Zadania z 12 stacji zadaniowych w projekcie „Matematyczne

advertisement
Zadania z 12 stacji zadaniowych w projekcie
„Matematyczne Śledztwo”
Zadanie 1
Poniżej jest przedstawiona kartka z kalendarza. Odpowiedzcie na wszystkie pytania.
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
Czwartek
1
8
15
22
29
Piątek
2
9
16
23
30
Sobota
3
10
17
24
31
Styczeń 2015
1. Dzisiaj jest 14 stycznia, Joanna planuje polecieć do
Warszawy w dniu 28 stycznia? Ile pełnych dni upłynie do tej
daty?
2. Dziś jest 18 stycznia, 14 dni temu Maria była ze swoim
kotem u weterynarza. Podaj datę tej wizyty.
3. Nową ścieżkę miejską dla rowerzystów otwarto 13 dni temu.
Jeśli dziś jest 24 stycznia, to w jakim dniu otwarto tę ścieżkę?
4. Cukiernia „Kolorowe Lizaki” jest nieczynna tylko w
poniedziałki. Przez ile dni w styczniu będzie nieczynna
cukiernia?
5. Antek obchodzi urodziny tydzień i 3 dni po dniu 13 stycznia.
Jaka to data i jaki dzień tygodnia?
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
Zadanie 2
Rozwiążcie zadanie:
Hodowca zamienił zające na kury, przy czym za 3 kury dawał 2 zające. Każda kura zniosła
mu tyle jajek, ile wynosiła trzecia część wszystkich otrzymanych kur. Wieśniak sprzedając
jaja brał za każde 9 jaj po tyle kopiejek, ile każda kura zniosła jaj, a za wszystkie otrzymał 24
ałtyny (Ałtyn – dawna nazwa rosyjskiej monety trzykopiejkowej). Ile otrzymał kopiejek? Ile
było kur, a ile zajęcy?
Zadanie 3
Zadanie polega na wielokrotnym rzucie kostką 6 ścienną(klasa 4), 10 ścienną (klasa 5), 12
ścienną (klasa 6). Elementy żuczka rysujemy w podanej kolejności.
Drużyna ma 5 minut czasu na narysowanie jak największej liczby „żuczków”.
Wszyscy gracze wykonują zadanie równocześnie.
Klasa 4:
[1] – tułów
[2] – głowa
[5] – jeden czółek
[5] – drugi czółek
[4] – prawe oko
[4] –lewe oko
[3] – trzy nogi z prawej
[6] – ogonek
[3] – trzy nogi z lewej
Klasa 5:
[1] – tułów
[2] – głowa
[5] – jeden czółek
[9] – drugi czółek
[4] – prawe oko
[10] –lewe oko
[7] – trzy nogi z prawej
[6] – ogonek
[3] – trzy nogi z lewej
Klasa 6:
[12] – tułów
[2] – głowa
[5] – jeden czółek
[10] – drugi czółek
[4] – prawe oko
[7] –lewe oko
[3] – trzy nogi z prawej
[6] – ogonek
[9] – trzy nogi z lewej
UWAGA
W zadaniu tym wykorzystywane są zestawy kostek wielościennych.
Zadanie 4
Rozwiążcie następujące zadanie:
W garderobie pani Kornelii Eleganckiej dwadzieścia kapeluszy jest czerwonych.
2
5
1
1
to kapelusze zielone, a pozostałe
to
6
10
kapelusze czarne. Ile kapeluszy liczy kolekcja pani Eleganckiej?
wszystkich kapeluszy to kapelusze niebieskie,
UWAGA
Przy rozwiązywaniu tego zadania wykorzystywane są koła ułamkowe.
Zadanie 5
Z sześciennych klocków zbudowano następującą figurę przestrzenną:
Pytanie dla ucznia z klasy IV.
Z ilu klocków zbudowano tę figurę.
Odpowiedź:_____________________________
Pytanie dla ucznia z klasy V.
Jeśli jeden klocek ma objętość równą 125 cm3,
to jaką objętość ma ta figura?
Odpowiedź:______________________________
Pytanie dla ucznia z klasy VI.
Pole kwadratu, z którego jest zbudowany sześcian wynosi 25 cm2. Jakie jest pole powierzchni
całkowitej narysowanej figury?
Odpowiedź:______________________________
UWAGA.
Przy rozwiązywaniu tego zadania wykorzystywane są kostki sześcienne i plastelina.
Zadanie 6
W tym zadaniu drużyna ma do ułożenia 3 obrazki z figur tangramu.
Nie otrzymują karty wzoru, jednak na każdej figurze znajdują się działania i wyniki działań.
Obrazki mogą układać wszyscy razem, lub grupa może się podzielić zadaniem.
Zadanie 7
Ułóżcie z mozaiki wielokątów wybrane kształty zgodnie z kartą wzoru.
Zadanie dla ucznia z klasy IV.
Karta: Żółw.
Wybrany kształt jest zbudowany z różnych figur geometrycznych: sześciokąty, trójkąty,
trapezy i romby. Oblicz ile trzeba byłoby wykorzystać trójkątów, by ułożyć tę figurę tylko z
trójkątów.
Zadanie dla ucznia klasy V.
Karta: Rakieta.
Wszystkie figury wykorzystane do ułożenia wybranego kształtu mają takie same boki
długości 2 cm. Oblicz obwód ułożonej figury.
Zadanie dla ucznia klasy VI.
Karta: Róża.
Trójkąt ma pole powierzchni równe 3 cm2. Oblicz pole powierzchni całkowitej ułożonego
kształtu.
UWAGA
W zadaniu tym są wykorzystywane mozaiki wielościenne z kartami wzorów.
Zadanie 8
Obliczcie łączną wagę pięciu produktów, które mają następujące wagi: 17g, 53g, 28g, 69g
i 45g.
Następnie, na jednej szalce połóżcie odważniki odpowiadające wagom poszczególnych
produktów, a na drugiej odważniki, które odpowiadają wyliczonej sumie wag ( należy
wykorzystać najmniejszą ilość odważników).
Jeśli waga jest w równowadze, to znaczy, że zadanie jest poprawnie rozwiązane.
W zadaniu tym również jest do rozwiązania karta tabliczki mnożenia.
Imię
i nazwisko ucznia
Imię
i nazwisko ucznia
Imię
i nazwisko ucznia
Imię
i nazwisko ucznia
Imię
i nazwisko ucznia
6·8=
24 : 8 =
4·9=
56 : 8 =
27 : 3 =
72 : 9 =
42 : 7 =
64 : 8 =
5·9=
8·7=
9·9=
9·7=
48 : 6 =
28 : 7 =
6·9=
35 : 7 =
54 : 6 =
7·6=
4 ·6=
54 : 6 = `
7·7=
4·8=
40 : 8 =
36 : 6 =
7·4=
Zadanie 9
Każdy zespół otrzymuje sznurki długości:2m; 2m; 2,5m.
Uczniowie wspólnie rozwiązują zadanie, a następnie trzech przedstawicieli grupy ( z kl. IV, V
i VI) demonstruje sposób rozwiązania oraz mierzy odcięty sznurek na przygotowanej miarce.
Zadanie dla ucznia kl. IV
Masz 2 m sznurka. Potrzebujesz odciąć z niego 1,5 m. Nie masz żadnej miarki przy sobie. Jak
więc to zrobisz?
Zadanie dla ucznia kl. V
Masz 2 m sznurka. Potrzebujesz odciąć z niego 1,25 m. Nie masz żadnej miarki przy sobie.
Jak więc to zrobisz?
Zadanie dla ucznia kl. VI
Masz 2,5 m sznurka. Potrzebujesz odciąć z niego 80%. Nie masz żadnej miarki przy sobie.
Jak więc to zrobisz?
Zadanie 10
Otrzymujecie 3 zestawy ułamków. W każdym zestawie znajdują się 2 ułamki w kolorze
niebieskim. Zadaniem jest dobranie i dopasowanie ułamków równych wokół danego ułamka.
Uczniowie z każdego poziomu klasy otrzymują osobny zestaw. Można pracować w parach.
Zestaw dla klasy IV
2
4
3
6
4
8
2
6
3
9
4
12
9
18
1
2
5
10
9
27
1
3
5
15
8
16
7
14
6
12
8
24
7
21
6
18
Zestaw dla klasy V
2
8
3
12
4
16
2
10
3
15
4
20
9
36
1
4
5
20
9
45
1
5
5
25
8
32
7
28
6
24
8
40
7
35
6
30
Zestaw dla klasy VI
2
12
3
18
4
24
2
14
3
21
4
28
9
54
1
6
5
30
9
63
1
7
5
35
8
48
7
42
6
36
8
56
7
49
6
42
UWAGA:
W zadaniu tym wykorzystujemy jako pomoc koła ułamkowe.
Zadanie 11
Wykonajcie następujące polecenia:
a) przełóżcie 1 zapałkę, aby równość była prawdziwa
VI - IV = XI
b) przełóżcie 3 zapałki, aby równość była prawdziwa
X+X=V
c) przełóżcie 2 zapałki, aby równość była prawdziwa
XII + XXIII = XLIII
Zadanie 12
Odpowiedzcie na jak największą liczbę pytań.
Macie do wyboru zadania dla klasy IV za 2 punkty, zadania dla klasy V za 3 punkty oraz
zadania dla klasy VI za 4 punkty.
Czas wykonywania zadania to 5 minut.
Pytania dla klasy IV
Pytania dla klasy V
(za 2 punkty)
(za 3 punkty)
1. Ile wynosi kwadrat liczby
1. Jaki jest wynik działania
5?
2+2x2?
2. Wykonaj działanie: 12  1
3
4
2. Ile jest liczb pierwszych w
pierwszej dziesiątce?
3. 3,5 godziny - ile to minut?
3. Ile stopni ma kąt półpełny?
4. Zdefiniuj ułamek
niewłaściwy.
4. Jak nazywa się wynik
dzielenia?
5. Ile wynosi iloczyn liczb 3 i
12?
6. Jakie działanie zastępuje
kreska ułamkowa?
7. 2,24 zł ile to groszy?
5. Jaką literą w systemie
rzymskim oznaczamy liczbę
100?
6. Kiedy liczba jest podzielna
przez 3?
7. Obwód kwadratu wynosi 20
cm. Ile wynosi jego bok?
8. Wykonaj działanie: 2015-19
8. 0,04 km - ile to metrów?
9. Liczba 3 razy większa niż
15.
9. Oblicz
11. Ile dni ma miesiąc luty w
roku przestępnym?
1 1
 .
2 4
10. Jak nazywa się liczba,
która ma tylko dwa dzielniki:
jeden i samą siebie?
11. Jaki to ułamek: połowa
połowy?
12. Ile wynosi suma liczb 5, 6
i 8?
12. Podaj wynik działania: 5
podzielić przez 0?
13. Działanie odwrotne do
dzielenia?
13. Co to jest ułamek
właściwy?
14. Wymień przynajmniej 3
jednostki długości.
15. Najmniejsza liczba
trzycyfrowa.
14. Podaj najmniejszą wspólną
wielokrotność liczb 4 i 6.
15. Liczba tysiąc razy większa
od tysiąca to:
16. Ile wynosi sześcian liczby
3?
16. Jak nazywa się kąt równy
sumie kątów przyległych?
10. 5 tygodni i 5 dni – ile to
dni?
Pytania dla klasy VI (za 4 punkty)
1. Jaka liczba jest przeciwna do 2?
2. Zamień ułamek
5
na liczbę
4
mieszaną.
3. Rozszyfruj skrót NWW.
4. Podaj wyrażenie algebraiczne
będące wzorem na obwód kwadratu o
boku c.
5. Jaką krzywą jest oś symetrii
figury?
6. Jaką miarę ma kąt wklęsły, którego
ramiona są prostopadłe?
7. Ile wynosi suma miar kątów
wewnętrznych czworokąta?
8. Jaki znak będzie miał iloczyn
dwóch liczb ujemnych?
9. Podaj wzór na pole trapezu.
10. Ile cm ma 1 km?
11. Jaka figura stanowi ściany boczne
prostopadłościanu?
1
12. Czy para liczb -4 i
to liczby
4
odwrotne?
13. Ile razy zwiększy się pole
kwadratu, jeżeli jego bok
powiększymy dwukrotnie?
14. Jakie działanie jest przeciwne do
ilorazu?
15. Ile wynosi 10% z 250?
16.Jaka będzie cena bluzki po
obniżce. Gdy przed 50% obniżką
kosztowała 50 zł?
17. Liczba o 6 mniejsza od
liczby 19.
18. Znajduje się pod kreską
ułamkową?
1
godziny - ile to minut?
3
18. Podaj największy wspólny
dzielnik liczb 8 i 12.
17.
19. Jaki to ułamek - połowa
połowy?
19. Ile stopni ma kąt pełny?
20. Zdefiniuj liczbę mieszaną.
20. Liczba 100 razy mniejsza
od liczby 100 to:
17. Podaj średnią arytmetyczną liczb
10, 20, 30.
18. Jaka jest miara czwartej części
kąta pełnego?
19. Ile wynosi miara kątów
wewnętrznych w trójkącie
prostokątnym?
20. Podaj zapis liczby 2016 cyframi
rzymskimi.
Download