przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na

advertisement
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Poznań, dnia: 15 listopada 2010 roku
ZSS.III.0718-87/10
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr LXXX/1232/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi, oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok oraz ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 t.j. z późn. zm.), ogłaszam



I.
Lp.
OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARACH:
pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
Nazwa zadania
Poniesione wydatki
Planowane wydatki
w 2009 roku
w 2010 roku
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
1.1. Realizacja programów na rzecz pomocy rodzinie i dziecku, w tym między innymi:
873 580,00
605 400,00
 działania w zakresie streetworkingu i prowadzenie ośrodka dla streetworkerów
 działania wolontaryjne w poznańskich rodzinach
Termin realizacji zadania:
1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.
1.2. Zapewnienie wsparcia dzieciom w warunkach małej placówki socjalizacyjnej
Termin realizacji zadania:
1 stycznie 2011r. - 31 stycznia 2013r.
Szczegółowe zasady dotyczące realizacji zadania:
 Organizacja pracy placówki opiekuńczo – wychowawczej powinna odbywać się zgodnie
z wytycznymi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 19 października
2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz.
1455 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009
r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.),
 Adresatami zadania są dzieci całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodziców,
141 000,00
141 000,00
Planowane wydatki
w 2011 roku
722 730,00
147 000,00
skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
 Do zadań całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego
należy:
 zapewnienie dziecku opieki całodobowej i wychowania oraz zaspokojenie jego
niezbędnych potrzeb,
 zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych,
logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących braki w wychowaniu
w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego, a dzieciom
niepełnosprawnym – odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne,
 zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i
szkolnych,
 podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia
rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki
zastępczej,
 praca z rodziną dziecka,
 organizowanie dla swoich wychowanków odpowiednich form opieki
w środowisku, grup usamodzielniających oraz kontaktów
z rodzinami zaprzyjaźnionymi,
Do konkursu przystąpić mogą podmioty posiadające aktualne zezwolenie Wojewody
Wielkopolskiego na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo –
wychowawczych.
Miasto zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości zleconego zadania w miarę
możliwości budżetu Miasta w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności, w tym
zmiany wysokości kosztów zakupu żywności, środków czystości, odzieży, mediów, itp.
Ewentualna zmiana wysokości dotacji zostanie ustalona w drodze negocjacji.
1.3. Działania streetworkerów na rzecz dzieci i osób dorosłych żebrzących na terenie miasta
Poznania w ramach programu Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa.
Termin realizacji zadania:
1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.
1.4. Utworzenie i prowadzenie co najmniej 2 mieszkań chronionych.
Termin realizacji zadania:
1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.
Beneficjentów winna obowiązywać uchwała Nr XIX/164/V/2007 Rady Miasta Poznania
z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w mieszkaniach chronionych.
114 000,00
114 000,00
114 000,00
120 000,00
120 000,00
35 000,00
2. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.
2.1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

988 250,00
831 150,00
Prowadzenie i wspieranie działalności dziennych ośrodków wsparcia.
Termin realizacji zadania:
1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.
418 000,00
Wsparcie i działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu
społecznym seniorów poprzez m. in. szkolenia, warsztaty, treningi, seminaria.
Termin realizacji zadania:
15 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.
Przedsięwzięcie Rad Osiedla: Grunwald Południe (10 000 zł), Junikowo (6 000 zł),
Górczyn (2 000 zł), Grunwald Południe (5 000 zł).

Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między
innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania
profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form
wypoczynku.
Termin realizacji zadania:
15 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.
Przedsięwzięcie Rady Osiedla Stare Winogrady (6 000 zł)

Rozwijanie działalności – informacyjno doradczej.
Termin realizacji zadania:
15 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.
Przedsięwzięcie Rady Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki (10 000 zł)
Podmiot ubiegający się o dotację musi prowadzić działalność statutową na rzecz osób
w wieku emerytalnym.
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
3.1. Działania wspierające osoby niepełnosprawne w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia
poprzez m.in. promocję, szkolenia, warsztaty, aktywne pośrednictwo pracy, doradztwo
techniczne dla pracodawców, itp.
w 2012 roku - 120 000 zł
w 2013 roku - 120 000 zł
Termin realizacji zadania:
1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2013 r.
618 000,00
95 000,00
95 000,00
10 000,00
280 300,00
180 300,00
120 000,00
3.2. Prowadzenie działań, mających na celu niwelowanie barier informacyjnych
i w komunikowaniu się m.in. poprzez udostępnianie wiedzy na temat przestrzeni miasta.
167 100,00
20 000,00
50 000,00
Termin realizacji zadania:
1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.
3.3. Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, m.in.
poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające
i rehabilitacyjne.
313 500,00
500 000,00
605 600,00
123 000,00
50 000,00
60 000,00
Termin realizacji zadania:
1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.
Przedsięwzięcie dotyczy min. społeczności Rady Osiedla Ławica (1 000 zł) oraz Rady
Osiedla Grunwald Południe (4 000 zł)
3.4. Prowadzenie działań ukierunkowanych na poradnictwo dotyczące problemów i uprawnień
osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
w 2012 roku - 60 000 zł
w 2013 roku - 60 000 zł
Termin realizacji zadania:
1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2013 r.
Zlecenie realizacji zadania nastąpi poprzez przekazanie dotacji na wsparcie wyżej wymienionych zadań zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jak również pozostałe podmioty uwzględnione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , które
łącznie spełniają następujące warunki:
 prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Poznania,
 dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie może być realizowane,
 dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
 posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
 zapewnią minimalny wkład finansowy środków własnych na realizację projektu wynosi 10% całkowitego kosztu zadania. W konkursie nie będą brały udziału oferty
bez wymaganego minimalnego wkładu własnego;

2.
minimalna wysokość dotacji, o którą ubiega się podmiot to 20 000,00. Oferty, których koszt całkowity jest niższy niż 20 000,00 zł nie będą rozpatrywane,
z wyjątkiem ofert rekomendowanych przez rady osiedli.
Oferta musi spełniać:
 wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.)
– każdy błąd formalny powoduje odrzucenie złożonej oferty, a tym samym wykluczenie podmiotu z uczestnictwa w kolejnym etapie procedury konkursowej
(Zarządzenie Nr 853/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
 winna być sporządzona wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz.
2207),
 w kalkulacji kosztów nie należy wyceniać pracy wolontariuszy, bezpłatnego użyczania obiektów lub innych pozafinansowych kosztów projektu,
 w ofercie należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta powinna być kompletnie wypełniona), jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy
zgłaszanego przez niego projektu – należy to jasno zaznaczyć, wpisując „nie dotyczy”,
 wymagane są następujące załączniki do oferty:
- aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną organizacji
- sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
- sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) z działalności podmiotu za ubiegły rok lub –
w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
- aktualny statut oferenta,
- umowy partnerskie lub oświadczenia partnerów w przypadku wskazania partnerów w realizacji zadania.
Kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz formułą „za zgodność z oryginałem”
i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu wraz z datą podpisania, na każdej stronie dokumentu) lub należy dołączyć do oferty wypełniony
druk oświadczenia o składanych załącznikach (załącznik nr 3).
3.
Termin i warunki realizacji zadania:
 Zadania ujęte w punkcie I ogłoszenia winny być realizowane w podanych terminach;
 minimalny wkład finansowy środków własnych na realizację projektu wynosi 10% całkowitego kosztu zadania. W konkursie nie będą brały udziału oferty bez
wymaganego minimalnego wkładu własnego;
 minimalna wysokość dotacji, o którą ubiega się podmiot to 20 000,00 zł. Oferty, których koszt całkowity jest niższy niż 20 000,00 zł nie będą rozpatrywane,
z wyjątkiem ofert rekomendowanych przez rady osiedli;
 podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązuje się do pisemnego informowania wydziału merytorycznego o:
a) planowanych zmianach mających istotny wpływ na przebieg realizacji zadań, w szczególności o zmianach dotyczących osób odpowiedzialnych za realizację
projektu, miejsca realizacji zadania, godzin wykonywania zadania oraz zakresu rzeczowego realizowanego zadania, w celu uzyskania zgody;









4.





5.



b) dokonanych zmianach, dotyczących osób reprezentujących podmiot realizujący zadanie oraz innych danych teleadresowych;
c) ewentualnych wydarzeniach losowych, które mogły wpłynąć na realizację zadania.
w przypadku dopuszczenia możliwości wykonania części zadania przez podwykonawcę: „zleceniodawca wyraża zgodę na bezpośrednie wykonanie następującej
części zadania przez podwykonawcę lub partnerów wybranych przez zleceniobiorcę (oferenta)”;
w przypadku konieczności wprowadzenia aneksu do umowy: „podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne zobowiązuje się do pisemnego poinformowania
wydziału merytorycznego o konieczności wprowadzenia zmian i podpisania aneksu do umowy, nie później niż 30 dni przed terminem zakończenia realizacji części
zadania wymagającej aneksu”;
zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Miasta Poznania, informacja na ten temat powinna
się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania;
zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia promocji Miasta Poznania zgodnie z obowiązującymi zasadami CI, w tym do umieszczania logo Miasta na
wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do
wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność; logo Miasta Poznania oraz CI jest dostępne na stronie: www.poznan.pl/rzecznik.
zleceniobiorca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji materiałów informacyjnych przed ich wydrukowaniem przez Biuro Promocji Miasta Poznania, materiały do
akceptacji należy przesyłać na adres: [email protected];
oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania określonego w pkt. 1, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie.
umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej;
dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu
warunków realizacji zadania w notatce służbowej dotyczącej uzgodnień. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może
zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie;
od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania, a po zakończeniu zadania złożenia sprawozdania.
Termin składania ofert:
oferty należy składać w zamkniętych kopertach (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pokój 25
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2010 r. do godz. 15.30. Dla ofert wysłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego;
oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona wizytówką wg wzoru załączonego do formularza oferty, która wraz z formularzem dostępna jest
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. Mielżyńskiego 23 – I piętro, pokój 6, a także na stronie internetowej Miasta
www.bip.poznan.pl, zakładka: Informacje bieżące; dział: „Komunikaty i ogłoszenia”;
w jednej kopercie z wizytówką może być umieszczona tylko jedna oferta;
w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty organizacja zobowiązana jest do złożenia oświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 3;
oferta może dotyczyć tylko jednego zadania wymienionego w niniejszym ogłoszeniu.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 15 stycznia 2011 roku ,
wybór oferty zostanie dokonany w trybie przewidzianym w zarządzeniu Nr 853/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią liczbę punktów powyżej 51%, wynikającą z indywidualnej opinii oferty. Propozycję
otrzymania dotacji uzyskają tylko organizacje, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty
zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Poznania;


ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Prezydent Miasta Poznania w formie zarządzenia
w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania;
kryteria szczegółowe wyboru oferty:
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta Poznania.
l.p. KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE WYBORU OFERTY
LICZBA PUNKTÓW
Zakres zaproponowanego zadania jest zgodny z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Poznania*
TAK/NIE
1.
Możliwość realizacji zadania przez oferenta
35
1.1. Prawidłowość ustalenia celu ogólnego i celów szczegółowych (osiągalność i realność celów)
1.2. Rodzaj planowanych działań
1.3. Liczebność i charakterystyka grupy odbiorców
1.4. Adekwatne ustalenie rezultatów realizacji zadania w odniesieniu do podjętych działań
1.5. Doświadczenie oferenta w realizacji zadań w obszarze w co najmniej jednym z obszarów: „Pomocy
społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób”, „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, „”Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym”.
2.
Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania - adekwatność kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego
20
realizowanego zadania
3.
Ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób
15
4.
Wysokość środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na
10
realizację zadania
5.
Znaczenie wkładu rzeczowego i osobowego dla realizacji projektu
5
6.
Ocena dotychczasowej współpracy z Miastem w zakresie realizacji zleconych zadań publicznych –
15
uwzględnia się rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych dotacji**
Liczba uzyskanych punktów
100
Uwaga: Dopuszcza się możliwość ogłoszenia kolejnych edycji konkursu ofert w 2011 r. Miasto Poznań zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania
przyczyny.
Zastrzega się możliwość dokonania zmian w ogłoszeniu, w tym kwot przyporządkowanych poszczególnym zadaniom. Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. Mielżyńskiego 23, tel. 61 878 54 71(dot. zadań 1,2),
878 5832 (dot. zadania 3).
Z up. Prezydenta Miasta Poznania
Dyrektor Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania
Maria Remiezowicz
* Oferta niespełniająca tego kryterium nie będzie opiniowana przez Komisję Konkursową.
** Kryterium nie dotyczy oferentów, którzy po raz pierwszy składają ofertę
Download