zał. 6

advertisement
Zał. nr 6/1
.....................................................
( Nazwa i adres Wykonawcy
lub nazwy i adresy Wykonawców
ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia )
Wykaz prac / doświadczenie zawodowe /
Warunek: -
co najmniej trzy usługi polegające na utrzymaniu i pielęgnacji nasadzeń roślin ozdobnych ( np. Rabat, gazonów
kwiatowych, konstrukcji nasłupowych tzw. kwietynekj i innych ) o wartości co najmniej 85.000,00 zł. brutto każda;
Charakterystyka usługi – nazwa,
miejsce wykonywania i zakres,
krótki opis
Lp.
Wartość usługi
brutto (zł.)
Terminy
wykonywania
usługi
Nazwa i adres
odbiorcy usługi
od – do wg
formuły
dzień/miesiąc/rok
1
2
1.
Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń roślin
ozdobnych :
2
Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń roślin
ozdobnych :
2.
Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń roślin
ozdobnych :
3
4
5
Uwaga:
1.
2.
3.
Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzające , że usługi zostały wykonane należycie, w formie oryginału lub kopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
W przypadku realizacji usługi obejmującej szerszy zakres niż odpowiadający przedmiotowi zamówienia, w kolumnie 3 należy
podać tylko wartość usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp
zobowiązany jest udowodnić to Zamawiającemu. W tym celu należy załączyć do wykazu w szczególności pisemne
zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał
…………………………………………………..,dnia ……………………..
……………………………………………..
/podpis osoby uprawnionej/
.....................................................
Zał. nr 6/2
( Nazwa i adres Wykonawcy
lub nazwy i adresy Wykonawców
ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia )
Wykaz prac / doświadczenie zawodowe /
Warunek: -
co najmniej trzy usługi polegające na utrzymaniu zieleni miejskiej w okresie wegetacyjnym
roślin o wartości minimum 35.000,00 zł. brutto każda.
Charakterystyka usługi – nazwa,
miejsce wykonywania i zakres,
krótki opis
Lp.
Wartość usługi
brutto (zł.)
Terminy
wykonywania
usługi
Nazwa i adres
odbiorcy usługi
od – do wg
formuły
dzień/miesiąc/rok
1
2
3
4
5
1.
Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie
wegetacyjnym roślin :
2.
3
Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie
wegetacyjnym roślin :
Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie
wegetacyjnym roślin
Uwaga:
1.
2.
3.
Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzające , że usługi zostały wykonane należycie, w formie oryginału lub kopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
W przypadku realizacji usługi obejmującej szerszy zakres niż odpowiadający przedmiotowi zamówienia, w kolumnie 3 należy
podać tylko wartość usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp
zobowiązany jest udowodnić to Zamawiającemu. W tym celu należy załączyć do wykazu w szczególności pisemne
zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał
…………………………………………………..,dnia ……………………..
……………………………………………..
/podpis osoby uprawnionej/
Zał. nr 6/3
.....................................................
( Nazwa i adres Wykonawcy
lub nazwy i adresy Wykonawców
ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia )
Wykaz prac / doświadczenie zawodowe /
Warunek: -
co najmniej trzy usługi polegające na utrzymaniu zieleni miejskiej w okresie wegetacyjnym
roślin o wartości minimum 35.000,00 zł. brutto każda.
Charakterystyka usługi – nazwa,
miejsce wykonywania i zakres,
krótki opis
Lp.
Wartość usługi
brutto (zł.)
Terminy
wykonywania
usługi
Nazwa i adres
odbiorcy usługi
od – do wg
formuły
dzień/miesiąc/rok
1
2
3
4
5
1.
Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie
wegetacyjnym roślin :
2
3.
Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie
wegetacyjnym roślin :
Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie
wegetacyjnym roślin
Uwaga:
1.
2.
3.
Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzające , że usługi zostały wykonane należycie, w formie oryginału lub kopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
W przypadku realizacji usługi obejmującej szerszy zakres niż odpowiadający przedmiotowi zamówienia, w kolumnie 3 należy
podać tylko wartość usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp
zobowiązany jest udowodnić to Zamawiającemu. W tym celu należy załączyć do wykazu w szczególności pisemne
zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał
…………………………………………………..,dnia ……………………..
……………………………………………..
/podpis osoby uprawnionej
Zał. nr 6/4
.....................................................
( Nazwa i adres Wykonawcy
lub nazwy i adresy Wykonawców
ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia )
Wykaz prac / doświadczenie zawodowe /
Warunek: -
co najmniej trzy usługi polegające na utrzymaniu zieleni miejskiej w okresie wegetacyjnym
roślin o wartości minimum 35.000,00 zł. brutto każda.
Charakterystyka usługi – nazwa,
miejsce wykonywania i zakres,
krótki opis
Lp.
Wartość usługi
brutto (zł.)
Terminy
wykonywania
usługi
Nazwa i adres
odbiorcy usługi
od – do wg
formuły
dzień/miesiąc/rok
1
2
3
4
5
1.
Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie
wegetacyjnym roślin :
2
3.
Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie
wegetacyjnym roślin :
Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie
wegetacyjnym roślin
Uwaga:
1.
2.
3.
Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzające , że usługi zostały wykonane należycie, w formie oryginału lub kopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
W przypadku realizacji usługi obejmującej szerszy zakres niż odpowiadający przedmiotowi zamówienia, w kolumnie 3 należy
podać tylko wartość usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp
zobowiązany jest udowodnić to Zamawiającemu. W tym celu należy załączyć do wykazu w szczególności pisemne
zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał
…………………………………………………..,dnia ……………………..
……………………………………………..
/podpis osoby uprawnionej/
Download