Religie Świata

advertisement
Definicja religii
Religia – system wierzeń i praktyk, określający
relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum
(świętością) i sferą boską,
a określonym społeczeństwem, grupą lub
jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze
doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach
religijnych (np. kult czy rytuały), w sferze
społeczno-organizacyjnej (wspólnota religijna, np.
Kościół) i w sferze duchowości indywidualnej
(m.in. mistyka).
Największe religie świata
•
•
•
•
•
Chrześcijaństwo
Islam
Hinduizm
Buddyzm
Judaizm
Chrześcijaństwo
Chrześcijaństwo –
monoteistyczna religia
objawienia, bazująca na
nauczaniu Jezusa Chrystusa
zawartym w kanonicznych
ewangeliach. Jej wyznawcy
uznają w nim obiecanego
Mesjasza i Zbawiciela, który
ustanowił Królestwo Boże
poprzez swoje
Zmartwychwstanie. Kanon
wiary chrześcijańskiej został
spisany w Nowym
Testamencie i przekazywany
jest przez Kościoły.
Skąd nazwa chrześcijaństwo?
Zgodnie z Dziejami Apostolskimi
(11,26) „W Antiochii po raz
pierwszy nazwano uczniów
chrześcijanami” Określenie to
pochodziło prawdopodobnie
z kręgów pogańskich i miało
początkowo negatywny
wydźwięk. Z czasem zaczęło
wyrażać odrębność wiernych.
Pierwsze użycie terminu
chrześcijaństwo odnotowano
w Liście do Koryntian. Pojawia
się ono również u Tertuliana,
Grzegorza z Nyssy i u innych
pisarzy wczesnochrześcijańskich.
Rodzaje krzyży
Krzyż – znak, kształt lub przedmiot w postaci
dwóch linii (lub wielu) przecinających się, na
ogół pod kątem prostym (†).
Jest jednym z najstarszych symboli ludzkości
znanym w większości starożytnych religii. Niemal
w każdym zakątku ziemi odkryto przedmioty
związane z tym znakiem. Zazwyczaj wiązano go
z jakąś formą kultu sił przyrody (ogień, słońce,
życie). Jest też używany jako element herbu.
Islam
Islam– religia
monoteistyczna, druga
na świecie pod
względem liczby
wyznawców po
chrześcijaństwie.
Świętą księgą islamu
jest Koran, a zawarte
w niej objawienie ma
stanowić ostateczne
i niezmienne
przesłanie Boga do
ludzi.
Półksiężyc symbol islamu
Historia powstania Islamu
Mahomet , prorok i twórca islamu, żył
w latach 570-632. Urodził się w
Mekce. Po śmierci rodziców
wychowywał go dziadek, a następnie
stryjek. Mahomet zajmował się
handlem do czasu, gdy zaczął
twierdzić, że podczas kontemplacji
doznał wizji
i zaczął głosić zasady nowej religii.
Objawienie miało miejsce w 610 r. p.
n.e w jaskini Hira. Przeciwnicy
zmusili go jednak do ucieczki z Mekki
do Medyny. Data tej ucieczki, zwanej
hidżrą, przypadająca na 622 r. ery
chrześcijańskiej, przyjęta została za
pierwszy rok ery muzułmańskiej.
Począwszy od niej liczone są kolejne
lata islamskiego kalendarza.
Ucieczkę Mahometa do Medyny
poprzedziła mała hidżra do Etiopii.
Wizerunek Mahometa
Pięć filarów Islamu
1. Wyznanie wiary: ,,Nie ma Boga prócz
Allaha a Mahomet jest jego
prorokiem’’
2. Modlitwa– odprawiana pięć razy
dziennie z twarzą zwróconą w stronę
Mekki.
3. Jałmużna – określoną część swych
dochodów muzułmanin ma
obowiązek oddawać biednym.
4. Post – w ciągu dziewiątego miesiąca
roku muzułmańskiego (ramadanu),
muzułmanie muszą powstrzymywać
się od jedzenia i picia od wschodu do
zachodu słońca.
5. Pielgrzymka do Mekki – muzułmanin
musi ją odbyć przynajmniej raz
w życiu, jeśli pozwala mu na to
sytuacja materialna.
Świątynia Kaaba w Mekce
(Arabia Saudyjska)
Meczety
Kościół pod wezwaniem Mądrości Bożej
(Hagia Sophia)
Błękitny Meczet
Judaizm
Judaizm – religia monoteistyczna, której podstawą jest wiara w jednego Boga (osobowego,
niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym), będącego nie tylko
Stwórcą świata, ale także jego stałym „nadzorcą”, czy też „opiekunem”. Bóg ten zawarł z ludem
Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się jego
nakazom. Judaizm ukształtował się w II tysiącleciu p.n.e.; stanowi religię narodową Żydów. Jest
też pierwszą religią abrahamową. Z judaizmu wywodzi się chrześcijaństwo., a sam judaizm
wywodzi się z wierzeń Hebrajczyków, którzy najprawdopodobniej wchodzili w skład
koczowniczych plemion Habiru przybyłych do Syropalestyny zza Eufratu. Zachowano też przekaz
o wędrówce przez pustynię, ustanowieniu kapłaństwa (spośród synów Lewiego – lewitów), oraz
o zdobywaniu Ziemi Obiecanej pod wodzą Jozuego w walkach z zamieszkującymi je ludami.
Ciągłe zagrożenie z ich strony spowodowało tendencje centralistyczne i w końcu utworzenie
zjednoczonej monarchii izraelskiej (Saul, Dawid, Salomon).
Gwiazda Dawida
Historia wiary
Przechowywali oni tradycję o wędrówce
Abrahama, którego uznają za swojego
przodka, z mezopotamskiego Ur do
Kanaanu i przymierzu zawartym przez
niego z Bogiem, który obiecał mu liczne
potomstwo i władanie krajem Kanaan.
Znakiem tego przymierza stało się
obrzezanie. Również przekazywano
tradycje dotyczące potomków Abrahama
: syna Izaaka , wnuka Jakuba (zwanego
też Izraelem) i prawnuków: Rubena,
Symeona, Lewiego, Judy, Issachara,
Zabulona, Gada, Dana, Naftalego, Asera,
Józefa i Beniamina – od których
pochodzić miało 12 plemion izraelskich.
Tradycja mówiła również o niewoli
potomków Izraela w Egipciie z nowym
przymierzu, jakie zawarł Bóg Jahwe z
Mojżeszem , o plagach, które Bóg zesłał
na Egipcjan i o pomyślnej ucieczce z
Egiptu dzięki licznym cudom i opiece
Boga.
Menora
Wyznawcy Judaizmu
Ogólnie
Jej wyznawcy znajdują się na całym
świecie, obecnie jest ich najwięcej
w Stanach zjednoczonych – 5,6 mln i
Izraelu – 4,7 mln. W porównaniu do
innych wierzeń Judaizm ma mało
wyznawców. Najwięcej Żydów w
Europie jest we Francji. Spośród ok. 2
milionów wyznawców Judaizmu
w Europie, 600 tysięcy mieszka we
Francji. Przed II wojną światową
głównym skupiskiem Żydów były
Polska, Czechosłowacja i Węgry,
a mieszkało ich w Europie ok. 12 mln,
a na ziemi jest ich 17 mln.
W Polsce
Polska społeczność żydowska
oceniana jest obecnie na liczącą od 8
do 12 tys. członków, choć liczba osób
mających żydowskie korzenie, ale
niezwiązanych z judaizmem czy
kulturą żydowską, może być
kilkakrotnie większa.
Synagogi
Synagoga w Sanoku
Mała Synagoga w Sanoku, zwana też Klaus
Sadogóra / Sadygierer klojz / Sadogórska lub
Dom Modlitwy – synagoga w Sanoku.
Synagoga została zbudowana w 1924 roku
z inicjatywy chasydów z Sadagóry,
zwolenników cadyka Izraela Friedmana.
Wejście do niej znajdowało się od strony
Rynku głównego oraz od ulicy Zamkowej.
Synagoga przetrwała okres drugiej wojny
światowej bez zniszczeń. Po zakończeniu
wojny jej wnętrze oraz częściowo układ okien,
zostały przebudowane
z przeznaczeniem na Archiwum Państwowe.
Trwają prace przygotowawcze celem
utworzenia we wnętrzach synagogi muzeum
Żydów sanockich. Wsparciu temu projektowi
ma służyć wizyta w Sanoku ambasadora
Izraela w Polsce we wrześniu 2008 oraz
spotkanie z burmistrzem miasta.
Synagoga w Sanoku, zwana też Wielka Synagoga
– nieistniejąca synagoga w Sanoku.
Synagoga została zbudowana w 1720 roku na
mocy przywileju króla Augusta 2 Mocnego, na
miejscu starej, drewnianej bożnicy. W roku 1764
sanocka gmina wyznaniowa uzyskała
samodzielność. Do roku 1939 prowadzone były
prace przy budowie szkoły rabinackiej przy
bożnicy, lecz wybuch drugiej wojny światowej
przerwał te prace.
Hinduizm
Hinduizm jest nazwą zbiorczą dla religii
wyznawanych głównie na Półwyspie
Indyjskim. Jest to zarówno ogół religii
zrzeszonych pod jedną nazwą, jak także
systemów filozoficznych, takich jak:
sankhaja, joga czy wedanta. Hinduizm
należy do religii monoteistycznych, tzw.
wyznawana jest wiara w jednego Boga.
Wyznawcy wierzą w reinkarnację,
w prawo akcji i reakcji - karma oraz
dążą do wyzwolenia, nazywanego
moksza. Dodatkowo wiara nakazuje
szacunek do Ksiąg świętych, zwanych
Wedami.
Nazwa hinduizm nie pojawia się
w żadnym ze starożytnych pism – to
podróżnicy zaczęli używać określenia
hindus w stosunku do ludności
zamieszkującej tereny na północy Indii
wzdłuż rzeki Ganges, na których to
narodziła się religia wedyjska.
Śiwa jako medytujący jogin i
asceta
Święta krowa
Z największym szacunkiem
hinduiści traktują bydło
domowe. W hinduizmie bydło
jest gatunkiem zwierzęcia
wielce szanowanym. Już
w Rygwedzie przypisywano mu
boskie pochodzenie. Święte
pisma hinduizmu traktują krowy
jako podtrzymujące życie
(ponieważ ich mleko było
bardzo ważnym elementem
diety dla wielu ludzi). Religia
hinduistyczna zakazuje
spożywania wołowiny
i zdecydowana większość
hinduistów tego unika.
Obecnie ubój krów jest
zakazany w większości
indyjskich stanów.
Krowa spacerująca po ulicy w Delhi.
Historia Hinduizmu
Hinduizm nie ma założyciela – jego
początki siegają 1500 r.p.n.e. na tery
dzisiejszych Indii. Początkowo była to
politeistyczna i rytualistyczna religia –
liczne i zróżnicowane obrzędy były
odprawiane przez głowy rodzin lub
plemion. Wraz z upływającym czasu
rytuały stawały się bardziej złożone –
zaistniała wówczas potrzeba
odprawiania ich przez specjalnie
przygotowane do tego celu osoby –
kapłanów. To w tym czasie powstały
Wedy (veda znaczy wiedza) – święte
księgi hinduizmu, źródło wiedzy
o świecie ludzi i bogów, będące wówczas
dla kapłanów również źródłem wiedzy
pomocnym w odprawianiu obrzędów
religijnych
Główne zasady
Hinduizmu
1. Szacunek dla świętych ksiąg – Wed.
2. Wiara w reinkarnację.
3. Wiara w prawo akcji i reakcji (karma).
4.Dążenie do wyzwolenia, różnie
rozumianego przez poszczególne odłamy.
Świątynie Hindusów
Świątynia Khandoby w Jejuri
Świątynia Brahmy w Puszkar
Buddyzm
Buddyzm – nonteistyczny
system filozoficzny i religijny,
którego założycielem
i twórcą jego podstawowych
założeń był żyjący od około
560 do 480 roku p.n.e.
Siddhārtha Gautama syn
księcia z rodu Śākyów,
władcy jednego z państwmiast w północnych Indiach.
Buddyzm jest zaliczany do
religii dharmicznych oraz do
religii nieteistycznych.
"Złoty Budda"; świątynia Wat
Trimitr
Jak się zaczęło?
Flaga buddyjska
Słowo "buddyzm" zostało stworzone przez
zachodnich uczonych stosunkowo
niedawno. Wcześniej na Wschodzie
używane były nazwy dharma, sasana lub
buddhasasana.
Buddyzm opiera się na Czterech
Szlachetnych Prawdach głoszonych przez
Siddharthę Gautamę, oraz na
przedstawionej przez niego Ośmiorakiej
Ścieżce, która prowadzić ma do ustania
cierpienia.
Słowo "buddha", używane obecnie
w odniesieniu do Siddhārthy Gautamy,
w sanskrycie i pāli oznacza dosłownie
"przebudzony". Takie imię obrał Siddhārtha
Gautama, kiedy zaczął głosić swoje nauki.
Trzy klejnoty
Tradycyjnie najważniejsze filary buddyzmu
określa się jako trzy klejnoty (triratna):
1. Budda - jako propagator,
2. dharma - nauka Buddy,
3. sangha - gmina wyznawców.
Buddyzm z Polsce
Korzenie buddyzmu w Polsce
sięgają początków XX wieku i
wiążą się z nagłym
zafascynowaniem Polaków
religiami i kulturą Chin, Japonii,
Tybetu czy Korei. Dopiero na
przełomie lat 60. i 70. XX wieku w
Polsce zaczęły się tworzyć i
organizować liczne grupy i
organizacje buddyjskie.
Pierwszymi z nich były dwie grupy
skupione wokół zachodnich
nauczycieli buddyzmu:
Philipa Kapleau
Ole Nydahla
Po 1989 roku nastąpił gwałtowny
rozwój buddyzmu, szacuje się, że
obecnie w Polsce żyje ponad
5000 Polaków praktykujących
buddyzm i kilkadziesiąt tysięcy
sympatyków buddyzmu. Ponadto
istnieje w Polsce bardzo liczna
diaspora wietnamska, która
utożsamia się z tradycją
buddyjską, jednak zwykle nie
integruje się z polskimi
buddystami.
Świątynia Sanboin w Szczecinie
Świątynia znajduje się
w Polsce w mieście
Szczecinie i należy
do tradycji japońskiej
szkoły buddyjskiej zen
sōtō, a prawnie działa
w ramach Misji
Buddyjskiej w Polsce.
Świątynie Buddystów
Różnice:
Podobieństwa :
Judaizm
- nie uznaje Jezusa Chrystusa za Mesjasza
- obmywanie nóg przed wejściem do świątyni
- domem bożym jest synagoga
- Rabin (odprawia mszę)
- bardzo dobra znajomość prawa
- Dniem świątecznym jest sobota (szabat)
Wiara w jednego Boga (chrześcijaństwo, judaizm, islam)
- Czytanie ksiąg Starego Testamentu (chrześcijaństwo,
judaizm)
- Wiara w zmartwychwstanie (prorocy) (chrześcijaństwo,
judaizm)
- Przykazanie Boże (chrześcijaństwo, judaizm, islam)
Buddyzm
- Człowiek wobec samo uświęcenia może stać się Buddą
- Wiara w reinkarnacje
- Ostatecznym celem człowieka jest nirwana (stan
wyzwolenia)
Chrześcijaństwo
- Chrystus Mesjaszem
- Nowy Testament
- Sakramenty Święte
- Domem Bożym jest Kościół
- Mszę odprawia Ksiądz
- Dniem świątecznym jest niedziela
Islam
- Pięciokrotna modlitwa w ciągu dnia
- Tora (pięcioksiąg)
- Dom Boży - Meczet
- Zdejmowanie sandałów i obmywanie nóg przed wejściem
do świątyni
- Koran
Stanowiska religii wobec używania
narkotyków
1.Stanowisko Kościoła katolickiego
Kościół katolicki potępia jakiekolwiek używanie narkotyków (poza ścisłym
wskazaniem lekarskim), gdyż uważa, że są one bardzo szkodliwe dla
zdrowia i mogą nawet prowadzić do utraty życia
2.Stanowisko islamu
Bezwzględnie zabronione jest przyjmowanie jakichkolwiek substancji
odurzających.
3.Stanowisko buddyzmu Żadna ze Ścieżek nie zabrania wprost narkotyków,
tak jak zabraniają np. rzeźnictwa. Jedynie buddyjscy mnisi składają
przyrzeczenia unikania jakiejkolwiek formy odurzania się.
4.Stanowisko judaizmu
Tora nie zabrania wprost stosowania narkotyków. Niemniej judaizm nakazuje
przestrzegać prawa miejsca, w którym Żyd mieszka, o ile nie jest to
sprzeczne z wymogami wiary. Jest jednak zabronione niszczenie własnego
ciała - niemniej nie jest to przepis jednoznaczny.
Odłamy chrześcijaństwa procentowo
Chrześcijaństwo – 33 %
 Katolicy – 16.5 %
 Prawosławni – 5.1 %
 Protestanci – 11.1 %
 Inne – 0.3 %
Odłamy chrześcijaństwa procentowo
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Seria 3
Seria 2
Seria 1
Katolicyzm
Kościół katolicki, Kościół powszechny – największa na
XIX wieczny Kościół Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Woli
Osowińskiej
świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa,
głosząca zasady wiary i życia określane
mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z
trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi
prawosławnej i Kościołów protestanckich.
Kościół zachowuje jedność w zakresie doktryny, dopuszcza
natomiast różnice w obrzędach liturgicznych oraz
odrębność organizacji hierarchicznej i kanonicznej . W
związku z tym w Kościele katolickim wyodrębnić można
dominujący pod względem liczebności Kościół
łaciński (zwany również Kościołem
rzymskim lub zachodnim) oraz Katolickie Kościoły
Wschodnie, które mimo ich liczby i różnic między sobą
ujmowane są wspólnie ze względu na swą niewielką
liczebność.
Równość wszystkich Kościołów katolickich potwierdzono
na soborze watykańskim II:
(...) Kościoły, tak Wschodu, jak i Zachodu, chociaż różnią się
częściowo między sobą tak zwanymi obrządkami,
mianowicie liturgią, karnością kościelną i spuścizną
duchową, są wszakże jednakowo poddane władzy
pasterskiej Biskupa Rzymskiego (...). Dlatego Kościoły
te jednakową posiadają godność i żaden z nich nie
góruje nad innymi z racji obrządku. Cieszą się też tymi
samymi prawami i poddane są tym samym
obowiązkom.
Prawosławie
Prawosławie, inaczej nazywane wschodnio-bizantyjskim
chrześcijaństwem, jest dosłownym tłumaczeniem z języka
grackiego słowa ortodoksja, czyli prawowierność. Religia ta
powstała po pierwszym rozłamie w kościele chrześcijańskim w
roku 1054, w wyniku tzw. schizmy wschodniej. Wtedy też
nastąpiło wykluczenie przez papieża Leona IX patriarchę
Konstantynopola, Michała Cerulariusza, poprzez nie przyjęcie
przez kościół wschodni dogmatów katolickich, ustanowionych na
soborze powszechnym w Nicei. Różnice między kościołami
dotyczyły przede wszystkim:
- pochodzenia Ducha Św. od Ojca i Syna
- pierwszeństwa apostoła Piotra w stosunku do innych apostołów
- prymatu papieża jako namiestnika Chrystusa i widzialnej głowy
Kościoła, a później także jego nieomylności
- czyśćca
- niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny
- ogłoszonego w 1950 dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej
Marii Panny. Rozłam, który nastąpił po schizmie oznaczał koniec
kościoła uniwersalnego. Pomimo, iż próbowano ponownie
zjednoczyć oba kościoły (mi.in na soborze w Lyonie w 1274 r. lub
we Florencji w 1439 r.), nigdy się to nie udało.
Sobór Wasyla
Błogosławionego
Cerkiew Prawosławna na świecie
Cerkiew
Greckokatolicka
Grekokatolicy, grupa
chrześcijan obrządku
bizantyjskiego, pozostająca w
unii z Rzymem. Przyjmujących
dogmatykę katolicką,
zwłaszcza dogmat o
pochodzeniu Ducha Świętego
także od Boga Syna,
uznających papieża za głowę
kościoła oraz m.in. naukę o
czyśćcu. Grekokatolicy
zachowują jednak odrębności
liturgii i prawa kościelnego,
obrządku, organizacji
diecezjalnej.
Cerkiew Opieki Bogurodzicy w Owczarach
Ikona
Ikona ma znaczenie nie tylko
przedstawiające, jest także
objawieniem Boga. Z tego
powodu pisarze Ikon nie mają
pełnej swobody twórczej i muszą
uwzględniać ważne aspekty
religijne swojego dzieła. W
szczególności istotne jest,
żeby ikonograf był dobrym
wiernym Kościoła, a sam akt
twórczy był poprzedzony
spowiedzią i
przyjęciem eucharystii. Tworzenie
Ikony jest modlitwą, stąd Ikonę się
„pisze”, a nie „maluje”. Używa się
kanonów barw i sposobów
przedstawień ustalonych, według
tradycji, już w pierwszym wieku
po Chrystusie.
Ikona Matki Bożej
Włodzimierskiej, jedna
z najbardziej czczonych
ikon Bogurodzicy w
prawosławiu
Strojem kapłana w Kościele Zachodnim jest sutanna natomiast w
Kościele Wschodnim jest pidrjasnyk i rjasa. Ciekawostka jest to
,że strój w Kościele Wschodnim jest luźniejszy a służy to temu
aby nie uwydatniać sylwetki kapłana
Komunikantem w cerkwi jest chleb , który nazywa się
prosforą (skład: mąka, drożdże i woda)pod dwoma
postaciami chleba i wina podawanymi łyżeczką.
Grekokatolicy i
Prawosławni
posługują się
kalendarzem
Juliańskim
natomiast
Katolicy
kalendarzem
Gregoriańskim
różnica między
nimi wynosi 13
dni.
Liturgia w cerkwi
Greckokatolickiej
,Prawosławnej jest
bardziej rozbudowana niż
w Kościele
Rzymskokatolickim .W
Kościele Greckokatolickim
msza odprawiana jest w
języku ukraińskim bądź
staro cerkiewno
słowiańskim .
W Cerkwi Grekokatolickiej głową jest Papież tak jak w
przypadku Kościoła Rzymskokatolickiego nie ma różnic
teologicznych, doktrynalnych i dogmatycznych
natomiast głową Cerkwi Prawosławnej jest patriarcha.
Światyłyszcze od chramu wirnych oddziela ikonostas,
czyli ściana ikon z parą diakońskich drzwi i carskimi
wrotami
Trójpodział Cerkwi
1. Światyłyszcze (odpowiednik prezbiterium w
Kościele)
2. Chram wirnych (miejsce gdzie znajdują się
wierni podczas mszy )
3. Prytfor to miejsce gdzie wierny
przygotowuje się do sakramentu chrztu.
W cerkwi nie ma
organów ani
organisty śpiewa
chór cała liturgia
jest śpiewana w
języku staro
cerkiewno
słowiańskim lub
ukraińskim.
W Kościele Wschodnim po
sakramencie chrztu od razu udzielany
jest kolejny sakrament bierzmowania
W Cerkwi do znaku
krzyża składamy
dłoń w następujący
sposób kciuk,
wskazujący i palec
środkowy
symbolizuje Trójce
Świętą dwa
pozostałe
symbolizują dwie
natury: boską i
ludzką
Krzyż
jednoramienny
Krzyż
trójramienny
Cerkwie na terenie
Gminy Komańcza
Foto: własne
Cerkiew Prawosławna
Opieki Matki Boskiej w
Komańczy
Foto: własne
Cerkiew Prawosławna św.
Michała Archanioła w Turzańsku
Foto: własne
Cerkiew Greckokatolicka
pod wezwaniem św.
Mikołaja w Rzepedzi
Cerkiew Greckokatolicka
Opieki Matki Boskiej w
Komańczy
Foto: własne
Foto: własne
Cerkiew pod
wezwaniem św.
Michała Archanioła
w Kulasznym
Foto: własne
Kościoły na terenie Gminy
Komańczy
Foto: własne
Kościół w
Kulasznym
Foto: własne
Kościół
w Woli
Michowej
Kościół
w Smolniku
Foto: własne
Kościół pod wezwaniem św. Maksymiliana
w Rzepedzi
Foto: własne
Foto: własne
Klasztor
w Komańczy
Źródła:
https://www.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi&ei=Q7mEU5an
EMOC4gTyioCYCg&ved=0CAQQqi4oAg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3
%B3wna
http://zapytaj.onet.pl/
http://slawekrokicki.vizz.pl/filozofiaczyreligia/pliki/religia_reli
gie.html
http://www.gotquestions.org/Polski/Hinduizm.html
http://portalwiedzy.onet.pl/55854,,,,grekokatolicy,haslo.html
http://www.buddyzm.edu.pl/
http://www.planetaislam.com/
http://www.womkat.edu.pl/files/standaryzacja/grupa50/k_p
olowiec/islam__judaizm__chrzecijastwo_podobiestwa_i_rnic
e.html
Prezentacje wykonali:
Mikołaj Kowalski
Dominika Wancewicz
Roksana Michaliszyn
Download