Plan realizacji materiału z historii w klasie drugiej Liceum

advertisement
Plan realizacji materiału z historii w klasie drugiej Liceum Ogólnokształcącym
W roku szkolnym 2011/2012- I semestr nauki
Tematyka lekcji
Liczba godzin
1. Wielkie odkrycia
geograficzne.
3
2. Europa i świat w
XV- XVI w.
Kluczowe daty
1488- DiazPrzylądek Dobrej
Nadziei.
1492-1504wyprawy
Krzysztofa
Kolumba
1497-99- wyprawa
Vasco da Gamy.
1519-1522-podróż
flotylli Ferdynanda
Magellana dookoła
świata
2
1516Portugalczycy
docierają do Chin
Umiejętności ucznia (oceny)
- zna pojęcia:: geocentryzm, trójkątny żagiel
łaciński, karawela, karak, kwadrant,
astrolabium, krzyż św. Jakuba, sekstans+
przedstawia wyobrażenia ludzi o świecie w
starożytności i średniowieczu, znaczenie
wielkie odkrycia geograficzne, szkorbut,
konkwistadorzy, piractwo, korsarstwo
(kaperstwo), monopol, faktoria handlowa-2.
- Jw.+ wyjaśnia, dlaczego w XV w.
wzrosło zainteresowanie podróżami
i odkrywaniem świata?, podłoże wypraw oraz
prezentuje skutki wielkich odkryć
geograficznych dla Europy-3.
- Jw.+ charakteryzuje przyczyny ekonomiczne,
polityczne, społeczne,
religijne i kulturowo-cywilizacyjne
wielkich odkryć geograficznych, omawia
przebieg najważniejszych
wypraw odkrywczych
w XV i XVI w.-4.
- Jw.+ wskazuje na mapie trasy podróży
Kolumba, Vasco da Gamy
i Magellana oraz terytoria zdobyte
przez Portugalczyków
i Hiszpanów-5.
- Jw.+ omawia najważniejsze poglądy
starożytnych geografów na temat
kulistego kształtu Ziemi omawia znaczenie
wyprawy Marca Polo wskazuje na mapie trasę
podróży Marca Polo, najważniejsze
szlaki handlowe z Europy na
Wschód oraz tereny zajęte przez
Turków osmańskich wyjaśnia znaczenie
terminów: volta da mar, portolavolta portolan
- 6.
Zna pojęcia: wyjaśnia znaczenie terminów:
kompania handlowa, kolonia,
gospodarka światowa, przedstawia
1
1519-1520-podbój
państwa Azteków
1526- podbój Indii
1532-35- podbój
państwa Inków
1494- traktat w
Tordresillas
3. Gospodarka
Europy w XVI i
XVII wieku.
Dualizm w rozwoju
gospodarczym.
2
konsekwencje odkryć
geograficznych dla Europy
i świata-2.
Jw.+ omawia formy narzucania
zwierzchnictwa przez Europejczyków
nowo odkrytym terenom, wskazuje na mapie
państwa: Inków, Majów i Azteków, omawia
sytuację w basenie Oceanu Indyjskiego i
ekspansję Europejczyków w Indiach, Chinach
i Japonii-3.
- Jw.+ na podstawie zebranych materiałów
charakteryzuje cywilizacje Inków, Azteków i
Majów oraz wyprawy konkwistadorów-4.
- Jw.+ omawia przyczyny zagłady cywilizacji
prekolumbijskich, -5.
- Jw.+ wskazuje na mapie szlaki handlowe
w basenie Oceanu Indyjskiego wyjaśnia
znaczenie terminów i nazw: kontrybucja,
eksterytorialność, Państwo Środka, Kraj
Wiśni-6.
- zna pojęcia: dualizm gospodarczy, deflacja,
inflacja, rewolucja cen, transakcje barterowe,
reeksport, ceny dumpingowe, folwark,
pańszczyzna, poddaństwo-2.
- Jw.+ wyjaśnia, na czym polega dualizm
gospodarczy Europy omawia rolę pieniądza w
gospodarce-3.
- Jw.+ charakteryzuje pozycję ekonomiczną
Holandii (ze szczególnym uwzględnieniem
Antwerpii i Amsterdamu) oraz
Rzeczpospolitej i Gdańska, omawia
funkcjonowanie systemu folwarcznopańszczyżnianego-4.
- Jw.+ wymienia przyczyny kryzysu
gospodarczego Rzeczypospolitej
w drugiej połowie XVII w.-5.
- Jw.+ analizuje przyczyny przesunięcia
centrum gospodarczego Europy
z południa na północ-6.
2
4. Renesans
europejski.
2
1455- Jan
Gutenberg wydaje
w Moguncji
drukowaną Biblię
1459- powstanie
Akademii
Platońskiej we
Florencji
zna pojęcia: humanizm, mecenat
artystyczny, manieryzm, teoria
heliocentryczna, geneza renesansu,
cechy odrodzenia-2.
- Jw.+ wymienia przedstawicieli odrodzenia i
ich dzieła, charakteryzuje humanizm
i wskazuje jego wpływ na twórców
renesansowych, cechy człowieka renesansu-3.
- Jw.+ umiejscawia renesans w dziejach
kultury europejskiej, próba porównania
średniowiecza oraz renesansu, wymienia
najbardziej znanych mecenasów sztuki-4.
- Jw. + analizuje przykładowe dzieła
sztuki (malarstwo, rzeźba i architektura)
objaśnia zasady manieryzmu-5.
- Jw. + omawia i ocenia rozwój szkolnictwa,
nauki, astrologii, alchemii, medycyny- twórcy,
analiza podłoża ich działalności-6.
5. Reformacja ,
kontrreformacja i
wojny religijne w
Europie.
3
1517- wystąpienie
Marcina Lutra
1521-edykt
wormacki
1530-opracowanie
augsburskiego
wyznania wiary
1534- akt
supremacyjny
1541- kalwińska
gmina wyznaniowa
1555- pokój
augsburski
1534- zakon
jezuitów
1542- inkwizycjainstytucja kościelna
1545-1563- sobór
trydencki
1559- indeks ksiąg
zakazanych
1562-1570-wojna
religijna we Francji
23/24.VIII. 1572Noc św. Bartłomieja
1574-1589- wojna
trzech Henryków
1598- edykt
nantejski
- zna pojęcia: odpust, sekularyzacja,
wielka protestacja, predestynacja,
hugenoci, noc św. Bartłomieja,
Kościół anglikański, purytanie,
kontrreformacja, inkwizycja, cenzura, jezuici,
przyczyny reformacji-2.
- Jw. + prezentuje poglądy Marcina Lutra,
omawia sytuację polityczną i religijną we
Francji i Anglii w XVI w., próba
przedstawienia działań reformatorskich w
ramach kontrreformacji-3.
- Jw. + zna okoliczności wybuchu reformacji
w Anglii w XVI w., omawia wojny religijne
w Niemczech, omawia konsekwencje
reformacji dla Kościoła katolickiego-4.
- Jw. + porównuje przyczyny i przebieg
reformacji w Niemczech, Francji
i Anglii, znaczenie edyktu nantejskiego,
określa na podstawie mapy podział
religijny Europy w XVI w., przedstawia
działania represyjne i reformatorskie
prowadzone w ramach kontrreformacji-5.
Jw. + analizuje i ocenia tezę MaxaWebera
o związku między kalwinizmem
a rozwojem kapitalizmu, dokonuje oceny
działań Kościoła w ramach kontrreformacji
samodzielnie interpretuje zalecenia
Ignacego Loyoli dla zakonników-6.
-
3
6.Reformacja i
kontrreformacja w
Rzeczpospolitej.
2
1525- sekularyzacja
zakonu
krzyżackiego w
Prusach
1544- założenie w
Królewcu
1562- bracia polscy
odłączają się od
kalwinów
1564- przyjęcie
uchwał soboru
trydenckiego,
sprowadzenie
jezuitów
1570- zgoda
sandomierska
1573- konfederacja
warszawska
1596- unia brzeska
- zna pojęcia: dysydenci, unici,
dyzunici, tumult, główne kierunki reformacji
w Polsce-2.
- Jw. + ocenia wyjątkowy charakter
konfederacji warszawskiej wyjaśnia,
przedstawia postanowienia zgody
sandomierskiej, unii brzeskiej, na podstawie
mapy określa zasięg i kierunki reformacji
w Polsce-3.
- Jw. + dostrzega rolę kultu maryjnego
w działaniach kontrreformacyjnych,
wyjaśnia, dlaczego w drugiej
połowie XVII w. zmienił się stosunek
katolików do niekatolików-4.
- Jw. + omawia sytuację prawosławnych
w Polsce dostrzega rolę kultu maryjnego
w działaniach kontrreformacyjnych-5.
Zadania domowe- klasa II sd:
-
Ćw.2,3,5/20-27.09.2011r.
Ćw.1,3,4,5/55-25.10.2011r.
Ćw.3/80-15.11.2011r.-projekt
Ćw.5,6/95-06.12.2011r.
Sprawdziany-klasa II sd:
-
zagadnienie I- 27.09.2011r.
zagadnienie 1,2- 18.10.2011r
zagadnienie 3,4-22.11.2011r.
zagadnienie 5 lub 6-13.12.2011r.
Opracowała:
mgr Sylwia Sykosz
4
Download