WYKAZ MIEJSC DOKTORANCKICH do rekrutacji na stacjonarne

advertisement
WYKAZ MIEJSC DOKTORANCKICH
do rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na rok akadmicki 2016/2016
WYDZIAŁ LEKARSKI
L.p.
Nazwa Kliniki /
Zakładu
LICZBA MIEJSC OGÓŁEM:
kierownik
Kliniki/Zakładu /
opiekun naukowy
80
Wniosk zapotrzebow
Tematyka badawcza
owana
anie na
liczba
absolwenta
miejsc
kierunku
lekarskiego; 1.Gastroenterologia, alergologia, pediatria;
1.
Klinika Alergologii,
Gastroenterologii i
Żywienia Dzieci
ToporowskaKowalska Ewa
prof. dr hab. med.
2.
Klinika Chirurgii
Endokrynologicznej
Kuzdak Krzysztof
prof. dr hab. med.
Stępień Tomasz
dr hab. med. (3)
3
lekarskiego;
3.
Zakład
Stępień Henryk
Immunoendokrynologii prof. dr hab. med.
Ławnicka Hanna
dr hab. med. (1)
1
farmacji;
4.
Klinika Chirurgii
Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i
Estetycznej
Klinika Chorób Oczu
Antoszewski
Bogusław prof. dr
hab. med.
2
lekarskiego,
stomatologii;
1.Badanie stężeń markerów w chorobach
nowotworowych gruczołów doktrewnych.(2)
2. Rola badania ultrasonagraficznego w
rozpoznaniu powikłań po zabiegach
wewnętrznych.(1)
1.Zbadanie wpływu inhibitorów kinaz
białkowych na proliferację i czynność
komórkową ludzkich linii komórkowych
wywodzących się z nowotworów gruczołów
dokrewnych.
1.Traumatologia w obrębie twarzo-czaszki,
ocena jakości życia po blepharoplastyce.
Omulecki Wojciech
prof. dr hab. med.
Wilczyński Michał
dr hab. med. (1)
2
lekarskiego
1.Chirurgia okulistyczna;
6.
Klinika Chorób
Przewodu
Pokarmowego
Małecka-Panas Ewa
prof. dr hab. med.
Gąsiorowska Anita
dr hab. n.med. (2)
2
lekarskiego
7.
Klinika Chorób
Wewnętrznych, Astmy
i Alergii
Kuna Piotr
prof. dr hab. med. (2)
Majak Paweł dr hab.
med.(2)
4
8.
Klinika Pulmonologii
Ogólnej i
Onkologicznej
Antczak Adam prof.
dr hab.
1
9.
Klinika Chorób
Zakaźnych Dzieci
Majda-Stanisławska
Ewa prof. dr hab.
med.
1
lekarskiego;
1. Toksoplazmoza wrodzona. Toksoplazmoza
oczna u dzieci i młodzieży;
10. Klinika Naurochirurgii
i Onkologii Układu
Nerwowego
Jaskólski Dariusz
prof..dr hab
1
lekarskiego;
1. Choroby naczyniowe mózgu.
11. Klinika Dermatologii i
Wenerologii
Woźniacka Anna
prof. dr hab. med.
1
lekarskiego
12. Klinika
Elektrokardiologii
Wranicz Krzysztof
prof. dr hab. med.
Ptaszyński Paweł
dr hab. med. (2)
2
lekarskiego
1.Analiza markerów molekularnych w koleracji
z przebiegiem klinicznym u chorych na
łuszczycę.
1. Nowoczesne techniki elektroterapii w
niewydolności serca.
5.
1
1. Znaczenie badania ultrasonografii
endoskopowej z biopsją aspiracyjną w
diagnostyce przewlekłego zapalenia i
nowotworów trzustki.
2. Ocena korelacji pomiędzy stężeniami
adipocytokin a dystrybucją tkanki tłuszczowej u
pacjentów z nowotworami trzustki.
farmacji;
1.Farmakologia kliniczna( zastosowanie
biotechnologi glikortykosteroidów w przewlekłym zapaleniu
i;
nosa i zatok przynosowych).
lekarskiego, 2. Immunologia kliniczna.
ekonomii;
3.Farmakoekonomika ( efektywność leczenia
ciężkiej astmy)
4. Astma ciężka.
lekarskiego; 1.Zmiany epigenetyczne w
niedrobnokomórkowym raku płuca;
Jarosław Kalinka
prof dr hab med
4
lekarskiego;
1.Perinatologia.
Robak Tadeusz
prof. dr hab. med.
Chojnowski
Krzysztof
prof. dr hab. (1)
Korycka-Wołowiec
Anna
prof. dr hab. (2)
15. Klinika Immunologii,
Kowalski Marek L.
Reumatologii i Alergii prof. dr hab. med.
16 Klinika Kardiochirurgii Jaszewski Ryszard
prof.dr hab.
Ostrowski Stanisław
prof.dr hab. (1)
16. Klinika Kardiologii
Drożdż Jarosław
prof. dr hab med. (2)
Lelonek Małgorzata
prof.dr (2)
Piestrzeniewicz
Katarzyna
dr hab. med. (2)
17. Klinika Nefrologii,
Nowicki Michał
Hipertensjologii i
prof. dr hab. med. (2)
Transplantologii Nerek
3
lekarskiego;
1. Zaburzenia hemostazy;
2.Choroby limfoproliferacyjne;
3. Badania biologii komórek nowotworowych u
chorych na choroby układu krwiotwórczego;
2
lekarskiego
1. Astma oskrzelowa u osób starszych;
2.Podatność na infekcje wśród osób starszych;
1
lekarskiego
1.Ocena guzów serca.
6
lekarskiego;
dietetyki
1. Niewydolność serca, wady serca, migotanie
przedsionków, choroba wieńcowa.
2
lekarskiego
17
Selmaj Krzysztof
prof. dr hab. med. (1)
Mycko Marcin
dr hab. med. (1)
Swiderek-Matysiak
Małgorzata dr hab.
med. (1)
Synder Marek
prof. dr hab. med. (1)
Borowski Andrzej
dr hab. med. (2)
Młynarski Wociech
prof. dr hab. med.
3
lekarskiego;
1. Wpływ stanu zapalnego na metabolizm
żelaza.
2. Zmainy metabolizmu mięśni szkieletowych i
kości w przebiegu ostrych zakażeń dróg
moczowych.
1. Rola wirusa EB w patogenezie SM;
2. Rola niekodujących RNA w patogenezie
autoimminologicznych chorób neurologicznych;
3. Rola mezenchymalnych komórek
macierzystych w patologii SM.
3
lekarskiego
2
lekarskiego, 1.Badania patogenezy cukrzycy i chorób
biologii,
nowotworowych u dzieci.
biotechnologi
i;
Chlebna-Sokół
Danuta prof. dr hab.
med. (1)
JakubowskaPietkiewicz Elżbieta
dr hab.n. med. (1)
Rusińska Agnieszka
dr hab. med. (1)
Gmitrowicz
Agnieszka prof. dr
hab.
3
lekarskiego
Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej
i metabolizmu kostnego w wieku rozwojowego.
1
lekarskiego;
1. Samobójstwo i ocena ryzyka wśród
młodzieży; zburzenia odżywienia młodzieży;
13. Klinika Perinatologii
14. Klinika Hematologii
Klinika Neurologii
18. Klinika Ortopedii i
Ortopedii Dziecięcej
19. Klinika Pediatrii,
Onkologii,
Hematologii i
Diabetologii
18
Klinika Propedutyki
Pediatrii i Chorób
Metabolicznych Kości
20. Klinika Psychiatrii
Młodziezowej
1.Ortopedia i traumatologia narzadu ruchu.
21. Klinika Zaburzeń
Afektywnych i
Psychotycznych
Strzelecki Dominik
dr n. med.
Gmitrowicz
Agnieszka prof. dr
hab. med. (1)
Topol Mirosław
prof. dr hab. med.
1
psychologii
1.Profil zaburzeń funkcji poznawczych jako
predyktor odpowiedzi klinicznej na leki
przeciwdepresyne w chorobie afektywnej
dwubiegunowej.
2
1. Zmienność unaczynienia i unerwienia
narządów. Zmienność w układzie kostnym i
mięśniowym.
22. Zakład Angiiologii
Polguj Michał
prof. dr hab. med.
2
lekarskiego;
stomatologii;
zdrowia
publicznego;
lekarskiego,
stomatologii;
23. Zakład Biochemii
Fichna Jakub
prof. dr hab. med.
2
Zakład Chirurgii
Doswiadczalnej
24. Zakład Molekularnych
Podstaw Medycyny
Pasieka Zbigniew
prof. dr hab. med.
Brzeziańska-Lasota
Ewa
prof. dr hab. med.
2
lekarskiego
1.Chirurgia doświadczalna.
1
1.Etiopatogeneza molekularna wybranych
chorób u człowieka, genetyka w medycynie
sportowej.
25. Zakład
Psychodermatologii
Zalewska-Janowska
Anna prof.dr hab
1
lekarskiego;
farmacji;
biologii;
bieotechnolo
gii; analityka
medyczna;
zdrowia
publicznego;
biotechnologi
i;
lekarskiego;
Zakład Radiologii i
Diagnostyki
Obrazowej
26. Zakład Genetyki
Klinicznej i
Laboratoryjnej
27. Zakład Żywienia w
Chorobach Przewodu
Pokarmowego
Stefańczyk Ludomir
prof.dr hab.
2
lekarskiego;
1. Zastosowanie kliniczne ultrasonograficznych
środków kontrastowych.
Borowiec Maciej
prof. dr hab. med.
1
analityki
medycznej;
1.Genertyczne podłoże chorób.
Bąk-Romaniszyn
Leokadia
prof. dr hab. med.
2
lekarskiego,
zdowia
publicznego
1.Zaburzenia odżywienia; podłoże
(uwarunkowania) genetyczne i metaboliczne.
1
lekarskiego
1.Zaburzenia gospodarki wapniowej w
sarkoidozie i ich wpływ na rokowanie.
1.Ginekologia operacyjna i ginekologia
onkologiczna.
2. Zagadnienia dotyczace patogenezy
endometriozy.
19
Zakład Anatomii
Prawidłowej i
Klinicznej
20
21
22
Klinika Pneumonologii Górski Paweł prof. dr
i Alergologii
hab. med.
Piotrowski Wojciech
prof. dr hab. med. (1)
1.Badania dotyczące zmienności
morfologicznych naczyń, zmienności
morfologicznych układu mięśniowoszkieletowego w aspekcie anatomii klinicznej;
lekarskiego, 1.Patofizjologia i terapia chorób zapalnych i
biologii,
czynnosciowych układu pokarmowego.
biotechnologi Powiązanie chorób przewodu pokarmowego z
i, farmacji
zespołem metabolicznym.
1. Rola zapalenia neurogennego w przebiegu
przewlekłych chorób skóry inukowanych /
zaostrzanych przez stresory środowiskowe.
28. Klinika Ginekologii
Operacyjnej i
Onkologicznej
Suzin Jacek
prof. dr hab. med.
3
lekarskiego
29. Zakład Biostatyki i
Medycyny
Transplatacyjnej
Fendler Wojciech
prof. dr hab. med.
2
Fijuth Jacek prof. dr
hab. med.
Gottwald Leszek
prof. dr hab. med. (1)
1
lekarskiego, 1.Poszukiwanie biomarkerów chorób
zdrowia
nowotworowych i powikłań radioterapii
publicznego,
biologii,
biotechnologi
i, farmacji,
lekarskiego
1.Ocena różnych schematów frakcjonowania w
radioterapii radykalnej nieoparcyjnego
niedrobnokomórkowego rak płuca. Analiza
wybranych czynników: przezycia ogólnego,
jakosci zycia oraz czasu wolnego od progresji
wśród pacjentów leczonych w Zakładzie
Teleradioterapii w latach 2002-2015.
23
Zakład Radioterapii
30. Zakład Farmakologii
Klinicznej
31. Klinika Chemioterapii
Nowotworów
Pietras Tadeusz prof.
dr hab. med.
Potemski Piotr
prof. dr hab. med.
1
lekarskiego
1.Farmakoterapia w chorobach wewnętrznych.
1
lekarskiego
24
Jeziorski Arkadiusz
prof. dr hab. med.
1
lekarskiego
1.Poszukiwanie molekularnych i klinicznych
czynników predykcyjnych i prognostycznych u
chorych na nowotwory złośliwe leczonych
systemowo.
1.Chirurgia mikrograficzna Mohsa nowotworów
skóry.
Pietruszewska
Wioletta prof. dr
hab. med.
3
lekarskiego
Klinika Chirurgii
Onkologicznej
32. Klinika
Otolaryngologii,
Onkologii i
Laryngologii
Onkologicznej
1.Polimorfizm genów PTGS1 i PTGS2 u
chorych z przewlekłym zapaleniem zatok
przynosowych z polipami nosa.
2.Rola znanych i nowych wariantów
transkrypcyjnych genów cyklooksygenazy 1 i 2
u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok
przynosowych z polipami nosa z tolerancją lub
nadwrażliwością na NLPZ.
3. Analiza polimorfizmu wybranych genów
metaloproteinaz oraz ich tkankowych
inhibitorów u chorych z polipami nosa i zatok
przynosowych.
4. Przydatnośc biologicznej endoskopii z
zastosowaniem waskiej wiazki obrazowania w
ocenie zmian rozrostowych w gardle dolnym i
krtani.
5. Rola wybranychmikroRNA u chorych z
rakiem płaskonabłonkowym regionu głowy i
szyi.
6. Rola zakażenia wirusem HPV w aspekcie
poszukiwania nowych wskaźników
molekularnych i immunologicznych u chorych z
nowotworami regionu głowy i szyi.
Download