na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku

advertisement
OGŁOSZENIE NR 2 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU
1. Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz art.11 i art.13
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Sopotu ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU.
Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie w formie wsparcia ich realizacji w formach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zadaniami priorytetowymi objętymi niniejszym konkursem w formie wsparcia są:
a) zapewnienie poradnictwa specjalistycznego dla dzieci przez psychotraumatologa,
b) poszukiwanie i przygotowanie osób do pełnienia roli opiekunów prawnych.
3. Na realizację zadań w formie wsparcia planuje się przeznaczyć kwotę 15 000 zł.
4. Do Konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne ustawy przyznają
zdolność prawną, w tym fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
5. Dotacje na realizację zadań mogą być przyznane więcej niż jednemu podmiotowi. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną
na każde zadanie zgodnie z art. 14, ust. 2, 3 i 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Do oferty składanej przez podmioty należy dołączyć:
a) kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do działania
w imieniu oferenta,
b) dodatkowo do oferty można dołączyć rekomendacje dla organizacji,
c) w przypadku oferty wspólnej należy złożyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
Wszystkie dokumenty powinny być załączone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem.
Podmioty, które na podstawie innych ustaw nie są zobowiązane do posiadania dokumentów wskazanych w pkt. 6 podpunkt a) winny
złożyć wraz z ofertą oświadczenie o celach i zadaniach realizowanych przez podmiot oraz aktualny dokument potwierdzający
prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym.
7. Oferty należy składać do dnia 6 maja 2015 roku w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14 do
godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty. Uwaga! w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, muszą one wpłynąć do
Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 06.05.2015 r. (decyduje data wpływu!). Oferty, które wpłyną po
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Podmioty, które składają kilka ofert zobowiązane są do złożenia każdej w odrębnej kopercie, z odrębnym kompletem załączników.
Podmiot ma możliwość uzupełnienia ewentualnych braków formalnych w ciągu 3 dni od daty złożenia oferty w formie określonej
(decyduje data wpływu).
Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
8. Oferta, sprawozdanie i umowa muszą spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).
Wzór oferty stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, wzór umowy o wsparcie realizacji zadania stanowi Załącznik Nr 2 do
niniejszego ogłoszenia, wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wzór
wniosku o uruchomienie środków z budżetu miasta Sopotu stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
9. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie:
a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,
Strona 1 z 3
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować
zadanie publiczne,
d) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych
źródeł na realizację wspieranego zadania publicznego,
e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę
społeczną członków,
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej, które w latach
poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków.
10. Preferowane będą oferty na realizację zadań wspieranych, w których wkład własny (finansowy oraz przeliczona praca społeczna,
również wolontariuszy) oraz wkład pochodzący z innych źródeł będzie wynosił, co najmniej, 40 % całkowitych kosztów zadania.
11. Środki na koszty administracyjne, w tym koszty obsługi administracyjnej, kadrowej i księgowej, koszty utrzymania lokalu, opłat
eksploatacyjnych i podróży służbowych nie mogą przekroczyć 20 % udzielonej dotacji na zadania wspierane.
Dotacja nie może pokrywać kosztów czynszu najmu lokali wynajmowanych od Gminy Miasta Sopotu, w których umowa najmu
przewidziała stawkę preferencyjną.
12. Wysokość przyznanej dotacji w formie wsparcia nie może być wyższa niż 70 % całkowitych kosztów zadania. W przypadku zadań
realizowanych na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej (ubogich rodzin, dzieci) dotacja nie może być wyższa niż 80 % całkowitych
kosztów zadania.
13. Dotacją zostaną objęte wyłącznie oferty na realizację zadań publicznych spełniające kryteria wymienione w art. 15 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
14. Dotacje nie mogą być przeznaczone na:
a) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej (przed zawarciem umowy) przedsięwzięć, ani też kosztów wydatkowanych po terminie
zakończenia zadania (termin określony w umowie),
b) dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowywane z budżetu miasta,
c) zakup budynków lub lokali, gruntów,
d) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
e) działalność polityczną lub religijną,
f) finansowanie kosztów stałej działalności podmiotu, który otrzymał dotację, w tym wynagrodzenia prezesów, dyrektorów (chyba, że
jednocześnie osoba ta jest bezpośrednio zaangażowana w realizację zadania, bierze czynny udział w jego realizacji np. jest
koordynatorem zadania i odpowiada za jego realizację, jest trenerem, sędzią sportowym w zawodach, itp. i działania te nie są
przypisane w statucie tejże funkcji jako praca społeczna),
g) poczęstunki, kateringi itp. towarzyszące merytorycznemu zadaniu,
h) działalność gospodarczą.
15. Przyznane dotacje nie mogą być wykorzystywane na inny cel niż przedstawiony w ofercie i określony w umowie.
16. Dotacje mogą być przyznane do wysokości środków zaplanowanych w uchwale budżetowej na ten cel. W przypadku, gdy żadna ze
złożonych ofert na realizację zadania publicznego, określonego w ogłoszeniu, nie będzie zapewniała należytego, rzetelnego wykonania
lub przewidywane koszty zadania będą zbyt wysokie, Miasto ma prawo do rezygnacji z wszystkich złożonych ofert oraz ogłoszenia
ponownie konkursu na to zadanie.
17. Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Sopotu nie później niż do 22 maja 2015 r. rozpatrzy złożone oferty, biorąc pod
uwagę kryteria, o których mowa w punktach 9 – 11 niniejszego ogłoszenia.
18. Po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji Prezydent Miasta Sopotu rozstrzyga konkurs, w formie zarządzenia, ogłasza jego wynik
niezwłocznie poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sopotu, na stronie internetowej Urzędu www.sopot.pl
– BIP – kategoria: współpraca z organizacjami pozarządowymi. W przypadku pomocy społecznej także na tablicy ogłoszeń i stronie
internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://bip.mopssopot.pl/.
19. Do zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielonych dotacji nie ma zastosowania tryb
odwoławczy.
20. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
21. Podmioty, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach
określonych w umowie o wsparciu lub powierzeniu realizacji zadania:
a) umowa, o której mowa, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
b) umowa o wsparcie lub powierzenie zadania publicznego zostanie zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy
niż 5 lat,
c) zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie
określonej części zadania przez taki podmiot.
22. Podmioty wyłonione w Konkursie są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy
z budżetu Miasta Sopotu.
23. Prezydent dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, a w szczególności:
a) stanu realizacji zadania,
b) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
Strona 2 z 3
c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
d) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
24. Kwoty dotacji przyznane na realizację zadań przez Gminę Miasta Sopot w 2015 roku wyniosły:
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa zadania
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi
zapewnienie poradnictwa specjalistycznego, w tym w ramach działań
interwencyjnych
zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym w pełnieniu swojej
funkcji nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi
Nazwa organizacji
Przyznana kwota
dotacji (w zł)
Stowarzyszenie „Krokus”
87 500
Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej
Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Stowarzyszenie „Po_moc”
3 000
4 200
12 000
25. Kwoty dotacji przyznane na realizację zadań przez Gminę Miasta Sopot w 2014 roku wyniosły:
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa zadania
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi
zapewnienie poradnictwa specjalistycznego, w tym w ramach działań
interwencyjnych
zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym w pełnieniu swojej
funkcji nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi
Nazwa organizacji
Przyznana kwota
dotacji (w zł)
Stowarzyszenie „Krokus”
175 000
Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej
Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Stowarzyszenie „Po_moc”
PREZYDENT MIASTA
/ - / Jacek Karnowski
Strona 3 z 3
1 000
3 000
4 534
Download