Unijny Kodeks Celny

advertisement
Unijny Kodeks Celny
Zagadnienie z zakresu:
POCHODZENIE TOWARÓW
Dotychczasowe przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) oraz rozporządzenia
wykonawczego (RWKC) regulowały przede wszystkim zagadnienia związane z niepreferencyjnymi
regułami pochodzenia towarów oraz preferencyjnymi regułami pochodzenia, ale tylko tymi, które
dotyczą unijnych systemów autonomicznych, tzn. preferencji stosowanych jednostronnie przez Unię
Europejską wobec niektórych krajów (systemy GSP i ATM). Uzupełnieniem tych przepisów było
rozporządzenie Rady nr 1207/2001 dotyczące procedur ułatwiających wystawianie dowodów
pochodzenia towarów.
Istotna część przepisów regulujących preferencyjne pochodzenie towarów znajduje się w umowach
międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska. Są to umowy o wolnym handlu oraz
Regionalna konwencja w sprawie pan-euro-śródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia.
Ta część przepisów nie podlega zmianom z tytułu wejścia w życie unijnego kodeksu celnego.
Unijny kodeks celny (UKC) oraz rozporządzenia: wykonawcze (RW) i delegowane (RD) modyfikują
jedynie te przepisy, które obecnie znajdują się w WKC i RWKC.
Podstawy prawne:
1. Art. 59 oraz 61 ust.1 i 2 UKC, art. 31 do 36 rozporządzenia delegowanego oraz załączniki: B i
22-01 do rozporządzenia delegowanego
2. Art. 61 ust. 3 UKC
3. Art. 61 do 66 rozporządzenia wykonawczego
4. Art. 67 rozporządzenia wykonawczego
Opis zagadnienia i najważniejsze zmiany od 1 maja 2016 r.:
Ad 1. Pochodzenie niepreferencyjne – przywóz
Nowe unijne niepreferencyjne reguły pochodzenia będą wiążące tylko w odniesieniu do przywozu,
tzn. pochodzenie przywożonych do Unii towarów będzie musiało być ustalone w oparciu o te reguły.
W przypadku istnienia wątpliwości co do prawidłowości deklarowanego przez importera w zgłoszeniu
celnym pochodzenia przywożonego towaru, będzie on zobowiązany do udokumentowania
pochodzenia tych towarów w rozumieniu unijnych niepreferencyjnych reguł.
Same reguły zostały określone w art. 31 do 36 RD oraz w jego załączniku 22-01 i ustalają ich
wiążące brzmienie dla znacznie większej liczby produktów niż to ma miejsce obecnie.
W przypadku, gdy pochodzenie niepreferencyjne towaru będzie inne niż jego pochodzenie
preferencyjne, konieczne będzie także zadeklarowanie w zgłoszeniu celnym obydwu krajów lub
regionów pochodzenia.
Ad 2. Pochodzenie niepreferencyjne – wywóz
W wywozie pochodzenie towarów powinno być ustalone w oparciu o niepreferencyjne reguły
pochodzenia obowiązujące w kraju przeznaczenia przesyłki. Gdy reguły te nie będą znane, to
pochodzenie będzie mogło być ustalone inną metodą, w tym także z wykorzystaniem reguł unijnych.
Obecne unijne przepisy proceduralne dotyczące wystawiania świadectw pochodzenia, w tym
ustalające wzór samego świadectwa, nie będą już dłużej stosowane i zostaną zastąpione przez
odpowiednie regulacje krajowe.
Ad 3. Pochodzenie preferencyjne – deklaracja dostawcy
Rozporządzenie Rady nr 1207/2001 określające zasady deklarowania pochodzenia przy dostawach
wewnątrzunijnych przestanie obowiązywać z dniem 1.05.2016 r., ale jego postanowienia zostały
przeniesione do RW i RD. Tym samym dotychczasowe zasady sporządzania deklaracji dostawcy (w
tym wzory deklaracji dostawcy) nie ulegną zmianie, jakkolwiek opierać się będą na innej podstawie
prawnej. Także zasady ich weryfikacji oraz potwierdzania przez organy celne (świadectwo
informacyjne INF4) nie będą zmienione.
Istotną różnicą będzie natomiast zmiana okresu ich ważności. Długoterminowe deklaracje dostawcy
będą mogły być sporządzane z ważnością maksymalnie do 2 lat od dnia ich sporządzenia, natomiast
ich sporządzanie z mocą wsteczną będzie możliwe tylko w odniesieniu do okresu jednego roku
wstecz, licząc od dnia sporządzenia takiej deklaracji.
Ad 4. Pochodzenie preferencyjne – upoważniony eksporter
Wszystkie wydane dotychczas upoważnienia dla upoważnionych eksporterów w zakresie
samodzielnego dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów pozostają w mocy i nie
podlegają ponownej ocenie po 1.05.2016 r. Jednocześnie jednak rozszerzeniu podlega terytorialny
zakres ich stosowania. Dotychczasowe upoważnienia wydane przez polskie organy celne dotyczyły
tylko przesyłek wywożonych z Polski. Rozszerzenie ich obowiązywania także dla przesyłek
wywożonych z innych krajów UE wymagało uzyskania dodatkowego uprawnienia w oparciu o art. 8
rozporządzenia Rady nr 1207/2001. Po 1.05.2016 r. wszystkie upoważnienia będą automatycznie
ważne na terytorium całej Unii.
Dodatkowe informacje:
Prezentacja pt. Pochodzenie towarów
Pochodzenie towarów – tabela korelacji
Wytyczne dotyczące wystawiania od dnia 1 maja 2016 r. świadectw potwierdzających
niepreferencyjne pochodzenie towarów.
Uproszczony sposób dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów
Data ostatniej aktualizacji: 10 lutego 2016 r.
Download