Plan działalności koła sportowo- krajoznawczo

advertisement
Plan działalności koła sportowo- krajoznawczo- turystycznego
Aktywność ruchowa niezbędna jest każdemu człowiekowi na każdym poziomie rozwoju
osobniczego, jest niezbędna ze względów fizjologicznych i umożliwia prawidłowe
funkcjonowanie organizmu.
Do harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niezbędna jest dostateczna
dawka aktywności fizycznej. Naturalna dawka ruchu wynika z biologicznych wymogów
rozwijającego się młodego organizmu.
Aktywność ruchowa na wszystkich szczeblach rozwoju dzieci i młodzieży umożliwia
dynamiczny i prawidłowy rozwój osobniczy i pozwala na ukształtowanie zdrowej, sprawnej i
harmonijnej sylwetki.
Zajęcia ruchowe w sposób naturalny zaspokajają dziecięcy „głód ruchu” i budzą ich
aktywność broniąc przed chorobami cywilizacyjnymi.
Ważne jest także zachęcenie ich do zdrowego, sportowego trybu życia, a w ten sposób
zachowania zdrowia i sprawności psychofizycznej do późnych lat życia.
Zabawy i gry ruchowe odgrywają też niebagatelną rolę w kształtowaniu cech charakteru
młodego człowieka. Uczy się on wytrwałości w dążeniu do celu, reakcji na niepowodzenia,
co nie jest łatwe nawet dla ludzi dorosłych. Zmusza do pokonywania własnych lęków i
słabości, kształtuje samokontrolę i zwiększa pewność siebie. Rozwój tych cech i zachowań
ułatwi mu potem dorosłe życie, gdy często okażą się one przydatne.
Musimy zwrócić jeszcze uwagę na czynnik socjologizujący zajęć ruchowych i aktywności o
charakterze turystyczno- krajoznawczym.. Zwykle mają one miejsce w grupie i kształtuję
wiele umiejętności zachowania się w grupie. Można tu wskazać wspólne wytyczanie celów i
ich realizację, współpracę podczas gry, czy zabawy. Duch rywalizacji zespołowej, często
połączony z poczuciem jedności z grupą i swego rodzaju „patriotyzm lokalny”
Zmusza to nieraz dziecko do objęcia roli przywódcy i decydowania nie tylko za siebie ale i za
innych. Innym razem zmusza dziecko do podporządkowania się przywódcy lub całej grupie,
a nieraz do bronienia swojej racji wobec innych.
Człowiek jest istotą społeczną i większość jego życia przebiega na współistnieniu w wielu
mniejszych i większych grup społecznych. Musi w nich pełnić różne role i im wcześniej się do
tego zaadaptuje, tym łatwiej mu będzie w następnych latach życia.
Cel główny: Wykształcenie elementarnych umiejętności sportowych i turystycznych
na poziomie indywidualnym i grupowym. Poprzez zajęcia eliminacja zachowań
agresywnych
i aspołecznych. Budowanie pozytywnych wzorców i
współpracy w grupie oraz kształtowanie nawyku sportowego trybu życia. Poznawanie
najbliższej okolicy.
Cele szczegółowe:
1. Wykształcenie indywidualnych umiejętności technicznych w zakresie gier zespołowych
2. Kształtowanie umiejętności grupowych w zakresie gier zespołowych
3. Eliminacja zachowań agresywnych i aspołecznych podczas zajęć sportowych i poza nimi.
4. Poznanie krajoznawcze okolicy i regionu.
5. Propagowanie aktywnego , sportowego trybu życia i spędzania czasu wolnego.
Metody pracy:
1. Ćwiczenia, elementy gier zespołowych i gra właściwa .
2. Doskonalenie i kształcenie indywidualnych umiejętności.
3. Rozmowy indywidualne i grupowe, analiza fauli sportowych, sędziowania i sytuacji
problemowych.
4. Nauka wykorzystywania możliwości nieznanego dotychczas sprzętu sportowego.
5. Wycieczki krajoznawcze
Download