Analiza kluczowych czynników sukcesu

advertisement
Analiza kluczowych
czynników sukcesu
Ekonomia gr 2
Analiza kluczowych
czynników sukcesu -
to analiza zasobów i umiejętności
przedsiębiorstwa oraz analiza mocnych i
słabych stron za pomocą listy KCS.
Sprowadza się do ograniczenia badań do
grupy kryteriów najważniejszych
(kluczowych) do pozycji konkurencyjnej
promocji przedsiębiorstwa.
Analiza kluczowych czynników sukcesu leży
u podstaw reguły „80-20” (na 80% rezultatów
przypada 20% nakładów- zwana również
zasadą PARETO).
Z zasady tej wynika, że nie ma potrzeby
badać wszystkich czynników sukcesu, a
należy wybrać jedynie 20% czynników, bo
tylko te będą w decydujący sposób (bo aż
80%) odpowiadać za sukces lub porażkę. Te
20% czynników powinno być przedmiotem
dokładnej analizy.
Jakość analizy kluczowych czynników
sukcesu zależy od odpowiedniego opracowania
listy zasobów i umiejętności o strategicznym
znaczeniu dla danego sektora – od jakich
czynników zależy sukces przedsiębiorstwa w
sektorze? Lider w sektorze w największym
stopniu spełnia kryteria zawarte na liście KCS.
Stworzenie listy KCS nie wystarcza do zdobycia
przewagi konkurencyjnej – wskazuje jedynie na
jakich obszarach i problemach skoncentrować
uwagę, doskonalić je i osiągać przewagę nad
konkurentami.
Metody postępowania przy tworzeniu listy
KCS:
DWUETAPOWA
1. Pierwszy etap to analiza przedsiębiorstwa
według pełnej listy kryteriów (we wszystkich
obszarach), następnie sporządzenie listy
słabych i mocnych stron firmy.
2.drugi etap to skoncentrowanie uwagi na
kluczowych czynnikach sukcesu i poddaniu ich
wnikliwej analizie.
JEDNOETAPOWA
Określenie tylko listy KCS (lista musi być w
miarę kompletna – uwzględnia najważniejsze
czynniki z głównych obszarów działania firmy).
Na liście kluczowych czynników
sukcesu muszą znaleźć się:
1.
Pozycja na rynku - mierzona udziałem procentowym w rynku,
jego dynamiką, kształtowaniem się udziału w stosunku do
największego konkurenta.
2. Pozycja kosztowa - szacowana wielkością kosztu
jednostkowego. relacją kosztów zmiennych i stałych. strukturą
kosztów i dynamiką poszczególnych grup kosztów, np. wydatków
na badania i rozwój lub marketing.
3. Image firmy i jej obecność na rynku mierzy się znajomością
marki wśród klientów i ich opinii na temat znaku firmowego oraz
wiedzy o produktach danego przedsiębiorstwa.
4. Poziom techniki i technologii - umiejętności techniczne można
oceniać bezpośrednio poprzez ocenę stanu technicznego
przedsiębiorstwa, wykorzystywane technologie, kulturę pracy
zatrudnionych, konkurencyjność stosowanych technologii i
wielkość środków przeznaczanych przez firmę na postęp
techniczny oraz na zakup lub opracowanie nowych technologii.
Pośrednio ocenia się umiejętności technologiczne przedsiębiorstwa
poprzez jakość produktów firmy i ich koszt jednostkowy.
5.Rentowność i możliwości inwestowania -
ocena tego kryterium wymaga zastosowania złożonych
metod analizy finansowej również w ujęciu
perspektywicznym i przewidywania przepływów pieniężnych
w długim okresie. Do oceny bieżącej i przyszłej rentowności
przedsiębiorstwa konieczna jest analiza cyklu życia każdego
produktu i przyszłego portfela produkcji.
6.Organizacja i zarządzanie - poziom organizacji
i zarządzania można mierzyć za pomocą wielu wskaźników
określających: umiejętności kadry kierowniczej i
pracowników, przystosowanie struktury organizacyjnej i
procedur do celów oraz specyfiki przedsiębiorstwa, jakość
realizowanej strategii, sprawność systemu informacji,
dyscyplinę i wydajność pracy itp. Zestaw wskaźników
charakteryzujących stan i potencjał rozwojowy
przedsiębiorstwa jest odmienny w różnych sektorach.
Poniżej przedstawiono przykładową
analizę kluczowych czynników sukcesu dla
modelowego przedsiębiorstwa.
Po przeprowadzeniu powyższej oceny, mamy
możliwość skomentowania otrzymanych wyników,
wyszczególnienia słabych ogniw przedsiębiorstwa,
mających kluczowe znaczenie dla firmy.
Metodą tej samej tabeli można dokonać analizy
najważniejszych konkurentów, znajdujących się
na rynku (co pomoże trafnie umiejscowić
analizowaną firmę wśród najpoważniejszych
graczy), czy wreszcie stworzyć odpowiednią
strategię mającą na celu wzmocnienie
najsłabszych ogniw firmy.
1.
Gierszewska G., Romanowska
Bibliografia
M., Analiza strategiczna
przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 1997
2. Gołębiowski T., Zarządzanie
strategiczne. Planowanie i
kontrola, Wyd. Difin, Warszawa 2001
3. www.pi.gov.pl
www.pi.gov.pl
Download