Spis treści Metoda VSEPR Reguły określania struktury cząsteczek

advertisement
Spis treści
1 Metoda VSEPR
2 Reguły określania struktury cząsteczek
3 Ustalanie struktury przestrzennej
4 Typy geometrii cząsteczek — przykłady
4.1 Przykład 1 — określanie struktury BCl3
4.2 Przykład 2 — określanie struktury PCl3
4.3 Przykład 3 — określanie struktury SF
4.4 Przykład 4 — określanie struktury PF6‾
5 Hybrydyzacja
5.1 Hybrydyzacja orbitali s i p
5.2 Hybrydyzacja z udziałem orbitali d
5.3 Przykład 1 —orbitale hybrydyzowane BCl3
5.4 Przykład 2 — orbitale hybrydyzowane NH3
5.5 Przykład 3 — hybrydyzacja w cząsteczce PCl5
Metoda VSEPR
Metoda VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) polega na ocenie wzajemnego
oddziaływania par elektronowych tworzących wiązanie pomiędzy atomem centralnym A a
ligandami L oraz wolnych par elektronowych E rozmieszczonych wokół atomu centralnego.
Dla cząsteczki o wzorze ogólnym
należy określić ilość par elektronowych tworzących
wiązania (n) oraz ilość wolnych par elektronowych atomu centralnego (m).
O geometrii cząsteczki decyduje konieczność zapewnienia możliwie największej odległości
pomiędzy sąsiadującymi parami elektronowymi. Wiedząc, ile grup (atomów i wolnych par
elektronowych) musi zajmować przestrzeń wokół atomu centralnego, można określić
przestrzenne rozmieszczenie tych grup.
Reguły określania struktury cząsteczek
Pary elektronów tworzące wiązania
oddziałują z wolnymi parami elektronów zajmując
położenia jak najbardziej oddalone od siebie.
Najsilniej odpychają się dwie wolne pary elektronowe, słabiej wolna para elektronowa i para
tworząca wiązanie, najsłabiej pary elektronowe tworzące wiązania.
Siły odpychania par elektronowych wiązań zmniejszają się w miarę wzrostu elektroujemności
ligandów.
Siły odpychania wolnych par elektronowych zmniejszają się w miarę wzrostu promienia atomu
centralnego.
Ustalanie struktury przestrzennej
Określenie atomu centralnego i ligandów (wzór cząsteczki) Określenie liczby elektronów
walencyjnych atomu centralnego Określenie liczby elektronów wykorzystywanych do utworzenia
wiązań σ Określenie liczby wolnych par elektronowych Określenie liczby elektronów
wykorzystywanych do utworzenia wiązań typu π Określenie łącznej liczby par elektronowych
Określenie typu struktury Określenie geometrii cząsteczki
Typy geometrii cząsteczek — przykłady
Ilość par elektronowych
Geometria
2
liniowa
3
płaska trygonalna
4
tetraedryczna
5
piramida trygonalna podwójna
6
oktaedryczna
Przykład 1 — określanie struktury BCl3
Atom centralny — bor
.
Liczba elektronów walencyjnych boru — 3.
Liczba elektronów boru wykorzystanych do utworzenia wiązań — 3.
Liczba elektronów ligandów wykorzystanych do utworzenia wiązań — 3 .
Liczba wolnych par elektronowych boru, 0
Liczba par elektronowych,
.
Typ struktury (AL3).
Geometria cząsteczki trygonalna (trójkąt równoboczny, kąty między wiązaniami B-Cl, 120°).
Przykład 2 — określanie struktury PCl3
Atom centralny — fosfor
.
Liczba elektronów walencyjnych fosforu — 5.
Liczba elektronów atomu centralnego wykorzystanych do utworzenia wiązań — 3.
Liczba elektronów ligandów wykorzystanych do utworzenia wiązań — 3.
Liczba elektronów wolnych par elektronowych — 2.
.
Liczba par elektronowych
— 4.
Typ struktury AL3E.
Geometria piramidy trygonalnej, ze względu na obecność wolnej pary elektronowej (kąty
między wiązaniami P-Cl < 109°28’).
Przykład 3 — określanie struktury SF
Atom centralny — siarka
.
Liczba elektronów walencyjnych siarki — 6.
Liczba elektronów siarki tworzących wiązanie — 4.
Liczba elektronów ligandów tworzących wiązanie — 4.
Liczba elektronów par elektronowych siarki — 2.
.
Liczba par elektronowych,
.
Typ struktury AL4E.
Geometria piramidy trygonalnej podwójnej .
Przykład 4 — określanie struktury PF6‾
Atom centralny — fosfor
.
Liczba elektronów walencyjnych fosforu, 5.
Liczba elektronów fosforu tworzących wiązanie, 5.
Liczba elektronów ligandów tworzących wiązanie, 6.
Liczba wolnych par elektronowych fosforu — 0.
Liczba elektronów ładunku anionu — 1.
.
Liczba par elektronowych,
.
Typ struktury AL6
Geometria oktaedryczna (kąty między wiązaniami P-F, 90°).
Hybrydyzacja
Hybrydyzacja polega na tworzeniu superpozycji (dodawania lub odejmowania) orbitali
należących do tej samej powłoki energetycznej. *Hybrydyzacja tłumaczy powstawanie
równocennych energetycznie wiązań kowalencyjnych, umożliwia również przewidywanie
przestrzennej struktury cząsteczek.
Hybrydyzacja orbitali s i p
Atom zawierający tylko orbitale s i p w swojej powłoce walencyjnej może utworzyć 3 typy
orbitali zhybrydyzowanych:
.
Hybrydyzacji
odpowiada cząsteczka liniowa.
Hybrydyzacji
odpowiada cząsteczka trójkątna płaska.
Hybrydyzacji
odpowiada cząsteczka tetraedryczna .
Hybrydyzacja z udziałem orbitali d
Z udziałem orbitali d mogą powstać następujące typy orbitali zhybrydyzowanych:
.
Hybrydyzacja oktaedryczna
narożom ośmiościanu.
, gdzie powstaje 6 równoważnych orbitali skierowanych ku
Hybrydyzacja kwadratowa
, gdzie powstają 4 równoważne orbitale skierowane ku
wierzchołkom kwadratu w płaszczyźnie xy.
Hybrydyzacja tetraedryczna
, gdzie powstają 4 równoważne orbitale skierowane ku
narożom czworościanu.
Hybrydyzacja bipiramidalna
, gdzie powstaje 5 orbitali skierowanych ku narożom
piramidy trygonalnej podwójnej.
Hybrydyzacja piramidalna
tetragonalnej.
Hybryda sp
przyjęta np: dla
obu atomów
węgla w etynie
Hybryda sp2
przyjęta dla np:
na obu atomów
węgla w etenie
Hybryda sp3 —
przyjęta dla np:
atomu węgla w
metanie.
, gdzie powstaje 5 orbitali skierowanych ku narożom piramidy
Przykład 1 —orbitale hybrydyzowane BCl3
Konfiguracja elektronowa boru w stanie podstawowym
B
.
Z orbitali atomowych 2s i 2p powstają 3 orbitale zhybrydyzowane
elektronami.
, które są obsadzone 3
W wyniku nakładania się 3 orbitali zhybrydyzowanych
atomu boru z orbitalami
atomów chloru powstają 3 wiązania (struktura cząsteczki trygonalna).
trzech
Przykład 2 — orbitale hybrydyzowane NH3
Konfiguracja elektronowa azotu w stanie podstawowym
N
.
Z orbitali atomowych 2s i 2p powstają 4 orbitale zhybrydyzowane
, które są obsadzone 5
elektronami
Dwa elektrony zajmują orbital niewiążący (jest to para elektronowa nie biorąca udziału w
wiązaniu).
Pozostałe 3 elektrony zajmujące orbitale zhybrydyzowane uczestniczą w tworzeniu wiązań , w
wyniku nakładania się zhybrydyzowanych orbitali
atomu azotu z orbitalami 1s trzech
atomów wodoru (struktura cząsteczki tetraedryczna).
Przykład 3 — hybrydyzacja
w cząsteczce PCl5
Konfiguracja elektronowa fosforu w stanie podstawowym
P
.
Z orbitali atomowych 3s, 3p, 3d powstaje 5 orbitali zhybrydyzowanych, które są obsadzone 5
elektronami.
W wyniku nakładania się 5 orbitali zhybrydyzowanych
atomu fosforu z orbitalami 3p
pięciu atomów chloru, powstaje 5 wiązań σ skierowanych ku narożom podwójnej piramidy
trygonalnej.
Download