Nazwa opracowania: OPRACOWANIE DOTYCZĄCE I ETAPU

advertisement
Nazwa opracowania:
OPRACOWANIE DOTYCZĄCE I ETAPU REKULTYWACJI NIEEKSPLOATOWANEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW W NOWOSOLNEJ PRZY UL. KASPROWICZA
Zleceniodawca: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi
Autorzy opracowania:
dr inż. arch. Danuta Mirowska – Walas
mgr inż. arch. Anna Budner
mgr inż. Dariusz Walas
Łódź, październik 2007 r.
SPIS ZAWARTOŚCI
I.Informacje dla Zleceniodawcy.
1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot, cel i zawartość opracowania.
3. Materiały wyjściowe.
4. Analiza dotychczasowych decyzji i projektów oraz stopień ich aktualności.
4.1. Procedura formalna – wydane decyzje.
4.2. Podstawowe założenia projektu rekultywacji z 1995 r.
4.3. Dotychczasowa realizacja prac rekultywacyjnych.
4.4. Podstawowe założenia koncepcji zagospodarowania przestrzennego
z 2006 r.
5. Określenie docelowych rzędnych terenu.
6. Tryb postępowania dla umożliwienia prowadzenia I etapu rekultywacji.
Załączniki graficzne:
-
ukształtowanie terenu wg projektu rekultywacji z 1995 r.
rys. nr 1
-
istniejące ukształtowanie terenu
rys. nr 2
-
projektowane ukształtowanie terenu – wg koncepcji z 2006 r. charakterystyczne przekroje (z uwzględnieniem stanu istniejącego)
rys. nr 3
II. Materiały do zewnętrznych wystąpień formalnych.
7. Wystąpienie o wydanie decyzji w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
8. Wystąpienie do organu ochrony środowiska w trybie ustawy Prawo ochrony
środowiska.
9. Załączniki do w/w wystąpień formalnych.
Opis:
1) Inwestor.
2) Przedmiot inwestycji.
3) Stan własności.
4) Charakterystyka istniejącego zagospodarowania:
- tereny sąsiednie,
2
- warunki przyrodnicze terenu składowiska i terenów sąsiednich,
- sposób użytkowania (zieleń, zabudowa, urządzenia).
5) Przesądzenia projektowe:
- podstawowe założenia koncepcji zagospodarowania przestrzennego
z 2006 r.,
- etapowanie realizacji.
6) I etap rekultywacji – charakterystyka inwestycji:
- sposób zagospodarowania i charakterystyczne parametry,
- wpływ na środowisko,
- obsługa komunikacyjna,
- obsługa w zakresie infrastruktury technicznej.
Załączniki graficzne:
- mapa sytuacyjno – wysokościowa z granicą terenu
objętego wnioskiem
rys. nr 1)
- istniejące zagospodarowanie
rys. nr 2)
- zagospodarowanie wg koncepcji z 2006 r.
rys. nr 3)
- projektowane ukształtowanie terenu (podniesienie rzędnych)
charakterystyczne przekroje
rys. nr 4)
3
1. Podstawa opracowania
Podstawę
opracowania
stanowi
umowa
zawarta
pomiędzy
Miastem
Łódź
reprezentowanym przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi,
a firmą „WMW-projekt” s. c.
2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem zawartej umowy jest opracowanie dotyczące I etapu rekultywacji
nieeksploatowanego składowiska odpadów w Nowosolnej przy ul. Kasprowicza.
Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materiału umożliwiającego
Inwestorowi podjecie działań formalnych pozwalających na prowadzenie prac
ziemnych (wywóz ziemi z wykopów) dla ukształtowania terenu składowiska odpadów
pod
katem
docelowego
zagospodarowania
w formie
ośrodka
sportowo
–
rekreacyjnego wg założeń programowych zawartych w koncepcji z 2006 r.
Przyjęto, iż w ramach rekultywacji obejmującej zagospodarowanie terenu nową
funkcją I etap będzie stanowić odpowiednie ukształtowanie terenu uwzględniające
jego docelowe wykorzystanie.
Zgodnie z zawartą umową, na treść niniejszego opracowania składają się:
-
pozyskanie niezbędnych materiałów do ustalenia zakresu i treści wystąpień
formalnych umożliwiających I etap rekultywacji w w/w zakresie,
-
analiza dotychczasowych decyzji projektów z uwzględnieniem stopnia ich
aktualności,
-
określenie docelowych rzędnych terenu części składowiska o niezakończonym
ukształtowaniu powierzchni w odniesieniu do:
-
istniejącego ukształtowania,
-
docelowego zagospodarowania składowiska z przeznaczeniem dla funkcji
ośrodka sportowo – rekreacyjnego,
-
ustalenie
uwarunkowań
formalnych
dla
umożliwienia
realizacji
I
etapu
rekultywacji,
-
przygotowanie materiału do wystąpień formalnych stanowiących wstępny etap
procedury formalnej dla realizacji zamierzonej inwestycji.
Dla realizacji zamierzonego celu w ramach niniejszego opracowania wyodrębniono:
4
I. Informacje dla Zleceniodawcy, w tym:
 opis,
 rysunki.
II. Materiał do zewnętrznych wystąpień formalnych, w tym:
 wystąpienia - wnioski do stosownych organów,
 załączniki:
-
opis,
-
rysunki.
3. Materiały wyjściowe
Do opracowania wykorzystano następujące materiały:
-
„Projekt budowlany rekultywacji wysypiska śmieci przy ul.Kasprowicza w Łodzi”,
oprac. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z 1995 r.,
-
„Ocena przebiegu osiadania powierzchni składowiska Nowosolna – Kasprowicza”
oprac. Andrzej Bednarek, 2005, 2006r.,
-
roboczy materiał dotyczący przebiegu prac rekultywacyjnych na składowisku –
oprac. Łódzki Zakład Usług Komunalnych, 2003 r.,
-
wykaz współrzędnych wybranych punktów na składowisku oprac. Andrzej
Bednarek, 2007
-
„Koncepcja zagospodarowania przestrzennego nieeksploatowanego składowiska
odpadów „Nowosolna” przy ul. Kasprowicza” oprac. „WMW-projekt” s.c.,
-
mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 zakupiona w Miejskim Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi,
-
wytyczne dotyczące parametrów saneczkowych torów rekreacyjnych w dostępnej
literaturze fachowej.
4. Analiza dotychczasowych decyzji i projektów oraz stopień ich
aktualności.
4.1. Procedura formalna – wydane decyzje.
Na podstawie decyzji nr 48/87 z dnia 12.11.1987 r. wydanej przez Wiceprezydenta
Miasta Łodzi ustalono lokalizację wysypiska nietoksycznych odpadów w byłym
wyrobisku żwiru w Nowosolnej przy ul. Kasprowicza.
5
Zgodnie z postanowieniem Głównego Inspektora Sanitarnego (EI-4421-32/87 z dnia
22.06.1987 r.) składowisko miało zakończyć eksploatację 31 grudnia 1995 r.
W dniu 31.01.1995 r. Architekt Miasta wydał decyzję nr 16/95 o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu dla rekultywacji składowiska, obejmującej:
-
instalację systemu odgazowania z podciśnieniową barierą ochronną i utylizacją
gazu,
-
instalację systemu odwodnienia dla wód opadowych,
-
wykonanie uszczelnienia powierzchni wysypiska,
-
przywrócenie pierwotnego ukształtowania terenu.
W/w decyzja była podstawą prawną dla „Projektu budowlanego rekultywacji
wysypiska śmieci przy ul. Kasprowicza w Łodzi” wykonanego listopadzie 1995r. na
zlecenie Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Miast i Osiedli „Teren” sp. z o.o.
(inwestora zastępczego Wydziału Oczyszczania Miasta UMŁ) przez Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego (autor mgr inż. Małgorzata Osęka).
W/w projekt rekultywacji po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Techniczną
w czerwcu i wrześniu 1996 r. został przyjęty Uchwałą Zarządu Miasta Łodzi z dnia
18.10.1996 r.
Wykonanie tej uchwały powierzono Zakładowi Przetwarzania i Składowania
Odpadów w Łodzi.
Na podstawie projektu rekultywacji PZMiO „Teren” sp. z o.o. uzyskało pozwolenie na
wznowienie robót związanych z rekultywacją składowiska odpadów udzielone przez
Prezydenta
Miasta
Łodzi
decyzją
z
dnia
11.08.1997r.,
znak:
V.RUN-VI/
7335/74/616/97.
Realizacja prac rekultywacyjnych napotkała na trudności formalne:
-
decyzją Nr 346/97 z dnia 28.09.1997 r. Wojewoda Łódzki uchylił wydanie
pozwolenie na wznowienie robót związanych z rekultywacją wysypiska,
-
NSA wyrokiem z dnia 24.02.1998 r. sygn. NSA/Ld/2419/97 uchylił w/w decyzję
Wojewody Łódzkiego.
Od września 1998 r. prace rekultywacyjne były prowadzone przez Łódzki Zakład
Usług Komunalnych.
Ich podstawą były:
-
porozumienie z dnia 10.09.1998 r. (dot. Segmentu A) i porozumienie z dnia
15.01.1999 r. (dot. Segmentu B i rowu opaskowego), zawarte pomiędzy
6
Likwidatorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Łodzi i ŁZUK i zaakceptowane przez UMŁ Wydział Komunalny.
W dniu 9.09.1998 r. ŁZUK zawarł z Biurem Projektów umowę w sprawie pełnienia
odpłatnego nadzoru autorskiego przez projektantów.
W ramach nadzoru autorskiego dokonano drobnych zmian projektowych w zakresie
zmiany trasy torów opaskowych i zmian materiałowych.
4.2. Podstawowe założenia projektu rekultywacji z 1995 r.
W projekcie ustalono, iż rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych będzie
polegać na:
-
odpowiednim ukształtowaniu pryzmy składowiska,
-
wykonaniu warstwy uszczelniającej z popiołów,
-
odwodnieniu wysypiska,
-
zagospodarowaniu terenu,
-
wykonaniu rekultywacji biologicznej.
Założono etapowe prowadzenie rekultywacji w 3 wydzielonych polach:
-
etap I – pole 1,
-
etap II – pole 2,
-
etap III – pole 3.
W ramach rekultywacji ustalono:
 ukształtowanie terenu
Ze względów krajobrazowych oraz konieczności odwodnienia dla utworzenia
właściwej pryzmy ustalono konieczność dosypania znaczących mas ziemnych
do istniejącego profilu składowiska. Ustalono, iż kształt pryzmy będzie posiadać
skłon w kierunku ul. Kasprowicza, a ukształtowanie będzie nawiązywać do
odtworzenia rzędnych wcześniej istniejących z naddatkiem na osiadanie.
Założono osiągnięcie kształtu przez składowanie odpadów bezpiecznych
w ostatniej warstwie tj. odpady mineralne, ziemia z wykopów, gruz i żużel,
odpady roślinne, zmiotki uliczne.
Maksymalną rzędną warstw dla wierzchowiny odpadów przykrytej warstwą
izolacyjną ustalono na 272 m n.p.m.
Na odpadach założono wykonanie warstwy rekultywacyjnej uszczelniającej
składającej się popiołów z elektrociepłowni, warstwy drenażowej, warstwy gleby
urodzajnej.
7
Zakładane w projekcie ukształtowanie terenu wraz z wydzieleniem pól – etapów
rekultywacji przedstawia rysunek stanowiący załącznik nr 1.
 odgazowywanie
W celu odgazowania złoża zaprojektowano instalację aktywnego odgazowywania podciśnieniowego z zastosowaniem wierconych studni gazowych,
ssaw i pochodni gazowych (rekultywacja termiczna biogazu przez spalanie
w pochodniach).
 odwodnienie
Zaprojektowano odwodnienie opaskowe ze zbiorem wód czystych w otwartych
zbiornikach. Założono, że odcinek z nieprzepuszczalnej warstwy rekultywacyjnej
zbierany będzie lokalnie drenażem i przesyłany do zbiornika zamkniętego.
 zagospodarowanie terenu
Ustalono
rekreacyjne
wykorzystanie
terenu
w
formie
zieleni
parkowej
z zapleczem i urządzeniami infrastruktury technicznej (zbiorniki wodne, obiekty
systemu energetycznego, odgazowania, oświetlenie).
4.3. Dotychczasowa realizacja prac rekultywacyjnych.
Obszar składowiska ze względów funkcjonalnych podzielony została na trzy umowne
części – segmenty, związane z procesem odgazowywania i rekultywacji.
Segment „A” o powierzchni ok. 2,48 ha, znajduje się w części północno – zachodniej
składowiska, graniczy z ogródkami działkowymi – tworzy pas o szerokości około
100m.
Segment „B” o powierzchni ok. 4,48 ha znajduje się w części środkowej składowiska
i tworzy pas o szerokości ok. 150 m.
Segment „C” o powierzchni ok. 5,8 ha tworzy pas od strony południowo – wschodniej
składowiska.
W ramach prowadzenia rekultywacji w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany
i naniesione do niego poprawki w kolejnych latach podejmowano następujące
działania:
 rok 1998 (listopad – grudzień):
-
budowa drogi dojazdowej dla transportu materiałów rekultywacyjnych (pyłów
dymnicowych, ziemi urodzajnej),
8
-
regulacja instalacji biogazowej – rzędne studni i ułożenie przewodów
biogazowych w segmencie „A”,
-
rozścielenie
przez
Elektrociepłownię
warstwy
izolacyjnej
z
pyłów
w segmencie „A”,
 rok 1999:
-
kontynuacja prac rekultywacji biologicznej na segmencie „A” i ich zgłoszeniu
do odbioru w VI 1999 r.,
-
prace w segmencie „B” oraz dla całości zadania rekultywacji rów opaskowy,
zbiorniki wód opadowych (2 szt.), instalacja drenażu odcieków wraz ze
zbiornikiem podziemnym,
-
regulacja studni, instalacja biogazowa w segmencie „B”,
-
rekultywacja biologiczna w segmencie „B”,
 rok 2000:
-
kontynuacja rekultywacji biologicznej w segmencie „B”, uzupełnienie humusu, dosianie traw – zakończenie IX/X 2000 r.,
-
konserwacja zieleni – kontynuacja prac,
-
kształtowanie czaszy w segmencie „C” obojętnym materiałem rekultywacyjnym (gruz, ziemia z wykopów),
-
wykonanie 24 szt. odwiertów biogazowych (studni) w segmencie „C”,
-
utrzymanie i konserwacja prac rekultywacyjnych wykonanych wcześniej
(rowy opaskowe, zbiorniki na wodę opadową, zieleń),
 rok 2001:
-
roboty pielęgnacyjne terenu wysypiska (utrzymanie i konserwacja j.w.),
 rok 2002:
-
wykonanie studzienek zabezpieczających ujęcia biogazu w segmencie „C”
wraz z korekcją poziomu studni,
-
przygotowanie drogi technicznej,
 lata 2003 – 2007:
-
uzupełnienie profilu składowiska w polu 3 oraz części pola II obojętnym
materiałem rekultywacyjnym (gruz, ziemia z wykopów).
W podsumowaniu można stwierdzić, iż:
-
zakładaną rekultywację wykonano częściowo,
-
zakończono kształtowanie terenu w polu 1,
9
-
obecnie trwa kształtowanie terenu w polu 3 oraz części pola 2,
-
obecny kształt składowiska nie odpowiada w pełni zakładanym w projekcie
rzędnym,
-
dalsze formowanie kształtu winno być dostosowane do nowej koncepcji
docelowego zagospodarowania terenu.
4.4. Podstawowe
założenia
koncepcji
zagospodarowania
przestrzennego
z 2006 r.
Zgodnie z koncepcją zagospodarowania przestrzennego opracowaną w 2006r. teren
składowiska przeznaczono dla realizacji ośrodka rekreacyjno – sportowego
z urządzeniami stanowiącymi całoroczną ofertę.
Na docelowe zagospodarowanie składają się:
-
ukształtowanie terenu dla potrzeb projektowanego zagospodarowania z uwzględnieniem podniesienia rzędnych terenu oraz istniejących studni biogazu,
-
budowa urządzeń tj. plac do jazdy na wrotkach (w sezonie zimowym –
lodowisko), tor saneczkowy, pole golfowe 6 – dołkowe, zespół boisk do gier
zespołowych
i kortów, plac zabaw, taras widokowy i piknikowy,
-
budowa obiektów kubaturowych, gastronomii i zaplecza obiektów sportowych
(pow. ok. 1100 m2),
-
zagospodarowanie
terenu
w
formie
zieleni
z
towarzyszącymi
alejami
spacerowymi wraz z oświetleniem,
-
budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z parkingami,
-
włączenie w zagospodarowanie istniejących urządzeń obsługi technicznej,
pochodni spalania gazu, technicznych zbiorników wodnych, sieci drenujących
i odwadniających, studni biogazu,
-
budowa niezbędnych sieci infrastruktury technicznej dla obsługi obiektów
gastronomii i zaplecza technicznego.
10
5. Określenie docelowych rzędnych terenu.
Dla części składowiska o niezakończonej rekultywacji w zakresie kształtowania
terenu określono docelowe rzędne. Zaproponowane rzędne odniesiono do:
-
stanu istniejącego na podstawie przeprowadzonych przez uprawnionego geodetę
pomiarów w podanych miejscach charakterystycznych przekrojów (w załączeniu
wykazy współrzędnych).
Na rysunku stanowiącym załącznik nr 2 określono położenie poszczególnych
punktów wraz z podaniem ich wysokości nad poziomem morza,
-
docelowego zagospodarowania ustalonego w koncepcji zagospodarowania
przestrzennego składowiska z 2006 r.
W ramach zagospodarowania terenu założono realizację saneczkowego toru
rekreacyjnego do użytku powszechnego młodzieży o średnim spadku 10-12,5o
(zgodnie z wytycznymi w literaturze fachowej spadek nie powinien przekraczać
15o). Zaproponowany tor składa się z: wejścia na poziom startu, usytuowanego z
tyłu toru, poziomu startu (płaszczyzna pozioma), toru zjazdowego, przeciwstoku
usytuowanego na zakończeniu zjazdu, początek i koniec zjazdu powinien być
zabezpieczony poręczami.
Przy tak kształtowanym torze:
-
przy spadku 10o–maksymalna rzędna wynosi 289,1m n.p.m.
-
przy spadku 12,5o–maksymalna rzędna wynosi 295,8m n.p.m.
Na rysunku stanowiącym załącznik nr 3 przedstawiającym charakterystyczne
przekroje (wzdłuż i w poprzek toru saneczkowego) pokazano relacje pomiędzy
proponowanym ukształtowaniem terenu, a istniejącym obecnie ukształtowaniem
składowiska oraz zakładanym w projekcie rekultywacji z 1995 r.
W celu uformowania proponowanego obecnie profilu niezbędne jest podniesienie
rzędnych poprzez składowanie dodatkowej masy ziemnej oraz częściowe
przemodelowanie masy już składowanej w dostosowaniu do potrzeb założonego
zagospodarowania.
11
6. Tryb postępowania dla umożliwienia prowadzenia I etapu
rekultywacji (w dostosowaniu do założonego programu).
Dla umożliwienia realizacji zagospodarowania nieeksploatowanego składowiska
w formie ośrodka sportowo-rekreacyjnego wg koncepcji z 2006 r. niezbędne jest
dostosowanie projektu rekultywacji do założonego programu.
W ramach aktualizacji rekultywacji składowiska wyróżniono:
I etap rekultywacji:
-
ukształtowanie terenu w dostosowaniu do projektowanego zagospodarowania
w tym:
-
podniesienie rzędnych poprzez prowadzenie prac ziemnych (wywóz ziemi
z wykopów),
-
dostosowanie do powyższego istniejących studni gazowych, odprowadzenia
wód opadowych.
II etap rekultywacji – dotyczy całego terenu składowiska:
-
realizacja elementów programu zagospodarowania, w tym: urządzenie terenu
wraz z zielenią oraz obiektami kubaturowymi.
W celu realizacji I etapu rekultywacji przewiduje się następujące działania formalne:
1) uzyskanie decyzji w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. z późniejszymi
zmianami),
2) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie ustawy Prawo
Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.Nr 62 z 2001 r.
z późniejszymi zmianami)
po wystąpieniu do właściwych organów z przygotowanymi w załączeniu
wnioskami i materiałami,
3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę po opracowaniu projektu budowlanego I etapu rekultywacji i wystąpieniu do właściwego organu z wcześniej
uzyskanymi decyzjami.
Ad 1.
W załączeniu przygotowano wystąpienie o wydanie stosownej decyzji wobec braku
jednoznacznej oceny WUiA UMŁ (dotyczącego typu decyzji):
12
-
celu
publicznego
przestrzennym)
(art.
50
ustawy
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
w przypadku zaliczenia planowanego zamierzenia do celów
publicznych wg ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z dnia 7 czerwca 2000 r.) – art.6 pkt. 4 lub pkt. 10 lub
-
o
warunkach
zabudowy
(art.
59
i
60)
w
pozostałym
przypadku.
W wystąpieniu – druku formalnym nie uściślono typu decyzji, pozostawiając
uściślenie niejednoznacznej wykładni organowi sporządzającemu decyzję.
Treść opracowanego materiału stanowiącego załącznik do wystąpienia o decyzję
jest niezależna od rodzaju wydawanej decyzji.
Ad 2.
Równolegle do wystąpienia o w/w decyzję należy przeprowadzić postępowanie
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia wg
następującego trybu:
a) planowana inwestycja zgodnie z §3, ust. 1, pkt 73 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z pózn. zm.)
zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
przyrodnicze, dla których sporządzenie raportu może być wymagane,
b) zgodnie z art. 46, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z póz. zm.) realizacja planowanego
przedsięwzięcia
mogącego
znacząco
oddziaływać
na
środowisko
jest
dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwanej dalej „decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”,
c) w zależności od rodzaju przedsięwzięć do wniosku o wydanie w/w decyzji należy
dołączyć raport oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.
Zgodnie z art. 51, ust. 1, pkt 2 w/w ustawy sporządzenie raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko wymagają „planowane przedsięwzięcia mogące
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek może być
stwierdzony na podstawie ust. 2. który brzmi: „obowiązek sporządzenia raportu
dla planowanego przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 stwierdza,
w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
13
uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko; właściwy organ uwzględnia łącznie szczegółowe
uwarunkowania, o których mowa w ust. 8 pkt 2; postanowienie wydaje się
również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby sporządzenia raportu”,
d) w związku z powyższym, zgodnie z art. 51, ust. 2 należy zwrócić się do organu
właściwego
do
wydania
decyzji
o
środowiskowych
uwarunkowaniach
z zapytaniem o obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia,
e) właściwy organ w drodze postanowienia stwierdzi obowiązek sporządzenia w/w
raportu (w przypadku ustaleniu obowiązku sporządzenia raportu określi
jednocześnie zakres raportu) - zgodnie z art. 51, ust. 2,
f) zgodnie z art. 46, ust. 4, pkt 2 wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego (…),
g) postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wszczyna
się
na
wniosek podmiotu
podejmującego
realizację
przedsięwzięcia (art. 46a, ust. 1) po złożeniu wniosku o wydanie decyzji wraz
z odpowiednimi załącznikami (art. 46a, ust. 4).
Ad 3.
Dla sporządzenia projektu budowlanego niezbędne będą szczegółowe dane
dotyczące
ukształtowania
terenu;
wobec
bardzo
dużego
zróżnicowania
wysokościowego terenu wskazane byłoby określenie rzędnych wg siatki przekrojów
ustalonych np. co 20 m.
14
II. Materiały do zewnętrznych wystąpień formalnych.
1. Wystąpienie o wydanie decyzji w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Wystąpienie do organu ochrony środowiska w trybie ustawy Prawo ochrony
środowiska.
3. Załączniki do w/w wystąpień formalnych.
-
opis,
-
załączniki graficzne.
15
Łódź, dnia...........................
Wnioskodawca:
Miasto Łódź
pełna nazwa, imię, nazwisko inwestora
Urząd Miasta Łodzi
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź
adres
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
URZĘDU MIASTA ŁODZI
Wniosek o wydanie: - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- decyzji o warunkach zabudowy *
1. Zgodnie z art. 52 ust. 1/art. 52 ust. l w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, póz. 717 z zm.) wnoszę o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego/ o ustalenie warunków zabudowy* dla inwestycji polegającej
na: Rekultywacji nieeksploatowanego składowiska odpadów w Nowosolnej przy
ul. Kasprowicza – I etap obejmujący zmianę ukształtowania terenu (podniesienie rzędnych) oraz
regulację instalacji biogazowej – zmianę rzędnych istniejących studni w dostosowaniu do
docelowego zagospodarowania składowiska w formie ośrodka rekreacyjno - sportowego
Granice terenu objętego wnioskiem oznaczono literami od A – do L na załączonej mapie obejmującej
teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja ma oddziaływać w skali 1:500 lub
1:1000 (dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000).
2. Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji.
2.1 Istniejąca zabudowa (budynki i ich funkcje)
OPIS W ZAŁĄCZONYM MATERIALE
-istniejące na terenie działki przyłącza infrastruktury technicznej, brama wjazdowa i furtka wejściowa
na teren nieruchomości oraz ew. inne obiekty
OPIS W ZAŁĄCZONYM MATERIALE
-istniejąca zieleń:
OPIS W ZAŁĄCZONYM MATERIALE
2.2 Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i
zagospodarowania terenu
OPIS W ZAŁĄCZONYM MATERIALE
w tym:
a) przeznaczenie budynku/ budynków
OPIS W ZAŁĄCZONYM MATERIALE
b) parametry projektowanej inwestycji:
- powierzchnia terenu inwestycji
20 ha
z podziałem na :
powierzchnię zabudowy
na wnioskowanym etapie nie
16
nie przewiduje się nowej zabudowy
powierzchnie utwardzone
powierzchnię biologicznie czynną
- wysokość
- liczba kondygnacji
- powierzchnia całkowita obiektów
-powierzchnia sprzedaży (dla obiektów handlowych- kubatura - przewidywana liczba miejsc parkingowych
- inne charakterystyczne parametry techniczne
.
-------------------------
m2
m2
.
m2
m2
m3
----.
opis w załączonym materiale
2.3 Dojazd do planowanej inwestycji (dostęp do drogi publicznej) od ul. Kasprowicza
2.4 Uzupełnieniem charakterystyki w formie opisowej winna być także charakterystyka
projektowanej inwestycji przedstawiona na mapie do celów lokalizacyjnych w formie graficznej
2.5 Określenie zapotrzebowania na media
BEZ ZMIAN
- woda z wodociągu miejskiego ...............................................m3/.....
- z ujęcia własnego
.................................. m3/.....
- ścieki do kanalizacji miejskiej
..................................m3/.....
- do zbiorników bezodpływowych (szambo) .................... ..m3/.....
- do oczyszczalni na terenie inwestycji
.. ......................... m3/.....
- gaz do celów bytowych
. ........................... m3/.....
- do celów grzewczych
............................. m3/.....
- ciepło z sieci miejskiej
..............................kW/.....
- z własnego źródła ciepła
.................................... kW/.....
- energia elektryczna z sieci miejskiej .................................. kW/.....
- inne media
...........................................................................................................
......................................................................................................................................
- sposób odprowadzania wód opadowych, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania
odpadów BEZ ZMIAN
2.6 Do wniosku należy dołączyć zapewnienie właściwych jednostek organizacyjnych (ZWiK,
Gazownia, Zakład Energetyczny i inne) o możliwości obsługi inwestycji.
2.7 W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika inwestora należy także dołączyć
Upoważnienie (opłata skarbowa – 17zł).
podpis wnioskodawcy
Załączniki:
- mapa z zaznaczoną granicą, terenu objętego wnioskiem
- stan istniejący zagospodarowania,
- koncepcja docelowego zagospodarowania terenu,
- proponowane zagospodarowanie – charakterystyczne przekroje
17
Łódź, dnia...........................
Wnioskodawca:
Miasto Łódź
pełna nazwa, imię, nazwisko inwestora
Urząd Miasta Łodzi
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź
adres
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
URZĘDU MIASTA ŁODZI
Zgodnie z art. 51, ust. 1, pkt 2 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem o potrzebę
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o ewentualne określenie
jego zakresu, dla inwestycji polegającej na: Rekultywacji nieeksploatowanego składowiska
odpadów w Nowosolnej przy ul. Kasprowicza – I etap obejmujący zmianę ukształtowania terenu
(podniesienie rzędnych) oraz regulację instalacji biogazowej – zmianę rzędnych istniejących
studni w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania składowiska w formie ośrodka
rekreacyjno – sportowego.
Załączniki:
- mapa z zaznaczoną granicą, terenu objętego wnioskiem
- stan istniejący zagospodarowania,
- koncepcja docelowego zagospodarowania terenu,
- proponowane zagospodarowanie – charakterystyczne przekroje
18
1. Inwestor
Miasto Łódź reprezentowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ z siedzibą
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rekultywacja nieeksploatowanego składowiska odpadów
w Nowosolnej przy ul. Kasprowicza – I etap obejmujący zmianę ukształtowania
terenu (podniesienie rzędnych) oraz regulację instalacji biogazowej – zmianę
rzędnych istniejących studni w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania
składowiska w formie ośrodka rekreacyjno – sportowego.
Granice lokalizacji wnioskowanej inwestycji przedstawia
rys. nr 1) stanowiący
załącznik do wniosku.
3. Stan własności
Teren nieczynnego składowiska odpadów obejmuje działki nr ew.: 281/1, 280/2,
253/6, 254/4, 254/3, 252/1 (w obrębie W-45). Właścicielem działek jest Gmina Miasto
Łódź, władającym Urząd Miasta Łodzi, Referat Komunalny Delegatury Łódź Widzew
(adres: Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź).
Granice poszczególnych działek w obrębie obszaru objętego wnioskiem zilustrowano
na rysunku stanowiącym załącznik nr 2).
4. Charakterystyka istniejącego zagospodarowania.
Składowisko odpadów Nowosolna zlokalizowane jest przy ul. Kasprowicza w
dzielnicy Łódź Widzew, 15 km od centrum Łodzi w kierunku północno-wschodnim.
Obiekt ma 20 ha powierzchni, jest ogrodzony, eksploatacja składowiska trwała w
latach 1985-1995. Od czasu rozpoczęcia rejestru ilości przyjmowanych odpadów do
końca 1995 roku zdeponowano 6500 tys. ton odpadów.
Po zakończeniu eksploatacji składowiska przystąpiono do jego rekultywacji na
zasadach określonych w „Projekcie budowlanym rekultywacji wysypiska śmieci przy
ul. Kasprowicza w Łodzi” zatwierdzonym decyzją Prezydenta Miasta Łodzi z dnia
11.08.1997 r., znak: V.RUN-VI/7335/74/616/97.
W projekcie ustalono, iż rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych będzie
polegać na:
19
-
odpowiednim ukształtowaniu terenu,
-
wykonaniu warstwy uszczelniającej z popiołów,
-
odwodnieniu wysypiska
-
odgazowaniu wysypiska,
-
pokrycia wysypiska i zagospodarowaniu terenu,
-
wykonaniu rekultywacji biologicznej,
Przyjęto, iż docelowo teren będzie urządzony w formie zieleni parkowej z boiskiem
sportowym
oraz
zapleczem
technicznym.
Założono
etapowe
prowadzenie
rekultywacji w 3 wydzielonych polach, kolejno w polu 1, a następnie polu 2 oraz 3.

tereny sąsiednie - zagospodarowanie
Sąsiedztwo nieeksploatowanego składowiska odpadów stanowią:

od zachodu i północnego zachodu – pracownicze ogrody działkowe,

od północy – przez ul. Kasprowicza ogrody działkowe oraz tereny rolne,

od południa i południowego wschodu – grunty orne należące do kompleksu
żytniego oraz zabudowa mieszkaniowa z towarzyszącymi usługami wzdłuż ul.
Brzezińskiej.

warunki przyrodnicze terenu składowiska i terenów sąsiednich
Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
W obrębie składowiska do głębokości 94 m p.p.t. zalegają utwory czwartorzędowe
reprezentowane przez osady piaszczyste o różnej granulacji (w górnej części piaski
grubo i średnioziarniste oraz żwiry, w dolnej drobnoziarniste i pylaste, granicę między
ww. częściami stanowi cienka warstwa iłów wstęgowych lub pyłów). Zwierciadło wód
podziemnych tego poziomu jest swobodne, a warstwa wodonośna nie jest izolowana
od powierzchni terenu żadną warstwą słaboprzepuszczalną. W rejonie składowiska
istnieje lokalna baza drenażu wód z rzędną zwierciadła poniżej 212 m n.p.m., woda
ta odprowadzana jest do szczelnego zbiornika.
Utwory trzeciorzędowe występują na głębokości 94-161 m p.p.t., w części stropowej
są to pylaste piaski drobnoziarniste z okruchami zwęglonego drewna, poniżej
znajdują się głównie iły pstre. Poziom wodonośny związany jest z warstwą piasków,
nie jest ujmowany do eksploatacji z uwagi na lokalne występowanie warstwy
wodonośnej oraz jakość wody.
20
Osady jury to przede wszystkim margle i wapienie margliste zalegające na
głębokości około 160 m p.p.t. Zwierciadło wody ma charakter naporowy,
subartezyjski i ustaliło się na poziomie rzędnej 191,6 m n.p.m., poziom ten jest
izolowany serią iłów trzeciorzędowych o miąższości około 40 m.
Na obszarze składowiska zlokalizowano 6 piezometrów, co 2 lata badane są wody
podziemne i odciekowe. Wody podziemne dla większości badanych wskaźników nie
przekraczały wartości granicznych I klasy czystości wód podziemnych – wód o
najwyższej czystości. Wody odciekowe nie przekraczają wartości granicznych
określonych w przepisach o odprowadzaniu ścieków do gruntu lub ziemi. Stężenia
poszczególnych wskaźników stopniowo ulegają obniżeniu bądź są na stabilnym
poziomie. Monitoring ten będzie prowadzony do 2025 roku.
Ukształtowanie terenu
Składowisko zostało zlokalizowane w wyrobisku poeksploatacyjnym piasków i żwirów
o powierzchni 14,5 ha, na zboczu nachylonym w kierunku północno-wschodnim.
Brzeg północny wyrobiska wzdłuż ul. Kasprowicza leży na wysokości około 252 m
n.p.m., a południowy około 265 m n.p.m. Po zakończeniu eksploatacji wyrobisko
miało formę niszy składającej się z szeregu tarasów stopniowo schodzących do
najgłębszej części wykopu o rzędnych dna około 233 m n.p.m.
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów polega m. in. na nasypywaniu na
obszar wysypiska materiału ziemnego. Od stycznia 1996 r. w celu osiągnięcia
rzędnych projektowych na teren składowiska przyjmowana jest ziemia i gruz.
Powstające w wyniku tej działalności wzniesienie wg projektu rekultywacyjnego ma
osiągnąć wysokość 272 m n.p.m., wierzchołek zlokalizowany został w części
południowej. Stok południowy wzniesienia jest stromy, różnica wysokości na odcinku
około 35 m sięga 7 m, stok północny jest łagodniejszy, różnica wysokości na odcinku
około 150-200 m sięga 12 m. W projekcie rekultywacji przyjęto podział terenu na trzy
pola rekultywacji, zakończono prace w polu 1 i części pola 2, obecnie trwa
kształtowanie nasypów w polu 3 i części pola 2. Obecny kształt składowiska nie
odpowiada w pełni zakładanym w projekcie rekultywacji rzędnym.
W latach 2003 – 2005 dokonano oceny przebiegu osiadania powierzchni
składowiska. W wyniku przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych stwierdzono, że
podłoże gruntowe składowiska wykazało w niektórych rejonach tendencję osiadania:

w najwyższej, południowej części składowiska - około 15 cm,

w części środkowej-górnej – około 7-9 cm
21

w części północno-zachodniej – około 4 cm.
Gleby
Badania gleb wokół terenu składowiska wykazały, iż są to gleby kwaśne lub silnie
kwaśne,
o
zasoleniu
charakterystycznym
dla
gleb
poddanych
presji
antropogenicznej. Stężenie metali ciężkich nie przekracza obowiązujących norm dla
gleb grup A i B ustalonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 9.09.2001 r.
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165,
poz. 1359). Nie wykazano znaczącego wpływu składowiska na otaczające je gleby.
Gaz składowiskowy
Stale prowadzone jest odgazowywanie składowiska, biogaz odprowadzany jest przez
rozmieszczony w składowisku system rur i spalany w dwóch pochodniach
(pochodnia nr 1 i pochodnia nr 2) - wydajność 120 m3/godz., temperatura spalania
8500C. Objętość i skład gazu mierzone są w sposób ciągły. Odprowadzanie biogazu
składowiskowego objęte jest całodobowym monitoringiem. Pomiary są prowadzone
w każdej ze studni biogazu rozmieszczonych co 50 m. Planowane jest uruchomienie
trzeciej pochodni (pochodnia nr 3), w której gaz będzie się wypalał przez ok. 15 lat.

sposób użytkowania (zieleń, zabudowa, urządzenia)
Teren nieczynnego składowiska jest w pełni ogrodzony. Jedyny wjazd na teren
nieruchomości jest usytuowany od strony ul. Kasprowicza. Obecnie na składowisko
przyjmowane są jedynie gruz i ziemia
stanowiące materiał rekultywacyjny. Przy
wjeździe na teren składowiska po jego północnej stronie zlokalizowany jest zespół
kilku budynków gospodarczych – jeden murowany, pozostałe z blachy lub drewna, w
których znajduje się zaplecze techniczne i socjalne pracowników składowiska.
Wszystkie budynki są w złym stanie technicznym. Na wprost wjazdu znajduje się
utwardzony plac z wagą do ważenia odpadów wwożonych – obecnie nieużywana. W
północno-wschodnim narożniku nieruchomości znajdują się pozostałe obiekty
techniczne: dwie pochodnie spalania biogazu – obie ogrodzone siatką, wiata i
budynek gospodarczy zlokalizowane w pobliżu pochodni oraz 2 zbiorniki wód
opadowych i 1 zbiornik odcieków z drenażu składowiska. Do pochodni nr 1 i nr 2
prowadzą utwardzone ścieżki. Część środkową nieruchomości zajmuje obszar
składowania odpadów. Jego część północno-zachodnia została już w pełni
zrekultywowana – na odpady zdeponowane na głębokości 15-20 m nałożono:
warstwę (80 cm) pyłów, ziemi (20 cm) i humusu (3 cm) oraz zasiano trawę. Teren
22
ten jest ukształtowany w postaci łagodnie nachylonego zbocza, porośnięty w całości
zielenią niską ze sporadycznymi podrostami drzew. Ponad poziomem terenu
zlokalizowane
są
betonowe
studnie
biogazu
tworzące
siatkę
obiektów
rozmieszczonych co 50 m. Pod powierzchnią terenu prowadzona jest liniowa sieć
doprowadzająca gaz do pochodni.
W drugiej części – południowo-wschodniej nadal trwa kształtowanie nasypu. Granicę
między
terenami
zakończonej
i
czynnej
rekultywacji
wyznacza
obecna
nieutwardzona droga wwozu odpadów na wierzchołek składowiska. W części nadal
rekultywowanej sieć odgazywowania znajduje się w trakcie realizacji, tak jak w
pozostałej części będzie się składała z obiektów liniowych podziemnych i siatki
kontrolnych rozmieszczonych co 50 m studni. W tej części znajduje się najwyżej
położony punkt składowiska, stoki nasypu oraz części wierzchołkowe są ziemne,
nieustabilizowane roślinnością. Jedynie na stromym stoku od strony wschodniej i
południowej sporadycznie rosną pojedyncze drzewa i krzewy. Wokół tej część
nasypu biegnie utwardzona droga wwozu odpadów – obecnie nie używana.
Teren działek (281/1, 280/2) wzdłuż południowo-zachodniej granicy składowiska jest
płaski, porośnięty w całości trawą.
Elementami jego zagospodarowania są:
napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV oraz rów opaskowy odprowadzający
wody opadowe do zbiornika w północnej części obszaru objętego opracowaniem.
Drugi rów opaskowy odprowadza wody opadowe z południowej i wschodniej części
terenu do drugiego zbiornika.
Wody ze składowiska są odprowadzane poprzez system drenażu zlokalizowany we
wschodniej części terenu.
Analizując dotychczasowy zakres prac rekultywacyjnych można stwierdzić, iż:
-
zakładaną rekultywację wykonano częściowo,
-
zakończono kształtowanie terenu w polu 1,
-
obecnie trwa kształtowanie terenu w polu 3 oraz części pola 2,
-
dalsze formowanie kształtu pryzmy winno być dostosowane do założeń nowej
koncepcji zagospodarowania terenu, aktualizującej jego docelowe urządzenie.
Stan istniejący zagospodarowania obszaru objętego wnioskiem przedstawia rysunek
stanowiący załącznik nr 2) do niniejszego wniosku.
23
5. Przesądzenia projektowe
W 2006 r. opracowano koncepcję programowo – przestrzenną docelowego
zagospodarowania
składowiska
o
znacznie
bardziej
różnicowym
programie
w stosunku do projektu rekultywacji z 1995 r.
Zagospodarowanie wg. w/w koncepcji przedstawia rysunek stanowiący załącznik
nr 3) do niniejszego wniosku.

podstawowe założenia koncepcji z 2006 r.:
Teren składowiska przeznaczono dla realizacji ośrodka rekreacyjno – sportowego
z urządzeniami stanowiącymi całoroczną ofertę.
Na docelowe zagospodarowanie składają się:
-
ukształtowanie terenu dla potrzeb projektowanego zagospodarowania z uwzględnieniem podniesienia rzędnych terenu oraz istniejących studni (odwiertów
biogazowych),
-
budowa urządzeń tj. plac do jazdy na wrotkach (w sezonie zimowym –
lodowisko), tor saneczkowy, pole golfowe 6 – dołkowe, zespół boisk do gier
zespołowych i kortów, plac zabaw, taras widokowy i piknikowy,
-
budowa obiektów kubaturowych, gastronomii i zaplecza obiektów sportowych
(pow. ok. 1100 m2),
-
zagospodarowanie
pozostałego
terenu
w
formie
zieleni
parkowej
z towarzyszącymi alejami spacerowymi wraz z oświetleniem,
-
budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z parkingami,
-
włączenie w zagospodarowanie istniejących urządzeń obsługi technicznej,
pochodni spalania gazu, technicznych zbiorników wodnych, sieci drenujących
i odwadniających, studni biogazu,
-
budowa niezbędnych sieci infrastruktury technicznej dla obsługi obiektów
gastronomii i zaplecza technicznego.

etapowanie realizacji
Dla umożliwienia realizacji zagospodarowania nieeksploatowanego składowiska
w formie ośrodka sportowo-rekreacyjnego wg koncepcji z 2006 r. niezbędne jest
dostosowanie projektu rekultywacji do założonego programu.
W ramach aktualizacji rekultywacji składowiska wyróżniono:
24
I etap rekultywacji:
-
ukształtowanie terenu w dostosowaniu do projektowanego zagospodarowania
w tym:
-
podniesienie
rzędnych
terenu
poprzez
prowadzenie
prac
ziemnych
(składowanie obojętnego materiału rekultywacyjnego),
-
dostosowanie do powyższego istniejących studni gazowych,
II etap rekultywacji
-
realizacja elementów programu zagospodarowania, w tym: urządzenie terenu
wraz z zielenią oraz obiektami kubaturowymi.
6. I etap rekultywacji – charakterystyka inwestycji.
Niniejsze wystąpienie dotyczy I etapu rekultywacji.

Sposób zagospodarowania
Zakres przewidywanych działań obejmuje:
-
podwyższenie i ukształtowanie pryzmy składowiska w dostosowaniu do
planowanego zagospodarowania poprzez prowadzenie prac ziemnych (wywóz
obojętnego materiału rekultywacyjnego: ziemia z wykopów), w celu umożliwienia
realizacji założonego docelowego programu funkcjonalnego (tor saneczkowy
wraz z tarasem widokowym);
maksymalna rzędna terenu po rekultywacji (taras widokowy zlokalizowany na
wierzchołku pryzmy) – 296 m.n.p.m.
Sposób zakładanego ukształtowania terenu przedstawia rysunek nr 1 –
charakterystyczne przekroje, które zostały oznaczone również na koncepcji
zagospodarowania – rysunku nr 3.
-
regulację
instalacji
biogazowej
–
dostosowanie
rzędnych
studni
i
ich
zabezpieczenia do planowanego zagospodarowania.

Wpływ na środowisko
Proponowana aktualizacja rekultywacji we wnioskowanym zakresie – etap I, nie
będzie wywoływać dodatkowego oddziaływania na środowisko w stosunku do dziś
prowadzonej rekultywacji, nie będzie wpływać na:
-
zmianę ilości i rodzajów wykorzystywanych obecnie mediów,
-
rodzaj i ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
25
-
transgraniczne oddziaływanie na środowisko,
-
obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody.

Obsługa komunikacyjna
Pozostaje bez zmian: z ul. Kasprowicza z wykorzystaniem istniejących dróg
technologicznych na terenie składowiska.

Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej
Poza niezbędną regulacją rzędnych studni – elementów instalacji biogazowej,
pozostałe urządzenia i sieci infrastruktury technicznej pozostają bez zmian. Ilość i
rodzaj wykorzystywanych mediów pozostają bez zmian.
26
Download