History of Polish Literature - Literature of the Enlightenment

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.
Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim
Historia literatury polskiej – literatura oświecenia
2.
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim
History of Polish Literature - Literature of the Enlightenment
3.
Jednostka prowadząca przedmiot
Instytut Filologii Polskiej
4.
Kod przedmiotu/modułu
21-FP-S1-E2-HLPCw
5.
Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)
obowiązkowy
6.
Kierunek studiów
filologia polska
7.
Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)
I stopień
8.
Rok studiów (jeśli obowiązuje)
I
9.
Semestr (zimowy lub letni)
letni
10.
Forma zajęć i liczba godzin
konwersatorium: 30 godzin
11.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Marcin Cieński, dr hab. prof. UWr; Paweł Kaczyński, dr hab. prof. UWr;
Bogusław Bednarek, dr hab.; Dariusz Dybek, dr hab.; Tomasz Ślęczka dr; Paweł
Pluta, dr
12.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla
przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:
- wiedza historycznoliteracka z zakresu szkoły średniej
- wiedza z zakresu literatury staropolskiej
13.
Cele przedmiotu
- wiedza o polskiej i europejskiej (powszechnej) literaturze epoki oświecenia, podstawowych
prądach literackich, gatunkach, procesach historycznoliterackich;
- wiedza o tekstach literatury oświecenia i ich historycznych oraz historycznoliterackich
kontekstach (literatura powszechna/europejska, obyczajowość, historia społeczna i polityczna,
filozofia epoki) wobec właściwych dla tych tekstów problemów kultury (m.in. kwestii gatunków
literackich i literackości, obiegu czytelniczego, sposobów istnienia literatury);
- pogłębienie wiedzy w zakresie terminologii i metodologii literaturoznawczej;
- pogłębienie umiejętności czytania i rozumienia tekstów literatury dawnej;
- kształtowanie umiejętności interpretacji najważniejszych tekstów z zastosowaniem typowych
metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie
historyczno-kulturowym;
14.
- kształtowanie umiejętności syntetyzowania zdobytej wiedzy szczegółowej
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Wiedza:
- ma podstawową wiedzę o kontekstach
filozoficznych i kulturowych literatury epoki
oświecenia, w szczególności polskiej;
K_W02, K_W03, K_W06,
K_W07, K_W09, K_W10,
K_W14
- ma wiedzę z zakresu terminologii i
metodologii badań literackich w odniesieniu
do literatury oświecenia, zwłaszcza polskiej
(nazwy i charakterystyka podstawowych
prądów i gatunków literackich, problemy
poetyki);
- ma uporządkowaną, syntetyczną wiedzę o
podstawowych procesach historii literatury
polskiej XVIII i początków XIX wieku w
kontekście europejskim, zna podstawowe
kategorie ich opisu w ujęciu różnych
kierunków badawczych;
- zna teksty literackie (wg spisu lektur) z
literatury
polskiej
i
powszechnej
(europejskiej);
- ma wiedzę o głównych wątkach i tematach
literatury polskiego oświecenia i ich
światopoglądowo-kulturowych kontekstach
ujętą w kategoriach różnych kierunków
badawczych;
- ma szczegółową wiedzę o najważniejszych
twórcach i dziełach polskiego i europejskiego
oświecenia, zna i rozumie podstawowe
metody ich analizy.
Umiejętności:
- potrafi rozpoznać i opisać różne gatunki
literackie i piśmiennicze epoki oświecenia (na
materiale literatury polskiej) z zastosowaniem
pojęć
i
paradygmatów
badawczych
literaturoznawstwa;
- potrafi w formie ustnej i pisemnej
analizować i interpretować teksty literackie i
inne teksty kultury epoki oświecenia (na
materiale
literatury
polskiej)
z
wykorzystaniem typowych narzędzi i metod
badawczych i z uwzględnieniem kontekstu
społeczno-kulturowego,
formułując
i
analizując problemy z wykorzystaniem
różnych informacji;
- posiada umiejętność tworzenia prac
pisemnych w zakresie literaturoznawstwa,
językoznawstwa i wiedzy o kulturze z
K_U01, K_U02, K_U03,
K_U05, K_U06, K_U07,
K_U09, K_U010
wykorzystaniem
podstawowych
ujęć
teoretycznych i literatury przedmiotowej.
Kompetencje:
- potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role; potrafi odpowiednio określić
priorytety służące realizacji określonych
zadań;
K_K01, K_K03, K_K06
- potrafi gospodarować czasem i realizować
określone zadania w wyznaczonych
terminach;
posiada
kompetencje
społeczne
pozwalające na świadomą odpowiedzialność
za zachowanie dziedzictwa kulturowego (ze
szczególnym uwzględnieniem wiedzy na
temat dziedzictwa kulturowego i literackiego
literatury oświecenia, na materiale polskim i
europejskim/powszechnym).
15.
Treści programowe
- założenia filozoficzne, tło kulturowe epoki
- główne prądy literackie oświecenia: klasycyzm, sentymentalizm, rokoko – poetyka
(sformułowana i immanentna) (na materiale literatury polskiej i powszechnej/europejskiej)
- gatunki typowe dla poszczególnych prądów (np. klasycyzm – tragedia, oda, satyra, bajka,
poemat heroikomiczny, poemat opisowy, komedia dydaktyczna; sentymentalizm – sielanka,
liryka religijna, opera komiczna, romans sentymentalny; rokoko – komedia i poezja obyczajowa)
– do wyboru w reprezentatywnej próbce (na materiale literatury polskiej i
powszechnej/europejskiej)
- twórczość najwybitniejszych autorów polskiego oświecenia (Krasicki, Naruszewicz, Trembecki,
Karpiński, Kniaźnin, Zabłocki, Niemcewicz, Węgierski, Bogusławski)
- europejskie konteksty literatury polskiego oświecenia (klasycyzm francuski: Corneille, Racine,
Voltaire; sentymentalizm: Rousseau, Sterne; powieść europejska: Fielding, Sterne, Goethe,
Laclos, Diderot)
- główne wątki i tematy literatury oświecenia, propozycje światopoglądowe, wizja człowieka
(wzorce i antywzorce osobowe) i jej związek z filozofią i kontekstem historycznym epoki (na
materiale literatury polskiej i powszechnej/europejskiej)
- przełomowy charakter epoki oświecenia, w szczególności zamieranie starych i
narodziny nowych gatunków literackich, zmiana sposobu widzenia źródeł i celów
literatury, antynomie i kontrasty światopoglądowe i estetyczne (na materiale literatury
polskiej i powszechnej/europejskiej).
16.
Zalecana literatura
− lektury obowiązkowe wg publikowanego odrębnie spisu lektur;
− opracowania obowiązkowe opisane w publikowanym odrębnie spisie lektur
17.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium: zaliczenie na ocenę,
składniki: obecność na zajęciach (zaliczenie nieobecności, jeśli jest ich więcej niż 2 w
semestrze); zaliczenie zadań cząstkowych; zaliczenie kolokwium z lektur; wykonanie
pracy pisemnej.
18.
Język wykładowy
polski
19.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć
- czytanie wskazanej literatury
Średnia liczba
godzin na
zrealizowanie
aktywności
30
10
15
- przygotowanie do kolokwium z lektur
5
- napisanie pracy
25
Suma godzin
85
Liczba punktów ECTS
3
Download