Regulamin Otwartego Konkursu Ofert

advertisement
Regulamin Otwartego Konkursu Ofert
I. ZAKRES ZADANIA:
Konkurs obejmuje wspieranie zadań pn. Tworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzenia wolnego
czasu poprzez uprawianie sportu oraz udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych.
II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w obszarze kultury
fizycznej i sportu dzieci i młodzieży:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) spółdzielnie socjalne,
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr
127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków,
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2. W konkursie ofert nie mogą brać udziału: partie polityczne, związki zawodowe i organizacje
pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie polityczne, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
3. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacja
może być przyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej oferty wraz
z wymaganymi załącznikami
5. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Przyznanie dotacji następuje po zawarciu umowy.
7. Organ zlecający ma prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub zmiany terminu
rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego
8. Organ zlecający ma prawo niewybrania żadnej oferty lub zlecenia realizacji zadania więcej niż
jednemu podmiotowi
9. Organ zlecający ma prawo do przyznania dotacji w wysokości niższej od określonej
w ofercie. W w/w przypadku oferenci nie będą związani złożonymi ofertami.
III. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, które realizowane będą w okresie od 08.02.2013 do
30.11.2013 roku.
2. Terminowe złożenie kompletnej oferty konkursowej zgodnej ze wzorem określonym w
obowiązującym rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania.
3. W przypadku otrzymania dotacji niższej od wnioskowanej dostarczenie zaktualizowanego
harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.
4. Podpisanie umowy o wykonanie zadania, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy
przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.
5. W terminie 30 dni od daty wykonania zadania złożenie sprawozdania z realizacji zadania.
6. Niewykorzystane w terminie środki pieniężne bądź środki pieniężne wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu gminy Pszczyna w terminie i na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych.
IV. Termin składania ofert.
1. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 04.02.2013 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu, 43-200 Pszczyna,
ul. Basztowa 4, pok. 11 lub za pośrednictwem poczty. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu
do Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu. Oferty należy składać z adnotacją „Tworzenie możliwości
dzieciom i młodzieży spędzenia wolnego czasu poprzez uprawianie sportu oraz udział w zajęciach
rekreacyjno- sportowych.”
2. Do oferty należy dołączyć w oryginałach lub kopiach poświadczonych przez oferenta za
zgodność z oryginałem następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do
ewidencji stowarzyszeń kultury i sportu prowadzonej przez Starostwo Powiatowe bądź inne
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważne
3 miesiące od daty ich wydania).
b) Aktualny statut podmiotu lub inny dokument określający sposób jego działalności
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Termin: wyniki konkursu ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację
w BIP w terminie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego. Od podjętych decyzji nie
przysługuje odwołanie
2. Tryb – zarządzenie Burmistrza Pszczyny na podstawie oceny Komisji Oceniającej podjętej
zgodnie z jej Regulaminem.
3. Kryteria stosowane przy wyborze ofert – wymogi formalne:
a) oferta winna być sporządzona według wzoru określonego w obowiązującym na dzień
składania ofert rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania
publicznego,
ramowego
wzoru
umowy
o wykonanie
zadania
publicznego
i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania. Formularze oferty i sprawozdania dostępne są w MORiS
oraz na stronie www.bip.pszczyna.pl. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą
rozpatrywane,
b) oferta winna być: zgodna ze statutem oferenta, wypełniona we wszystkich rubrykach,
bez błędów rachunkowych, zawierać wszystkie wymagane załączniki.
c) Wszystkie kopie dokumentów muszą mieć adnotację „za zgodność z oryginałem” oraz
datę, pieczątkę i podpis osób upoważnionych.
d) Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z wypełnienia warunków
konkursu w terminie 3 dni od dnia wezwania go przez Komisję Konkursową
4. Oferty odpowiadające zakresem rzeczowym zlecanemu zadaniu oraz prawidłowe pod
względem formalnym, zostaną ocenione przez Komisję Oceniającą wg następujących kryteriów oceny:
a) ocenia się możliwość realizacji zadania przez oferenta – od 0 do 10 pkt,
b) ocenia się przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego (rodzaj i celowość planowanych kosztów) – od 0 do 40 pkt,
c) ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
których oferent będzie realizował zadanie publiczne – od 0 do 10 pkt,
d) uwzględnia się planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub
środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 10 pkt,
e) uwzględnia się planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków – od 0 do 10 pkt,
f) uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, realizowanych
przez oferenta w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – od 0 do 20 pkt.
VII. Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przekazano z budżetu gminy
Pszczyna w 2012 roku dotacje w łącznej wysokości 300.000 złotych.
Burmistrz Pszczyny
Dariusz Skrobol
Download