Więcej... - Obserwatorium Integracji Społecznej

advertisement
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
W OPOLU
[Wpisz tekst]
Obserwatorium Integracji Społecznej
Samorząd
Województwa Opolskiego
ROPS w Opolu
4 5 – 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C
TEL. (77) 44 15
250; 44 16 495 FAX (77) 44 15 259
Ankieta dla dyrektorów i kierowników OPS dotycząca realizacji zadań z zakresu
wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
W związku z realizacją przez Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu
badania nt. realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy
zastępczej, uprzejmie proszę Państwa o udzielenie podstawowych informacji dot. działania
tej ustawy w gminie.
Proszę o zapoznanie się z pytaniami ankiety i udzielenie szczerych odpowiedzi.
Jednocześnie pragnę zapewnić, że podane przez Państwa dane i informacje oraz wyrażone
opinie będą wykorzystane tylko i wyłącznie do opracowania ogólnych wniosków
i rekomendacji.
Dla potrzeb ankiety określenie „rodziny problemowe” oznacza rodziny wychowujące
małoletnie dzieci, przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze i wymagające asysty
rodzinnej.
Odpowiedzi proszę wpisać lub zaznaczyć odpowiednie pole krzyżykiem.
1. Proszę o podanie poniższych danych
Wyszczególnienie
Lp.
1.
Liczba rodzin w gminie, które wymagają
asysty rodzinnej
2.
Liczba zatrudnionych asystentów rodziny
3.
Liczba rodzin będących pod opieką
asystentów
3a
w tym liczba dzieci w tych rodzinach
4.
Liczba placówek wsparcia dziennego
(klubów, świetlic, ognisk wychowawczych)
5.
w tym w formie pracy podwórkowej
6.
Liczba rodzin wspierających
2012 r.
2013 r.
(przewidywania do końca roku)
2. Czy samorząd gminny opracował lokalny program wspierania rodziny?
a) tak,
a) nie,
a) program jest w trakcie opracowania.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Czy w gminie utworzony został zespół ds. asysty rodzinnej?
a) tak,
a) nie.
4. Proszę określić, jak ocenia Pan/Pani nową ustawę o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, pod względem słuszności i możliwości realizacji
wybranych rozwiązań (skala ocen od 1 – ocena najniższa, do 5 – ocena najwyższa)
Wybrane rozwiązania
Lp.
1.
2.
wzmocnienie działań profilaktycznych – dbałość o pozostawienie
dziecka jak najdłużej w rodzinie biologicznej
kompleksowa praca z rodziną jako podstawowe narzędzie
systemu
3.
zwiększenie liczby dziennych placówek wsparcia
4.
powstanie rodzin wspierających
5.
zatrudnienie asystentów rodziny
6.
zwiększenie zakresu poradnictwa specjalistycznego
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Słuszność
rozwiązań
(ocena 1-5)
zwiększenie profesjonalizacji pomocy (dodatkowe szkolenia dla
asystentów rodziny, pracowników ośrodków interwencji
kryzysowej, placówek specjalistycznego poradnictwa
„przeniesienie” połowy kosztów utrzymania dzieci w pieczy
zastępczej na gminę
wprowadzenie obowiązku odpłatności za pobyt dzieci w pieczy
zastępczej przez rodziców biologicznych
obowiązek regularnie prowadzonej (nie rzadziej niż raz na pół
roku) okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy
zastępczej
rozwój instytucji zawodowych rodzin zastępczych, w tym
szczególnie rodzinnych placówek opiekuńczo-wychowawczych
współpraca asystenta rodziny z koordynatorem, organizatorem
pieczy zastępczej, ośrodkiem adopcyjnym i innymi instytucjami
(policja, sąd)
finansowanie zatrudnienie asystenta rodziny (docelowo ze
środków własnych gminy)
5. Czy w realizacji działań na rzecz rodzin problemowych uczestniczą:
a) wolontariusze
a) tak
a) nie
b) organizacje pozarządowe
a) tak
a) nie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Możliwość
realizacji
(ocena 1-5)
6. Proszę określić stopień skuteczności działań prowadzonych w gminie
w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze (1 oznacza najniższy, a 5 - najwyższy stopień skuteczności)
Stopień
skuteczności
(od 1 do 5)
Lp.
Rodzaj działania
1.
praca socjalna (prowadzona przez rejonowych pracowników socjalnych)
2.
kontrakt socjalny
3.
działania prowadzone przez asystentów rodziny
4.
realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
5.
realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi
6.
7.
aktywizacja społeczna i zawodowa rodzin (np. poprzez realizację
projektów w ramach PO KL)
działalność placówek wsparcia dziennego (klubów, świetlic, ognisk
wychowawczych)
8.
praca zespołów interdyscyplinarnych
9.
realizacja programów resortowych
7. Czy uważa Pan/Pani, że gminny program wspierania rodziny winien być:
a) realizowany wyłącznie przez instytucje samorządu gminnego,
b) zlecony do realizacji organizacji pozarządowej,
c) realizowany
wspólne
przez
instytucje
samorządowe
z
organizacjami
pozarządowymi.
8. Proszę określić najważniejsze trudności związane z realizacją ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………
………………..
……………
OPS
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
data
Download