indywidualne nauczanie

advertisement
Rozkład materiału z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012/2013 – indywidualne nauczanie
Temat
(rozumiany jako
lekcja)
Licz
Treści
ba
podstawy
god programo
zin
wej
2. Gospodarka rynkowa
1. Powtórzenie
1
wiadomości
popytu, podaży,
równowagi
rynkowej
2. Transformacja
1
2
gospodarki Polski
po 1989 roku
Cele ogólne
– zmiany w
gospodarce Polski
po roku 1989
– typy gospodarki
Cele szczegółowe
Kształcone umiejętności
Uczeń:
Uczeń:
– omawia gospodarkę
Polski przed rokiem 1989
– omawia zmiany w
gospodarce Polski po roku
1989
– omawia typy gospodarki
– dostrzega i podaje różnice
między gospodarką Polski
przed 1989 roku i po 1989
roku
– zna i określa termin
transformacja rynkowej
– określa skutki
transformacji gospodarki
Propozycje
metod i form
nauczania
Propozycje
środków
dydaktycznych
– ćwiczenia
– karta pracy,
podręcznik
– praca z
podręcznikiem
– burza mózgów
– praca z
materiałem
źródłowym
– praca w
grupach –
wywiad
– podręcznik
– karty pracy
– materiał
źródłowy
– mapa
konturowa
Europy, atlas,
roczniki
statystyczne,
komputer z
dostępem do
internetu
– film
edukacyjny
Uwagi
3. Instytucje gospodarki rynkowej
3.1. Funkcje
1
3.2
banku
centralnego
Usługi bankowe
– obszar działania
banku centralnego
– rola Rady Polityki
Pieniężnej
– rynek usług
bankowych
– omawia podstawowe
funkcje banku centralnego
(NBP)
– określa czynności Rady
polityki Pieniężnej
– omawia historię
powstania banków
– omawia zakres usług
bankowych
– omawia rodzaje
kredytów i sposoby ich
procentowania
– zna i charakteryzuje
funkcje banku centralnego
– określa znaczenie Rady
Polityki Pieniężnej
– zna i wymienia przykłady
banków i ich nazwy
– zna zakres usług
świadczonych przez banki
– oblicza procent od kredytu
i lokaty terminowej
– oblicza i ocenia zdolności
kredytowe potencjalnych
kredytobiorców
– praca z
podręcznikiem
– praca z
materiałem
źródłowym
– dyskusja
punktowana
– plakat
dydaktyczny
– praca z
podręcznikiem
– piramida
ważności
– praca z
podręcznikiem
– ćwiczenia
grupowe
– praca z
materiałem
źródłowym
– podręcznik
– materiał
źródłowy
– plakat
dydaktyczny
– podręcznik
– materiał
źródłowy
– plakat ze
schematem
piramidy
– podręcznik
– materiał
źródłowy
– karty pracy
3.7. Fundusze
inwestycyjne
3.8. 3.9 Rynek
ubezpieczeń
1
1
3.2, 3.7,
3.8, 3.10
3.9, 3.10
4. Państwo w gospodarce rynkowej
4.1. Rola i funkcje
1
4.1, 4.2
państwa w
gospodarce
rynkowej
4.3. Budżet
państwa
1
4.4, 4.5, 4.6
– rodzaje i podział
funduszy
inwestycyjnych
– rynek
ubezpieczeń
– fundusze
emerytalne
– omawia i dzieli fundusze
inwestycyjne
– określa pozabankowe
instytucje finansowe
– analizuje oferty funduszy
inwestycyjnych
– omawia rynek
ubezpieczeń
– omawia rodzaje
ubezpieczeń
– omawia rodzaje funduszy
emerytalnych
– charakteryzuje rodzaje
funduszy inwestycyjnych
– analizuje ofertę i oblicza
przewidywany zysk z
różnego rodzaju funduszy
inwestycyjnych
– określa ryzyko
inwestycyjne
– charakteryzuje i dzieli
rynek ubezpieczeń
– zna i omawia rodzaje
funduszy emerytalnych
– analizuje oferty
ubezpieczeniowe
– analizuje oferty funduszy
emerytalnych
– praca z
podręcznikiem
– elementy
wykładu
–praca
zespołowa
– praca z
podręcznikiem
– praca z
tekstem
źródłowym
– praca
grupowa
– spotkanie z
doradcą
ubezpieczeniow
ym
– podręcznik
– materiał
źródłowy z
propozycjami
różnorodnych
funduszy
– karty pracy z
ofertami
funduszy
inwestycyjnych
– podręcznik
– materiał
źródłowy
– karty pracy
– rola i zadania
państwa w
gospodarce
rynkowej
– omawia rolę państwa
– omawia funkcje państwa
w gospodarce
– praca z
podręcznikiem
– burza mózgów
– dyskusja
punktowana
– podręcznik
– materiał
źródłowy
– film
„Korupcja
państwa”
– budżet państwa
jego przychody i
rozchody
– podatki
– zasady
– omawia funkcje budżetu
państwa
– określa zasady polityki
budżetowej
– przedstawia źródła
– rozróżnia i omawia funkcje
państwa w gospodarce
rynkowej
– zna normy prawne istotne
dla prawidłowego
funkcjonowania gospodarki
państwa
– zna normy prawne
przeciwdziałające korupcji
– zna pojęcie budżetu i jego
funkcje
– zna i omawia źródła
finansowania budżetu
- omawia podział wydatków i
– praca z
podręcznikiem
– praca z
materiałem
źródłowym
– podręcznik
– materiał
źródłowy
– komputer z
dostępem do
budżetowe
– dług publiczny i
deficyt budżetowy
– samorządy
terytorialne
przychodów państwa
– omawia wydatki państwa
–określa na czym polega
deficyt budżetowy i dług
publiczny
– omawia budżety
samorządów
4.4. Wahania
koniunkturalne i
inflacja
4.5. Wzrost
gospodarczy i
jego mierniki
1
4.7, 4.8, 4.9
4.2, 4.7,
4.9, 4.10
– cykl
koniunkturalny
– inflacja i jej
przyczyny
– mierniki wzrostu
gospodarczego
– czynniki i granice
wzrostu
gospodarczego
– omawia cykle
koniunkturalne
– omawia inflację i jej
wpływu na gospodarkę
– wymienia i omawia
mierniki wzrostu
gospodarczego
– przedstawia czynniki
wzrostu gospodarczego
–wskazuje granice wzrostu
gospodarczego
4.8. Globalizacja
gospodarki
1
4.12
– globalizacja
gospodarki
– omawia pojęcie
globalizacji gospodarki
– określa problemy
ekonomiczne
współczesnego świata
– omawia ruchy
antyglobalistyczne
ich przeznaczenie
– rozumie deficyt budżetowy
i dług publiczny
- przedstawia podział
podatków
– zna budżet samorządu
terytorialnego, analizuje
strukturę dochodów i
wydatków
–przedstawia cykl
koniunkturalny i jego fazy
-określa pojęcie inflacji i jej
rodzaje
– potrafi obliczyć stopę
inflacji
– omawia przyczyny inflacji i
jej wpływ na gospodarkę
– zna i charakteryzuje
pojęcia związane ze
wzrostem gospodarczym
– rozpoznaje granice wzrostu
gospodarczego
– praca
zespołowa
– meta plan
– metoda kuli
śniegowej
– praca z
materiałem
ilustracyjnym
internetu
– praca z
podręcznikiem
– metoda
zespołowa; rybi
szkielet
– elementy
dyskusji
– burza mózgów
– praca z
podręcznikiem
– piramida
ważności
– elementy
dyskusji
– podręcznik
– materiał
źródłowy
– karty pracy
– arkusz papieru
– podręcznik
– materiał
źródłowy
– schemat do
piramidy
ważności
– zna i określa pojęcie
globalizacji gospodarki
–przedstawia problemy
ekonomiczne współczesnego
świata
– charakteryzuje organizacje
antyglobalistyczne
– praca z
podręcznikiem
– 6 myślowych
kapeluszy
– podręcznik
– materiał
źródłowy
– schemat do
myślowych
kapeluszy
– strona „e–
gospodarka.pl”
5. Przedsiębiorstwo
5.4. Formy
1
prawnoorganizacyjne
przedsiębiorstwa
5.4
– formy prawne i
organizacyjne
przedsiębiorstw
– omawia klasyfikację
przedsiębiorstw według
podanych kryteriów
– określa formy prawne
przedsiębiorstw
– opisuje rodzaje spółek
– rozróżnia formy prawe
przedsiębiorstw
– dokonuje podziału
podmiotów gospodarczych
– umie podzielić i określić
spółki
– poznaje etapy
poodejmowania działalności
gospodarczej
– rozróżnia zasady rejestracji
indywidualnej działalności i
innych podmiotów: spółek
– określa formy
opodatkowania działalności
– wie co oznacza Polska
Klasyfikacja Działalności
– zna przykłady działań
etycznych i nieetycznych w
biznesie ,
– określa lobbing
– prezentuje etyczny kodeks
biznesu
5.5.
Podejmowanie
działalności
gospodarczej
1
5.5
– kroki niezbędne
do rozpoczęcia
działalności
gospodarczej
– omawia działania, które
musi podjąć każda osoba
chcąca założyć własne
przedsiębiorstwo
5.7. Etyka biznesu
1
5.9
– zachowania
etyczne i
nieetyczne w
biznesie
– omawia zachowania
etyczne i nieetyczne w
biznesie
– układa dekalog
zachowań pracodawcy i
pracowników
– charakteryzuje pojęcie
etyki, etyki biznesu i etyki
zawodowej
– określa społeczną
odpowiedzialność biznesu
– zachowanie
człowieka w
– omawia zachowanie
człowieka w sytuacjach
6. Człowiek – istota przedsiębiorcza
1.2. Zachowanie
1
1.1, 1.2
się człowieka w
– omawia i klasyfikuje
rodzaje zachowań człowieka
– praca z
podręcznikiem
– praca z
materiałem
źródłowym
– meta plan
– mapa
mentalna
– praca z
podręcznikiem
– pogadanka
– praca z
materiałem
źródłowym
– praca w
grupach
– meta plan
– wycieczka
– praca z
podręcznikiem
– elementy
dyskusji
– praca
zespołowa
– praca
indywidualna
– podręcznik
– materiał
źródłowy
– strona „e–
gospodarka.pl”
– elementy
dyskusji
– podręcznik
– plakat
– podręcznik
– materiał
źródłowy
– internet
– projekt
– podręcznik
– materiał
źródłowy
sytuacjach
trudnych
1.6. Zasady pracy
zespołowej
1
1.4, 1.6,
5.6, 5.7
7. Obywatel w gospodarce rynkowej
6.2. Rynek pracy
1
6.1, 6.3, 6.4
sytuacjach
trudnych
– mechanizmy
obronne człowieka
– radzenie sobie ze
stresem
stresujących
– omawia generatory
stresu
– opisuje sposoby na
rozładowanie frustracji
– omawia metody radzenia
sobie ze stresem
w zależności od sytuacji
– zna źródła stresu
– doskonali umiejętności
rozróżniania sytuacji
stresujących
– wymienia sposoby
radzenia sobie ze stresem
– zasady pracy
zespołowej
– role pełnione w
grupach podczas
pracy
– omawia zasady pracy
zespołowej
– charakteryzuje role w
grupie
– określa cechy lidera
– omawia cechy grupy
współdziałającej
– zna i stosuje zasady pracy
zespołowej
– rozróżnia cechy lidera,
– zna cechy wyróżniające
zespół osób
współpracujących
– rynek pracy w
Polsce i w Europie
– określa rynek pracy
– omawia rolę pracy w
gospodarce rynkowej
– przedstawia zmiany na
rynku pracy w Polsce i w
Europie
– wymienia zawody
najbardziej poszukiwane na
rynku
– określa bariery na rynku
pracy w Polsce
– plakat
dydaktyczny
(sytuacje
stresujące,
najlepsze
sposoby na
stres)
– burza mózgów
– pogadanka
– metoda
problemowa
– analiza
przypadku
– ćwiczenia
zespołowe
– burza mózgów
– praca z
materiałem
– karta pracy
dydaktyczny
– karty pracy
– praca z
podręcznikiem
– metoda
graffiti
– puzzle
symulacyjne
– podręcznik
– materiał
źródłowy
– puzzle
– podręcznik
– karty pracy
– zadania
problemowe
– foliogram
– rzutnik
6.4. Metody
poszukiwania
pracy
6.5. List
motywacyjny i
życiorys (CV)
1
1
6.1, 6.3, 6.4
6.6
1
6.7
– autoprezentacja
podczas rozmowy
kwalifikacyjnej
6.6. Rozmowa
kwalifikacyjna
6.11. Powtórzenie
wiadomości
– sposoby i metod
poszukiwania pracy
– druki aplikacyjne:
list motywacyjny i
życiorys zawodowy
1
- podsumowanie
wiadomości z
całości materiału
– zna aktywne i pasywne
metody poszukiwania
pracy
– analizuje dostępne oferty
pracy
– określa druki aplikacyjne
– zna elementy życiorysu i
cechy listu motywacyjnego
– omawia etapy
właściwego przygotowania
się do rozmowy
kwalifikacyjnej
– potrafi zaprezentować
siebie podczas rozmowy
kwalifikacyjnej
– wyszukuje oferty pracy,
uwzględniając własne
możliwości i predyspozycje
– rozróżnia metody
poszukiwania pracy i wybiera
aktywne sposoby
– konstruuje poprawne CV
oraz list motywacyjny
– zna zasady tworzenia
druków aplikacyjnych
– określa błędy w liście
motywacyjnym i życiorysie
– praca z
podręcznikiem
– analiza SWOT
– dyskusja
punktowana
– praca z
podręcznikiem
– praca z
materiałem
źródłowym
– dyskusja
punktowana
– zna zasady autoprezentacji
podczas rozmowy
kwalifikacyjnej
– przygotowuje się do
rozmowy kwalifikacyjnej i
uczestniczy w niej w
warunkach symulowanych
– praca z
podręcznikiem
– wywiad – gra
dydaktyczna –
drama „Szukam
pracy w Waszej
firmie”
– podręcznik
– materiał
źródłowy
– schemat do
analizy SWOT
– podręcznik
– materiał
źródłowy
– strona
rządowa urzędu
pracy
– podręcznik
– materiał
źródłowy
– karty z
zadaniami do
gry
dydaktycznej
– film
edukacyjny
Download