Regulamin konkursu na scenariusz sześcioodcinkowego filmu

advertisement
Załącznik do uchwały nr ……..
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia …………..
Regulamin konkursu na scenariusz sześcioodcinkowego filmu instruktażowego pt.: ,,Moje
pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa”
§ 1.
Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu na scenariusz sześcioodcinkowego filmu instruktażowego pt.: „Moje
pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Województwo
Mazowieckie.
2. Współorganizatorami Konkursu są Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Ostrołęce,
Ciechanowie, Płocku, Siedlcach, Radomiu, Warszawie.
3. Konkurs będzie przeprowadzony jednoetapowo w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.
§ 2.
Cele i zadanie Konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
Celem Konkursu jest wytypowanie scenariusza, na podstawie którego zostanie nakręcony
sześcioodcinkowy film instruktażowy dla dzieci przygotowujących się do zdania egzaminu na
kartę rowerową.
Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie, w oparciu o podręcznik młodego rowerzysty
dostępny na https://mrbrd.mazovia.pl/edukacja/wydawnictwa/32-moje-pierwsze-prawo-jazdykarta-rowerowa-podrecznik-mlodego-rowerzysty, scenariusza sześcioodcinkowego filmu
o następującej tematyce poszczególnych odcinków:
1) włączanie się do ruchu;
2) wymijanie, omijanie, wyprzedzanie;
3) zatrzymanie, zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu;
4) skręcanie, zawracanie;
5) przecinanie się kierunków jazdy,
6) technika jazdy rowerem, znaki drogowe i sygnalizacja świetlna.
Każdy z odcinków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, powinien składać się z trzech podstawowych
części:
1) wprowadzenia do omawianej tematyk;
2) części instruktażowej;
3) podsumowania.
Scenariusz musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym.
Scenariusz powinien być krótki i zwięzły, tak aby nakręcony na jego podstawie każdy odcinek
trwał od 5 do 7 minut.
§ 3.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.
2.
W Konkursie mogą wziąć udział podmioty zajmujące się profesjonalnie pisaniem scenariuszy
i nagrywaniem filmów, reklam itp.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest posiadanie przez podmiot, o którym mowa w ust. 1,
możliwości nagrania filmu na podstawie przesłanego scenariusza.
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Oprócz scenariusza, uczestnik Konkursu zobowiązany jest przesłać udokumentowaną
działalność w dziedzinie produkcji filmowej lub reklamowej oraz opis metody jaka zostałaby
zastosowana przy realizacji filmu, na podstawie przesłanego scenariusza, oraz oświadczenie
dotyczące praw autorskich, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
Scenariusz w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz dokumentację, o której mowa w ust. 3,
należy złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 - I piętro lub przesłać na adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469
Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs – „Moje pierwsze prawo jazdy – karta
rowerowa”, do 12 kwietnia 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie).
Nadesłane prace konkursowe oceni i wyłoni jednego zwycięzcę na posiedzeniu zamkniętym
Komisja konkursowa, powołana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Decyzja Komisji w zakresie dokonanego wyboru jest ostateczna.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 28 maja 2017 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia Konkursu, z uwagi
na liczbę nadesłanych prac konkursowych, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników
Konkursu, publikując stosowną informację na stronie internetowej.
Koszty przygotowania prac konkursowych ponoszą uczestnicy Konkursu.
§ 4.
Nagroda w Konkursie
Podmiot, którego scenariusz został przez Komisję uznany za najlepszy, otrzyma środki
finansowe w wysokości do 100.000 zł brutto na produkcję filmu na podstawie zwycięskiego
scenariusza.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia do treści zwycięskiego scenariusza ewentualnych
zmian lub poprawek wynikających z obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym.
3. Film na podstawie zwycięskiego scenariusza musi zostać nagrany w najlepszej jakości Full HD.
4. W każdym odcinku występować będzie osoba prowadząca instruktaż zgodnie ze scenariuszem,
wskazana przez Organizatora.
5. Ujęcia w filmie powinny być zrobione z różnych stron, z zastosowaniem również ujęć z drona.
6. Niektóre ujęcia w filmie powinny być zawarte w realnym ruchu miejskim.
7. Przy kręceniu filmu należy również uwzględnić przenośny prompter dla osoby, o której mowa w
ust. 4.
8. Montaż filmu powinien być dynamiczny i odpowiadający trendom preferowanym przez dzisiejszą
młodzież, ale z zachowaniem idei i celu filmu.
9. Montaż filmu powinien również zawierać elementy grafiki komputerowej.
10. Film powinien zostać nagrany w podobnej konwencji jak dwa pilotażowe filmy instruktażowe
dostępne na http://web5.mazovia.pl/allow/KR_przepisy.mp4 oraz http://web5.mazovia.pl/allow/KR_rower.mp4
11. Szczegółowe warunki realizacji filmu, o którym mowa w ust. 1, oraz zasady wydatkowania
i rozliczenia środków finansowych wskazanych w ust. 1 określi odrębna umowa.
1.
§ 5.
Prawa autorskie
Prawa autorskie zgłaszanego scenariusza nie mogą być w żaden sposób ograniczone, nie mogą
także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
2. Województwo Mazowieckie zastrzega sobie prawo do wykorzystania całości lub części
przesłanych na Konkurs prac m.in. w celu reklamy Konkursu, propagowania bezpieczeństwa
publicznego, promocji przedsięwzięć Województwa Mazowieckiego, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.).
1.
2
3.
4.
5.
Autor zwycięskiego scenariusza oraz filmu zobowiązuje się do bezterminowego, nieodpłatnego,
przeniesienia autorskich praw majątkowych do filmu, na zasadach które określone zostaną w
umowie, o której mowa w § 4 ust. 11.
W umowie, o której mowa w § 4 ust. 11, autor zwycięskiego scenariusza zobowiązuje się do
przeniesienia autorskich praw majątkowych do filmu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji obejmujących: utrwalenie,
zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne
rozpowszechnianie, emitowanie i remitowanie, udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym bez względu na sposób i technologię, w
tym w Internecie. Zakres pól eksploatacji może zostać doprecyzowany w umowie.
Sposób korzystania z filmu obejmuje działalność promocyjną oraz prawo do wykorzystania dla
celów edukacyjnych, szkoleniowych, promocyjnych.
§ 6.
Postanowienia końcowe
1.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu w każdym czasie bez
podania przyczyn. Z tego tytułu uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia.
3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mail:
[email protected] lub [email protected]
4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulamin konkursu - ,,Moje pierwsze
prawo jazdy – karta rowerowa”, zobowiązaniem autora zwycięskiego scenariusza do
zrealizowania filmu na jego podstawie oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych związanych z organizacją Konkursu, w tym publikowanie wyników na stronach
internetowych oraz portalach społecznościowych. Administratorem zebranych danych
osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. Uczestnik
ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz do żądania
zaprzestania ich przetwarzania. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
3
Załącznik
do Regulaminu
-WzórOŚWIADCZENIE
Ja ………………………………………………..………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa uczestnika)
potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego scenariusza.
………………………………………………………………………………………………………..
( podpis uczestnika lub jego pełnomocnika , a w przypadku osoby prawnej - podpis jej upełnomocnionego przedstawiciela)
4
Download