Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

advertisement
ROLA ZAKŁADOWEJ
ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
W SPORZE ZBIOROWYM Z
PRACODAWCĄ
SZKOLENIE PREZESÓW OKRĘGÓW
I PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WARSZAWA
11-12 kwietnia 2013 r.
1
Ustawa z dnia 23 maja 1991r.
o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych (Dz. U z 1991r. Nr 55, poz. 236 z
późn. zm.)
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych
(t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 854 z późn. zm).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
2
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w
sprawie warunków wynagradzania
mediatorów z listy ustalonej przez
ministra właściwego do spraw pracy
(Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2673)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
16 sierpnia 1991r. w sprawie trybu
postępowania przed kolegiami
arbitrażu społecznego
(Dz. U. z 1991r., Nr 71, poz. 324 z późn. zm.)
3
ELEMENTY POJĘCIA SPÓR
ZBIOROWY
 podmiotowy
 przedmiotowy
 czasowy
4
ELELEMENTY POJĘCIA SPÓR
ZBIOROWY
 element podmiotowy – określa kto
może być stroną sporu zbiorowego
 stronami sporu zbiorowego mogą
być wyłącznie pracodawcy i
pracownicy
5
REPREZENTACJA STRON
SPORU
 prawa i interesy pracowników są
reprezentowane przez związki
zawodowe
 prawa
i interesy pracodawców
mogą reprezentować organizacje
pracodawców
6
REPREZENTACJA STRON
SPORU
 w przypadku działania w zakładzie
pracy więcej niż jednej organizacji
związkowej każda z nich ma prawo
reprezentować w sporze zbiorowym
interesy stanowiące przedmiot
sporu
organizacje związkowe mogą
powołać jedną wspólną reprezentację
7
ELELEMENTY POJĘCIA SPÓR
ZBIOROWY
przedmiotowy – określający
czego może dotyczyć spór zbiorowy
 element
 spór zbiorowy może dotyczyć jedynie
warunków pracy, płac, świadczeń
socjalnych oraz praw i wolności
związkowych
8
ELELEMENTY POJĘCIA SPÓR
ZBIOROWY
– wyznaczający moment
powstania sporu zbiorowego
 czasowy
 za dzień rozpoczęcia sporu
zbiorowego przyjmuje się dzień
przekazania pracodawcy żądań
(jeżeli w ciągu trzech dni pracodawca tych
żądań nie spełni)
9
ETAPY SPORU ZBIOROWEGO
 rokowania
 mediacja
 arbitraż - nieobligatoryjny
 strajk
10
ROKOWANIA
 są pierwszym obligatoryjnym dla
obu stron etapem rozwiązywania
sporu zbiorowego
 polegają na bezpośrednich
rozmowach i negocjacjach mających
na celu usunięcia zaistniałych
rozbieżności i wypracowanie
kompromisu
11
ROKOWANIA
 mogą zakończyć się zawarciem
przez strony porozumienia lub
sporządzeniem protokołu
rozbieżności
 porozumienie zawarte w trakcie
rokowań ma charakter źródła prawa
pracy w rozumieniu art.9 §1 KP
12
MEDIACJA
 w przypadku gdy pracodawca odrzuci
żądania, spór przechodzi do kolejnej
obligatoryjnego etapu – mediacji
 mediacja polega na włączeniu do
rozmów bezstronnego pośrednika
(mediatora) mającego za zadanie
uświadomienie stronom realności
stawianych żądań i doprowadzenie
do konsensusu
13
MEDIACJA
 mediatora ustalają wspólnie strony
sporu zbiorowego
 mediatorem może być osoba z listy
ustalonej w rozporządzeniu przez
ministra właściwego ds. pracy
14
MEDIACJA
 jeżeli podczas mediacji strony osiągną
kompromis następuje podpisanie
porozumienia kończącego spór zbiorowy
 brak kompromisu prowadzi do
sporządzenia protokołu
rozbieżności i powoduje otwarcie
możliwości podjęcia akcji strajkowej
15
STRAJK OSTRZEGAWCZY
jeżeli przebieg postępowania
mediacyjnego uzasadnia ocenę, że
nie doprowadzi ono do
rozwiązania sporu, organizacja
związkowa może zorganizować
strajk ostrzegawczy
16
ARBITRAŻ
 związek zawodowy może przed
ogłoszeniem strajku zdecydować o
skierowaniu sporu pod
rozstrzygnięcie kolegium arbitrażu
społecznego
 etap arbitrażu nie jest etapem
obligatoryjnym i związek zawodowy
po negatywnym wyniku rokowań i
mediacji ma prawo do podjęcia akcji
strajkowej
17
STRAJK
jest najostrzejszą i ostateczną
formą protestu pracowniczego
strajk musi być poprzedzony
przeprowadzeniem rokowań i mediacji
18
STRAJK
 jest aktem zbiorowym
 polega na powstrzymywaniu
się od wykonywania pracy
 jest prowadzony w sprawach
warunków pracy, płac, świadczeń
socjalnych lub wolności związkowych
19
STRAJK
NIE SĄ STRAJKIEM:
akcje protestacyjne niemające
charakteru zbiorowego
akcje niepowodujące przerwania
ciągłości pracy
akcje prowadzone w innym celu niż
obrona zbiorowych praw i interesów
pracowniczych
20
STRAJK
 pracownicy mają swobodę w
podjęciu decyzji o przystąpieniu lub
odmowie przystąpienia do strajku
 zakazane jest wywieranie na
pracownika jakiejkolwiek presji w
celu zmuszenia go do udziału bądź
odmowy udziału w strajku
21
OGŁOSZENIE STRAJKU
REFERENDUM
 strajk ogłaszany jest przez właściwy
statutowo organ związkowy
 warunkiem przeprowadzenia akcji
strajkowej jest uprzednie
zorganizowanie referendum
 strajk powinien być ogłoszony nie
później niż na 5 dni przed jego
rozpoczęciem
22
STRAJK
organizatorzy strajku są obowiązani
współdziałać z kierownikiem
zakładu pracy w zakresie
niezbędnym do zapewnienia
ochrony mienia zakładu pracy i
nieprzerwanej pracy obiektów,
urządzeń i instalacji
23
STRAJK
 udział pracownika w strajku
zorganizowanym zgodnie z przepisami
nie stanowi naruszenia obowiązków
pracowniczych
 w okresie strajku pracownik zachowuje
prawo do świadczeń z ubezpieczenia
społecznego oraz uprawnień ze
stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do
wynagrodzenia
 czas trwania strajku wlicza się do
okresu zatrudnienia w zakładzie pracy24
INNE FORMY PROTESTU
w obronie praw i interesów
pracowniczych mogą być
organizowane inne niż strajk formy
akcji protestacyjnej
25
INNE FORMY PROTESTU
MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE I
PROWADZONE:

wyłącznie w sprawach dotyczących
warunków pracy i płacy, świadczeń
socjalnych oraz praw i wolności
związkowych pracowników

po wyczerpaniu trybu rokowań

w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu

zgodnie z obowiązującym prawem
26
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
KTO W ZWIĄZKU Z ZAJMOWANYM
STANOWISKIEM LUB PEŁNIONĄ FUNKCJĄ:
 przeszkadza we wszczęciu lub w
prowadzeniu w sposób zgodny z prawem
sporu zbiorowego
 nie dopełnia obowiązków określonych w
ustawie
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolności
27
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
NARUSZENIE PRZEPISÓW USTAWY
grzywnie albo karze ograniczenia
wolności samej karze podlega ten,
kto kieruje strajkiem lub inną akcją
protestacyjną zorganizowaną wbrew
przepisom ustawy
28
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
za szkody wyrządzone strajkiem lub
inną akcją protestacyjną
zorganizowaną wbrew przepisom
ustawy organizator ponosi
odpowiedzialność na zasadach
określonych w kodeksie cywilnym
29
Download