczących turystyki w
mieście (szt/rok)
liczba dostępnych miejsc noclegowych
(szt/rok)
liczba nowych materiałów promocyjnych na
temat Miasta (szt)
liczba miejsc noclegowych w agroturystyce
(szt/rok)
liczba nowych miejsc pracy w agroturystyce
(szt/rok)
liczba imprez i wydarzeń kulturalnych
związanych z dziedzictwem, historią i
tradycjami Miasta (szt)
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 101
– liczba utworzonych i wspartych podmiotów
aktywizujących
osoby
wykluczeniem społecznym
zagrożone
CEL 1.4
CEL 2.4
artykułów/cytowań/udostępnień
pozalekcyjnych (os/rok)
informacji dotyczących Miasta, jej walorach i
wydarzeń odbywających się w niej
– liczba projektów „miękkich” realizowanych
dla dzieci i młodzieży, w tym – liczba promowanych wydarzeń miejskich w
współfinansowanych z UE (szt/rok)
sieci promocji WOF (szt/rok)
– poziom rozpoznawalności atutów Miasta
(wyniki badań ankietowych)
– liczba dzieci uczestniczących w zajęciach – liczba
CEL 3.4
CEL 4.4
– powierzchnia zmodernizowanych obiektów – liczba zatrudnionych absolwentów kierunków
kultury (m2/rok)
nowych
imprez
i
projektów –
kulturalnych w mieście (szt/rok)
–
– księgozbiór bibliotek na 1000 ludności
– wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w
woluminach
–
– liczba
–
–
–
–
CEL 1.5
– liczba programów pomocy stypendialnej
–
–
–
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
(zwłaszcza
w
zakresie
nauk
matematycznych,
przyrodniczych
i
technicznych) którzy pochodzą z rodzin
najuboższych (szt/rok)
liczba projektów współpracy szkół i
placówek oświatowych w mieście, które
prowadzą kształcenie zawodowe, z
przedsiębiorcami i instytucjami rynku
pracy (szt/rok)
liczba
absolwentów
kierunków
technicznych (os/rok)
średnia
punktacja
z
testów
CEL 3.5
– liczba uczniów przypadających na 1 oddział –
szkolny
–
– liczba dzieci i młodzieży korzystająca z
nowoutworzonych ogólnodostępnych świetlic –
(os./rok)
– powierzchnia
zaadaptowanych
budynków/pomieszczeń
na
cele
wychowawcze, świetlicowe
– liczba uczniów przypadająca na 1 komputer w
szkołach miejskich (os/komputer)
– liczba osób korzystająca z dziennego domu
opieki
– liczba osób korzystająca z różnych form
wsparcia MOPS
–
–
–
–
technicznych (os./rok)
stopa bezrobocia
udział
zatrudnionych
w
sektorze
przemysłowym w liczbie zatrudnionych
ogółem
udział zatrudnionych w sektorze usług
rynkowych w liczbie zatrudnionych ogółem
udział zatrudnionych w sektorze usług
nierynkowych w liczbie zatrudnionych
ogółem
liczba staży, praktyk zawodowych, szkoleń
oraz subsydiowanych form zatrudnienia dla
absolwentów szkół (szt/rok)
liczba firm założona przez osoby poniżej 30
roku życia (szt/rok)
liczba młodych osób zatrudniona w firmach
na zasadzie wolontariatu (os/rok)
CEL 4.5
liczba przedsiębiorstw w sektorze prywatnym
podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON
na 10000 ludności
wartość środków pozyskanych na rozwój
innowacji w miejskich przedsiębiorstwach
wartość
funduszy typu
start-up
na
rozpoczęcie
działalności
innowacyjnej
(zł/rok)
liczba szkoleń prowadzonych dla MSP
(szt./rok)
liczba projektów MSP (z)realizowanych w
ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój
(szt/rok)
liczba przedsiębiorstw rodzinnych
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 102
szóstoklasistów
– średnia punktacja z testów gimnazjalnych
– liczba
zajęć
pozalekcyjnych
–
–
–
organizowanych przez szkoły oraz %
uczniów korzystających z tych zajęć z
liczbie uczniów ogółem
udział uczniów uczestniczących w
konkursach
i
olimpiadach
przedmiotowych w liczbie uczniów
ogółem
CEL 1.6
liczba
(z)realizowanych
projektów
aktywizacji społeczności w ramach
programu PO WER oraz PO ROW
(szt/rok)
liczba mieszkańców uczestniczących w
projektach społecznych (os/rok)
CEL 3.6
zrewitalizowanych terenów
zieleni i parków na terenie Miasta (m2/rok)
% odpadów objętych systemem segregacji (%)
ilość odpadów komunalnych
powierzchnia składowania odpadów
liczba dzikich wysypisk odpadów
ilość odpadów poddanych odzyskowi w ilości
odpadów ogółem
ilość odpadów poddanych utylizacji w ilości
odpadów ogółem
liczba nowych lokalnych oczyszczalni
ścieków na terenie wsi (szt)
zmniejszenie ładunku BTZ5 i NNH4 w
ściekach miejskich (kg/rok)
liczba mieszkańców przeszkolonych w
zakresie edukacji i świadomości ekologicznej
(os./rok)
CEL 4.6
– powierzchnia
– wartość inwestycji miejskich przypadająca na
–
–
–
–
–
– wartość pozyskanych przez miasto środków
–
–
–
–
1 mieszkańca (zł/os)
pozabudżetowych (zł/rok)
– wartość kredytów, pożyczek i obligacji we
wpływach budżetowych (zł/rok)
– liczba zadań własnych Miasta objętych
systemem ewaluacji (szt/rok)
– liczba projektów miejskich dofinansowanych
–
–
–
–
–
–
CEL 1.7
– liczba osób w wieku powyżej 50 lat
uczestnicząca w projektach aktywizacji
CEL 3.7
liczby rannych i zabitych
wypadkach drogowych (os/rok)
– spadek
ze źródeł pozabudżetowych (szt/rok)
wydatków bieżących jednostek
budżetowych na wynagrodzenia i zakup
materiałów w wydatkach budżetu
wysokość dochodów i wydatków budżetu
Miasta przypadająca na 1 mieszkańca
liczba certyfikatów i wyróżnień
liczba
pracowników
administracji
uczestniczących w szkoleniach
liczba porozumień pomiędzy miastem i
innymi jst w kraju i zagranicą
liczba opracowanych i wdrażanych planów
racjonalizacji wydatków bieżących
liczba wdrożonych usprawnień zarządczych w
urzędzie Miasta
– udział
w –
–
CEL 4.7
wartość pozyskanych dotacji UE (zł/rok)
liczba podpisanych umów o dofinansowanie
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
społecznej, szkoleniach (os/rok)
Strona 103
– spadek liczby przestępstw i wykroczeń
(szt/rok)
– zwiększona
wykrywalność
przestępstw
(%/rok)
– liczba pożarów
CEL 3.8
– liczba oddanych mieszkań, w tym mieszkań
socjalnych (szt/rok)
– powierzchnia zaadaptowanych budynków na
cele mieszkaniowe (m2/rok)
– powierzchnia
odnowionych
zasobów
mieszkaniowych (m2/rok)
– udział mieszkań wyposażonych w niezbędną
infrastrukturę
sanitarno-ciepłowniczą
z
liczbie mieszkań ogółem (wodociąg, gaz, CO,
kanalizacja)
– średnia p.u. mieszkań przypadająca na 1
mieszkańca
– wartość środków UE pozyskanych na
modernizacje
i
remonty
zasobów
mieszkaniowych (zł/rok)
CEL 3.9
mieszkańców
korzystających
z
Internetu (os/rok)
liczba projektów szkoleniowych z zakresu
edukacji informatycznej
długość wybudowanej sieci światłowodowej
udział gospodarstw domowych wyposażonych
w komputery osobiste z dostępem do Internetu
CEL 3.10
atrakcyjność przestrzeni publicznej (%
wskazać
mieszkańców
w okresowych
badaniach ankietowych)
liczba korzystających z systemu informacji
turystycznej (osoby/rok)
– liczba
–
–
–
–
–
Źródło: Opracowanie własne
(szt/rok)
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 104
8. Źródła finansowania
Przewidywane źródła finansowania zadań realizacyjnych „Strategii”
Przewidywanymi potencjalnymi źródłami finansowania zadań zapisanych w niniejszej
„Strategii” będą:
1) środki własne budżetu Miasta Sulejówek,
2) środki pochodzące z dotacji celowych będących w dyspozycji odpowiednich
Ministrów,
3) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 (max. 85% kosztów kwalifikowanych zadania),
4) środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020,
5) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (EFS),
6) środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG),
7) środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
8) budżety powiatowych i wojewódzkich funduszy celowych, w tym np. Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
9) PPP,
10) nowe podatki i opłaty lokalne (np. opłata nierezydenta, opłata z tytułu
zanieczyszczenia środowiska przez piece węglowe CO, opłata katastralna, opłata od
deszczówki, opłata z tytułu posiadania wszelkich zwierząt),
11) racjonalizacja wydatków inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania infrastruktury
połączona z optymalizacją podatków i opłat fiskalnych,
12) inne środki finansowe, włączając środki osób fizycznych i osób prawnych.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 105
9. Zgodność ze strategicznymi dokumentami
Strategia Rozwoju Miasta Sulejówek na lata 2016-2025 jest wyrazem dążenia
lokalnej społeczności Miasta nie tylko do osiągnięcia założonej wizji rozwoju i celów
strategicznych lecz również celów rozwoju zapisanych w dokumentach strategicznych na
szczeblu krajowym i regionalnym. Strategia Rozwoju Miasta Sulejówek na lata 2016-2025
wpisuje się w obowiązujące dokumenty rozwoju strategicznego państwa, województwa
Mazowieckiego oraz Powiatu Mińskiego. „Strategia” na poziomie krajowym wykazuje
zgodność z Narodową Strategią Spójności na lata 2014-2020 oraz Strategią Rozwoju Kraju
2020.
Strategia Rozwoju Miasta Sulejówek na lata 2016-2025 wpisuje się również
merytorycznie w wiele zadań i priorytetów rozwoju regionu i powiatu. Strategia jest zgodna
m.in. z:
1. Projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014 – 2020.
2. Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (program
zaakceptowany przez Komisję Europejską w 2014r.).
3. Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego (aktualizacja z 2014 r.),
4. Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,
5. Strategią Rozwoju Powiatu Mińskiego.
Strategia Rozwoju Miasta Sulejówek na lata 2016-2025 pozostaje również w zgodzie
z założeniami polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, tj.:
 polityką ochrony środowiska,
 polityką społeczeństwa informacyjnego,
 polityką równego traktowanie kobiet i mężczyzn.
Poniżej opisano szczegółowe odniesienia „Strategii” względem podstawowych dokumentów
strategicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.
11.1 Zgodność na poziomie krajowym
11.1.1 Strategia Rozwoju Kraju 2020
Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK) jest elementem nowego systemu zarządzania
rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712,
z późn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie
Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. Przedmiotowa "Strategia" wpisuje się
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 106
ramowo w wizję rozwoju kraju do 2020 roku jak również w poszczególne cele i kierunki
działań:
Wizja Polski 2020

Polska w roku 2020 to: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka
i sprawne państwo. Przekształcenia instytucjonalne utrwalające sprawne
państwo - wyższa jakość funkcjonowania instytucji publicznych, aktywna rola
kapitału społecznego. Efektywny rozwój społeczno-gospodarczy i wysoka
konkurencyjność gospodarki - wzrost gospodarczy zapewniający Polsce
74-79% poziomu PKB per capita UE w 2020 r., gospodarka oparta na wiedzy,
nowoczesna infrastruktura, rozwój kapitału ludzkiego - wiodącymi atutami
konkurencyjności. Spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna - większa
spójność terytorialna, dostępność usług publicznych, szeroka skala szans
rozwoju jednostki, mądra i efektywna integracja społeczna. Celem głównym
strategii
średniookresowej
staje
się
wzmocnienie
i
wykorzystanie
gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających
szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności
Kierunki działań wyznaczone w "Strategii" wpisują się bezpośrednio w następujące cele
operacyjne SRK 2020:

Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem


I.2.3. Zwiększenie wykorzystania środków pozabudżetowych
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych
potrzeb i aktywności obywatela


I.3.2. Rozwój kapitału społecznego

I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki

II.2.1. Zwiększenie produktywności gospodarki

II.2.2. Wzrost udziału przemysłów i usług średnio i wysoko zaawansowanych
technologicznie


II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej
Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki

II.3.1. Wzrost popytu na wyniki badań naukowych

II.3.4. Zwiększenie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych - Zgodnie z zapisami
SRK 2020: " Jednostki samorządu terytorialnego staną się ważnymi partnerami
w procesie formułowania i realizacji polityki innowacyjnej. Zasadnicze znaczenie
w tym zakresie zyskają Regionalne Strategie Innowacyjności, które są
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 107
podstawowym instrumentem określania inteligentnej specjalizacji województw.
Stworzone zostaną warunki umożliwiające władzom samorządowym podjęcie roli
lidera integrującego lokalne środowiska akademickie, naukowe i gospodarcze,
a także koordynowanie działań podmiotów funkcjonujących w regionalnych
systemach wsparcia innowacji."

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego

II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej

II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego

Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko




II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami

II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej

II.6.4. Poprawa stanu środowiska

II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych
Cel III.1. Integracja społeczna

III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem

społecznym

III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych
Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych

III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych

III.2.2. Zwiększenie efektywności systemu świadczenia usług publicznych
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju
oraz
integracja
przestrzenna
dla
rozwijania
i
pełnego
wykorzystania
potencjałów regionalnych
11.1.2 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020
13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła „Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego
2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” (KSRR), tj. kompleksowy średniookresowy
dokument strategiczny odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społecznogospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim, którego przygotowanie przewiduje Ustawa
z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1370). Dokument ten określa
cele i priorytety rozwoju Polski w wymiarze terytorialnym, zasady i instrumenty polityki
regionalnej, nową rolę regionów w ramach polityki regionalnej oraz zarys mechanizmu
koordynacji działań podejmowanych przez poszczególne resorty. Strategia Rozwoju Miasta
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 108
Sulejówek wpisuje się bezpośrednio w następujące kierunki działań wyznaczone w KSRR
2010-2020:

Zwiększenie dostępności transportowej do miast wojewódzkich,

Zwiększenie potencjału do tworzenia, dyfuzji i absorpcji innowacji,

Wspieranie rozwoju metropolitalnych obszarów funkcjonalnych,

Odpowiedź na zmiany klimatyczne i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,

Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych,

Wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego dla rozwoju regionalnego,

Wspieranie rozwoju kapitału społecznego,

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury transportowej i teleinformatycznej do
wspierania konkurencyjności i zapewniającej spójność terytorialną kraju.
Zaplanowane w "Strategii" cele operacyjne oraz odpowiadające im działania
w bezpośredni sposób wpisują się również w strategiczny cel polityki regionalnej Polski tj:
Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych
potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia
i spójności w horyzoncie długookresowym.
Ponadto osiągnięcie odpowiedniego poziomu rozwoju Miasta Sulejówek w ramach niniejszej
strategii w otoczeniu aglomeracji warszawskiej odpowiada następującym celom krajowej
polityki regionalnej do 2020 roku:
1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”),
Cel ten dotyczy jak najlepszego wykorzystania potencjału terytoriów cechujących się
największą zdolnością do kreowania wzrostu gospodarczego (Warszawy i pozostałych
ośrodków wojewódzkich wraz z ich obszarami funkcjonalnymi - w tym WOF i Miasto
Sulejówek)
Kierunki działań polityki regionalnej w ramach celu 1 obejmują:
1.1. Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów
funkcjonalnych:
1.1.1. Warszawy - stolicy państwa,
W kontekście Miasta Sulejówek i jej celów rozwojowych najistotniejsze zapisy dotyczą
"integracji
wewnętrznej
przestrzeni
obszaru
metropolitalnego
przez
wprowadzenie
odpowiednich regulacji prawnych i organizacyjnych w zakresie integracji dostarczania
rożnych usług publicznych oraz rozbudowę i wprowadzenie usprawnień z zakresu
multimodalnego transportu zbiorowego (obejmujących rożne środki transportu i elementy
infrastruktury takie jak metro, kolej, tramwaj, inny transport publiczny, lotniska, systemy
kierowania ruchem, obiekty „parkuj i jedź”),"
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
2.
Budowanie
spójności
terytorialnej
i
Strona 109
przeciwdziałanie
marginalizacji
obszarów
problemowych,
3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań
rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”).
W ramach Celu 1 zapisy "Strategii" wkomponowują się w następujące kierunki działań
KSRR:

Tworzenie warunków dla integracji funkcjonalnej z miastami - włączenie obszarów
wiejskich otaczających miasta w procesy rozwojowe

Rozwijanie potencjału rozwojowego i absorpcyjnego obszarów wiejskich

Zwiększanie wykorzystania zasobów ludzkich – zwiększenie mobilności zawodowej
i przestrzennej (w tym wahadłowej)

Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego

Tworzenie warunków do zwiększania inwestycji pozarolniczych

Rozwój lokalny dla poprawy jakości życia, atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej
W ramach Celu 2 zapisy "Strategii" wkomponowują się w następujące kierunki działań
KSRR:

Zapóźnione
obszary
–restrukturyzacja
wiejskie
społeczna
i
gospodarcza
i przestrzenna

Poprawianie dostępu do usług publicznych i ich jakości

Zwiększanie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usługi

Przeciwdziałanie
wykluczeniu
z
procesów
rozwojowych
obszarów
skrajnie
peryferyjnych

Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,

integracja społeczna
11.2 Zgodność na poziomie regionalnym i lokalnym
Strategia Rozwoju Miasta Sulejówek na lata 2016-2025 jest w pełni zgodna
z kierunkami rozwoju, celami i zadaniami zawartymi w następujących dokumentach
programowych Województwa Mazowieckiego i Powiatu Mińskiego:
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r.
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 20142020
Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030
Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (2015 r.)
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 110
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,
Strategią Rozwoju Powiatu Mińskiego.
Jednym z warunków rozwoju województwa jest dalsze zwiększenie jego atrakcyjności
zamieszkania i atrakcyjności inwestycyjnej – w szczególności obszarów metropolitalnych,
skutkującej zarówno napływem inwestorów zewnętrznych, jak i rozwojem przedsiębiorczości
lokalnej i ponadlokalnej. Miasto Sulejówek, jak wspomniano w części diagnostycznej
przedmiotowej
„Strategii”,
przynależy
do
obszaru
bezpośredniego
oddziaływania
m.st. Warszawy.
11.2.1 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r.7
Zdolność sprostania wyzwaniom konkurencyjności, innowacyjności, metropolizacji
i otwartości będzie jednym z ważniejszych czynników umożliwiających włączenie się
województwa
Mazowieckiego
do
europejskiej
przestrzeni
regionów
w
warunkach
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Obecny poziom rozwoju gospodarczego nie pozwala
województwu Mazowieckiemu na zbliżenie się nie tylko do regionów najbogatszych Unii, ale
także tych średnio zamożnych. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca, wynoszący na
Mazowszu ok. 79% przeciętnej unijnej (średnia z lat 2008-2014), odpowiada w przybliżeniu
poziomowi słabiej rozwiniętych regionów krajów „starej unii”.
CEL NADRZĘDNY ROZWOJU MAZOWSZA
ZA PRIORYTETOWY CEL STRATEGICZNY PRZYJĘTO ROZWÓJ PRODUKCJI UKIERUNKOWANEJ NA
EKSPORT W PRZEMYŚLE ZAAWANSOWANYCH I ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII ORAZ
W PRZEMYŚLE I PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM.
JEGO OSIĄGNIĘCIE WYMAGA REALIZACJI DZIAŁAŃ W NASTĘPUJĄCYCH KIERUNKACH:
• TWORZENIE WARUNKÓW DO GENEROWANIA I ABSORPCJI INNOWACJI;
• ROZWÓJ PRODUKCJI: TWORZENIE WARUNKÓW PRZYJAZNYCH DLA INWESTORÓW
I PRZEDSIĘBIORCÓW;
• WSPIERANIE TWORZENIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH;
• UMIĘDZYNARODOWIENIE GOSPODARCZE;
• TWORZENIE WARUNKÓW DO ZWIĘKSZENIA INWESTYCJI POZAROLNICZYCH – GŁÓWNIE
W PRZEMYŚLE
ROLNO-SPOŻYWCZYM.
Można uznać, iż „Strategia Rozwoju Miasta Sulejówek na lata 2016-2025” sytuuje się
w szerokim spektrum celu nadrzędnego strategii województwa Mazowieckiego zakładając
podjęcie działań mających silny wpływ na równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego
7
Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 111
regionu. Należy uznać, że realizacja celów przedmiotowej „Strategii” znacząco zwiększy
atrakcyjność zamieszkania i inwestowania w obszarze metropolitalnym.
W ramach Celu strategicznego "Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój
działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii" wymienić
należy następujące działania, będą spójne ze Strategią Rozwoju Miasta Sulejówek:
• Wykorzystanie i wzmacnianie specjalizacji regionalnych;
• Rozwój i uzupełnianie funkcji metropolitalnych – Warszawa jako ośrodek stołeczny;
• Wspieranie rozwoju miast regionalnych i subregionalnych;
• Restrukturyzacja miast tracących funkcje gospodarcze;
• Zwiększanie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług.
W ramach celu strategicznego "Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu
oraz kształtowanie ładu przestrzennego" wymienić należy następujące działania, będą
spójne ze Strategią Rozwoju Miasta Sulejówek:
• Zwiększenie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu;
• Zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej – koncentracji na najbardziej zapóźnionych
podregionach;
• Rozwój form transportu przyjaznych dla środowiska i mieszkańców;
• Zapobieganie nadmiernej suburbanizacji i kreowania ładu przestrzennego;
• Udrożnienia systemu tranzytowego.
W ramach Celu strategicznego "Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału
ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki" wymienić należy
następujące działania, będą spójne ze Strategią Rozwoju Miasta Sulejówek:
• Rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego;
• Aktywizacji rezerw rynku pracy oraz działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej;
• Rozwoju priorytetowych dla regionu dziedzin nauki;
• Wzrostu wykorzystania zasobów ludzkich poprzez zwiększenie mobilności zawodowej
i przestrzennej;
• Przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna;
• Wyrównania szans edukacyjnych;
• Podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz działania na rzecz
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
Uzupełnieniem powyższych celów strategicznych są dwa ramowe cele strategiczne.
Pierwszy z nich "Zapewnienie gospodarce zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię
przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska" jest zgodny ze Strategią
Rozwoju Miasta Sulejówek, gdyż zakłada realizację następujących działań:
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 112
• Dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie;
• Wspieranie rozwoju przemysłu ekologicznego i eko-innowacji;
• Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów
środowiska;
• Modernizacja i rozbudowa lokalnych sieci energetycznych oraz poprawa infrastruktury
przesyłowej;
• Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym;
• Poprawa jakości wód, odzysk/unieszkodliwianie odpadów, odnowa terenów skażonych
oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń;
• Produkcja energii ze źródeł odnawialnych.
Drugi cel ramowy "Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz
walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy
jakości życia" jest zgodny ze Strategią Rozwoju Miasta Sulejówek, gdyż zakłada realizację
następujących działań:
•
Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa
kulturowego
do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu;
• Upowszechnienie kultury i twórczości;
• Wspierania rozwoju przemysłu kreatywnego;
• Wykorzystania dziedzictwa kulturowego w działalności gospodarczej.
Przedmiotowa „Strategia” jest częścią działań zapewniających wewnętrzną
integrację regionu, przy optymalizacji wykorzystania przestrzeni i zachowania funkcji
ekologicznych środowiska kulturowego i przyrodniczego. Są to działania kierunkowo
zgodne z polityką regionalną Unii Europejskiej.
10.2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020
Strategia Rozwoju Miasta Sulejówek na lata 2016-2025 w sposób bezpośredni
odpowiada zapisom zatwierdzonego w lutym 2015 r. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Główną osią programu jest wsparcie
przedsiębiorczości, w tym rozwój innowacji oraz badań i rozwoju - jest to również jeden
z głównych kierunków strategicznych działań Miasta Sulejówek. Drugim filarem RPO jest
wsparcie przejście na gospodarkę niskoemisyjną, co również jest strategicznym wyzwaniem
Miasta usankcjonowany w niniejszej Strategii. W szczególności cele wyznaczone
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 113
w niniejszej "Strategii" w bezpośredni sposób wpisują się w cel główny RPOWM oraz w cele
strategiczne:
CEL GŁÓWNY: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną
i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału Mazowieckiego rynku pracy.

Rozwój
konkurencyjnej
gospodarki
regionu
opartej
na
innowacyjności,
przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach

Przeciwdziałanie
chłonności
dysproporcjom
regionalnym
prowadzące
do
zwiększenia
regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do
zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację

Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu
.
10.2.3 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF
Nowe
spojrzenie
na
politykę
rozwoju
w
wymiarze
europejskim,
krajowym
i regionalnym, uwzględniające aspekt terytorialny, daje możliwość wspierania i kształtowania
rozwoju różnych
typów obszarów. Jednym z nich są obszary miejskie, w największym
stopniu przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Europy, a wśród
nich ośrodki metropolitalne. Metropolie wraz z otoczeniem funkcjonalnym są najważniejszym
w ę złem w sieci powiązań krajowych i międzynarodowych.
Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne (ZIT) są instrumentem umiejscowionym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020),
współfinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Europejskiego Funduszu
Społecznego. Głównymi kryteriami decydującymi o realizacji
przedsięwzięć w formule ZIT są zintegrowany charakter oraz komplementarność.
Celem głównym WOF ZIT jest:
Rozwój i wykorzystanie potencjałów WOF poprzez integrację obszaru i budowanie
jego przewag konkurencyjnych w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
Cele strategiczne:
1. Zwiększenie korzyści metropolitalnych w sferze społecznej;
Odpowiadające cele "Strategii": Silne, zintegrowane i aktywne społeczeństwo obywatelskie Miasta
Budowa społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja społeczności lokalnych, aktywne rozwiązywanie
problemów społecznych
2. Wykorzystanie potencjału gospodarczego w konkurencji globalnej;
Odpowiadające cele "Strategii": wzrost konkurencyjności, innowacyjności, dywersyfikacja bazy
ekonomicznej, Rozwój korzystnych infrastrukturalnych, instytucjonalnych i gospodarczych powiązań
z otoczeniem metropolitalnym
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 114
3. Zintegrowanie obszaru i poprawa jakości środowiska.
Odpowiadające
cele
"Strategii":
Rozwój
korzystnych
infrastrukturalnych,
instytucjonalnych
i gospodarczych powiązań z otoczeniem metropolitalnym, wzrost konkurencyjności, innowacyjności,
dywersyfikacja bazy ekonomicznej
10.2.4 Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030
Strategia Rozwoju Miasta Sulejówek jest spójna ze Strategią Rozwoju Obszaru
Metropolitalnego Warszawy do roku 20308. Strategia OMW nakreśla główne wyzwania
stojące przed gminami OMW w perspektywie do 2030 r. Miasto Sulejówek stanowi integralną
część aglomeracji warszawskiej stąd też planowanie jej rozwoju powinno być spójne
z dokumentami strategicznymi nie tylko szczebla krajowego i regionalnego, ale również
aglomeracyjnego. Zgodnie z diagnozą strategiczną przeprowadzoną w 2015 r. dla OMW
najważniejszymi
problemami/wyzwaniami
obszaru
są:
brak
wewnętrznej
spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej, brak koordynacji działań samorządów na rzecz
poprawy atrakcyjności zamieszkania i poprawy konkurencyjności gospodarki OMW,
niewydolność aglomeracyjnego systemu transportowego, głównie na linii dojazdów
mieszkańców OMW do Warszawy.
Misją obszaru metropolitalnego jest:
„Podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności w oczach turystów, poprzez
kreowanie nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych i bogatej oferty kulturalno-rekreacyjnej,
stworzenie sprzyjających i unikatowych warunków do efektywnej współpracy pomiędzy
biznesem a nauką oraz prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno przez inwestorów
krajowych, jak i zagranicznych”
W tak rozumianą misję wpisują się wszystkie cele strategicznego oraz odpowiadające
im cele operacyjne Strategii Rozwoju Miasta Sulejówek na lata 2016-2025. Jednym
z głównych długoterminowych efektów Strategii jest podniesienie jakości życia mieszkańców
Miasta oraz wypromowanie Miasta jako miejsca o atrakcyjnej ofercie dla mieszkańców
i w dalszej kolejności dla turystów, głównie z terenu aglomeracji. Z jednej strony Miasto
Sulejówek stawia na rozwój przyjaznych warunków do zamieszkania w zadbanej i przyjaznej
środowisku okolicy, z drugiej ukierunkowuje się na wsparcie rozwoju terenów inwestycyjnych
na terenie Ratajewa. Ważnym aspektem zasygnalizowanym w Strategii jest konieczność
wzmocnienia
integracji
terenu
Miasta
z
OMW.
Dotyczy
to
nie
tylko
aspektów
komunikacyjnych (drogi, ścieżki rowerowe, transport szynowy, budowa węzłów lub
doprowadzenie ruchu kołowego i rowerowego do planowanych węzłów w Warszawie), ale
8
Dokument przygotowany w ramach projektu „Programowanie obszaru metropolitalnego Warszawy” w ramach
PO Pomoc Techniczna, w którym Miasto Sulejówek była jednym z 5 partnerów m.st. Warszawy.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 115
również społecznych i gospodarczych. Jednym z najważniejszych obszarów jest budowa
wspólnej
oferty
gospodarczej
i
inwestycyjnej
dla
obszaru
OMW
i
WOF,
w ramach której zostaną również opisane i zidentyfikowane najważniejsze możliwości
inwestowania kapitału na terenie Miasta Sulejówek.
Strategia wpisuje się również bezpośrednio we wszystkie zidentyfikowane cele strategiczne
OMW, tzn.:

Cel 1: Inteligentna, zintegrowana sieć transportu publicznego dla całego obszaru OMW

Cel 2: Ład przestrzenny, oparty na kompleksowym planowaniu, zapewniającym
komplementarność funkcji, estetykę, wykorzystanie istniejących potencjałów oraz
uwzględniającym zrównoważony rozwój

Cel 3: Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego, wykorzystująca
potencjał przyrodniczy, kulturalny i historyczny OMW

Cel 4: Atrakcyjne warunki do rozwijania przedsiębiorczości oraz lokowania inwestycji
w ramach sieci gospodarek miejskich

Cel 5: Wysoki poziom kapitału ludzkiego oraz zaangażowanie mieszkańców OMW
w świadome i zrównoważone kształtowanie metropolii, oparte na idei społeczeństwa
obywatelskiego
Podsumowując należy podkreślić, iż opracowana „Strategia Rozwoju Miasta
Sulejówek na lata 2016-2025” wpisuje się we wszystkie najważniejsze dokumenty
strategiczne, zarówno na poziomie krajowym (SRK 2020) jak i regionalnym (RPO, SRWM).
Poniżej przedstawiono schematyczną ramową strukturę powiązań niniejszej „Strategii” z
dokumentami strategicznymi wyższych szczebli
EFRR
FS
KSRR
2010-2020
Strategia Rozwoju
Kraju 2020
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Strategia Rozwoju Powiatu Mińskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Maz.
„Strategia Rozwoju Miasta Sulejówek"
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 116
10. System wdrażania i monitorowania
Istota systemu monitorowania i ewaluacji
Zarządzanie procesem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta wymaga prowadzenia
monitorowania realizacji celów i zadań strategicznych oraz ewaluacji zapisów tego
dokumentu. Z punktu widzenia zarządzania miastem istotą monitoringu jest gromadzenie,
opracowywanie i przekazywanie informacji przydatnych w procesie koordynacji rozwoju.
Stąd też przedmiotem monitoringu jest miasto, pojmowane jako spójny system społeczno ekonomiczno - ekologiczny. Oznacza to, że rozwój będący efektem wdrażania Strategii
powinien być ujmowany w następujących płaszczyznach:
-
społeczność Miasta,
-
gospodarka Miasta,
-
środowisko przyrodnicze,
-
infrastruktura.
Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Sulejówek
są cele i zadania strategiczne wytyczone w strategii. Proces monitorowania ma polegać na
systematycznych obserwacjach zmian zachodzących w ramach poszczególnych celów
i zadań wyznaczonych w Strategii.
System monitorowania i ewaluacji oparty będzie na monitorowaniu operacyjnym
i strategicznym.
Na poziomie operacyjnym monitoring stanu wdrażania Strategii Rozwoju Miasta
przeprowadzany
będzie
na
podstawie
dwuletnich
raportów
opisujących
działania
podejmowane w zakresie realizacji zadań strategicznych. Raporty te przygotowywane będą
przez Referaty merytoryczne Urzędu Miasta odpowiedzialne za prowadzenie działań w
ramach wyznaczonych zadań strategicznych. Monitoring na poziomie operacyjnym może
stać się podstawą dokonania aktualizacji strategii, jeśli na podstawie przedstawionych
informacji uwidoczni się taka potrzeba.
Na
poziomie
strategicznym
ocena
wdrażania
Strategii
Rozwoju
Miasta
przeprowadzana będzie na podstawie raportu o stanie Miasta przygotowywanego w cyklach
czteroletnich. Ocena taka będzie stanowiła podstawę dokonania planowej aktualizacji
strategii.
Monitoring operacyjny
Celem monitoringu operacyjnego będzie określenie stopnia realizacji zadań
zapisanych w strategii. Monitoring taki winien być prowadzony częściej niż monitoring
strategiczny. Monitoring taki nie powinien być dokonywany rzadziej niż raz na 2 lata.
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 117
Najlepszym momentem przystąpienia do analizowania stanu wdrażania strategii są ostatnie
miesiące roku kalendarzowego. Jest to istotne z tego względu, że w tym to okresie kończy
się procedura aktualizacji.
Oczekiwany przebieg procedury wskazano w tabeli umieszczonej poniżej.
Tabela 11 Etapy przeprowadzania monitoringu operacyjnego
LP.
1.
2.
DZIAŁANIE
Zarządzenie o
rozpoczęciu
monitoringu
Podmioty
zaangażowane
WYNIKI I PROCEDURY
TERMIN
Burmistrz Miasta
Wskazanie oczekiwanych
ustaleń, podmiotów
odpowiedzialnych za
przeprowadzenie monitoringu,
określenie harmonogramu
przeprowadzenia monitoringu,
październik-listopad;
w okresie co najmniej
co dwa lata; zalecane
jest przeprowadzanie
monitoringu
operacyjnego w
okresach rocznych
Przekazanie Referatom
merytorycznym UM oraz – w
miarę potrzeby i możliwości –
innym podmiotom informacji o
rozpoczęciu monitoringu oraz o
zakresie oczekiwanych
informacji; przekazanie ankiet i
formularzy
1 tydzień
Opis działań podjętych w celu
realizacji strategii; opis zagrożeń
dla prawidłowej realizacji zadań
strategii
2 tygodnie
2 tygodnie
Zespół zadaniowy
wskazany w zarządzeniu
Ogłoszenie rozpoczęcia
Burmistrza Miasta
monitoringu
Sulejówek lub
wyznaczony Referat UM
3.
Opis stanu realizacji
zadań strategii
Referaty merytoryczne
UM przy współpracy
innych podmiotów
zaangażowanych we
wdrażanie strategii
4.
Przekazanie opisów
stanu realizacji strategii
zespołowi
zadaniowemu
Referaty merytoryczne
UM
5.
Zespół zadaniowy
wskazany w zarządzeniu
Ocena wyników
Burmistrza Miasta
(porównanie z planem)
Sulejówek lub
wyznaczony Referat UM
Określenie stopnia wykonania
przyjętych zapisów strategii;
określenie odchyleń
6.
Identyfikacja i analiza
przyczyn odchyleń
Zespół zadaniowy
wskazany w zarządzeniu
Burmistrza Miasta
Sulejówek lub
wyznaczony Referat UM
Ocena rozbieżności pomiędzy
założeniami a rezultatami oraz
poszukiwanie i określenie
przyczyn zaistniałej sytuacji
Planowanie korekty
Burmistrz Miasta na
podstawie zaleceń
zespołu zadaniowego
wskazanego w
zarządzeniu Burmistrza
lub wyznaczonego
Referatu UM
Zalecenia co do zmiany
dotychczasowych metod
realizacji bądź sugestia do
wprowadzenia nowych;
określenie i akceptacja działań
korygujących
7.
8.
Przekazanie
zalecanych korekt
9.
Przedłożenie
sprawozdania z
monitoringu dla Rady
Miasta
1 tydzień
Zespół zadaniowy
Przekazanie informacji o
wskazany w zarządzeniu zauważonych niedociągnięciach,
Burmistrza Miasta
problemach oraz o zalecanych
Sulejówek lub
sposobach rozwiązania
wyznaczony Referat UM problemów do „aktorów” strategii
Burmistrz Miasta
Celem sprawozdania będzie
powiadomienie Rady o stanie
wdrażania strategii rozwoju oraz
o dostrzeżonych przy jej
wdrażaniu problemach
w terminie kolejnego
posiedzenia Rady,
chyba że Rada
postanowi o innym
terminie
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 118
Monitoring operacyjny nie prowadzi wprost do aktualizacji zapisów strategii. Jeżeli
jednak w toku dokonywania tego monitoringu wskazana zostanie potrzeba uzupełnienia lub
zmiany dokumentu, która będzie istotna z punktu widzenia osiągania wizji Miasta, Burmistrz
Miasta Sulejówek, posługując się opinią zespołu zadaniowego, winien zwrócić się do Rady
Miasta z projektem uchwały o dokonanie aktualizacji strategii. Należy wówczas zastosować
się do trybu prac przewidzianego dla etapu aktualizowania strategii w ramach monitoringu
strategicznego.
Monitoring strategiczny
W
przeciwieństwie
do
monitoringu
operacyjnego,
zadaniem
monitoringu
strategicznego jest umożliwienie oceny realizacji strategii z punktu widzenia jej dopasowania
do rzeczywistych potrzeb Miasta oraz stopnia wypełniania przez nią celów strategicznych
służących realizacji wizji Miasta Sulejówek zapisanej w tym dokumencie.
Jako perspektywę czasową do przeprowadzenia takiego monitoringu wskazać należy
okres czteroletni. Uznać również należy, że w latach gdy monitoring taki jest
przeprowadzany, zastępuje on monitoring operacyjny.
Monitoring strategiczny może stać się podstawą aktualizacji strategii. Uznać bowiem
należy, że w okresie kilkuletnim pojawią się na tyle istotne zmiany w sytuacji lokalnej
społeczności, że przydatnym będzie dokonanie zmian w zapisach dokumentu.
Procedurę przeprowadzania monitoringu strategicznego przedstawiono w tabeli.
Tabela 12 Etapy przeprowadzania monitoringu strategicznego
LP.
1.
2.
DZIAŁANIE
AKTORZY
WYNIKI I PROCEDURY
TERMIN
Zarządzenie o
rozpoczęciu
monitoringu
Burmistrz Miasta
Sulejówek
Wskazanie oczekiwanych ustaleń,
podmiotów odpowiedzialnych za
przeprowadzenie monitoringu,
określenie harmonogramu
przeprowadzenia monitoringu,
październik-listopad;
w okresie co najmniej
co cztery lata
Ogłoszenie
rozpoczęcia
monitoringu
Referaty merytoryczne
UM przy współpracy
innych podmiotów
zaangażowanych we
wdrażanie strategii
Przekazanie Referatom
merytorycznym UM oraz – w miarę
potrzeby i możliwości – innym
podmiotom informacji o rozpoczęciu
monitoringu oraz o zakresie
oczekiwanych informacji;
przekazanie ankiet i formularzy
1 tydzień
3.
Opis stanu realizacji
zadań strategii
Referaty merytoryczne
UM przy współpracy
Opis działań podjętych w celu
innych podmiotów
realizacji strategii; opis zagrożeń dla
zaangażowanych we prawidłowej realizacji zadań strategii
wdrażanie strategii
4.
Przekazanie opisów
stanu realizacji
strategii zespołowi
zadaniowemu
Referaty merytoryczne
UM
5.
Przygotowanie raportu Referaty merytoryczne
o stanie realizacji
UM przy współpracy
Określenie stopnia wykonania
przyjętych zapisów strategii;
2 tygodnie
4 tygodnie
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
6.
strategii oraz raportu o
stanie Miasta
innych podmiotów
zaangażowanych we
wdrażanie strategii
Dyskusja nad
raportami
Zespół zadaniowy
Strona 119
określenie odchyleń, ocena stopnia
rozbieżności, określenie sytuacji
Miasta z punktu widzenia warunków
życia w nim (z wykorzystaniem
analizy statystycznej opisanej dalej)
Celem dyskusji jest podjęcie decyzji
co do zakresu potrzebnych prac nad
aktualizacją strategii, w przypadku
podjęcia decyzji o konieczności
dokonania aktualizacji, należy
zastosować się do punktów
kolejnych, w przypadku decyzji o
niedokonywaniu aktualizacji należy
zakończyć monitoring w trybie
przewidzianym dla monitoringu
operacyjnego w punktach 5 i
następnych
Prace studyjne nad
zapisami strategii
Analiza zapisów strategii w części
dotyczącej celów pośrednich i zadań
strategicznych a także zapisów
Zespół zadaniowy przy
zadań operacyjnych służących
wsparciu Referatów
realizacji zadań strategicznych,
merytorycznych UM
wskazanie potrzebnych zmian,
dyskusja nad proponowanymi
zmianami
1 miesiąc
8.
Przygotowanie
aktualizacji strategii
Referaty merytoryczne
UM przy współpracy
innych podmiotów
zaangażowanych we
wdrażanie strategii
Aktualizacja zapisów strategii
powinna być wykonana na
podstawie ustaleń zespołu
zadaniowego
1 miesiąc
9.
Przyjęcie aktualizacji
przez zespół
zadaniowy
Zespół zadaniowy
Przyjęcie tekstu, który zostanie
przedłożony pod obrady Rady
Miasta
10.
Przedłożenie
aktualizacji Radzie
Miasta
Burmistrz Miasta
11.
Przyjęcie aktualizacji
przez Radę
Rada Miasta
7.
3 tygodnie przed
Przedłożenie dokumentu pod obrady
terminem sesji Rady
Rady Miasta
Miasta
Podjęcie uchwały w sprawie
aktualizacji strategii rozwoju
W terminie sesji Rady
Miasta
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016-2025”
Strona 120
11. Spis map, tabel, wykresów
Tabele
Tabela 1: Działania i zadania przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Miasta Sulejówek ..............................................11
Tabela 3 Ludność w wieku przedprodukcyjnym jako odsetek ludności w wieku produkcyjnym (lata 2008 – 2014) ....................18
Tabela 4: Ludność w wieku poprodukcyjnym jako odsetek ludności w wieku produkcyjnym (lata 2008-2014) ...........................19
Tabela 5: Wskaźnik perspektywiczności populacji Miasta Sulejówek (relacja procentowa różnicy liczby ludności
w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym do ludności w wieku poprodukcyjnym w latach 2008-2014) ............................19
Tabela 14: Pracujący ogółem w Sulejówku w latach 2007-2013 ...............................................................................................41
Tabela 15: Bezrobocie na terenie Miasta Sulejówek w latach 2007 - 2014 ...............................................................................42
Tabela 16: Struktura podmiotów gospodarczych w Sulejówku ..................................................................................................43
Tabela 18: SZCZEGÓŁOWA ANALIZA SWOT MIASTA SULEJÓWEK ....................................................................................54
Tabela 19: Wskaźniki weryfikacji celów strategii .......................................................................................................................99
Tabela 20 Etapy przeprowadzania monitoringu operacyjnego .................................................................................................117
Tabela 21 Etapy przeprowadzania monitoringu strategicznego ...............................................................................................118
Wykresy:
Wykres 1: Liczba mieszkańców Miasta Sulejówek w latach 2005-2014 ....................................................................................15
Wykres 2 Dynamika przyrostu liczby mieszkańców Sulejówka (2005=100%) ...........................................................................15
Wykres 3: Wskaźnik urodzeń żywych na 1000 mieszkańców Miasta Sulejówek w latach 2006-2014 ........................................16
Wykres 4: Saldo migracji na 1000 mieszkańców w Sulejówku w latach 2006-2014...................................................................17
Wykres 5: Ludność Miasta Sulejówek wg ekonomicznych grup wieku w latach 2008-2014. ......................................................17
Wykres 6 Ludność w wieku przedprodukcyjnym jako odsetek ludności w wieku produkcyjnym (lata 2007 - 2014) ....................18
Wykres 7: Ludność w wieku poprodukcyjnym jako odsetek ludności w wieku produkcyjnym (lata 2008 – 2014) .......................19
Wykres 8: Wskaźnik perspektywiczności populacji Miasta Sulejówek (relacja procentowa różnicy liczby ludności
w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym do liczby ludności w wieku poprodukcyjnym w latach 2008-2014) ....................20
Wykres 9: Pracujący ogółem w Sulejówku w latach 2007-2014 ................................................................................................41
Wykres 10: Wskaźnik aktywności zawodowej: pracujący jako odsetek ludności w wieku produkcyjnym ...................................41
Wykres 11: Liczba niepracujących na utrzymaniu 1 pracującego ..............................................................................................42
Wykres 12: Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 10000 mieszkańców Miasta Sulejówek...............................44
Wykres 14: Wizja i cele strategiczne .........................................................................................................................................88
Download