DOC - Edukacja medialna

advertisement
Osoby z niepełnosprawnościami | materiał pomocniczy B
Cele
nabywanie umiejętności technicznych niezbędnych do obsługi urządzenia
rozwój osobowy i intelektualny
kształtowanie kompetencji społecznych
nabywanie zaradności i samodzielności
aktywność, kreatywność i samorealizacja
przeciwdziałanie izolacji społecznej, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu osób
niepełnosprawnych
Lekcja: Nowe technologie wspierają osoby z niepełnosprawnościami | edukacjamedialna.edu.pl
Typy niepełnosprawności:
Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87#Rodzaje_niepe.C5.82n
osprawno.C5.9Bci
Obniżona sprawność sensoryczna (zmysłowa) – brak, uszkodzenie lub zaburzenie funkcji
analizatorów zmysłowych (są to m.in. osoby niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące, z
zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej)
Obniżona sprawność intelektualna – upośledzenie umysłowe, demencja starcza
Obniżona sprawność funkcjonowania społecznego – zaburzenia równowagi nerwowej,
emocjonalnej oraz zdrowia psychicznego
Obniżona sprawność komunikowania się – utrudniony kontakt słowny (zaburzenia mowy, autyzm,
jąkanie się)
Obniżona sprawność ruchowa – osoby z dysfunkcją narządu ruchu (wrodzoną lub nabytą)
Obniżona sprawność psychofizyczna z powodu chorób somatycznych (np. nowotwory, guz mózgu,
cukrzyca, nowotwór)
Lekcja: Nowe technologie wspierają osoby z niepełnosprawnościami | edukacjamedialna.edu.pl
Download