20100601 raport i Fizyki Jądrowej 28-09 - bip mnisw

advertisement
MINISTERSTWO
NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO
Departament Kontroli i Nadzoru
Warszawa, 29 marca 2010 r.
MNiSW-DKN-WKR-1943-1177-6/KP/10
RAPORT
z kontroli kompleksowej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
1. Kontrola została przeprowadzona na podstawie postanowienia
i Szkolnictwa WyŜszego Nr 28/KN/2009 z dnia 28 lipca 2009 r.
Ministra
Nauki
2. Celem kontroli kompleksowej było sprawdzenie prawidłowości gospodarki finansowej
jednostki.
3. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
– ekspert finansowy,
– mgr Krzysztof Partyka – radca ministra w MNiSW.
4. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:
– dyrektor IFJ PAN,
– z-ca dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych,
– główny księgowy,
– z-ca głównego księgowego,
– pracownik sekcji ds. płac,
– kierownik Działu Planowania,
– specjalista ds. kadr i umów cywilno-prawnych,
– kierownik Działu Zamówień Publicznych,
– radca prawny.
5. Załącznikami do raportu są:
- sprawozdanie eksperta finansowego,
- wyjaśnienia do pisma Dyrektora IFJ PAN eksperta finansowego,
- opinia Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej,
- opinia Departamentu BudŜetu i Finansów,
- pismo ND/373/2009 z dnia 13.11.2009 r. Dyrektora IFJ PAN,
- pismo ND/407/2009 z dnia 22.12.2009 r. Dyrektora IFJ PAN.
6. Ustalenia kontroli:
W opinii eksperta finansowego:
- stwierdzono naruszenia ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, szczególnie
w zakresie art. 24 pkt 1, pkt 2, pkt 3 (wymóg rzetelności i bezbłędności ksiąg
rachunkowych),
- stwierdzono znamiona czynu zabronionego określone w art. 77 ustawy z dnia
29.09.1994 r. o rachunkowości (prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób
-
-
-
-
-
nierzetelny. W księgach rachunkowych jednostki ujmowano dowody księgowe
nierzetelnie dokumentujące zdarzenia gospodarcze. W związku z powyŜszym
sporządzonego na podstawie tak prowadzonych ksiąg rachunkowych nie moŜna
uznać za rzetelne,
nieprawidłowości w dokumentowaniu kosztów pośrednich Instytutu powodują
przekazywanie nieprawdziwych danych finansowych w raportach kierowanych do
MNiSW,
ze względu na uchybienia w systemie rachunkowości nie jest moŜliwe ustalenie
rzeczywistego poziomu kosztów poniesionych przy realizacji zadań finansowanych
ze środków MNiSW. Instytut przyjął zasadę rozliczania dotacji w pełnej wysokości
wynikającej z umowy/decyzji,
istnieje bardzo duŜe prawdopodobieństwo wyczerpania znamion czynu określonego
w art. 9 pkt 1 oraz art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 17.12.2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegającego
na wydatkowaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez
udzielającego dotację oraz nierozliczeniu (lub nierzetelnym rozliczeniu)
otrzymanych dotacji,
nastąpiło wyczerpanie znamion czynu określonego w art. 18 pkt 1 ustawy
z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych – przeprowadzenie inwentaryzacji robót w toku nastąpiło
w sposób niezgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości. Inwentaryzacja robót w toku nie polega na przepisaniu wielkości
kosztów z ksiąg rachunkowych do arkuszy spisowych, natomiast ma na celu
porównanie zapisów księgowych ze stanem faktycznym prac realizowanych w
jednostce,
nie stwierdzono naruszenia ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych,
nieprawidłowy system księgowania przyznanych dotacji polegający na stosowaniu
metody kasowej.
7. W odpowiedzi na sprawozdanie eksperta finansowego, dyrektor IFJ PAN w piśmie
z dnia 13.11.2009 r., przedstawił uwagi dotyczące wniosków wyszczególnionych
w sprawozdaniu.
Dyrektor JFJ PAN uznał m.in. Ŝe:
- sprawozdania finansowe za lata 2007-2008 przedstawiają prawidłowe dane
wynikające z ksiąg rachunkowych,
- instytut prowadzi księgi według metody kasowej, poniewaŜ sprawozdawczość
i rozliczenia projektów naukowo-badawczych wymagane są w pełnych złotych
i tylko do wysokości określonych w umowach,
- niewykorzystane dotacje na zadania statutowe powstałe na koniec roku 2007 mogą
z mocy prawa przechodzić na następny okres sprawozdawczy, jeŜeli działania
jednostki powodują powstanie roszczeń w okresach późniejszych niŜ dzień
bilansowy,
- wnioski dotyczące naruszeń ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości są
bezzasadne,
- nie zgadza się z wnioskiem o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych polegającego na wydatkowaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
określonym przez udzielającego dotację oraz nierozliczeniu otrzymanych dotacji.
2
8. Departament BudŜetu i Finansów w swojej opinii informuje, Ŝe jednostka otrzymująca
dotacje z budŜetu państwa powinna opracować dostosowany do swojej specyfiki system
rachunkowości spełniający wymagania określone w art. 24 ustawy o rachunkowości.
Zdaniem eksperta finansowego:
- Stosowane zasady rozliczania kosztów pośrednich nie pozwoliły na przypisanie
sumy kosztów pośrednich (wynikającej z ksiąg rachunkowych) do poszczególnych
zadań realizowanych przez IFJ; w tym do zadań będących przedmiotem
finansowania ze środków MNiSW.
DBF podziela uwagi eksperta dotyczące obowiązku stosowania według ustawy
o rachunkowości - memoriałowej zasady księgowania dotacji. Ponadto informuje, Ŝe
zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki środki z dotacji podmiotowej,
niewykorzystane w roku budŜetowym mogą przechodzić na następny rok ale pod
warunkiem, Ŝe będą wykorzystane na cel na jaki zostały przyznane.
9. Po zapoznaniu się z pismem dyrektora IFJ PAN, ekspert przedstawił wyjaśnienia:
- podtrzymał swoją opinię co do nierzetelności sprawozdań finansowych Instytutu za
lata 2007-2008,
- dotacja na cele statutowe przyznana IFJ PAN na rok 2007 została w tymŜe roku
wykorzystana w całości i tym samym decyzja dyrektora Instytutu
o przeniesieniu części dotacji na rok następny nie mogła być zasadna
w Ŝadnych okolicznościach. Decyzja ta nie miała Ŝadnego znaczenia rzeczowego –
jej jedynym skutkiem było zaniŜenie wyniku finansowego IFJ w 2007 roku o kwotę
3.100.000,00 zł i odpowiednie zawyŜenie wyniku finansowego roku 2008.
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w ogóle nie przewiduje
stosowania metody kasowej,
- została zachowana zgodność danych wykazanych w raportach z zapisami
z ksiąg rachunkowych oraz zgodność ksiąg rachunkowych z dokumentami
źródłowymi. Stwierdzono nierzetelność dokumentów źródłowych, która powoduje,
Ŝe uzyskane na ich podstawie informacje (tj. zapisy księgowe i dane w raportach
jednostki) nie mogą być uznane za rzetelne.
10. W piśmie z dnia 22.12.2009 r. Dyrektor IFJ PAN podtrzymał swoje poprzednie
stanowisko, uznał natomiast uwagi eksperta finansowego dotyczące przeprowadzenia
inwentaryzacji robót w toku w zakresie usprawnienia procedury inwentaryzacji.
11. Wnioskuję o wystosowanie do Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie pisma
pokontrolnego ze zobowiązaniem do:
przedstawienia w terminie – do dnia 30 czerwca br. – planu zmian w systemie
rachunkowości IFJ zapewniających przestrzeganie ogólnie obowiązującego prawa
i rzetelne rozliczanie środków finansowych otrzymywanych z MNiSW; przedstawiony
plan powinien uwzględniać:
▪
treść „Informacji dla kierowników i głównych księgowych jednostek
prowadzących badania naukowe dotycząca rozliczania kosztów pośrednich” z dnia
21 maja 2010 r. (załącznik nr 1) w zakresie ewidencjonowania i rozliczania
kosztów pośrednich na poszczególne zadania realizowane przez Instytut –
zgodnego z zasadą rzetelności ksiąg rachunkowych określoną w ustawie
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
3
▪
zorganizowanie systemu obiegu dokumentów w sposób zapewniający ich
odpowiednią kwalifikację pod względem ekonomicznym przez osoby właściwe
merytorycznie
▪
zapewnienie przestrzegania zasad określonych w ustawie o rachunkowości przy
sporządzaniu sprawozdań finansowych, w tym:
- rzetelnego i bezbłędnego prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- stosowania zasady memoriału przy ewidencji przyznanych i otrzymanych
dotacji,
- rozliczania dotacji odpowiednio do kosztów realnie poniesionych na dotowane
zadania (rzeczywistych),
- odpowiedniej
prezentacji
wielkości
ekonomicznych
ujmowanych
w sprawozdaniu finansowym,
▪
opracowanie i wdroŜenie instrukcji inwentaryzacyjnej normującej sposób
przeprowadzenia spisów z natury robót w toku,
bezzwłoczne przeprowadzenie inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień
31 grudnia 2009 r.
Ponadto wnioskuję o:
-
-
-
poinformowanie Prezesa PAN o stwierdzonych nieprawidłowościach poprzez
przesłanie kompletu materiałów dotyczących przedmiotowego zagadnienia
(sprawozdanie eksperta finansowego i jego wyjaśnienia, wyjaśnienia IFJ),
rozwaŜenie przez DBF i DPN wstrzymania wypłat wszelkich dotacji oraz
rozpatrywania następnych wniosków dotyczących finansowania nauki
w odniesieniu do IFJ do czasu wykonania zaleceń pokontrolnych,
poinformowanie DKN, DPN oraz DBF przez IFJ PAN o realizacji zaleceń
pokontrolnych w terminie do 15 lipca 2010 r.
Raport został zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
4
Download