Wzór umowy

advertisement
UMOWA Nr …………………..
zawarta w dniu ………. …………………… w Zagnańsku pomiędzy Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Zagnańsku ul. Spacerowa 8A 26 – 050 Zagnańsk zwanym w treści
umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: Elżbietę Korus – Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku przy kontrasygnacie Głównego księgowego
GOPS Anny Piwowarczyk
a
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
Niniejszą umowę zawarto bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zm./, na podstawie art. 4
pkt 8 w/w ustawy.
§2
1. Przedmiotem umowy jest zakup około 30 ton węgla wraz z dostawą i rozładunkiem do
klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku na terenie gminy Zagnańsk
w asortymencie orzech / groszek asortyment mieszany.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia około 30 ton węgla w okresie 10
październik 2013 do 31 marzec 2014 r.
3. Dostarczony węgiel winien dawać gwarancję kaloryczności węgla ( kaloryczność większa
niż 22 000Kj/kg i wilgotności mniejszej niż 15 % ), przeznaczony do użytku uniwersalnego,
w szczególności służący do opału w piecach domowych, niezależnie od ich typu .
4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w czasie trwania umowy w dni robocze
w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. poniedziałek – piątek 700 – 1500 transportem
Wykonawcy do miejsca zamieszkania klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zagnańsku na terenie Gminy Zagnańsk.
5. Wykonawca będzie dostarczał opał w od 0,5 tony do 1 tony, jednorazowo dla jednej osoby
( rodziny) w zależności od potrzeb Zamawiającego.
6. Termin realizacji dostawy węgla od czasu otrzymania przez Wykonawcę wykazu osób,
o którym mowa § 3 ust. 2 nie może być dłuższy niż 1 tydzień z zastrzeżeniem, że do okresu
dostawy nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Wykonawca ponosi koszty załadunku, transportu, dostawy, rozładunku węgla.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zważenia dostarczonego węgla w obecności
podopiecznego GOPS, któremu dostarcza węgiel.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości opału aniżeli
wskazana w § 2 ust.1. maksymalnie o 20% tej ilości. Ostateczna ilość zamówionego i
dostarczonego węgla będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie
obowiązywania umowy. Wykonawca przyjmuje powyższe zastrzeżenia i wyraża na nie
zgodę. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia pieniężne wobec
Zamawiającego.
§3
1. Podstawą wydania węgla przez Wykonawcę świadczeniobiorcy będzie okazanie
wyłącznie dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość świadczeniobiorcy.
2. Wykazy osób uprawnionych do otrzymania pomocy w formie opału, będą sporządzane
i dostarczane Wykonawcy przez Zamawiającego sukcesywnie, w miarę składanych
wniosków.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy z należytą starannością oraz do uczciwego, rzetelnego i zgodnego z prawem
postępowania w kontaktach z Zamawiającym i świadczeniobiorcami Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zagnańsku.
§4
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą oraz
przekazywania wykazu osób, o którym mowa w § 2 ust. 2 jest:
Pani Magdalena Zagdańska – Pracownik socjalny, tel. ( 41 ) 3113135 wew. 24.
2. Przedstawicielem Wykonawcy nadzorującym prawidłową realizację umowy jest:
……………………………………………………………………………………………………………
§5
1. Wykonawcy przysługuje, zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie za 1 tonę węgla
w wysokości …………….. zł. brutto (słownie: ………………..….. złotych …………… groszy )
w tym należny podatek VAT, w oparciu o formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do
umowy. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę
w celu należytego wykonania zobowiązań umownych.
2. Rozliczenie finansowe i zapłata wynagrodzenia za dostarczony węgiel nastąpi na
podstawie rzeczywistej ilości dostarczonego węgla, ustalonego jako iloczyn ilości ton
dostarczonego węgla oraz ceny 1 tony węgla, wskazanej w ust.1, zgodnie z następującym
wyliczeniem:
ilość ton x cena jednej tony w zł =…………………………..… zł.
3. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca potwierdza, że cena węgla w okresie trwania
umowy nie ulegnie zmianie.
§6
1. Wykonawca dokona rozliczenia ilości dostarczonego opału do 5 dnia każdego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym odbyły się dostawy na podstawie pokwitowania
odbioru opału przez świadczeniobiorców, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do umowy.
2. Rozliczenie ilości dostarczonego opału za miesiąc grudzień 2013 roku nastąpi do dnia 19
grudnia 2013 roku.
3. Płatności za realizację przedmiotu umowy dokonywane będą przez Zamawiającego
w terminie 14 dni od daty doręczenia faktur VAT do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zagnańsku, wystawionej w oparciu o rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Faktura będzie wystawiona na podopiecznego Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zagnańsku wg wykazu osób uprawnionych do otrzymania pomocy
w formie opału, sporządzonej przez GOPS.
5. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną
kwotą.
6. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego
ustawowymi odsetkami.
§7
1. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za jakość dostarczonego opału.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ilości i jakości dostarczanego węgla.
3. Zamawiający uprawniony jest do kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawcę.
§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:
a) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości
b) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
c) Wykonawca przystąpił do rozwiązania firmy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje robót
zgodnie z umową lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanych dostaw.
§9
1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje umowy,
a w szczególności, gdy:
a) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu 30 dni od terminu
płatności ustalonego w umowie,
b) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
pokryć zobowiązania finansowego umownego.
2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne,
jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu 14 dniowy termin do wypełnienia postanowień
umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.
§ 10
1. W przypadku dostarczenia węgla o jakości gorszej od określonej w § 2 Zamawiający może
odmówić odbioru i zapłaty wynagrodzenia za tę dostawę oraz dokonać zakupu zastępczego
u innego dostawcy zaś kosztami tego zakupu obciążyć Wykonawcę.
§ 11
1. Zmiany umowy w stosunku do złożonej oferty mogą nastąpić tylko w przypadku
zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności jeżeli nie naruszy to przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być szczegółowo uzasadnione
i udokumentowane przez stronę występująca z propozycją zmiany niniejszej umowy.
§ 12
Wykonawca oświadcza, że będzie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r nr 101, poz. 926 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych ( tekst jednolity
Dz.U. z 2005 r. nr 196, poz. 1631 ze zm.) i nie ma prawa wykorzystywać danych osobowych
poznanych w wyniku realizacji umowy w innym celu jak tylko dla prawidłowej realizacji
niniejszego umowy. Ponadto Wykonawca ma obowiązek ochrony pozyskanych danych
osobowych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, na zasadach przewidzianych
w ustawie o ochronie danych osobowych.
§ 13
1. Strony ustalają, że spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane oraz inne
przepisy mające związek z przedmiotem umowy.
3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej,
pod rygorem nieważności.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
…………………………………….
GŁÓWNY KSIĘGOWY GOPS
……………………………………
WYKONAWCA
………………………………
Załącznik Nr 2
do Umowy Nr …./PS/2013
z dnia ………….
Wykaz osób świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakwalifikowanych
do realizacji zapisów Umowy Nr ……………….
z dnia ………………….. na „zakup węgla wraz z dostawą i rozładunkiem do klientów
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku na terenie gminy Zagnańsk
w asortymencie orzech / groszek asortyment mieszany.
L.p.
Data
Ilość
Imię i
Adres
Nr dowodu
Podpis
odbioru
w tonach
nazwisko
osobistego
opału
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ogółem:
Ilość ton
……………..
x
Data i podpis sporządzającego:
Akceptacja Kierownika GOPS:
Do wiadomości: GK GOPS
Cena
jednej
tony-brutto
zł
………..
Wartość dostawy węgla
=
………………………….
x
x
Download