umowa nr - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

advertisement
Znak sprawy: SA.270.58.2015.3
UMOWA NR 271.58.2015
Załącznik nr 10 do SIWZ
W dniu ……………………………………………. r. w Kaletniku pomiędzy Skarbem Państwa,
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwem Brzeziny, z
siedzibą w Kaletnik, ul. Główna 3, 95-040 Koluszki, NIP 773-001-33-78, REGON
590019169 reprezentowanym przez:
Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzeziny – mgr inż. Piotra Błońskiego
zwanym dalej “Zamawiającym”
a:
Panią/ Panem ………………………….., zamieszkałą/zamieszkały, w ……………………….,
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „…………………………………” NIP
…………………. REGON ………………….. z siedzibą w miejscu …………………………………..,
zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”
została zawarta umowa następującej treści:
lub
firmą o nazwie …………………………., z siedzibą w …………………….., zarejestrowaną w
KRS pod numerem …………………………………………….
Reprezentowaną przez ………………….
Zwanym dalej Generalnym Wykonawcą
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez
Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym, znak sprawy SA.270.58.2015.3.
§1
Przedmiot umowy
1.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Generalny Wykonawca zobowiązuję się do wykonania prac polegających
na:
a) Wykonaniu przebudowy drogi leśnej w Leśnictwie Tadzin
przebiegającej przez oddziały leśne nr 111~a, 104~a, 112~a, 112~d,
113~a, 114~a o długości łącznej 1+680km, oznaczonej w ewidencji
dróg pożarowych Nadleśnictwa Brzeziny jako dojazd pożarowy nr 5 i
droga leśna nr 104, na działkach o numerach ewidencyjnych 842, 843,
832, 841, 840, obręb ewidencyjny Dąbrówka Duża,
b) Budowie przepustów w Leśnictwie Zieleń w oddziałach leśnych o nr
90 i 81 na działkach o numerach ewidencyjnych 475, 481, 488, obręb
ewidencyjny Będzelin oraz na działkach o numerach 418, 380, 381,
382/1, obręb ewidencyjny Regny
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia
(dokumentacja projektowa), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
zawarte w SIWZ oraz formularz oferty i kosztorys ofertowy Generalnego Wykonawcy
stanowiące integralną część umowy.
§2
Terminy umowne
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do
30.09.2015 r.
1.
2.
3.
4.
5.
§3
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający przekaże protokolarnie Generalnemu Wykonawcy plac budowy w
terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Jednocześnie Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przekazania
Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty podpisania umowy Oświadczenie
Kierownika Budowy o przejęciu obowiązków kierownika budowy wraz z
dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do pełnienia tej funkcji.
Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za plac budowy z chwilą
przekazania go przez Zamawiającego.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Generalnego
Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
Organizacja na placu budowy prac objętych umową wraz z zapleczem leży po
stronie Generalnego Wykonawcy.
Generalny Wykonawca w szczególności zapewni bezpieczeństwo w obszarze
placu budowy, odpowiednio odgrodzi i oznakuje teren robót zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§4
Generalny Wykonawca przy dołożeniu należytej staranności zobowiązuje się wykonać
przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz projektem budowlanym,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
§5
1. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wskaże go
Generalnemu Wykonawcy w trakcie przekazywania placu budowy.
2. Generalny Wykonawca ustanowi na swój koszt kierownika budowy/kierowników
budowy w osobach wskazanych w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym na
wykonanie w/w zamówienia publicznego.
§6
Zamawiający wskaże Generalnemu Wykonawcy granice terenu budowy oraz określi w
formie pisemnej niezbędne dane do prawidłowego wytyczenia przez Generalnego
Wykonawcę pozycji wszystkich robót.
§7
Zobowiązania Wykonawcy
1. Generalny Wykonawca ma prawo dla realizacji powierzonych prac zatrudnić
podwykonawców, uzyskując każdorazowo pisemną zgodę Zamawiającego. Za prace
realizowane przez podwykonawców w pełni odpowiada Generalny Wykonawca.
2. Generalny Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki
okres odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności
za wady Generalnego Wykonawcy wobec Zamawiającego.
3. W przypadku odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Generalny
Wykonawca ma obowiązek podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz
szczegółowo uzasadnić, że nie narusza to prawa ani też warunków umowy.
4. W przypadku niedopełnienia przez Generalnego Wykonawcę zobowiązań
pieniężnych w stosunku do podwykonawców zamawiający może wstrzymać wypłatę
wynagrodzenia na rzecz Generalnego Wykonawcy w części odpowiadającej kwocie
należnej podwykonawcy, zatrzymana kwota będzie stanowić zabezpieczenie na
wypadek roszczeń podwykonawcy.
5. Po zakończeniu robót Generalny Wykonawca zobowiązany jest uporządkować
teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu
protokołu odbioru końcowego.
6. Generalny Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.
§8
1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów
własnych oraz przy pomocy własnych narzędzi i maszyn.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.
10 ustawy - Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3. Na materiały Generalny Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą
lub aprobatę techniczną.
§9
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.
Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z formularzem oferty i kosztorysem ofertowym określone jako kosztorysowe
ustalone na kwotę:
netto ……………….. zł, słownie: ………………………………………………………………..
brutto ……………… zł, słownie: ………………………………………………………………..
a)
Wynagrodzenie w ust. 1 obejmuje wszystkie czynniki niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy, w tym robociznę, materiały oraz sprzęt.
b)
Wynagrodzenie może ulec zmianie w zakresie wysokości podatku VAT, o ile
zostaną zmienione przepisy dotyczące podatku od towarów i usług.
c)
Wystawienie faktury VAT nastąpi na podstawie podpisanego przez
Zamawiającego bezusterkowego częściowego protokołu odbioru robót lub
bezusterkowego
końcowego
protokołu
odbioru
robót
oraz
kosztorysu
powykonawczego zatwierdzonego pod względem obmiaru robót i zweryfikowanego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
d)
Termin zapłaty faktury VAT wynosi …………… dni od daty potwierdzenia jej
odbioru przez Zamawiającego.
e)
Składniki cenotwórcze składające się na cenę jednostkową będą stanowiły
podstawę do wyliczenia wartości zamówienia dodatkowego w oparciu o wartości
poszczególnych składników, które przez cały okres trwania zamówienia pozostają
niezmienne tj.: R, M, S, KO od R i S, Zysk od R i S, KZ od M.
2.
Jeżeli Generalny Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przez
podwykonawców, to Zamawiający po bezusterkowym częściowym/końcowym
odbiorze przedmiotu umowy może zażądać od podwykonawcy pisemnego
oświadczenia o uregulowaniu przez Głównego Wykonawcę płatności za wykonane
prace należnych podwykonawcy. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę
zobowiązań pieniężnych w stosunku do podwykonawców, zamawiający może
wstrzymać wypłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej
kwocie należnej podwykonawcy; zatrzymana kwota będzie stanowić zabezpieczenie
na wypadek roszczeń podwykonawcy.
§ 10
Rozliczenie finansowe
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie
fakturami częściowymi, pod warunkiem, że Wykonawca wykona roboty budowlane
stanowiące część przedmiotu zamówienia, których wartość stanowi więcej niż 20% i
nie więcej niż 80% wartości brutto wykazanej w ofercie Wykonawcy.
2. Wystawienie faktury VAT nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego
bezusterkowego częściowego protokołu odbioru robót lub bezusterkowego
końcowego protokołu
odbioru robót oraz kosztorysu powykonawczego
zatwierdzonego pod względem obmiaru robót i zweryfikowanego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
§ 11
Obowiązki wykonawcy
przyjmuje
na
siebie
Generalny
Wykonawca
następujące
obowiązki
szczegółowe:
1. Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w
terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
2. Informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających
zakryciu. Jeżeli Generalny Wykonawca nie poinformował o tych faktach
Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny
koszt,
3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń
z winy Generalnego Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia
do stanu poprzedniego.
4. Przechowywania na budowie oraz bieżącego prowadzenia dziennika budowy i
książki obmiarów.
1.
a)
b)
c)
2.
§ 12
Kary umowne
Generalny Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
W przypadku nie wykonania całości przedmiotu umowy w terminie określonym
w § 2 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1, za
każdy dzień opóźnienia liczonego od daty terminu wyznaczonego na
zakończenie robót,
Za opóźnienie w usuwaniu wad – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, za każdy
dzień opóźnienia liczonego od ustalonego terminu,
Za odstąpienie od umowy z winy Generalnego Wykonawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto ustalonego § 9 ust. 1.
W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu robót objętych niniejszą umową
przekraczającej 10 dni kalendarzowych, lub nieuzasadnionej przerwy w
realizacji robót trwającej dłużej niż 10 dni kalendarzowych, Zamawiający
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. Generalny Wykonawca pokryje
wszystkie koszty poniesione przez Zamawiającego z powodu odstąpienia od
umowy.
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.
§ 13
Odbiór prac
1.
Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie zamówienia objętego
niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.
2.
Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu
oraz roboty, których wartość stanowi więcej niż 20% i nie więcej niż 80% wartości
brutto wykazanej w ofercie Wykonawcy. Odbiór tych robót nastąpi w terminie nie
dłuższym niż 4 dni od zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę.
3.
Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie
czynności nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru. Za datę zakończenia robót uznaję się datę
pisemnego zgłoszenia robót do odbioru przez Generalnego Wykonawcę,
potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.
4.
Generalny Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu
pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przekazuję Inspektorowi Nadzoru wszystkie
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczególności kosztorys powykonawczy, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty
techniczne oraz świadectwa wykonania prób i atesty; protokoły odbiorów
częściowych, robót zanikających lub ulegających zakryciu
5.
Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
6.
Jeżeli odbiór nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy
Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje
w opóźnieniu ze spełnieniem zobowiązań wynikających z umowy.
7.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie
osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego
wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Generalnego Wykonawcy.
8.
Jeżeli w toku odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady
Zamawiający wzywa Generalnego Wykonawcę do ich usunięcia wyznaczając termin
technicznie i ekonomicznie uzasadniony na ich usunięcie.
9.
Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były
przewidziane niniejszą umową, to Generalny Wykonawca zobowiązany jest je
przeprowadzić. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że zastosowane materiały lub
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszt badań dodatkowych obciąża
Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszt badań obciąża Zamawiającego.
§ 14
PODWYKONWACY
1. Wykonawca
powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy:……………………………………………………
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Wykonawca nie zleci bez zgody Zamawiającego innych robót niż wskazane w
Ofercie.
4. Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec wykonawcy związane z wykonanymi
robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest
zobowiązany na żądanie zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści
wynikających z tych zobowiązań.
5. Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy.
6. Na zmianę Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, jest wymagana zgoda
Zamawiającego wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
7. Umowa z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą powinna stanowić w
szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy
nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie,
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają
części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą,
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego
wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu
odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiającego,
e) Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem
wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy;
dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie
podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach
osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do
tej umowy,
f)
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień
dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.
8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a)
uzależniających
uzyskanie
przez
Podwykonawcę
lub
Dalszego
podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę
wynagrodzenia Podwykonawcy;
b)
uzależniających
zwrot
kwot
zabezpieczenia
przez
Wykonawcę
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiającego.
9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę
może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiającego.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez
Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w
terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za
dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust 10 § 14.
12. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w § 14 ust. 11 pisemne zastrzeżenia
do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w szczególności w następujących przypadkach:
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo,
określonych w § 14 ust. 7, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania
załączników do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w § 14 ust. 7 lit. f.
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa
w § 14 ust. 10,
c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez
Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części
przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie
bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o
podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot trzeci), na zasoby
którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez
Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy
od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od
zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez
Podwykonawcę;
e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy przez Zamawiającego,
f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
przewidywany Umową dla tych robót,
g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane
roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą na podstawie Umowy.
13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie określonym w § 14 ust 11 Wykonawca, Podwykonawca
lub Dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
14. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże
nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
15. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach
określonych w § 14 pkt 13 ust.
16. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7
dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
17. Wykonawca, Podwykonawca, lub Dalszy podwykonawca, przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 10 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy.
18. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie może polecić
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiającego.
19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć
takiego Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
20. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy
lub Dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby
zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
21. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady
określone w§ 14 ust. 10 – 15.
22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub Dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych
tą umową.
23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy
lub Dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań
dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy robót
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na
żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę z Terenu
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy na Terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany
Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany
sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego
tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo –
tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
§ 15
Zmiany umowy
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie
pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Na mocy ustawy prawo zamówień publicznych niedopuszczalne są jest jednak
zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Generalnego Wykonawcy za
wyjątkiem zmian których możliwość przewidział Zamawiający w ogłoszeniu o
zamówieniu lub SIWZ.
§ 16
Odstąpienie od umowy
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego,
stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia wystąpienia zaistniałych sytuacji:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Generalnego Wykonawcy,
3) zostanie wydane postanowienie o zajęciu składników majątkowych Generalnego
Wykonawcy,
4) Generalny Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w
terminie określonym umową oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie.
5) jeśli Generalny Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac
objętych umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończył ją w
terminie.
6) jeśli sytuacja finansowa Zamawiającego nie pozwoli na realizację przedmiotu
umowy.
2. Generalnemu Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy terminie 30
dni kalendarzowych od dnia zaistnienia zdarzenia w przypadku w przypadku, gdy:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie terminu
30 dni od daty ich doręczenia.
2) Zamawiający bezpodstawnie nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót
lub odmawia podpisania protokółu odbioru bez uzasadnionych przyczyn.
3) Zamawiający zawiadomi Generalnego Wykonawcę, iż wobec zaistnienia
uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich
zobowiązań umownych wobec Generalnego Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Generalnego Wykonawcę oraz Zamawiającego
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Generalny Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku
według stanu na dzień odstąpienia, Generalny Wykonawca zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od
umowy, Generalny Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji,
urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane
przez Generalnego Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
Generalny Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Generalny Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia
odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia
udokumentowanych kosztów poniesionych przez Generalnego Wykonawcę,
w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację
przedmiotu umowy, oraz przejmie od Generalnego Wykonawcy teren budowy.
§ 17
Gwarancja, zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z tytułu
rękojmi za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na
przedmiot umowy.
2. Generalny Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej pisemnej gwarancji
na roboty objęte niniejszą umową.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego lub od daty
przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy lub poszczególnych jego
obiektów. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca
ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. W okresie gwarancji Generalny Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego
usunięcia usterek powstałych z przyczyn leżących po jego stronie w terminie 7 dni,
jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
6. Generalny wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie
należytego
jej
wykonania
w
kwocie
………………………..
zł
(słownie:
…………………………………). Zwrot zabezpieczenia w wysokości 70% jego wartości
nastąpi w ciągu 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego i uznaniu przez
Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany. 30% wniesionego
zabezpieczenia pozostawia się na mocy niniejszej umowy na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi. Powyższa kwota zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie rękojmi.
§ 18
1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy
Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia,
spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 20
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
GENERALNY WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Główny księgowy
Download