Świadomość ciała w teorii i praktyce Body

advertisement
III Konferencja Naukowa
Filozoficzne, kulturowe i biologiczne aspekty cielesności.
Świadomość ciała w teorii i praktyce
III Science Conference
Philosophical, Cultural and Biological Aspects of Corporeality.
Body awareness in theory and practice
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
University School of Physical Education
06.06. – 08.06. 2014
PROGRAM / PROGRAMME
Piątek / Friday, 6th June
9.00-9.50
Tytuł prezentacji / Title of presentation
Rejestracja uczestników / Registration of participants
Przedstawiciel / Representative
Ceremonia inauguracyjna / Inaugural ceremonie
JM Rektor Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu prof. dr
hab. Juliusz Migasiewicz
Dziekan Wydziału Fizjoterapii
dr hab. Ewa DemczukWłodarczyk, prof. nadzw.
Dziekan Wydziału Wychowania
Fizycznego
prof. dr hab. Krystyna Zatoń
Przewodniczący Komitetu
Naukowego
dr hab. Lesław Kulmatycki,
prof. nadzw.
Przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego
dr Katarzyna Salamon-Krakowska
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
KONFERENCJI
OPENING OF THE CONFERENCE
sala 2/8, budynek P4, godz. 10.00
2
Czas / Time
10.15 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.25
11.25 – 11.50
11.50 – 12.15
12.20 – 13.20
Program poranny / Morning program
Sesja Inauguracyjna I – wykłady
wykładowcy/lecturers
prowadzenie:
Lesław Kulmatycki
Kształt ciała jako sygnał w procesie spostrzegania i oceniania Andrzej Szmajke,
osób: różnice we wzorach i ocenianiu atrakcyjności fizycznej
Akademia Wychowania
kobiet i mężczyzn.
Fizycznego we Wrocławiu.
Tajemniczy mózg.
Małgorzata Mraz,
Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu.
Świadomość ciała u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
Alicja Długołęcka,
ruchową.
Akademia Wychowania
Fizycznego w Warszawie.
O inspiracjach platońskiej koncepcji ciała i miłości erotycznej. Jerzy Kosiewicz,
Akademia Wychowania
Fizycznego w Warszawie.
dyskusja
PRZERWA OBIADOWA, Spartakus, teren AWF
(lunch break, Spartakus, AWF Campus)
Sesja Inauguracyjna II – wykłady
13.30 – 14.15
Théories de la conscience corporelle (Teorie świadomości
ciała).
14.15 – 14.45
La conscience psychotonique de l’enfant (Świadomość
psychotoniczna dziecka).
14.45 – 15.00
dyskusja
15.00 – 16.30
Warsztat 1: UWAŻNOŚĆ (MINDFULNESS)
sala 1/42, budynek P4
19.00
BANKIET (banquet)
MLECZARNIA, ul. Włodkowica 5, Wrocław.
prowadzenie:
Leszek Koczanowicz
Françoise Giromini-Mercier,
Université Pierre et Marie Curie
a Paris.
Suzanne Robert-Ouvray,
Université Pierre et Marie Curie
a Paris.
Anna Zubrzycki,
Teatr Pieśń Kozła, Wrocław.
Sobota / Saturday, 7th June
Czas / Time
9.45 – 10.00
Podmiotowa koncepcja świadomości ciała.
10.00 – 10.15
Gdy inny na mnie patrzy. O rodzącej się świadomości
własnego ciała w wyniku cudzego spojrzenia.
10.15 – 10.30
Znaczenie świadomości ciała tancerza i aktora w wymiarze
artystyczno – estetycznym. Studium porównawcze.
wykładowcy/lecturers
Prowadzenie:
Robert Dobrowolski
Joanna Femiak,
Piotr Rymarczyk,
Akademia Wychowania
Fizycznego w Warszawie.
Henryk Jarosiewicz,
Uniwersytet Wrocławski.
Marta Agata Chojnacka,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu.
Monika Kostusiak,
Uniwersytet Opolski.
10.30 – 10.45
Ciało artysty jako dzieło - rola cielesności w sztukach
plastycznych.
Anna Steliga,
Uniwersytet Rzeszowski.
10.45
dyskusja
11.00
Przerwa herbaciano-kawowa / tea-coffee break (sala 2/9)
9.30 – 9.45
Program poranny / Morning program
Sesja A, sala 2/5
Świadomość ciała – filozofia, etyka, estetyka
Między pragmatyzmem a narracją - czyli jak i do kogo mówimy
o swojej cielesności.
3
11.30 – 11.45
Koncepcja maszynizmu Gillesa Deleuze’a.
Wojciech Mackiewicz,
Uniwersytet Wrocławski.
11.45 – 12.00
Wstręt – kulturowe i psychologiczne uwarunkowania
„naturalnej“ cielesnej reakcji.
Robert Dobrowolski,
Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu.
12.00 – 12.15
Slow life a renesansowy ideał piękna. Zestawienie
współczesnej wizji cielesności z malarstwem epoki renesansu.
12.15 – 12.30
Sposoby prezentacji niepełnosprawnego ciała w reklamach
sportowych.
12.30
dyskusja i podsumowanie sesji
Maria Burmecha-Olszowy,
Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu.
Tomasz Sahaj,
Akademia Wychowania
Fizycznego w Poznaniu.
13.15
PRZERWA OBIADOWA, Spartakus, teren AWF
(lunch break, Spartakus, AWF Campus)
Sesja B, sala 2/6
Świadomość ciała – między normą a patologią
9.30 – 9.44
Społeczno-kulturowy obraz chorego i choroby a terapia
zajęciowa w psychiatrii.
9.45 – 10.00
Aleksytymia a sposób odczuwania własnego ciała przez osoby
z rozpoznaniem łysienia plackowatego i chorób
kardiologicznych.
10.00 – 10.15
Ocena poziomu świadomości ciała kobiet otyłych.
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
Koncepcje akcentujące rolę świadomości odczuć cielesnych w
regulacji procesu jedzenia: intuicyjne jedzenie, „edukacja
metaboliczna”, praktyka uważności.
Wykorzystanie świadomości ciała w terapii aleksytymii.
10.45
dyskusja
11.00
Przerwa herbaciano-kawowa / tea-coffee break (sala 2/9)
11.30 – 11.45
Doświadczanie siebie podczas ataku paniki. Przykład
obrazowania rezonansem magnetycznym.
11.45 – 12.00
Konflikt między duszą a ciałem - przypadek pani R.
12.00 – 12.15
Obraz i sprawność ciała zrekonstruowanego przeszczepem
kończyny górnej.
12.15 – 12.30
Świadomość ciała u dziewcząt z anoreksją.
12.30
dyskusja i podsumowanie sesji
13.15
PRZERWA OBIADOWA, Spartakus, teren AWF
(lunch break, Spartakus, AWF Campus)
Prowadzenie:
Joanna Szczepańska-Gieracha,
Miłosz Kuśnierz
Miłosz Kuśnierz, Akademia
Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu.
Marta Kuty-Pachecka,
Katarzyna Stefańska, Uniwersytet
Wrocławski,
Wyższa Szkoła Psychologii
Społecznej, Wrocław.
Anna Pilch,
Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu.
Bianka Lewandowska, Uniwersytet
Wrocławski.
Ewa A. Młożniak,
Uniwersytet Warszawski.
Robert Florkowski, Akademia
Wychowania Fizycznego
w Poznaniu.
Agnieszka Stępień, Sylwia
Chładzińska-Kiejna,
Uniwersytet Medyczny
we Wrocławiu.
Katarzyna Kowal,
Akademia im. Jana Długosza w
Częstochowie.
Paulina Majewska,
Krystyna Boroń-Krupińska, Joanna
Szczepańska-Gieracha,
Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu.
4
Sesja C, sala 2/12
Świadomość ciała – tożsamość, ciało i ruch
Prowadzenie:
Lesław Kulmatycki,
Rafał Bugaj
Lesław Kulmatycki,
Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu.
Ewa Banaszak,
Uniwersytet Wrocławski.
9.30 – 9.45
Od Cienia do Jaźni – archetypowe dylematy współczesnej jogi
posturalnej.
9.45 – 10.00
Ciało upłciowione – tożsamość ucieleśniona.
10.00 – 10.15
Kształtowanie świadomości ciała w procesie edukacji
somatycznej (Metoda Feldenkraisa i „Bones for Life“).
10.15 – 10.30
Ciało w jodze. Tradycja i współczesność.
10.30 – 10.45
Joga interpersonalna – biopsychospołeczna droga stawania
się.
10.45
dyskusja
11.00
11.30 – 11.45
Przerwa herbaciano-kawowa / tea-coffee break (sala 2/9)
Świadomość ciała, a płeć psychologiczna kobiet aktywnych
fizycznie.
11.45 – 12.00
12.00 – 12.15
Technologie kształtowania “skafandra biologicznego”
człowieka - sukcesy i patologie.
.
Umysł i ciało w tai chi.
12.15
dyskusja i podsumowanie sesji
13.15
PRZERWA OBIADOWA, Spartakus, teren AWF
(lunch break, Spartakus, AWF Campus)
15.00 – 18.30
Warsztaty równoległe:
sala 1/42, budynek P4 oraz sala judo, hala wielofunkcyjna.
15.00 – 16.30
Warsztat nr 2: „BONES FOR LIFE”
Warsztat w sali judo, hala wielofunkcyjna
15.00 – 16.30
Warsztat nr 3: PEDAGOGIKA ŚWIADOMOŚCI CIAŁA
Warsztat z tłumaczeniem w sali 1/42, budynek P4
Katarzyna Salamon-Krakowska,
Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu
Agnès Servant-Laval, Université
Pierre et Marie Curie a Paris.
16.45 – 18.15
Warsztat nr 4: ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA, ŚWIADOMOŚĆ
ODDECHU
Warsztat w sali judo, hala wielofunkcyjna
Magdalena Karciarz
Dolnośląska Szkoła Wyższa
we Wrocławiu
16.45 – 18.30
Warsztat nr 5: RUCH, RYTM, EKSPRESJA
Warsztat w sali 1/42, budynek P4
Katarzyna Torzyńska,
Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu
Niedziela / Sunday, 8th June
Czas / Time
9.30 – 9.45
Program poranny / Morning program
Sesja D, sala 2/5
Świadomość ciała – niepełnosprawność i rehabilitacja
Kryzys ciała- spojrzenie socjologiczne na proces fizjoterapii.
Katarzyna Salamon-Krakowska,
Ewa Ławreszuk,
Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu.
Agata Świerzowska,
Uniwersytet Jagielloński.
Katarzyna Bulińska,
Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu.
.
Ewa Moroch,
Lesław Kulmatycki,
Szkoła Wyższa Psychologii
Społecznej,
Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu.
Piotr Godlewski,
Uniwersytet Zielonogórski
Rafał Bugaj,
Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu.
wykładowcy/lecturers
Prowadzenie:
Bożena Ostrowska, Katarzyna
Salamon-Krakowska
Dominika Byczkowska-Owczarek,
Uniwersytet Łódzki.
5
9.45 – 10.00
Komunikacja w fizjoterapii jako narzędzie terapeutyczne w
pracy z pacjentem.
Marta Szabat, Uniwersytet
Jagielloński.
10.00 – 10.15
Tożsamość osoby z niepełnosprawnością nabytą.
10.15 – 10.30
Rola ciała w kształtowaniu świadomości - inspiracje
filozoficzne i naukowe.
10.30
dyskusja
Magdalena Lejzerowicz, Wyższa
Szkoła Rehabilitacji w Warszawie.
Sylwia Nowacka-Dobosz, Joanna
Femiak, Barbara PędraszewskaSołtys,
Akademia Wychowania
Fizycznego w Warszawie.
10.45
Przerwa herbaciano-kawowa / tea-coffee break (sala 2/9)
11.00 – 11.15
Doświadczanie własnego ciała przez kobiety z
niepełnosprawnością fizyczną uczestniczące w I Wyborach
Miss Polski na wózku.
11.15 – 11.30
Odpowiedź organizmu na bodźce terapeutyczne w oparciu o
pomiar aktywności elektrodermalnej (EDA).
11.30 – 11.45
Choreoterapia - wyjście poza archetyp choroby.
11.45 – 12.00
Rola masażu w niwelowaniu ryzyka wypalenia zawodowego u
pracowników dużych korporacji.
12.00
dyskusja i podsumowanie sesji
Sesja E, sala 2/12
Świadomość ciała – w toku życia
9.30 – 9.45
Badanie porównawcze obrazu ciała i aktywności fizycznej
między adolescentami a młodymi dorosłymi.
9.45 – 10.00
Zmiany fizyczne a postrzeganie siebie w starości.
10.00 – 10.15
Cielesność dziecka w okresie preadolescencji – możliwości
diagnozowania, rodzinne uwarunkowania rozwoju.
10.15 – 10.30
Postrzeganie ciała ludzkiego przez dzieci w młodszym wieku
szkolnym.
10.30
dyskusja
10.45
Przerwa herbaciano-kawowa / tea-coffee break (sala 2/9)
11.00 – 11.15
Kształtowanie świadomości proporcji ciała u osób
głuchoniewidomych.
11.15 – 11.30
Magdalena Koper, Monika
Osińska, Akademia Wychowania
Fizycznego w Poznaniu, Wyższa
Szkoła Edukacji i Terapii
w Poznaniu.
Edyta Szczuka, Akademia
Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu.
Agnieszka Zygmont, Akademia
Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu.
Lilianna Jaworska, Akademia
Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu.
Prowadzenie:
Anna Romanowska-Tołłoczko,
Tomasz Michaluk
Ali Aziz Dawood Al Sudani,
Kamila Budzyńska, Aleksandra
Sileńska,
Uniwersytet Szczeciński.
Katarzyna Jarosz, Uniwersytet
Jagielloński.
Marta Kochan-Wójcik, Bianka
Lewandowska, Uniwersytet
Wrocławski.
Anna Nitecka- Walerych,
Uniwersytet Gdański.
Katarzyna Radzińska, Szkoła
Wyższa Psychologii Społecznej,
Wrocław.
Jak się czuję – o roli interocepcji w kształtowaniu świadomości Przemysław Nowakowski, Anna
ciał.
Karczmarczyk, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
11.30 – 11.45
Dotyk miłości. Wpływ masażu metodą Shantala na rozwój
psychofizyczny niemowląt.
11.45
dyskusja i podsumowanie sesji
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
sala 2/8, budynek P4, godz. 12.45
Marlena Przewłocka-Gągała,
Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu.
Organizatorzy konferencji
6
WARSZTATY / WORKSHOPS
WARSZTAT 1
PROWADZĄCY
Anna Zubrzycki - Wychowana w Australii, gdzie ukończyła etap edukacji, Anna spędziła ostatnie 35 lat w Polsce,
gdzie pracuje jako aktorka i pedagog. Była założycielką i aktorką przez 15 lat w słynnym Ośrodku Praktyk
Teatralnych w Gardzienicach, we wschodniej Polsce, w okresie jego rozległych działań badawczych wśród
społeczności wiejskich. W 1996 roku współtworzyła Teatr Pieśń Kozła we Wrocławiu, w którym praca opiera się o
współpracę zespołową i innowacyjne szkolenia artystów.
Do 2014 była główną aktorką i współ-dyrektorem artystycznym Teatru, jak również Dyrektorem studiów aktorskich
MA Acting prowadzonych w Teatrze. Anna specjalizuje się w szkoleniu aktorów w technikach głosowych i
nabywaniu umiejętności doświadczania głosu na poziomie emocjonalnym, jak również poprzez wyobraźnię. Głos
staje sie wówczas źródłem i podstawą do budowania silnej, autentycznej i odważnej obecności na scenie.
Anna kończy studia magisterskie z zakresu uważności na Uniwersytecie Aberdeen w Szkocji, bada sposoby
pogłębienia "techniki koordynacji" w kształceniu aktora w oparciu o integrację głosu, tekstu, wyobraźni i gestu
zarówno w pracy indywidualnej, jak również w odniesieniu do całego zespołu poprzez znalezienie sposobów na
uwolnienie naturalnej i spontanicznej kreatywności artysty/wykonawcy. Szkolenie to wykracza poza granice teatru,
znajduje zastosowanie i odgrywa dużą rolę dla wszystkich tych, którzy chcą odkryć swoją wrodzoną kreatywność
poprzez świadome doświadczanie swojego głosu w śpiewie i mowy w pełnym zakresie jego wolności i ekspresji.
TYTUŁ I OPIS WARSZTATU
UWAŻNOŚĆ/ MINDFULNESS
W tej krótkiej, półtoragodzinnej sesji, uczestnicy będą mieli możliwość doświadczenia radości, jaką daje głos,
skoordynowany z ruchem, rytmem i wyobraźnią impulsu jednostki w kontekście pracy zespołowej. Warsztat ten
oparty o uważność uczy, jak wykorzystać swoją naturalną, wewnętrzną siłę, być obecnym tu i teraz, może stanowić
narzędzie, dzięki któremu na nowo będzie można odkryć procesy twórcze, które zostały zapomniane lub pozostawały
w stanie uśpienia.
WARSZTAT 2
PROWADZĄCY
Katarzyna Salamon-Krakowska jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, posiada certyfikat
nauczyciela metody Bones for Life. Pracuje na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu. Prowadzi zajęcia specjalizacyjne ze świadomości ciała. Metodę BFL stosuje w pracy z seniorami,
prowadząc zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest autorką wielu publikacji dotyczących integralności
sfery psychofizycznej oraz programów z zakresu edukacji somatycznej.
TYTUŁ I OPIS WARSZTATU
„Bones for Life”
Metoda „Bones for life” (Kości na całe życie) jest programem opracowanym na podstawie Metody Feldenkraisa.
Metoda stworzona została „ku wzmocnieniu kości i rozwijaniu swojej fizycznej organizacji ciała”. Metoda BFL
znajduje zastosowanie w pracy z osobami po urazach i kontuzjach, jest zalecana jako ćwiczenia w profilaktyce
osteoporozy, daje doskonałe efekty w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia równowagi (częsty problem osób
starszych). BFL zwiększając świadomość połączenia ciała i umysłu, znajduje zastosowanie w pracy z osobami
cierpiącymi na dysocjacyjne zaburzenia ruchowe. Ze względu na niewysiłkowy charakter ćwiczeń, łagodną formę
ruchu wykonywanego w niewielkim zakresie zawsze dostosowanym do możliwości osoby ćwiczącej na zajęcia BFL z
powodzeniem mogą uczęszczać osoby z niepełnosprawnością oraz ludzie starsi.
Dzięki uwadze, jaką obdarzamy siebie podczas wykonywania lekcji, zauważamy, że wzrost świadomości ruchu
wpływa na sam ruch. Pod wpływem rozbudzania świadomości ruch się zmienia, a wraz ze zmianą ruchowych
nawyków zmieniają się nasze możliwości i sposoby działania w życiu codziennym. Fundamentalna zmiana w warstwie
motorycznej jakiegokolwiek pojedynczego wzorca rozrywa spójność całości i tym samym pozostawia myśli i uczucia
bez zakotwiczenia w ustalonych, rutynowych wzorcach dając możliwość szeroko pojętych zmian. Ruch wykonywany
ze świadomością i uwagą skierowaną na informacje płynące z ciała stwarza okazję do kontaktu z samym sobą,
pozwala dostroić się do siebie. Lekcje Bones for Life choć polegają na wykonywaniu sekwencji ruchowych w niczym
nie przypominają ćwiczeń znanych z klubów fitness czy hal sportowych. To, co odróżnia zajęcia BFL od innych form
aktywności ruchowej to wyzbycie się automatyzmu ruchu i zmiana motorycznych nawyków.
7
WARSZTAT 3
PROWADZĄCY
Agnès SERVANT-LAVAL jest psychomotorykiem D.E. (1979) oraz osteopatą C.O. (1991) Od. 1979 r. pracuje
jako nauczyciel pedagogiki «Świadomości ciała» a od ponad lat jako psychomotoryk zajmuje się psychiatrią
dorosłych Prowadzi praktykę prywatną jako konsultant osteopatii. Pracę dydaktyczna prowadzi od 1989 na l’IFP
de la Faculté Paris 6 / Pitié-Salpêtrière w zakresie psychomotoryki koncentrują się na Świadomości ciała (studenci
I roku) oraz Anatomii Funkcjonalnej( studenci II roku).
TYTUŁ I OPIS WARSZTATU
PEDAGOGIKA «ŚWIADOMOŚCI CIAŁA» [zajęcia będą tłumaczone]
Autorski warsztat oparty jest na scenariuszach, w których osobiste doświadczenie zmysłowe i relacja z innymi są
połączone z oddechem, regulacją toniczno-posturalną i z ruchem. Praktyka skierowana jest głównie w stronę
pytania «jak usytuować się, aby spotkać drugiego człowieka?»
Ogólnymi celami pedagogiki świadomości ciała są
Próba doświadczenia «obecności», rozwoju «świadomości siebie», bardziej niż samej świadomości «ciała»...
Połączenie się z doświadczeniem «cielesności» poprzez :
- percepcję powierzchni ciała zaangażowanej w przestrzeni i środowisku
- oszacowanie struktur cielesnych
- percepcję własnych organizacji tonicznych i posturalno-dynamicznych
- doświadczenie więzi psychomotorycznej pomiędzy ruchem i percepcją, między ciałem i stanami,
emocjami, wyobrażeniami, językiem
W ramach warsztatu uczestnicy będą podejmować próby
- świadomego doświadczania drugiej osoby poprzez stany własnego ciała, poprzez modulację swoich stanów
tonicznych.
- rozpoznawania rezonansu wewnętrznego środowiska (w subiektywne doświadczanym «ja»).
- odnajdywania i usytuowania siebie w zaangażowaniu relacyjnym (gdzie odnaleźć swoje implikacje cielesne i
swój indywidualny sposób wymiany oraz swoje zdolności słuchania i obserwacji).
- rozwoju łatwości i dyspozycyjności cielesnej, «inteligencji ciała», jako podstawy pogłębienia wszystkich innych
mediacji terapeutycznych.
- wzbogacenia swoich zdolności słuchania i obserwowania pacjenta, w sposobie empatycznym - dialog toniczny
oraz
w sposobie obserwacji analitycznej: zrozumienia organizacji tonicznych, posturalnych i specyficznej gestykulacji
oraz możliwości rozpatrywania ich w zależności od problemów.
WARSZTAT 4
PROWADZĄCY
Magdalena Karciarz jest doktorem nauk humanistycznych, absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz absolwentka Studiów Podyplomowych Technik
Relaksacyjnych na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Vinyasa Krama Joga w Krakowie.
Prowadzi zajęcia dla studentów Podyplomowych Studiów Psychosomatycznych Praktyk Jogi oraz w ramach
seminariów praktycznych organizowanych przez Zakład Promocji Zdrowia i Technik Relaksacyjnych i
Stowarzyszenie Praktyków i Trenerów Relaksacji „Przestrzeń”, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu jogi i relaksacji.
Aktualnie pracownik Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Autorka artykułów dotyczących relaksacji i jogi.
TYTUŁ I OPIS WARSZTATU
ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA, ŚWIADOMOŚĆ ODDECHU
Warsztat jest poszukiwaniem własnych ścieżek pracy z oddechem w oparciu o praktyki oddechowe jogi klasycznej.
Praca podzielona zostanie na trzy części. Pierwsza, ukierunkowana na indywidualne odczuwanie ciała w połączeniu z
oddechem. Druga, wykonywana z partnerem ma na celu budowanie uważności na drugą osobę, umożliwiająca
przekazywanie uwag i wskazówek z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego. Trzecia grupa praktyk obejmuje
włączenie ćwiczeń oddechowych do sesji relaksacyjnej. Kierowanie oddechem staje się integralną częścią łączenia
fizycznej relaksacji i
wyciszenia mentalnego. Uczestnicy zapoznani zostaną również z autorską metodą
monitorowania recepcji poszczególnych etapów ćwiczeń oddechowych.
8
WARSZTAT 5
PROWADZĄCY
Katarzyna Torzyńska - ur. w 1983 r. w Kaliszu, absolwentka kierunku Wychowania Fizycznego na Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, absolwentka Podyplomowych Studiów Technik Relaksacyjnych oraz
Podyplomowymi Studiami Psychosomatycznych Praktyk Jogi, instruktor rekreacji ruchowej. Pracuje na stanowisku
asystenta w zakładzie Promocji Zdrowia i Technik Relaksacyjnych przy AWF Wrocław oraz gościnnie, jako tancerka
w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Od 2002 roku swoje umiejętności taneczne zdobywa i doskonali w
Studium Tańca Współczesnego MTT. Uczestniczyła w wielu warsztatach związanych z „pracą z ciałem”, od wielu lat
zainteresowana teatrem tańca, tańcem, który jest środkiem dającym możliwość osobistego rozwoju, wyrażania siebie
oraz dialogu interpersonalnego.
TYTUŁ I OPIS WARSZTATU
RUCH, RYTM, EKSPRESJA
Podczas warsztatu poszukiwać będziemy świadomości ciała w nieskrępowanym, improwizowanym ruchu do muzyki.
Autentyczny ruch będzie płaszczyzną do interakcji psychofizycznej jak również interakcji i integracji grupy. Nie jest
wymagane wcześniejsze doświadczenie w tańcu, a jedynie chęć doświadczenia siebie w ruchu i ruchu w sobie.
Warsztat „Ruch, rytm, ekspresja” ściśle związany jest z pracą z ciałem, która ma wymiar wielopłaszczyznowy.
Dotyczyć będzie ona zarówno prostych elementów techniki ruchu, czyli umiejętnego wykonania proponowanych
ruchów, estetyki ruchu, jego ekspresji i improwizacji, efektywności wysiłku, ale również na poziomie umysłu praca
związana będzie z kształtowaniem świadomości ruchu, pamięci ruchowej, koordynacji ruchowej, umiejętnej pracy z
energią, z partnerem oraz pracy w grupie.
Świadomość ciała rozwijana każdorazowo podczas warsztatu daje możliwość do rozpoznawania i rozróżniania
postawy ciała i wzorców ruchowych będących pod wpływem nastrojów, postawy życiowej, czy codziennej sytuacji.
Ciało pozwala rozpoznać nastroje psychiczne, a doświadczenia przeżyte, zdobyte w ćwiczeniach ruchowych pozwalają
je zmieniać. Praca w tańcu daje nową jakość życia, gdyż poszerza „słownictwo” ruchowe, a tym samym możliwości
wyrazu, wypowiadania siebie i kontaktowania z innymi.
Download