Załącznik do zapotrzebowania aneks - zmiana umowy

advertisement
Załącznik do zapotrzebowania nr . . . . . . .
ZMIANA UMOWY – ANEKS (dawne zamówienie dodatkowe)
MOŻLIWE PODSTAWY PRAWNE ZMIANY UMOWY: art. 144 ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy
Prawo zamówień publicznych:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności
dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach
zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie
ramowej;
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e*;
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub
dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie.
*1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej
w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym
postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy
ramowej,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą,
w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.
WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z NINIEJSZYM
ZAŁĄCZNIKIEM:
1. Zapotrzebowanie.
2. Protokół konieczności podpisany przez Kierownika Zadania / Projektu, Zarządcę Obiektu.
3. Kosztorys inwestorski.
4. Przedmiar robót + ewentualne rysunki + opisy itd.
5. Kopia umowy podstawowej.
UWAGA! Ostatecznej kwalifikacji zamówienia jako zmiany umowy (aneksu) dokonuje
prawnik. W tym celu należy mu przedstawić protokół konieczności podpisany co najmniej
przez Kierownika Zadania/ Projektu i Zarządcę Obiektu.
1
*
niewłaściwe skreślić
1.
art. 144 ust. 1
Podstawa prawna dokonania zmiany umowy (aneksu)
pkt: …………
2.
3.
Na jaką kwotę opiewa łącznie wartość dotychczas wprowadzonych zmian
…………………… zł
w umowie podstawowej? nie wliczając niniejszego zamówienia
brutto
Tytuł/nazwa oraz numer umowy podstawowej, której ma dotyczyć zmiana umowy (aneks)
……………………..……………………..……………………..……………………..…………………
Stawka podatku VAT w %
4.
UWAGA! Do kwestii związanych z ustalaniem i potwierdzaniem stawki VAT upoważniona
jest Kwestura.
…… %
Podstawa prawna i uzasadnienie zastosowania stawki VAT innej niż
podstawowa:
……………………………………………………………….……………..
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
5.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.
Kod CPV: …………………………………………
Nazwa (ze słownika kodów CPV): …………………………………………
TAK / NIE *
Współfinansowanie zamówienia ze środków Unii Europejskiej
…………. %
- procentowy udział tych środków w wartości zamówienia
Informacje o realizacji przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej lub innych
7.
Jeżeli zamówienie jest współfinansowane ze środków UE (czy funduszy strukturalnych, źródeł zagranicznych) należy podać
wszystkie niezbędne informacje jakie dział OZ musi:
 zamieścić we wszystkich dokumentach, w tym LOGO czarno – białe (lub jeżeli to konieczne – kolorowe) scalone w jeden
element, nr i nazwę projektu, programu, umowy;
 przekazywać wydziałowi / jednostce uczelni, tj. o czym należy informować i w jakim terminie jednostkę finansującą –
w takim przypadku pracownicy OZ przesyłają właściwe informacje osobie odpowiedzialnej za kontakty z jednostką
finansująca i po uzyskaniu od niej informacji zwrotnej dokonują dalszych czynności w postępowaniu.
……………………………………………………………………………………………………………
8.
Miejsce realizacji (dokładny adres, nazwa jednostki, piętro, nr pomieszczenia):
……………………………………………………………………………………………………………
Terminy
a) Termin realizacji:
9.
do …………………
dni / miesięcy / data*
od dnia zawarcia aneksu
TAK / NIE *
od dnia przekazania frontu robót*
Zamawiający przewiduje przekazanie frontu robót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TAK / NIE *
(np. do …… dni/ miesięcy od dnia zawarcia aneksu / na przełomie ……/…… br./
w …. kwartale br.)
b) Gwarancja jakości minimalna: od dnia odbioru przedmiotu zamówienia
potwierdzonego protokołem odbioru końcowego
................
miesięcy / lat *
2
*
niewłaściwe skreślić
Czy wykonanie niniejszego zamówienia ma wpływ na termin realizacji
zamówienia podstawowego?
10.
TAK / NIE *
W przypadku gdy niniejsze zamówienie będzie miało wpływ na termin realizacji
zamówienia podstawowego, należy stosowną informację zawrzeć w protokole
konieczności, w celu wprowadzenia zmiany także w tym zakresie.
do
Jeżeli TAK – należy podać ostateczny termin realizacji zamówienia
podstawowego, zgodny z protokołem konieczności.
Zestawienie kosztorysów inwestorskich:
……………………
data/ dni / tygodni/
miesięcy *
Kwota netto w zł
11.
Suma netto zł:
Oświadczam, że dokumentacja techniczna w niniejszej sprawie (tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy,
rysunki, schematy, opis techniczny, STWiOR, program funkcjonalno-użytkowy – dotyczy dokumentów
przygotowanych do niniejszego zamówienia):
- nie zawiera numerów katalogowych, symboli czy nazw własnych konkretnych producentów urządzeń/
materiałów/ elementów itp., a jeżeli zawiera – posiada również wskazanie kluczowych minimalnych
parametrów jakie są wymagane w celu prawidłowej realizacji zamówienia;
- nie zawiera żadnych elementów, które nie są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia jak np.
elementy wyposażenia wnętrz (meble, kosze na śmieci, żaluzje) i inne elementy tzw. wolnostojące nie
związane z realizacją robót budowlanych.
Akceptacja Załącznika do zapotrzebowania:
……………
data
……………
data
…………………………………………………………………………………………………
podpis Zarządcy Obiektu lub upoważnionego przedstawiciela
…………………………………………………………………………………………………
podpis Kierownika projektu – zadania remontowego / inwestycyjnego oraz podpis przedstawiciela TT,
jeżeli Kierownik projektu – zadania remontowego / inwestycyjnego jest z jednostki innej niż TT
3
*
niewłaściwe skreślić
Download