Uchwała Nr XXII/193/08 Rady Miejskiej w Strzyżowie z

advertisement
Uchwała Nr XXII/193/08
Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia 02 października 2008 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na czas dłuższy niż
trzy lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/
Rada Miejska w Strzyżowie
uchwala co następuje:
§1
Uchwala się zasady nabywania zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących
własność gminy oraz ich wydzierżawiania na czas dłuższy niż trzy lata w brzmieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr XI/66/95 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 18 maja 1995 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy
niż trzy lata oraz Uchwała Nr XXV/172/96 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 21
listopada 1996 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzyżowie
Nr XI/66/95 z dnia 18 maja 1995r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich
wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.
§3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Strzyżowa.
§4
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansowo-Gospodarczej
Rady Miejskiej w Strzyżowie.
§5
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Załącznik do
Uchwały Nr XXI/193/08
Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia 02 października 2008 r.
ZASADY
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich
wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata .
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy
Strzyżów oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata zwane dalej
„zasadami” określają:
1/ procedurę i tryb nabywania nieruchomości przez gminę od osób fizycznych i prawnych
w drodze zakupu, nieodpłatnego przyjęcia darowizny, przejęcia za długi wierzycieli wobec
gminy.
2/ sposoby i tryb zbywania nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych poprzez
sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub darowiznę,
3/ warunki i zakres obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy na rzecz osób
fizycznych, osób prawnych lub państwa,
4/ warunki wydzierżawiania nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym.
§2
1. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich
wydzierżawianie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm./, kodeksu
cywilnego i innych obowiązujących przepisów.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 dokonuje Burmistrz za zgodą Rady Miejskiej
z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
3. Bez zgody Rady Miejskiej Burmistrz jest upoważniony do:
1/ sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oddanej mu w użytkowanie
wieczyste,
2/ zbycia nieruchomości lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania
nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste
osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeśli nie mogą być
zagospodarowane jako odrębne nieruchomości,
3/ zbycia udziału w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli
nieruchomości,
4/ dzierżawy, najmu i użyczenia w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres dłuższy
niż 3 lata a nie przekraczający 10 lat,
5/ dzierżawy, najmu i użyczenia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która jako
ostatnia dzierżawiła tę nieruchomość na podstawie umowy przez okres co najmniej
trzech lat,
6/ zbycia nieruchomości, której wartość szacunkowa nie przekracza 15 tys. zł,
7/ nabycia nieruchomości, której wartość nie przekracza 30 tys. zł,
6/ obciążenia nieruchomości,
8/ zamiany nieruchomości, przy czym wartość gruntu gminy nie może przekroczyć
30 tys. zł.
-2–
Rozdział II. Postanowienia szczegółowe
§3
1. Obciążanie nieruchomości stanowiących własność gminy na rzecz osób trzecich może
być dokonane w następujących przypadkach:
1) udzielenia poręczenia majątkowego przez gminę z tytułu zaciągniętych kredytów
przez jednostki, osoby fizyczne i prawne na cele związane z rozbudową infrastruktury
gminy (gazyfikacja, elektryfikacja, ochrona środowiska, zaopatrzenie w wodę, oświata
i ochrona zdrowia),
2) ustanowienia na zasadach określonych w kodeksie cywilnym na danej nieruchomości
służebności i innych obciążeń o charakterze niemajątkowym.
2. Obciążenia niemajątkowego nieruchomości dokonuje Burmistrz.
§4
1. Gdy wymagają tego względy celowości Burmistrz może ogłosić przetarg na
dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości
2. Wydzierżawienie, najem i użyczenie nieruchomości gruntów wymaga zawarcia
umowy pisemnej
3. Wysokość stawek czynszu uzależniona jest od położenia nieruchomości oraz od celu,
na jaki nieruchomość jest wydzierżawiona, wynajęta lub użyczona.
§5
O podjętych decyzjach w sprawach zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania, wynajęcia lub użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata Burmistrz informuje
na bieżąco Radę Miejską w sprawozdaniu z działalności Burmistrza.
Download