Podstawy geologii II

advertisement
Lp.
1
2
3
4
5
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Rok studiów,
semestr
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Podstawy geologii II
Instytut Nauk Technicznych
Kierunek: inżynieria środowiska;
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia;
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Rok 1;
Semestr II
Wykłady: 15 godz.; zajęcia praktyczne: 15 godz.
2
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
6
Pracochłonność
Wykłady
15
7
8
9
Suma
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
10
Cel przedmiotu
11
Efekty
kształcenia
Ćwiczenia/
seminaria
15
Konsultacje
obowiązkowe
10
12
13
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Projekty/
opracowania
2
42
Nauka
własna
15
Inne
3
18
dr inż. Alicja Kochman, prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
wpis na II semestr studiów
Znajomość podstawowych procesów geologicznych kształtujących skorupę ziemską.
Poznanie podstawowych klasyfikacji skał i minerałów. Zdobycie umiejętności
makroskopowego rozpoznawania minerałów i skał.
Odniesienie do
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
efektów
efektów
społeczne)
kierunkowych
obszarowych
Posiada wiedzę o procesach geologicznych
T1A_W02;
K_W06
T1A_W04
kształtujących skorupę ziemską
Umie wymienić minerały skałotwórcze skał
T1A_W02;
K_W06
T1A_W04
osadowych i metamorficznych
T1A_U08;
Potrafi rozpoznawać makroskopowo skały osadowe i
K_U02
T1A_U09;
metamorficzne
T1A_U11
Ma świadomość zakresu swojej wiedzy w zakresie
K_K01
T1A_K01
geologii i rozumie potrzebę stałego samokształcenia
Efekt kształcenia
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
Egzaminy
Praca własna studenta
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Posiada wiedzę o procesach
geologicznych kształtujących skorupę
kolokwium
ziemską
Umie wymienić minerały skałotwórcze
kolokwium, rozpoznawanie skał
skał osadowych i metamorficznych
Potrafi rozpoznawać makroskopowo
kolokwium, rozpoznawanie skał
skały osadowe i metamorficzne
Ma świadomość zakresu swojej wiedzy
w zakresie geologii i rozumie potrzebę
kolokwium
stałego samokształcenia
Wykłady: Ruchy, deformacje skorupy ziemskiej – typy i przyczyny. Trzęsienia ziemi.
Budowa wnętrza Ziemi. Tektonika płyt. Dna oceaniczne, strefy sedymentacyjne mórz
i oceanów. Ruchy górotwórcze. Czas geologiczny, względny i bezwzględny wiek skał.
Ćwiczenia: Opisy skał – klasyfikacja poszczególnych grup, skład mineralny, struktury
i tekstury skał. Makroskopowe rozpoznawanie skał magmowych, osadowych
14
Wykaz
literatury
podstawowej
15
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
i metamorficznych
Allen P.A. 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wyd. Nauk. PWN
Warszawa.
Jaroszewski W. (red.) 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wyd.
Geologiczne,Warszawa.
Jaroszewski W., Marks L., Radomski A. 1985. Słownik geologii dynamicznej. Wyd.
Geologiczne, Warszawa.
Książkiewicz M. 1979. Geologia dynamiczna. Wyd. Geologiczne, Warszawa.
Stanley S. M. 2002. Historia Ziemi. PWN, Warszawa
Mizerski W. 2006. Geologia dynamiczna dla geografów. Wyd. Nauk. PWN,
Warszawa.
Download