Warszawa, 28 czerwca 2012

advertisement
Komunikat prasowy
Warszawa, 6 września 2012
Kwoty i parytety – potrzebne narzędzie zmian społecznych, czy sztuczne
sterowanie rynkiem pracy?
Mimo rosnącej świadomości na temat równouprawnienia oraz formalnego zrównania praw
kobiet i mężczyzn w polityce i na rynku pracy kobiety wciąż nie cieszą się tak silną pozycją,
jak mężczyźni. Jednak, czy wprowadzanie kwot i parytetów jest najlepszym sposobem, aby
zrównywać prawa i szanse obu płci? Jak wyglądałyby priorytety europejskiej polityki, gdyby
kobiety stanowiły połowę członków rządu? Jak wychowywać dzieci, by kwoty i parytety
przestały być potrzebne? Jaką rolę ma do odegrania świat biznesu w procesie utrwalania
pozytywnych modeli socjalizacji? O sytuacji kobiet w biznesie i polityce, oraz o tym , jakie
mogą być koszty wprowadzenia kwot i parytetów, a jakie ich braku dyskutować będą
eksperci podczas sesji plenarnej Europejskiego Forum Nowych Idei – „Czy kwoty i parytety
mają sens?”, która odbędzie się 27 września. Partnerem sesji jest Stowarzyszenie Kongres
Kobiet.
Badania przeprowadzane w USA przez organizację Catalyst dowodzą, że kobiety chcą awansować na
najwyższe stanowiska w firmach równie mocno, jak mężczyźni i to niezależnie od tego, czy mają dzieci,
czy nie. Jednak kobiety, które chcą pełnić role przywódcze w biznesie lub polityce muszą pokonać
znacznie trudniejsze bariery niż mężczyźni. Skutkuje to dyskryminacją płacową na rynku pracy. Według
danych z Unii Europejskiej różnica płac kobiet i mężczyzn wynosi średnio 16,4 proc. Mimo
powszechnego przekonania o słuszności przeciwdziałania dyskryminacji, brak jest jednego,
kompleksowego rozwiązania tego problemu. Od lat toczą się także dyskusje o tym, czy kwoty i parytety
to odpowiednie instrumenty na rzecz zmiany społecznej.
Sesję planarną poświęconą problemowi kwot i parytetów podczas Europejskiego Forum Nowych Idei
poprowadzi Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan, a udział w niej wezmą m.in. Irene Natividad,
prezydent Global Summit of Women, Bernadette Andrietti dyrektor Intel Europe, Lena Kolarska-Bobińska,
posłanka do Parlamentu Europejskiego, Małgorzata Fuszara, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
Rohini Andan, wiceprezes Sodexo, oraz Erika Kvapilova, dyrektor regionalna na Europę Środkową i
Południowo-Wschodnią UN Women.
Kobiety w Unii Europejskiej stanowią 45 procent siły roboczej, ale zajmują zaledwie 13,7 procent
stanowisk w zarządach największych spółek (w Polsce – około 11 proc.). Wśród prezesów zarządów tych
spółek jest zaledwie 3 procent kobiet . Ta alarmująca dysproporcja wymaga podjęcia działań w kierunku
zrównania praw oraz szans kobiet i mężczyzn w świecie biznesu i polityki – powiedziała Henryka
Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan. Badania potwierdzają, że więcej kobiet w zarządach spółek oznacza
większe zyski. Natomiast wzrost udziału kobiet w instytucjach państwowych będzie skutkować bardziej
odpowiedzialną i zrównoważoną polityką.
Mechanizm kwot jest stosowany w wielu państwach świata, a w efekcie ich wprowadzania zauważalny
był wzrost udziału kobiet w procesach decyzyjnych, legislacyjnych i społecznych. W Europie, liczne kraje
(m.in. Islandia, Francja, Holandia, Dania, Finlandia) wprowadziły już obowiązek wyższego udziału kobiet
w zarządach firm, zarówno prywatnych, jak i państwowych. Działania zmierzające do zwiększenia
dostępu kobiet do najważniejszych pozycji w firmach są popierane przez międzynarodowe organizacje,
takie jak ONZ i Unia Europejska.
Rozwiązanie tych problemów jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przez współczesnymi
liderami firm i państw. Europa, jako odwieczny pionier zmian społecznych może i powinna wieść prym
w tworzeniu, wdrażaniu i prezentowaniu ambitnych posunięć zmierzających do zrównywania szans i praw
kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Podążanie tym tropem pozwoli, borykającej się ze skutkami kryzysu
gospodarczego Europie, na odbudowywanie swojej pozycji na świecie nie tylko w obszarze
gospodarczym, ale także w kwestiach społecznych.
W sesji plenarnej „Czy kwoty i parytety mają sens” udział wezmą:
Bernadette Andrietti, Intel Europe, Włochy
Dyrektor oddziału Intel Corporation na kraje strefy euro od 2008 roku. Pracę w Intel Corporation
rozpoczęła w 1989 roku, gdzie pełniła m.in. funkcje managera ds. marketingu i sprzedaży (Francja),
managera dystrybucji na Europę Zachodnią oraz prezydenta francuskiego oddziału firmy. Z wykształcenia
jest inżynierem. Przed podjęciem pracy w firmie Intel zajmowała się projektowaniem dedykowanych
układów scalonych (ASIC) w firmach SGS Thompson oraz Philips.
Erika Kvapilova, UN Women, Słowacja
Dyrektor regionalna ds. programowych na Europę Środkową i Południowo-Wschodnią UN Women –
agendy ONZ działającej na rzecz równości płci i praw kobiet. Przed dołączeniem do UN Women była
pracownikiem naukowym uczelni w Bratysławie i Sztokholmie. Zajmowała się badaniami nad równością
płci, w tym prawami społecznymi i ekonomicznymi kobiet. W latach 2000-2004 była dyrektorem
Centrum Badań nad Rodziną w Bratysławie, a także doradcą ministra pracy rządu Słowacji ds. równości
płci.
Irene Natividad, Global Summit of Women, USA
Prezydent Global Summit of Women, corocznego spotkania kobiet liderów z całego świata.
Współprzewodniczy Corporate Women Directors International, organizacji promującej udział kobiet
we władzach firm na całym świecie. W 1994 roku Irene Natividad została powołana przez prezydenta
Clintona do Zarządu Sallie Mae, a w 2004 roku została zaliczona przez Women’s eNews do grona „21
liderów XXI wieku”.
Dr Rohini Andan, Sodexo, USA
Pierwsza wiceprezes i globalna dyrektor ds. różnorodności i integracji Sodexo. Zajmuje się strategią
firmy, implementacją globalnych inicjatyw różnorodności i integracji, a także zrównoważonym rozwojem
Sodexo w Stanach Zjednoczonych i strategią obywatelstwa korporacyjnego. Pod jej kierownictwem
Sodexo otrzymało wiele nagród, m.in. prestiżową 2012 Catalyst Award.
Prof. Małgorzata Fuszara, Uniwersytet Warszawski, Polska
Kierowniczka Gender Studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych i wicedyrektorka Instytutu
Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektorka Ośrodka Badań SpołecznoPrawnych nad Sytuacją Kobiet ISNS UW. Wraz z Bożeną Chołuj kieruje Podyplomowymi Studiami nad
Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci „Gender Studies” ISNS UW, których jest współtwórczynią.
Przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Uniwersytetu Warszawskiego.
Autorka ponad stu publikacji naukowych.
Lena Kolarska-Bobińska, Parlament Europejski, Polska
Posłanka do Parlamentu Europejskiego., zasiada w Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii,
Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Petycji. Jest profesorką socjologii. W okresie 1991–1997
zajmowała stanowisko dyrektora Centrum Badania Opinii Społecznej. Od 1997 sprawowała funkcję
dyrektora Instytutu Spraw Publicznych. Komentator mediów polskich i zagranicznych.
Europejskie Forum Nowych Idei, którego druga edycja odbędzie się w Sopocie w dniach 26-28 września 2012 r.
to międzynarodowe spotkanie środowisk biznesowych, z udziałem wybitnych ekonomistów, przedstawicieli świata nauki,
kultury i polityki. Konferencja jest organizowana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan
we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz wiodącymi firmami i instytucjami. www.efni.pl
W programie EFNI 2012 znajdą się, obok sesji „Ile państwa w gospodarce? Ile rządu w społeczeństwie?”, jeszcze 4 sesje
plenarne: „Europejski model społeczny. Coś się kończy, coś się zaczyna”, „Europejskie interesy i obowiązki wobec świata”,
„Czy parytety i kwoty maja sens?” oraz „Turcja i Unia Europejska wobec wspólnych wyzwań w zglobalizowanym świecie”.
Kontakt dla mediów: Anna Stachurska, tel. 22 55 99 945, e-mail: [email protected]
ORGANIZATORZY I PARTNERZY EUROPEJSKIEGO FORUM
NOWYCH IDEI 2012
ORGANIZATOR: PKPP LEWIATAN
WSPÓŁOGRANIZATORZY
BUSINESSEUROPE
Miasto Sopot
PARTNERZY STRATEGICZNI
Orange Polska
PKN ORLEN
PZU
Rzeczpospolita
TVP
PARTNER GALI
Fundacja Instytut Lecha Wałęsy
PARTNERZY GŁÓWNI
Bloomberg Businessweek Polska
Citi Handlowy
Deloitte
Dziennik Gazeta Prawna
EKES
Energa
Forbes
Google
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Intel
KPMG
Kulczyk Investments
Newsweek Polska
PGNiG
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Provident
PwC
TESCO
Wprost
PARTNERZY MERYTORYCZNI
Green Cross
LIBERTE!
OECD
THINKTANK
World Academy of Art and Science
Wrocław Global Forum
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
BASF
Canal+
Dell
Hill+Knowlton Strategies
LOT
Radio PIN
WP
Download