Analiza ekonomiczna przeds. 30g. WZ

advertisement
Analiza ekonomiczna
część I
Literatura:
• N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski
„Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa” Wyd. WZ UW Warszawa,
• L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty
„ Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie” Wyd. AE Wrocław,
• „Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie” pod red. M. Jerzemowskiej, PWE
Warszawa,
1
© Aleksander Kusak II.2016
Analiza sytuacji majątkowej i kapitałowej
przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
2
B I LA N S
AKTYWA
KWOTA
PA S Y WA
A. AKTYWA TRWAŁE
A. KAPITAŁ WŁASNY
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
I Kapitał podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
III. Udziały własne do umorzenia
IV. Kapitał zapasowy
V. Kapitał z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe
VII. Zysk z lat ubiegłych
VIII. Zysk netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
RAZEM
KWOTA
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
RAZEM
3
AKTYWA BILANSOWE
______________________________________________________
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
__________________________________________________
4
PASYWA BILANSOWE
______________________________________________________________________
A. KAPITAŁ WŁASNY
I. Kapitał podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne do umorzenia (wielkość ujemna)
IV. Kapitał zapasowy
V. Kapitał z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe
VII. Zysk z lat ubiegłych
VII. Zysk netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3. Pozostałe rezerwy
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług
- inne
2. Wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe
- z tytułu dostaw i usług
- zaliczki na otrzymane dostawy
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
- z tytułu wynagrodzeń
- inne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
5
Złotą zasadę finansowania charakteryzują następujące nierówności:
majątek długoterminowy
---------------------------------  1
kapitał długoterminowy
majątek krótkoterminowy
----------------------------------  1
kapitał krótkoterminowy
6
Złota (pierwsza) zasada bilansowa:
kapitały własne
---------------------  1
majątek trwały
Druga zasada bilansowa :
kapitał stały
------------------  1
majątek trwały
Trzecia zasada bilansowa:
kapitał stały
-----------------------------------------------------------------------------------  1
majątek trwały + majątek obrotowy związany długoterminowo
7
Wielkość kapitału obrotowego:
kapitał obrotowy = kapitał stały - majątek trwały
lub
kapitał obrotowy = majątek obrotowy - kapitał krótkoterminowy
8
BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA A
AKTYWA
Stan na
początek roku
Stan na koniec
roku
Dyna
-mika
Udział
w%
w%
Udział
w%
Kwota
w zł
Majątek trwały
35.000
Grunty
1.500
Budynki i budowle 11.500
Maszyny i urządz. 22.000
29,9
1,3
9,8
18,8
37.500
1.500
12.000
24.000
29,9
1,2
9,6
19,1
Majątek obrotowy
Zapasy
Należności
Środki pieniężne
82.000
33.000
39.000
10.000
70,1
28,2
33,3
8,6
88.000
36.000
45.000
7.000
RAZEM
117.000 100.0 125.500
Kwota
w zł
PASYWA
Stan na
początek roku
Stan na koniec
roku
Dyna
-mika
w%
Kwota
w zł
Udział
w%
Kwota
w zł
Udział
w%
107,2 Kapitał własny
100,0 Kapitał akcyjny
104,4 Kapitał zapasowy
109,1 Zysk okresu bieżącego
70.800
48.800
10.100
11.900
60,5
41,7
8,63
10,2
73.600
48.800
15.500
9.300
58,7
38,9
12,3
7,4
104,0
100,0
153,5
78,2
70,1
28,7
35,9
5,5
107,3 Kredyty długoterminowe
109,1 Zobowiązania krótkoter.
116,9 Zobowiązania z tyt. dost.
70,0 Zobowiązania z tyt. płac
Zobowiązania podatkowe
21.500
24.700
20.500
1.900
2.300
18,4
21,1
17,5
1,5
2,0
24.300
27.600
21.700
2.400
3.500
19,3
22,0
17,3
1,9
2,8
113,0
111,7
105,9
126,3
152,2
100.0
107,3 RAZEM
117.000
100,0 125.500
100,0
107,3
9
BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA B
Rok 1
Wyszczególnienie
Kwota
w zł
Rok 2
Udział
w%
Kwota
w zł
Udział
w%
Dynamika
w%
AKTYWA
Aktywa trwałe
- wartości niematerialne i prawne
- rzeczowe aktywa trwałe
- należności długoterminowe
- inwestycje długoterminowe
24.524
260
23.365
95
804
47,40
0,50
45,16
0,18
1,55
32.824
161
31.816
22
825
51,87
0,25
50,28
0,03
1,30
133,8
61,9
136,2
23,2
102,6
Aktywa obrotowe
- zapasy
- należności krótkoterminowe
- inwestycje krótkoterminowe
- rozliczenia międzyokresowe
27.214
13.630
11.478
1.898
208
52,60
26,34
22,18
3,67
0,40
30.454
16.811
11.907
1.331
405
48,13
26,57
18,82
2,10
0,64
111,9
123,3
103,7
70,1
194,7
RAZEM AKTYWA
51.738
100.0
63.278
100.0
122,3
Kapitał własny
- kapitał podstawowy
- kapitał zapasowy
- inne kapitały
- zysk z roku ubiegłego
- zysk okresu bieżącego
31.585
18.340
12.167
893
0
185
61,05
35,45
23,52
1,73
0
0,36
41.914
20.540
19.479
950
0
945
66,24
32,46
30,78
1,50
0
1,49
132,7
112,0
160,1
106,4
0
510,8
Zobowiązania i rezerwy
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania długoterminowe
- zobowiązania krótkoterminowe
- rozliczenia międzyokresowe
20 153
36
0
19.508
609
38,95
0,07
0
37,71
1,18
21 364
103
2.667
17.462
1.132
33,76
0,16
4,21
27,60
1,79
106,0
286,1
RAZEM PASYWA
51.738
100,0
63.278
100,0
122,3
PASYWA
89,5
185,9
10
BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA E
Wyszczególnienie
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Kwota
w mld zł
Udział
w%
Kwota
w mld zł
Udział
w%
Kwota
w mld zł
Udział
w%
Majątek trwały
- rzeczowy majątek trwały
- wartości niematerialne
- finansowy majątek trwały
150.7
150.4
0.2
0.1
55.4
55.3
0.06
0.04
160.7
160.6
-
63.2
63.2
-
195.9
195.9
-
62.5
62.5
-
Majątek obrotowy
- zapasy
- należności
- środki pieniężne
121.2
47.0
70.2
0.3
44.6
17.3
25.8
0.1
93.6
63.4
23.3
1.9
36.8
24.9
9.2
0.7
117.3
71.1
35.0
5.6
37.5
22.7
11.1
1.8
3.7
1.4
5.0
2.0
5.6
1.8
271.9
100.0
254.3
100.0
313.2
100.0
Kapitał własny
Zysk okresu bieżącego
187.1
-23.6
68.8
-8.6
164.0
0.8
64.5
0.3
164.6
-11.3
52.6
-3.6
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania bieżące
Rozliczenia międzyokresowe
22.8
78.9
6.7
8.4
29.0
2.5
25.6
58.0
5.9
10.1
22.8
2.3
34.7
121.2
4.0
11.0
38.7
1.5
RAZEM PASYWA
271.9
100.0
254.3
100.0
313.2
100.0
AKTYWA
Rozliczenia międzyokresowe
RAZEM AKTYWA
PASYWA
11
BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA D
Rok 1
Wyszczególnienie
Rok 2
Dynamika
w%
Kwota
w zł
Udział
w%
Kwota
w zł
Udział
w%
Aktywa trwałe
- rzeczowe aktywa trwałe
- wartości niematerialne
- inwestycje długoterminowe
20.142
8.693
2.594
8.855
15,2
6,5
2,0
6,7
33.263
9.896
1.946
21.421
13,6
4,1
0,8
8,8
165,1
113,8
75,0
241,9
Aktywa obrotowe
- zapasy
- należności
- inwestycje krótkoterminowe
- rozliczenia międzyokresowe
112.736
6.505
82.502
23.472
257
84,8
4,9
62,2
17,6
0,2
210.945
18.139
177.804
14.710
292
86,4
7,4
72,8
6,0
0,1
187,3
278,9
215,3
62,9
113,6
RAZEM AKTYWA
132.878
100.0
244.208
100.0
183,8
Kapitał własny
- kapitał akcyjny
- kapitał zapasowy
- inne kapitały
- zysk z roku ubiegłego
- zysk okresu bieżącego
29.888
5.453
360
5.739
18.336
22,5
4,1
0,3
4,3
13,8
56.155
11.130
2.194
14.734
4.061
24.036
23,0
4,6
0,9
6,0
1,7
9,8
187,9
204,1
609,4
256,7
131,1
Zobowiązania i rezerwy
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania długoterminowe
- zobowiązania krótkoterminowe
- rozliczenia międzyokresowe
102 990
8.368
16.000
71.372
7.250
77,5
6,3
12,0
53,7
5,5
188 053
8.173
10.000
165.291
4.589
77,0
3,4
4,1
67,7
1,9
182,5
97,7
62,5
231,6
63,3
RAZEM PASYWA
132.878
100,0
244.208
100,0
183,8
AKTYWA
PASYWA
12
Tabela 5. Struktura pasywów spółki Wawel S.A
wskaźniki struktury
2007
2008
2009
2010
Kapitał własny / Pasywa ogółem
74,8%
74,4%
74,9%
74,7%
Zobowiązania / Pasywa ogółem
25,2%
23,7%
25,1%
25,3%
Zobowiązania krótkoterminowe /
Zobowiązania
84,4%
81,8%
74,3%
75,9%
Zobowiązania długoterminowe /
Zobowiązania
0,16%
1,29%
0,06%
0,75%
Zobowiązania / Kapitał własny
0,34
0,32
0,34
0,34
Tabela 6. Analiza struktury pasywów spółki Mieszko S.A.
wskaźniki struktury
2007
2008
2009
2010
Kapitał własny / Pasywa ogółem
44,1%
43,4%
46,1%
49,1%
Zobowiązania / Pasywa ogółem
55,9%
56,6%
53,9%
50,9%
Zobowiązania krótkoterminowe /
Zobowiązania
60,8%
53,2%
91,5%
53,4%
Zobowiązania długoterminowe /
Zobowiązania
39,2%
46,8%
8,5%
46,5%
Zobowiązania / Kapitał własny
1,27
1,30
1,17
1,04
13
Analiza rachunku zysków i strat
14
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW
I. Przychody ze sprzedaży produktów
II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Przychody finansowe
Koszty finansowe
ZYSK (STRATA) BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
ZYSK (STRATA) BRUTTO
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
ZYSK (STRATA) NETTO
15
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI
I. Przychody ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - plus, zmniejszenie - minus)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Przychody finansowe
Koszty finansowe
ZYSK (STRATA) BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
ZYSK (STRATA) BRUTTO
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
ZYSK (STRATA) NETTO
16
WARIANT PORÓWNAWCZY
WARIANT KALKULACYJNY
Przychody ze sprzedaży
i zrównane z nimi
Przychody ze sprzedaży
produktów i towarów
Koszty sprzedanych
produktów i towarów
Koszty dział. operacyjnej
- amortyzacja
- zużycie materiałów
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia
- pozostałe
- wartość sprzedanych
towarów
Zysk brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk z działalności gospodarczej
17
Wynik finansowy
z podstawowej działalności
operacyjnej
Wynik finansowy
z pozostałej działalności
operacyjnej
Wynik
finansowy
na
operacjach
finansowych
Wynik
finansowy
nadzwyczajny
18
Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa C
Lp
.
Treść
1
2
Rok 1
Kwota
%
3
Rok 2
Kwota
%
4
5
Dynamika
5/3
6
7
1
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
7.720
100,00
11.599
100,00
150,25
2
Koszty działalności operacyjnej
5.015
65,00
7.201
62,10
143,59
3
Zysk ze sprzedaży
2.705
35,00
4.398
38,00
162,59
4
Pozostałe przychody operacyjne
1.675
21,70
875
7,50
52,24
5
Pozostałe koszty operacyjne
1.420
18,40
3.440
29,70
242,25
6
Zysk na działalności operacyjnej
2.960
38,30
1.833
15,80
61,93
7
Przychody finansowe
475
6,10
1.659
14,20
349,30
8
Koszty finansowe
1.684
21,80
1.881
16,20
111,70
9
Zysk brutto na działalności gospodarczej
1.751
22,70
1.611
13,80
92,00
10 Zyski nadzwyczajne
-
-
-
-
-
11 Straty nadzwyczajne
-
-
-
-
-
1.751
22,70
1.611
13,80
92,00
727
9,40
651
5,60
89,50
1.024
13,30
950
8,20
92,90
12 Zysk brutto
13 Obowiązkowe obciążenie wyniku
finansowego
14 ZYSK NETTO
19
Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa D
20
Tabela 3. Rachunek zysków i strat spółki Wawel S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT w tyś zł
Dynamika
2008/2007
Dynamika
2009/2008
Dynamika
2010/2009
Przychody ze sprzedaży
4,2%
22,7%
20,5%
Koszt wytworzenia
sprzedanych produktów
1,0%
32,6%
18,9%
Zysk brutto ze sprzedaży
7,8%
11,9%
22,7%
Koszty ogólnego
zarządu
-0,9%
-1,8%
25,0%
Koszty sprzedaży
8,5%
13,3%
9,5%
Zysk ze sprzedaży
13,6%
18,7%
45,4%
15,3%
37,2%
-29,2%
51,4%
-36,3%
-8,5%
10,0%
23,6%
45,2%
Przychody finansowe
7,1%
67,8%
113,8%
Koszty finansowe
-45,1%
43,8%
3,9%
Zysk (strata) brutto
12,2%
27,7%
48,2%
Podatek dochodowy
12,4%
27,5%
45,0%
Zysk (strata) netto
12,1%
27,7%
49,0%
Pozostałe przychody
operacyjne
Pozostałe koszty
operacyjne
Zysk z działalności
operacyjnej
21
Tabela 4. Relacje pomiędzy kategoriami wyniku finansowego w spółce Wawel S.A.
Relacje pomiędzy kategoriami wyniku
finansowego
2007
2008
2009
2010
zysk z działalności operacyjnej /
zysk ze sprzedaży
95,4%
92,5%
98,7%
98,5%
zysku brutto /
zysk z działalności operacyjnej
98,9%
100,9%
101,8%
103,8%
zysk brutto /
zysk brutto ze sprzedaży
24,7%
25,7%
29,3%
35,4%
zysk netto /
zysk brutto ze sprzedaży
19,8%
20,6%
23,5%
28,6%
efektywna stopa opodatkowania
19,7%
19,8%
19,7%
19,3%
22
Tabela 5. Rachunek zysków i strat spółki „Mieszko” S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT w tyś zł
Dynamika
2008/2007
Dynamika
2009/2008
Dynamika
2010/2009
Przychody ze sprzedaży
6,70%
5,80%
8,23%
Koszt wytworzenia
sprzedanych produktów
0,80%
8,40%
9,81%
Zysk brutto ze sprzedaży
16,70%
1,90%
5,72%
Koszty ogólnego zarządu
13%
5,90%
-1,69%
Koszty sprzedaży
11,20%
0,60%
4,85%
Zysk ze sprzedaży
64,3%
0,1%
24,8%
-14,20%
-7,20%
3,13%
76,10%
-77,30%
-26,63%
Zysk z działalności
operacyjnej
32,50%
13,50%
22,27%
Przychody finansowe
297,10%
-46,30%
122,07%
Koszty finansowe
6,00%
-36,30%
-17,16%
Zysk (strata) brutto
70,20%
50,70%
36,75%
Podatek dochodowy
33,70%
44,50%
29,61%
Zysk (strata) netto
84,20%
52,40%
38,63%
Pozostałe przychody
operacyjne
Pozostałe koszty
operacyjne
23
Tabela 6. Relacje między kategoriami wyniku finansowego w spółce Mieszko S.A.
Relacje pomiędzy kategoriami
wyniku finansowego
2007
2008
2009
2010
zysk z działalności operacyjnej /
zysk ze sprzedaży
131,5%
161,9%
180,0%
213,9%
zysk brutto /
zysk z działalności operacyjnej
44,4%
57,0%
75,7%
84,7%
zysk brutto /
zysku brutto ze sprzedaży
5,5%
8,0%
11,8%
15,3%
zysk netto /
zysku brutto ze sprzedaży
4,0%
6,3%
9,4%
12,3%
efektywna stopa opodatkowania
27,7%
21,8%
20,9%
19,8%
24
Analiza podstawowych danych finansowych spółek
Tabela 7. Podstawowe dane finansowe spółki Wawel S.A.
Jednostkowe raporty roczne
w tys. zł
dynamika
2008/2007
dynamika
2009/2008
dynamika
2010/2009
Przychody ze sprzedaży
4,2%
22,7%
20,5%
Zysk z działalności
operacyjnej
10,0%
26,6%
45,2%
Zysk (strata) brutto
12,2%
335,8%
22,7%
Zysk (strata) netto
12,1%
27,7%
49,0%
Aktywa ogółem
7,7%
10,9%
17,7%
Aktywa trwałe
5,4%
-2,2%
12,4%
Aktywa obrotowe
11,6%
31,6%
24,%
Zapasy
6,9%
9,4%
47,7%
Kapitał własny
9,3%
9,5%
17,4%
Kapitał obcy
-14,3%
3,2%
22,3%
Zobowiązania
długoterminowe
740,5%
-95,0%
1511,4%
Zobowiązania
krótkoterminowe
0,03%
4,7%
21,1%
25
Tabela 8. Podstawowe dane finansowe spółki Mieszko S.A.
Jednostkowe raporty
roczne w tys. zł
dynamika
2008/2007
dynamika
2009/2008
dynamika
2010/2009
Przychody ze sprzedaży
6,7%
5,8%
8,2%
Zysk z działalności
operacyjnej
30,1%
13,5%
22,3%
Zysk (strata) brutto
70,2%
50,7%
36,8%
Zysk (strata) netto
84,2%
52,4%
38,6%
Aktywa ogółem
0,2%
2,6%
4,8%
Aktywa trwałe
-2,5%
2,9%
-2,9%
Aktywa obrotowe
4,3%
2,1%
15,9%
zapasy
10,3%
-4,4%
39,0%
Kapitał własny
6,3%
9,1%
11,5%
Kapitał obcy
-4,1%
-2,4%
-0,9%
Zobowiązania
długoterminowe
14,6%
-82,3%
444,3%
Zobowiązania
krótkoterminowe
-16,1%
68,1%
-42,2%
26
Analiza rachunku przepływów pieniężnych
27
28
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wg metody bezpośredniej
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy operacyjne
II. Wydatki
1. Dostawy
2. Wynagrodzenia
3. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publiczno-prawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
D. Razem przepływy pieniężne netto (A+B+C)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
29
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wg metody pośredniej
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk netto
II. Korekty:
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach
4. Zysk z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10.Inne korekty
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
D. Razem przepływy pieniężne netto (A+B+C)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
30
PR Z E D S I Ę B I O R STWA
A
CF na działalności operacyjnej
B
C
D
8000
2500
5000
- 400
CF na działalności inwestycyjnej
- 6000
- 6600
1200
800
CF na działalności finansowej
- 2900
4400
- 6000
- 400
- 900
300
200
0
CF na całej działalności
1
2
3
4
5
6
7
8
CF na działalności operacyjnej
+
+
+
+
-
-
-
-
CF na działalności inwestycyjnej
+
+
-
-
+
+
-
-
CF na działalności finansowej
+
-
-
+
-
+
+
-
31
Zadanie 1.1. Rachunek przepływów pieniężnych wg metody pośredniej
Okres
poprzedni
Okres
bieżący
662
2.221
2.110
-151
2.914
20
-68
-1.375
-1 609
792
-394
-18
------2.883
2.545
9.983
2.445
-242
3.134
- 10
-1.571
329
5.828
- 39
109
-------12.528
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości
oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
54
203
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Na aktywa finansowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk netto
II. Korekty:
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach
4. Zysk z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Okres
bieżący
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Okres
poprzedni
-
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
1.876
1.842
970
800
106
1.600
242
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
3.354
-
11.892
-
440
2.914
---------- 1.478
8.758
3.134
---------10.050
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-
D. Razem przepływy pieniężne netto (A+B+C)
183
849
54
-
203
-
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
183
849
F. Środki pieniężne na początek okresu
142
325
1.276
1.832
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)
325
1.174
965
1.812
311
---------- 1.222
20
--------1.629
32
Przepływy środków pieniężnych (zadanie 1.1.)
Wyszczególnienie
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Razem przepływy pieniężne netto
Środki pieniężne na początek roku
Środki pieniężne na koniec roku
Okres
poprzedni
Okres
badany
2 883
- 1 222
- 1 478
---------183
142
325
12 528
-1 629
-10 050
---------849
325
1 174
33
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (zadanie 1.1.)
Wyszczególnienie
Zysk na działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
Okres
poprzedni
3 445
2 110
- 1 375
- 1 609
792
- 68
- 394
- 18
---------2 883
Okres
badany
5 427
2 445
- 1 571
329
5 828
- 39
109
---------12 528
34
Zmiana wielkości przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (Zadanie 1.1.)
Wyszczególnienie
Zysk na działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne
Razem
Okres
poprzedni
3 445
2 110
- 1 375
- 1 609
792
- 68
- 394
- 18
---------2 883
Okres
badany
5 427
2 445
- 1 571
329
5 828
- 39
109
---------12 528
Zmiana
+ 1 982
+335
-196
+1 938
+5 036
+68
+355
+127
-------+9 645
35
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (zadanie 1.1.)
Wyszczególnienie
Wpływy
- z aktywów finansowych
Wydatki
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
- na aktywa finansowe
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Okres
poprzedni
54
54
1 276
965
311
---------- 1 222
Okres
badany
203
203
1 832
1 812
20
--------1 629
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (zadanie 1.1.)
Wyszczególnienie
Wpływy
- kredyty i pożyczki
- emisja dłużnych papierów wartościowych
- inne wpływy finansowe
Wydatki
- spłaty kredytów i pożyczek
- odsetki
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Okres
poprzedni
1 876
970
800
106
3 354
440
2 914
---------- 1 478
Okres
badany
1 842
1 600
242
12 892
8 758
3 134
--------10 050
36
Zadanie 4.1. Rachunek przepływów pieniężnych
WYSZCZEGÓLNIENIE
CF Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk netto
Korekty o pozycję:
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach
Zysk na działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmian stanu zobowiązań krótkoterminowych
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne pozycje
Korekty razem
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
CF Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy
Zbycie wart. niemat. i pr. oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych
Wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wart. niemat. i pr. oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niemat. i prawne
Wydatki na aktywa finansowe
Inne wydatki inwestycyjne
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
CF Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy
Wpływy z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji własnych
Dywidendy
Spłaty kredytów i pożyczek
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Razem przepływy pieniężne netto
Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego
Rok 1
4.296,8
Rok 2
16.227,1
9.072,9
1.601,8
4.255,6
1.036,6
-4.069,1
-4.439,1
3.321,6
-23,6
10.756,7
15.053,5
9.156,0
0,0
3.141,1
794,3
-2.073,8
-8.611,6
-389,9
-2.210,6
-194,5
16.032,6
3,5
3,5
18.305,6
18.290,5
15,1
-18.302,2
3,2
3,2
5.661,4
5.504,2
157,2
-5.658,2
20.943,1
16.000,0
4.943,1
17.594,5
11.737,1
4.255,6
1.601,8
3.348,6
99,9
1.377,5
1.477,4
2.728,9
2.728,9
10.687,3
7.546,2
3.141,1
-7.958,4
2.416,0
1.477,4
3.893,4
37
Rok 1
Rok 2
10.154
19.368
Amortyzacja
9.073
9.156
Rezerwy
1.037
794
Zmiana stanu zapasów
-4.069
-2.074
Zmiana stanu należności
-4.439
-8.612
3.322
-390
-24
-2.211
15.053
16.033
Wpływy
4
3
Wpływy z aktywów finansowych
4
3
Wydatki
18.306
5.661
Zakup rzeczowych aktywów trwałych
18.291
5.504
15
157
-18.302
-5.658
Wpływy
20.943
2.729
Wpływy z emisji akcji i in. instrumentów kapitałowych
16.000
-
4.943
2.729
Wydatki
17.595
10.687
Spłaty kredytów i pożyczek
11.737
7.546
Odsetki
4.256
3.141
Inne wydatki finansowe
1.602
-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
3.349
-7.958
100
2.416
Zadanie 4.1.
CF Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk operacyjny
Zmian stanu zobowiązań krótkoterminowych
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
CF Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wydatki na aktywa finansowe
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
CF Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Kredyty i pożyczki
RAZEM PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO
38
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wg metody pośredniej
Tonsil
Amica
Rafamet
Wyszczególnienie
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk netto
II. Korekty:
1.Amortyzacja
2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3.Odsetki i udziały w zyskach
4.Zysk z działalności inwestycyjnej
5.Zmiana stanu rezerw
6.Zmiana stanu zapasów
7.Zmiana stanu należności
8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10.Inne korekty
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3.Z aktywów finansowych
4.Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3.Na aktywa finansowe
4.Inne wydatki inwestycyjne
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych
2.Kredyty i pożyczki
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych
4.Inne wpływy finansowe
•II. Wydatki
1.Nabycie udziałów (akcji) własnych
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4.Spłaty kredytów i pożyczek
5.Wykup dłużnych papierów wartościowych
6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8.Odsetki
9.Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
D. Razem przepływy pieniężne netto (A+B+C)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)
Z.O.
Bytom
- 8 999
9 067
3 651
0
2 362
- 472
48
802
2 051
1 053
- 99
- 329
69
42 439
39 514
42 913
1 420
7 003
3
1 280
-15 296
- 43 290
34 221
707
10 553
81 953
576
3 334
2 121
819
2 866
114
2 948
-1 582
-215
- 350
- 356
- 3 081
3 910
- 4 743
7 667
4 701
0
1 763
- 740
422
7 114
3 628
- 6 439
36
- 2 818
2 924
88
573
1 803
552
209
178
1 085
1 072
54
- 539
4 788
3 263
1 251
31
13
131 225
88 270
2 477
2 265
1 894
1 894
- 129 422
212
- 2 268
- 809
21 416
9 462
10 654
1 300
119 760
19 340
38 835
119 760
16 340
38 835
17 399
62 292
3 000
18 218
41 178
8 833
6 200
49 623
15 081
39 115
300
2 439
698
1 122
2 764
2 772
1 433
4 197
1 763
325
1 200
- 4 700
42 955
2 366
4 414
8 255
4 017
-615
-615
1 331
716
57 468
9 999
9 999
14 697
24 696
- 2 343
228
228
1 078
850
39
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Wyszczególnienie
Tonsil
Amica
A. Przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej
1.Zysk na działalności operacyjnej
2.Amortyzacja
3.Zmiana stanu rezerw
4.Zmiana stanu zapasów
5.Zmiana stanu należności
6.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
7.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
- 7 438
3 651
48
802
2 051
1 053
-9
61 418
42 913
1 280
-15 296
- 43 290
34 221
707
1 294
2 121
2 948
-1 582
-215
- 350
- 356
- 6 538
4 701
422
7 114
3 628
- 6 439
36
69
81 953
3 910
2 924
Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Rafamet
Z.O.
Bytom
40
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wyszczególnienie
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wart. niemat. i pr. oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemat. i pr.
3. Z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wart. niemat. i pr. oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemat. i pr.
3. Na aktywa finansowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Tonsil
Amica
Rafamet
Z.O.
Bytom
88
573
1 803
552
209
178
1 085
1 072
54
- 539
1 251
31
13
4 788
3 263
131 225
88 270
477
2 265
1 894
1 894
325
1 200
42 955
- 4 700
- 129 422
212
- 2 268
- 809
41
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wyszczególnienie
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Tonsil
Amica
Rafamet
Z.O.
Bytom
21 416
119 760
19 340
38 835
9 462
10 654
1 300
119 760
16 340
38 835
3 000
17 399
62 292
18 218
41 178
8 833
6 200
49 623
15 081
39 115
300
2 439
698
1 763
1 122
- 2 343
2 366
4 414
8 255
4 017
57 468
42
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej firmy Juka
(dane w tys. zł)
Wyszczególnienie
2000
2001
I. Zysk netto
II. Korekty:
1.Amortyzacja
2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3.Odsetki i udziały w zyskach
4.Zysk z działalności inwestycyjnej
5.Zmiana stanu rezerw
6.Zmiana stanu zapasów
7.Zmiana stanu należności
8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10.Inne korekty
2 177
2 299
11 382
3
-200
-6
1 986
-968
-5 695
2 565
-3 039
-3 729
4 167
9 893
11 863
614
4 652
9 587
5 567
2 292
9 051
8 161
15 551
8 703
-3 206
374
1 963
-4 434
2 576
757
-104
-2 820
977
-2 499
-4 102
4 679
-1 166
100
-1 742
1 149
-5 236
1 245
-3 745
1 536
34
-969
7 607
-7 436
-2 439
12 292
-1 087
-1 120
4 476
14 060
5 266
7 859
23 712
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
2002
2003
2004
43
Zmodyfikowany rachunek przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej firmy Juka
Wyszczególnienie
1.Zysk na działalności operacyjnej*
2.Amortyzacja
3.Zmiana stanu rezerw
4.Zmiana stanu zapasów
5.Zmiana stanu należności
6.Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej
2000
2001
2002
2003
2004
- 1 755
11 382
1 986
-968
-5 695
2 565
-3 039
961
11 863
374
1 963
-4 434
2 576
757
-2 210
9 587
977
-2 499
-4 102
4 679
-1 166
3 859
9 051
1 149
-5 236
1 245
-3 745
1 536
6 072
8 703
7 607
-7 436
-2 439
12 292
-1 087
4 476
14 060
5 266
7 859
23 712
*) nie jest to wynik równoważny z wynikiem finansowym na działalności operacyjnej występujący w rachunku zysków i strat
44
Udział czynników w tworzeniu nadwyżki gotówkowej w całym okresie
Wyszczególnienie
2000-2004
1.Zysk na działalności operacyjnej
2.Amortyzacja
3.Zmiana stanu rezerw
4.Zmiana stanu zapasów
5.Zmiana stanu należności
6.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
7.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
+6 927
+50 586
+12 093
-14 176
-15 425
+18 367
-2 999
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
+55 373
45
Wskaźniki finansowe
46
Korzyści analizy wskaźnikowej:
• łatwo i szybko można je ustalić na podstawie dostępnych sprawozdań finansowych,
• umożliwiają porównywanie w czasie i analizę trendów w zakresie badanych zjawisk,
• są w popularnym użyciu przez przedsiębiorstwa w kraju i za granicą, co umożliwia
porównania między sobą oraz ustalenie pozycji przedsiębiorstwa na tle innych,
• są użyteczne do identyfikowania problemów w działalności przedsiębiorstwa i
określania dalszych kierunków szczegółowej analizy,
• ich duża różnorodność pozwala na kompleksową ocenę działalności przedsiębiorstwa,
dodatkowo poprzez wiązaną interpretację wskaźników uzyskuje się poszerzenie obszaru
oceny.
Słabości analizy wskaźnikowej
• wskaźniki informują o poprawie lub pogorszeniu sytuacji ekonomiczno-finansowej, ale nie
ukazują przyczyn tego stanu lub jego zmiany.,
• pojedyncze wskaźniki analizowane bez uwzględniania innych informacji lub
wskaźników dostarczają mało użytecznych informacji o sytuacji w przedsiębiorstwie,
• posługując się wskaźnikami łatwo jest popełnić nadinterpretację wskaźników, polegającą
na sformułowaniu zbyt dalekich wniosków i zafałszowanie obrazu ocenianych zjawisk,
• tylko w przypadku niektórych wskaźników występują wzorcowe wielkości pozwalające na
ocenę prawidłowości analizowanych zjawisk,
• zmiany w zakresie rachunkowości lub zróżnicowanie zasad rachunkowości w różnych
krajach mogą powodować utratę porównywalności wskaźników i niemożność oceny
badanych zjawisk.
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
 wsk. zadłużenia aktywów
zobowiązania ogółem
--------------------------aktywa
 wsk. zadłużenia długoterminowego
zadłużenie długoterminowe
-----------------------------------kapitał własny
 wsk. pokrycia odsetek
zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem
-------------------------------------------------------odsetki
 wsk. pokrycia odsetek i kredytów (wsk. wiarygodności kredytowej)
zysk netto + amortyzacja
--------------------------------raty kapitałowe + odsetki
48
WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI (OBROTU, ROTACJI)
 wsk. obrotu zapasów
sprzedaż
--------------zapasy
koszty wytw. sprzed. wyr.
lub ---------------------------------zapasy
 wsk. zapasów w dniach
zapasy
---------------sprzedaż/365
 wsk. obrotu należności
sprzedaż
------------należności
 wsk. spływu należności
należności
---------------sprzedaż/365
 wsk. obrotu aktywów trwałych
sprzedaż
----------------------aktywa trwałe netto
 wsk. obrotu aktywów ogółem
sprzedaż
-----------------aktywa ogółem
49
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
 wsk. marży brutto
sprzedaż - koszt wytw. sprzed. wyr.
-------------------------------------------sprzedaż
* 100
 wsk. zyskowności operacyjnej
zysk operacyjny
--------------------- * 100
sprzedaż
 wsk. zyskowności brutto
zysk brutto
--------------- * 100
sprzedaż
 wsk. zyskowności netto
zysk netto
------------- * 100
sprzedaż
 wsk. zwrotu z aktywów (ROA),
(wsk. zyskowności majątku, wsk. zyskowności aktywów ogółem)
zysk netto
--------------------- * 100
aktywa ogółem
 wsk. zwrotu kapitału własnego (ROE)
zysk netto
----------------- * 100
kapitał własny
50
Wsk. marży brutto
Wsk. zyskowności
operacyjnej
Efektywność
produktowa
Koszty ogólnegozarządu
Koszty sprzedaży
Wynik na pozost. dział.
operacyjnej
Wynik na operacjach
finansowych
Wsk. zyskowności
brutto
Obciążenia podatkowe
Wsk. zyskowności
netto
51
Wsk. zyskowności
netto
Rotacja aktywów
Wsk. zwrotu z
aktywów
Struktura kapitału
Wsk. zwrotu
kapitału własnego
Efektywność kapitału
własnego
52
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI (statyczne)
 wsk. bieżącej płynności
aktywa obrotowe
-------------------------------------zobowiązania krótkoterminowe
 wsk. wysokiej płynności
aktywa obrotowe - zapasy
--------------------------------------zobowiązania krótkoterminowe
 wsk. gotówkowego pokrycia zobowiązań krótkoterminowych
gotówka + krótkoterminowe papiery wartościowe
-------------------------------------------------------------zobowiązania krótkoterminowe
 kapitał obrotowy
aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe
 wsk. poziomu kapitału obrotowego
kapitał obrotowy
----------------------aktywa ogółem
53
WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI GOTÓWKOWEJ
•
wsk. wydajności gotówkowej sprzedaży
nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej
-----------------------------------------------------------sprzedaż
•
wsk. wydajności gotówkowej aktywów
nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej
-----------------------------------------------------------aktywa
•
wsk. wydajności gotówkowej zysku
nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej
-----------------------------------------------------------zysk operacyjny
54
WSKAŹNIKI WYSTARCZALNOŚCI GOTÓWKOWEJ
(dynamiczne)
•
wsk. pokrycia obsługi zadłużenia
nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej
-----------------------------------------------------------rata spłaty kredytu + odsetki
•
wsk. pokrycia wydatków inwestycyjnych
nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej
-----------------------------------------------------------wydatki inwestycyjne
•
wsk. ogólnej wystarczalności gotówkowej
nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej
-----------------------------------------------------------inwestycje + spłata zobowiązań + dywidenda
•
wsk. pokrycia zobowiązań
nadwyżka gotówkowa z działalności operacyjnej
----------------------------------------------------------zobowiązania ogółem
55
PRZEDSIĘBIORSTWO
BRANŻA
1.97
0.81
30.1%
2.40
0.92
42.4%
Wskaźniki aktywności (obrotu)
a) wsk. obrotu zapasów
b) wsk. spływu należności
c) wsk. obrotu aktywów stałych
d) wsk. obrotu aktywów ogółem
3.8
58.5
3.6
1.38
3.6
50.1
4.6
1.5
Wskaźniki zadłużenia
a) wsk. zadłużenia ogółem (w %)
b) wsk. zadłużenia długoterminowego
c) wsk. pokrycia odsetek
58
0.64
3.6
47
0.89
5.8
24.4%
10.2%
7.4%
5.9%
8.1%
19.5%
26.5%
14.9%
12.6%
7.6%
11.4%
21.5%
Wskaźniki płynności
a) wsk. bieżącej płynności
b) wsk. wysokiej płynności
c) wsk. poziomu kapitału obrotowego
Wskaźniki zyskowności
a) wsk. marży brutto
b) wsk. zyskowności operacyjnej
c) wsk. zyskowności brutto
d) wsk. zyskowności netto
e) wsk. zyskowności majątku (ROA)
f) wsk. zwrotu kapitału własnego (ROE)
REDA S.A.
Przedsiębiorstwo jest głównie
producentem podzespołów do branży
przemysłu elektromaszynowego.
Niewielką część produkcji stanowią
wyroby rynkowe.
W produkcji podzespołów udział
produkcji przedsiębiorstwa na rynku
kształtuje się od 30 do 50%. Obserwuje
się stały wzrost konkurencji.
W roku 2 wartość przychodów ze
sprzedaży powiększyła się w stosunku
do roku ubiegłego o 19,8%.
Przedsiębiorstwo nie realizowało w tym
okresie żadnych znaczących inwestycji.
Nie dokonano także odnowienia
produktów.
W roku 2 zawarty został układ z
wierzycielami na restrukturyzację
zadłużenia.
Wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa
Rok 1
Rok 2
Wsk bieżącej płynności
0,95
1,35
Wsk wysokiej płynności
0,43
0,38
Wsk poziomu kapitału obrotowego
-1,28
7,43
Wsk zadłużenia ogółem
29,70
37,30
Wsk zadłużenia kredytowego
6,50
18,30
Wsk zadłużenia długoterminowego
0,01
0,29
Wsk pokrycia odsetek
0,73
-0,49
Wsk obrotu aktywów
1,25
1,44
Wsk obrotu majątku trwałego
1,75
2,02
Wsk obrotu zapasów
8,18
6,97
Wsk spływu należności (dni)
28,90
17,50
Wsk marży brutto
16,14
9,88
Wsk rentowności operacyjnej
3,64
-6,83
Wsk rentowności brutto
-0,51
-8,39
Wsk rentowności netto
-0,95
-8,41
Wsk zyskowności majątku
-1,19
-12,11
Wsk zwrotu kapitału własnego
-1,69
-19,31
57
TONEX SA
___________________________________________________________________________
1
2
3
4
___________________________________________________________________________
Wsk. bieżącej płynności
Wsk. wysokiej płynności
Wsk. got. pokrycia zobowiązań (%)
Kapitał obrotowy
Wsk. poziomu kapitału obrotowego (%)
0.77
0.43
4.0
(-)3723
(-)13.2
0.80
0.42
4.0
(-)3676
(-)12.4
0.97
0.47
7.0
(-)457
(-)1.5
0.97
0.36
2.0
(-)489
(-)1.5
Wsk. zadłużenia aktywów
Wsk. zadłużenia kredytowego
Wsk. zadłużenia długoterminowego
Wsk. pokrycia odsetek
56.7
29.1
0.0
(-)0.03
61.1
32.3
0.0
1.17
53.5
7.7
0.0
1.58
53.9
7.5
0.0
1.14
Wsk. marży brutto
Wsk. zyskowności operacyjnej
Wsk. zyskowności brutto
Wsk. zyskowności netto
22.0
6.0
(-)24.7
(-)24.7
30.0
11.5
2.1
2.1
28.3
14.2
5.6
5.6
24.9
7.6
1.1
1.1
Wsk. obrotu aktywów
Wsk. obrotu majątku trwałego
Wsk. obrotu zapasów
Wsk. spływu należności (dni)
0.84
1.50
4.39
96
1.08
2.12
4.72
78
1.47
3.08
5.44
52
1.66
3.58
5.02
41
___________________________________________________________________________
58
WSKAŹNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW W BRANŻY
Przeds.
A
Przeds.
B
Przeds.
C
Przeds.
D
Wsk. zyskowności operacyjnej (%)
Wsk. zyskowności brutto (%)
Wsk. zyskowności netto (%)
Wsk. zwrotu z aktywów (%)
Wsk. zwrotu kapitału własnego (%)
20.32
4.48
1.05
10.7
2.21
24.19
21.82
8.63
15.71
31.05
16.72
0.28
-1.14
-0.88
-3.28
14.75
4.08
0.19
0.17
0.54
Wsk. bieżącej płynności
Wsk. wysokiej płynności
Wsk. gotówkowego pokrycia zobowiązań
1.05
0.38
0.01
1.39
0.70
0.08
1.33
0.50
0.01
8.20
2.35
0.38
Wsk. ogólnego zadłużenia aktywów (%)
Wsk. kredytowego zadłużenia aktywów (%)
Wsk. zadłużenia długoterminowego
Wsk. pokrycia odsetek
Wsk. pokrycia odsetek i rat kapitałowych
51.28
18.06
0.0
1.28
0.16
44.74
5.86
0.0
10.21
2.13
67.89
31.12
0.14
1.02
0.03
68.58
62.27
0.73
1.38
0.05
1.0
1.6
4.9
75
44
1.8
4.0
6.8
54
48
0.8
2.7
4.5
80
75
0.9
1.8
3.3
110
53
Wyszczególnienie
Wsk. obrotu aktywów
Wsk. obrotu majątku trwałego
Wsk. obrotu zapasów
Wsk. zapasu w dniach
Wsk. spływu należności
59
Tabela 11. Porównanie wskaźników finansowych spółki Mieszko S.A. i Wawel S.A.
Wskaźniki
rentowność majątku
wynik finansowy netto / aktywów
rentowność kapitału własnego
wynik finansowy netto / kapitał własny
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
1,30%
2,70%
3,80%
5,10%
10,66%
10,86%
12,77%
16,66%
3,00%
6,70%
9,10%
11,50%
16,62%
17,18%
20,57%
27,61%
1,40%
2,70%
3,60%
4,70%
9,13%
10,33%
11,07%
13,42%
1,09
1,37
0,83
1,67
1,79
1,96
2,47
2,52
0,04
0,02
0,02
0,04
0,02
0,01
0,2
0,09
111 dni 110 dni 111 dni 107 dni
86 dni
91 dni
93 dni
96 dni
119 dni 129 dni 123 dni 117 dni
74 dni
45 dni
41 dni
38 dni
43 dni
53 dni
44 dni
26 dni
23 dni
29 dni
63,80% 70,00% 50,05% 72,50%
78,64%
80,73%
81,34%
80,80%
59,50% 56,70% 53,90% 50,90%
21,40%
19,39%
18,67%
19,39%
rentowność netto sprzedaży
wynik finansowy netto /
przychody ze sprzedaży
wskaźnik płynności bieżącej
aktywa obrotowe ogółem /
zobowiązania krótkoterminowe
wskaźnik płynności gotówkowej
środki pieniężne /
zobowiązania krótkoterminowe
cykl obrotu należności
należności z tytułu dostaw i usług /
przychody ze sprzedaży produktów * 365
okres spłaty zobowiązań
zobowiązania z tytułu dostaw i usług /
wartość sprzedanych materiałów * 365
cykl obrotu zapasami
zapasy /
wartość sprzedanych towarów i materiałów * 365
47 dni
42 dni
trwałość struktury finansowania
(kapitał własny + zobowiązania długoterminowe)
/ pasywa
obciążenie majątku zobowiązaniami
(suma pasywów-kapitał własny) /
aktywa
60
Analiza czynnikowa zysku na sprzedaży
61
Ceny
wyrobów
Popyt na
wyroby
Ceny
materiałów
Przychody ze
sprzedaży
Koszty
wytworzenia
wyrobów
Zysk
netto
Koszty sprzedaży
Zużycie
materiałów
Koszty ogólnego
zarządu
Stawki płac
Koszty finansowe
Kursy
walutowe
Stopy
procentowe
Podatek
dochodowy
Stawki
podatkowe
62
Odchylenie zysku na
działalności
gospodarczej
Odchylenie wyniku na
pozostałej działalności
operacyjnej
Odchylenie zysku
na sprzedaży
Odchylenie wyniku na
operacjach
finansowych
Odchylenie zysku
brutto na
sprzedaży
Odchylenie kosztów
ogólnego zarządu
Odchylenie
kosztu sprzedaży
Odchylenie zysku
na sprzedaży
produktów
Odchylenie zysku
na sprzedaży
towarów
Odchylenie zysku
na sprzedaży
materiałów
Odchylenie
wielkości
sprzedaży
Odchylenie
cen
Odchylenie
kosztów
bezpośrednich
Odchylenie
kosztów
wydziałowych
63
Przykład 1
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
Odchylenie
Wielkość sprzedaży w tys. szt.
Cena wyrobu
Jednostkowe koszty zmienne
Koszty stałe oddziału w tys. zł
1000
50
35
5000
1200
55
38
4800
+200
+5
+3
-200
Planowany zysk = 1.000 * (50 – 35) – 5.000 = 10.000 tys. zł
Wykonany zysk = 1.200 * (55 – 38) – 4.800 = 15.600 tys. zł
-------Przyrost
5.600 tys. zł
64
Analityczne rozliczenie wpływu czynników w produkcji jednoasortymentowej przy
zastosowaniu rachunku kosztów zmiennych
Ustalanie wpływu czynników elementarnych:
a) wpływ zmiany wielkości sprzedaży na przyrost zysku
DZ(q) = D q * (c0 – kz0)
b) wpływ zmiany cen sprzedawanych wyrobów na przyrost zysku
DZ(c) = D c * q1
c) wpływ zmiany jednostkowego kosztu zmiennego na przyrost zysku
DZ(kz) = D kz * q1
d) wpływ zmiany kosztów stałych na przyrost zysku
DZ(KS) = D KS
65
Zadanie 2
Przedsiębiorstwo wytwarza 1.000 szt. wyrobów. Rachunek wyniku finansowego tego
przedsiębiorstwa przedstawia się następująco:
- Przychody ze sprzedaży
120.000
- Koszty zmienne
60.000
- Koszty stałe
40.000
--------Zysk całkowity
20.000
Ustalić, jaki będzie przyrost zysku, jeśli przedsiębiorstwo zwiększy swoją sprzedaż o
10%
66
Zadanie 3
Przedsiębiorstwo wytwarzało 1.500 szt. wyrobów. Rachunek wyniku finansowego
tego przedsiębiorstwa przedstawiał się następująco:
- Przychody ze sprzedaży
180.000
- Koszty zmienne
90.000
- Koszty stałe
50.000
--------Zysk całkowity
40.000
Ustalić wielkość utraconego zysku, spowodowanego wycofaniem zamówienia przez
jednego z odbiorców na sprzedaż 200 szt. wyrobu.
67
Zadanie 4
Przedsiębiorstwo wytwarza 2.000 szt. wyrobów. Rachunek wyniku finansowego
tego przedsiębiorstwa przedstawia się następująco:
- Przychody ze sprzedaży
220.000
- Koszty zmienne
120.000
- Koszty stałe
60.000
--------Zysk całkowity
40.000
Ustalić, jaka będzie zmiana zysku, jeśli przedsiębiorstwo zwiększy rozmiary
sprzedaży o 10%, ale jednocześnie obniży cenę wyrobu o 8%
68
ZADANIE 5
Dokonać ustalenia wpływu czynników na odchylenie wyniku finansowego od planu.
--------------------------------------------------------------------------------------------plan
wykonanie
--------------------------------------------------------------------------------------------wielkość sprzedaży (szt.)
12 000
10 500
cena wyrobu (zł)
25.5
32.0
koszt jednostkowy wytworzenia (zł)
15.8
19.1
koszt sprzedaży (tys. zł)
12.2
14.3
koszt ogólnego zarządu (tys. zł)
24.6
25.2
pozostałe koszty operacyjne (tys. zł)
3.0
3.5
koszty finansowe (tys. zł)
2.0
2.3
---------------------------------------------------------------------------------------------
69
ZADANIE 6
Ustalić wpływ czynników na odchylenie osiągniętego zysku od zysku planowanego
w danym okresie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------plan
wykonanie
-----------------------------------------------------------------------------------------------Wartość sprzedaży
150 000
185 000
Koszty wykonania produktów (zmienne)
55 000
69 000
Koszty utrzymania firmy (stałe)
60 000
72 000
Koszty finansowe (odsetki od kredytów)
3 000
2 000
Zysk nadzwyczajny
0
1 500
Straty nadzwyczajne
0
3 200
Podatek dochodowy od zysku brutto
5 000
7 500
-----------------------------------------------------------------------------------------------Ceny wyrobów nie uległy zmianie
70
Analiza kosztów
71
Analiza poziomu kosztów własnych
Zadanie 1
Wyszczególnienie
Koszty własny w cenach bieżących
Dynamika kosztów w cenach bieżących
Koszt własny w cenach stałych
Dynamika kosztów w cenach stałych
2001
2002
2003
76 909
100,0
108 584
141,2
96 941
89,3
137 565
100,0
143 548
104,4
96 941
67,5
72
Wyszczególnienie
2001
2002
2003
Koszty własny w cenach bieżących
Dynamika kosztów w cenach bieżących
76 909
100,0
108 584
141,2
96 941
89,3
Przychody ze sprzedaży
Dynamika przychodów ze sprzedaży
95 298
100,0
129 219
135,6
106 455
82,4
73
Wyszczególnienie
Koszty własny w cenach bieżących
Przychody ze sprzedaży
Wskaźnik poziomu kosztów
2001
2002
2003
76 909
95 298
108 584
129 219
96 941
106 455
80,7
84,0
91,1
74
ODCHYLENIA WZGLĘDNE KOSZTÓW WŁASNYCH
SPOSÓB I
 Kwota obniżki kosztów własnych - Dwota względnej obniżki kosztów)




DK  K2  ( K1  ' P)
DK  K1  (' K  ' P)
 Wsk. obniżki kosztów własnych - 'DWsk. względnej obniżki kosztów)
' DK 
DK
100
K 2  DK
75
Zadanie 2
Ustalić kwotę i wskaźnik obniżki kosztów własnych. Dokonać oceny gospodarności przedsiębiorstwa.
Koszty własne:
- w 2005 r. - 156 mln zł
- w 2006 r. - 183 mln zł
Wartość produkcji:
- w 2005 r. - 196 mln zł
- w 2006 r. - 250 mln zł
Zadanie 3
Ustalić kwotę i wskaźnik obniżki kosztów własnych. Dokonać oceny gospodarności przedsiębiorstwa.
2010 r.
2011 r.
Wielkość produkcji
358.000
414.000
Koszty
275.000
325.000
76
SPOSÓB II
 Kwota obniżki kosztów własnych (DK)
DK   q2  (k2  k1 )
 Wsk. obniżki kosztów własnych ('D

' DK 
 q  (k  k ) 100
q  k
2
2
2
1
1
77
Zadanie 5
Ustalić kwotę i wskaźnik obniżki kosztów własnych. Dokonać oceny gospodarności przedsiębiorstwa.
Wyszczególnienie
Liczba wytworzonych wyrobów w szt.
- wyrób A
- wyrób B
- wyrób C
Koszt jednostkowy produkcji w zł
- wyrób A
- wyrób B
- wyrób C
Plan
Wykonanie
10 000
5 000
24 000
12 000
4 200
25 000
30
18
82
29
20
80
78
Analiza strukturalna kosztów własnych
Zadanie 1 (c.d.)
Na podstawie poniższych danych dokonać oceny struktury kosztów własnych
Wyszczególnienie
Koszty w układzie kalkulacyjnym
2001
2002
Koszty wytworzenia prod. sprzedanej
Koszty ogólnego zarządu
Koszty sprzedaży
Razem koszty własne
66 929
9 357
623
76 909
94 664
13 307
613
108 584
2003
80 347
16 084
510
96 941
Struktura kosztów w układzie kalkulacyjnym
Wyszczególnienie
2001
2002
2003
Koszty wytworzenia prod. sprzedanej
Koszty ogólnego zarządu
Koszty sprzedaży
Razem koszty własne
87,0
12,2
0,8
100,0
87,2
12,3
0,6
100,0
82,9
16,6
0,5
100,0
Dynamika kosztów w układzie kalkulacyjnym
Wyszczególnienie
2001
2002
2003
Koszty wytworzenia prod. sprzedanej
Koszty ogólnego zarządu
Koszty sprzedaży
Razem koszty własne
100,0
100,0
100,0
100,0
141,4
142,2
98,4
141,2
84,9
120,9
83,2
89,3
79
Koszty wytworzenia produkcji sprzedanej (zadanie 1 – c.d.)
2001
2002
Wyszczególnienie
kwota
%
Materiały bezpośrednie
Robocizna bezpośrednia
Narzuty na wynagrodzenia
Obróbka obca
Koszty zakupu
54 944
1 333
682
660
687
81,8
2,0
1,0
1,0
1,0
Razem koszty bezpośrednie
58 306
Koszty wydziałowe
Koszty wytworzenia
Korekta KW na prod. sprzed.
Koszt wytworzenia prod
sprzedanej
kwota
2003
Relacja
2/1
(w %)
Relacja
3/2
(w %)
%
kwota
%
79 480
1 617
772
1 430
813
82,7
1,7
0,8
1,5
0,8
57 221
2 067
1 003
1 109
1 006
75,9
2,7
1,3
1,5
1,3
144,8
121,8
113,2
216,7
118,3
71,9
127,8
129,9
77,6
124,7
86,8
84 112
87,5
62 406
82,8
144,3
74,2
8 853
13,2
11 982
12,5
12 941
17,2
135,6
107,5
67 159
100,0
96 094
100,0
75 347
100,0
143,0
78,4
-230
x
-1 430
x
5 000
x
x
x
66 929
x
94 664
x
80 347
x
141,6
84,8
80
Koszty wydziałowe (zadanie 1 – c.d.)
2001
Wyszczególnienie
kwota
2002
%
kwota
2003
%
kwota
%
Relacja
2/1
(w %)
Relacja
3/2
(w %)
Amortyzacja
Materiały
Energia
Pozostałe koszty materialne
646
370
1 489
405
7,3
4,2
16,8
4,6
633
627
2 163
210
5,5
5,2
18,0
1,8
589
667
2 842
627
4,6
5,2
22,0
4,9
97,9
169,5
145,0
51,9
93,0
107,4
131,5
298,5
Wynagrodzenia
Narzuty na wynagrodzenia
Pozostałe koszty niematerialne
2 086
1 018
2 839
23,6
11,5
32,1
2 982
1 502
3 865
24,9
12,5
33,0
2 986
1 487
3 743
23,1
11,5
29,0
142,3
147,1
136,3
100,3
99,3
96,6
Razem koszty wydziałowe
8 853
100,0
11 982
100,0
12 941
100,0
135,4
107,7
81
Koszty ogólnego zarządu (zadanie 1 – c.d.)
2001
Wyszczególnienie
Amortyzacja
Materiały
Energia
Transport
Pozostałe koszty materialne
kwota
2002
%
kwota
2003
%
kwota
%
Relacja
2/1
(w %)
Relacja
3/2
(w %)
866
302
110
85
832
9,3
3,2
1,2
0,9
8,9
853
348
124
141
921
6,4
2,6
0,9
1,1
6,9
837
495
83
199
1 276
5,2
3,1
0,5
1,2
7,9
98,5
115,2
112,7
165,9
110,7
98,1
142,2
66,9
141,1
139,1
Wynagrodzenia
Narzuty na wynagrodzenia
Podatki
Delegacje
Pozostałe koszty niematerialne
3 502
1 618
854
174
1 014
37,4
17,3
9.1
1,9
10,8
4 809
2 254
1 330
292
2 235
36.1
16,9
10,0
2,2
16,8
6 169
2 723
1 361
361
2 580
38,4
16,9
8,5
2,2
16,0
137,4
138,9
155,7
167,8
221,8
128,3
120,9
102,3
123,6
115,2
Razem koszty ogólnego
zarządu
9 357
100,0
13 307
100,0
16 084
100,0
142,2
120,8
82
Analiza odchyleń względnych kosztów bezpośrednich i pośrednich
 Kwota obniżki kosztów bezpośrednich - Db





DKb  Kb2  ( Kb1  ' P)
DKb  Kb1  (' Kb  ' P)
 Kb Kb 
DKb   2  1   P2
P1 
 P2
 Kwota względnej obniżki kosztów pośrednich - DKp
DKp  Kp2  ( Kp1  ' P)
DKp  Kp1  (' Kp  ' P)
83
Zadanie 7
Ustalić względne odchylenia poszczególnych składników kosztów oraz całości kosztów. Dokonać oceny
działalności przedsiębiorstwa obniżki kosztów.
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
wielkość wytworzonych wyrobów w szt.
- wyrób A
- wyrób B
- wyrób C
- wyrób D
3 000
4 000
2 000
1 000
2 850
4 600
2 000
1 100
Koszty materiałów bezpośrednich (w mln zł)
- wyrób A
- wyrób B
- wyrób C
- wyrób D
500
700
300
200
470
791
300
216
Koszty płac bezpośrednich (w mln zł)
- wyrób A
- wyrób B
- wyrób C
- wyrób D
200
300
150
100
192
336
148
110
Koszty wydziałowe (w mln zł)
Koszty ogólnozakładowe (w mln zł)
800
350
840
357
Wskaźnik ogólnego wzrostu produkcji w stosunku do planu – 108%.
Planowana kwota obniżki kosztów – 55 000 zł
Planowany wskaźnik obniżki kosztów – 1,45%
84
USTALANIE WPŁYWU DWÓCH CZYNNIKÓW
NA JEDN. KOSZTY BEZPOŚREDNIE
• Ustalanie bezwzględnej obniżki jedn. kosztów bezpośrednich (Dkb)
DKb  Kb2  Kb1
• Ustalanie wpływu czynników na odchylenie jedn. kosztów bezpośrednich
DKbn  (n2  n1 )  c1
DKbc  n2  (c2  c1 )
85
Zadanie 8
Na podstawie poniższych danych ustalić wpływ zmiany cen i zużycia jednostkowego materiałów na
zmianę kosztów materiałowych
Wyszczególnienie
norma zużycia materiałów na 1 wyrób (w kg)
cena 1 kg materiału
Plan
Wykonanie
25
80
28
90
86
USTALANIE WPŁYWU TRZECH CZYNNIKÓW
NA KOSZTY BEZPOŚREDNIE
• Ustalanie bezwzględnej obniżki kosztów bezpośrednich (Dkb)
DKb  Kb2  Kb1
• Ustalanie wpływu czynników na odchylenie kosztów bezpośrednich
DKbq  (q2  q1 )  n1  c1
DKbn  q2  (n2  n1 )  c1
DKbc  q2  n2  (c2  c1 )
87
Zadanie 8.1
Na podstawie poniższych danych ustalić:
a) bezwzględne i względne odchylenia od planowanych kosztów,
b) wpływ zmiany wielkości produkcji, cen i norm zużycia jednostkowego materiałów na
zmianę kosztów
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
wielkość produkcji w szt.
norma zużycia materiałów na 1 wyrób (w kg)
cena 1 kg materiału
1400
25
80
1352
28
90
88
Zadanie 9A
Na podstawie poniższych danych ustalić:
a) bezwzględne i względne odchylenia od planowanych kosztów,
b) wpływ zmiany wielkości produkcji, stawek płac i norm pracochłonności na zmianę kosztów
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
wielkość produkcji w szt.
norma robocizny na 1 wyrób (w godz.)
stawka płacy za 1 roboczogodzinę
6000
12
12,5
7500
10
14,0
89
Zadanie 9B
Na podstawie poniższych danych ustalić:
a) bezwzględne i względne odchylenia od planowanych kosztów,
b) wpływ zmiany wielkości produkcji, stawek płac i norm wydajności pracy na zmianę kosztów
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
wielkość produkcji w szt.
norma wydajności (w szt./godz.)
stawka płacy za 1 roboczogodzinę (w zł/godz.)
1500
5,0
15
1700
5,5
17
90
Zadanie 10
Na podstawie poniższych danych dokonać analizy odchyleń kosztów bezpośrednich oraz ustalić
wpływ czynników
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
koszty materiałów bezpośrednich (w tys. zł)
koszty płac bezpośrednich (w tys. zł)
2 250,0
540,0
2 323,2
561,0
wielkość produkcji w szt.
norma zużycia materiałów na 1 wyrób (w kg)
cena 1 kg materiału
3 000
25
30
3 300
22
32
12
15
10
17
norma robocizny na 1 wyrób (w godz.)
stawka płacy za 1 godz.
91
Zadanie 11
Na podstawie poniższych danych ustalić wpływ czynników na zmianę kosztów materiałów bezpośrednich
Wyszczególnienie
Wartość sprzedanych wyrobów w cenach bieżących
Wartość sprzedanych wyrobów w cenach stałych
Koszty materiałów bezpośrednich
2000
2001
Dynamika
(%)
131.207
131.207
79.480
106.525
80.561
57.221
81,19
61,4
71,99
Ceny materiałów bezpośrednich wzrosły w 2001r. o 20.0% w stosunku do roku ubiegłego
92
Download