Metody pomiaru działalności gospodarczej

advertisement
b Oblicz wielkość bezrobocia,
c Ile wynosi bezrobocie przymusowe, a ile dobrowolne?
Bezrobocie
Zadania
1. W Hipotecji pojawiły się problemy z bezrobociem. Poniżej podajemy dane ilustrujące
sytuację na rynku pracy w określonym roku. Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach
osób. Na początku roku zasoby siły roboczej wynoszą 26 900, z czego 2900 stanowią
bezrobotni.
(I) osoby rezygnujące z dalszego poszukiwania pracy - 600
(II) osoby zwolnione z pracy - 1 500
(III) osoby przechodzące na emeryturę lub długoterminowy urlop - 100
(IV) osoby rezygnujące z pracy - 700
(V) pracownicy nowo zatrudnieni bądź przywróceni do pracy (byli bezrobotni) - 2 000
(VI) osoby wchodzące bądź powracające na rynek pracy i rejestrujące się w urzędach
zatrudnienia - 500
(VII) osoby podejmujące pracę (nie będące poprzednio w rejestrze bezrobotnych) - 100
Odpowiedz na pytania:
a Ile osób zasiliło, a tle opuściło w ciągu roku szeregi bezrobotnych?
b Ile osób zasiliło, a ile opuściło zasoby siły roboczej?
c O ile zmieniła się wielkość zatrudnienia?
d Jaki był stan siły roboczej i zatrudnienia na koniec roku?
e Na początku 1989 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Wielkiej Brytanii wynosiła
2050 tys. osób. W ciągu tego roku zarejestrowano 3190 tys. nowych osób poszukujących
pracy, wykreślono zaś z rejestru 3620 tys. osób. Jaka była liczba bezrobotnych na koniec
roku?
Płaca realna
Popyt
na pracę
Podaż
pracy
Sita
robocza
1
130
70
101
2
120
80
108
3
110
90
115
4
100
100
122
5
90
110
129
6
80
120
136
Załóżmy teraz, że pracownicy kierują się w swych decyzjach wysokością zarobków netto,
stawka płacy realnej jest zmienna, a podatek dochodowy wynosi 2 dolary.
d Ile wynosi stawka płacy równoważąca rynek pracy - dla pracodawców (brutto) oraz
pracowników (netto)?
e Jaki jest poziom zatrudnienia i bezrobocia? Czy istnieje nadwyżka popytu na pracę?
f Ile wynosi bezrobocie przymusowe, a ile dobrowolne?
Przypuśćmy, że podatek dochodowy został zniesiony.
g Tle wyniesie stawka płacy realnej równoważąca rynek pracy?
h Jaka będzie wielkość zatrudnienia i bezrobocia? Jak zmieni się poziom bezrobocia?
i Ilu bezrobotnych reprezentuje bezrobocie przymusowe, a ilu dobrowolne?
4. Na początku roku 2002 zasoby siły roboczej wynosiły 27 200 tys. osób, z czego 4 700
2. Poniżej zostały scharakteryzowane różne rodzaje bezrobocia. Wskaż, które z nich jest
tys. osób to bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. W ciągu roku:
- z dalszego poszukiwania pracy zrezygnowało 500 tys. osób,
- zwolnionych z pracy było 1 700 tys. osób,
- przeszło na emeryturę 200 tys. osób,
- zrezygnowało z pracy 800 tys. osób,
- pracownicy nowo zatrudnieni, bądź przywróceni do pracy po okresowym zwolnieniu
liczyli 2 100 tys. osób,
- osób wchodzących, bądź powracających na rynek pracy i rejestrujących się w urzędach
pracy było 400 tys.
- osób nie będących poprzednio w rejestrze bezrobotnych, a podejmujących pracę było 100
tys.
Oblicz:
a ile osób zasiliło, a ile opuściło szeregi bezrobotnych,
b ile osób zasiliło, a ile opuściło zasoby siły roboczej,
c o ile zmieniła się wielkość zatrudnienia,
d jaki na koniec roku był stan siły roboczej i zatrudnienia
e ile wynosiła stopa bezrobocia.
bezrobociem frykcyjnym, strukturalnym, koniunkturalnym, klasycznym, dobrowolnym lub
przymusowym?
a Bezrobocie wynikające ze zmniejszenia, produkcji w przemyśle tekstylnym przy
jednoczesnym zwiększeniu produkcji w przemyśle mikrokomputerów.
b Osoby zmieniające z własnej inicjatywy miejsce pracy.
c Osoby niepełnosprawne, niezdolne
do pracy zawodowej.
d Bezrobocie wynikające z faktu, że poziom płac realnych jest wyższy od poziomu
zapewniającego równowagę rynku pracy.
e Bezrobocie wynikające ze zbyt wolnego dostosowania się rynku pracy do spadku popytu
globalnego.
3. Tablica pokazuje zmiany popytu na pracę i podaży pracy w niewielkim kraju,
towarzyszące zmianom poziomu płac realnych. Przyjmijmy, że płaca realna wynosi 5
dolarów za godzinę;
a Jaka jest wielkość zatrudnienia?
25
Załóżmy teraz, że następuje skokowy wzrost cen ropy naftowej.
d Przyjmując, iż poziom płac realnych nie dostosuje się natychmiast do zaistniałej zmiany,
wskaż, jakie będą wielkości zatrudnienia i bezrobocia.
e Jakie będą wielkość zatrudnienia i wysokość płacy realnej w nowym punkcie
równowagi, po dostosowaniu poziomu płac realnych?
f Na jakim poziomie ukształtuje się naturalne bezrobocie?
g Czy wielkość naturalnego bezrobocia zmieni się w porównaniu z sytuacją wyjściową i
dlaczego?
5. Posługując się danymi zawartymi w tabeli oblicz dla poszczególnych lat:
a stopę bezrobocia,
b współczynnik aktywności zawodowej.
Lata
Zatrudnienie
Bezrobocie
1995
2000
2003
14771
14539
13718
2333
2760
3273
Ludność w wieku
produkcyjnym
29106
30671
31007
7. Na podstawie tabeli poniżej określ:
6. Przypuśćmy, że rynek pracy znajdował się początkowo w stanie równowagi. Wskutek
a ile wynosi stawka płacy realnej równoważąca rynek pracy,
b jakie jest przy tej stawce płacowej bezrobocie naturalne, a jakie
wzrostu realnych cen ropy naftowej w latach siedemdziesiątych przedsiębiorstwa
zużywające duże ilości energii stały się nierentowne. Wpływ tej zmiany na sytuację na
rynku pracy ilustruje wykres.
przymusowe,
c co stanie się z wielkością zatrudnienia, gdy płaca realna spadnie o jedną
jednostkę pieniężną,
d jaka w tym przypadku będzie wielkość bezrobocia przymusowego i
dobrowolnego,
e jaka będzie sytuacja na rynku pracy, gdy płaca wzrośnie o dwie
jednostki powyżej płacy równowagi.
Realna płaca
1
Popyt na pracę
25 000
Podaż pracy
15 500
Zasób siły roboczej
24 900
2
3
4
5
24 200
22 500
21400
20 700
17 700
22 500
22 900
23 500
25 000
25 500
26 300
27 100
6
19 400
24 800
28 400
8. Dana jest gospodarka w której: współczynnik aktywności zawodowej ludności wynosi
58%. ludność w wieku produkcyjnym szacowana jest na poziomie 26 mln osób, zaś
zatrudnienie osiągnęło wielkość 13 mln. Jaka jest stopa bezrobocia w tej gospodarce?
a Wskaż, która z krzywych popytu na pracę — LDa czy LDb — przedstawia sytuację
wyjściową. Uzasadnij odpowiedź.
b Wskaż wielkość zatrudnienia zapewniającą równowagę rynku pracy w punkcie wyjścia
oraz odpowiadającą temu wysokość płacy realnej.
c Jaka była na początku wielkość naturalnego bezrobocia?
26
Pojęcia i określenia
Każdemu z pojęć oznaczonych literami przyporządkuj odpowiednie określenie
oznaczone liczbą:
pozostające przez krótki czas bez pracy w związku ze zmianą miejsca
zatrudnienia.
9. Koszt, jaki ponosi pracownik wskutek braku zatrudnienia (głównie
utracone zarobki).
10. Jeden z nurtów współczesnej ekonomii, zalecający wykorzystanie
instrumentów mikroekonomicznych do regulowania poziomu produkcji i
zatrudnienia.
11. Koszt niepełnego zatrudnienia, obejmujący wartość utraconej produkcji
oraz wycenę strat ponoszonych przez bezrobotnych i ich rodziny.
12. Bezrobocie wynikające z rozbieżności między strukturą kwalifikacji
osób poszukujących pracy a istniejącymi ofertami pracy.
.... (a) stopa bezrobocia
.... (c) siła robocza
.... (f) ekonomia podażowa
.... (g) prywatny koszt bezrobocia
.... (h) bezrobocie strukturalne
.... (i) osoby rezygnujące z poszukiwania pracy
.... (j) bezrobocie koniunkturalne (wynikające z niewystarczającego
poziomu popytu)
.... (1) społeczny koszt bezrobocia
.... (m) bezrobocie frykcyjne
.... (n) bezrobocie długookresowe
.... (o) naturalna stopa bezrobocia
.... (p) bezrobocie klasyczne
Prawda/Fałsz
___1. Bierni zawodowo są to osoby w wieku nieprodukcyjnym (dzieci, emeryci).
___2. Zarówno bezrobotni, jak i zatrudnieni należą do grupy aktywnych
zawodowo (zasobów siły roboczej).
___3. Im wyższy jest współczynnik aktywności zawodowej, tym większa część
ludności w wieku produkcyjnym chce pracować zawodowo.
___4. Współczynnik aktywności zawodowej to stosunek zasobów siły roboczej do
liczby ludności w wieku produkcyjnym.
___5. Strumień napływu do zasobu bezrobocia to liczba osób przechodzących do
tego zasobu w określonym czasie.
___6. Bezrobocie frykcyjne występuje w każdej dynamicznej gospodarce.
___7. Bezrobocie frykcyjne jest wynikiem niedoskonale funkcjonującego rynku
pracy.
___8. Bezrobocie strukturalne ma charakter długookresowy.
___10. Przyczyną bezrobocia neoklasycznego jest niedostateczny popyt na dobra.
___11. Gdy rynek pracy jest w stanie równowagi, nie występuje bezrobocie.
___12. Bezrobocie frykcyjne i strukturalne to przykłady bezrobocia naturalnego.
___13. Bezrobocie keynesowskie ma charakter przymusowy.
___14. Aby ograniczyć bezrobocie neoklasyczne, konieczna jest aktywna
ingerencja państwa w procesy gospodarcze.
___15. Zgodnie z założeniami podejścia neoklasycznego obniżka płac realnych
powoduje spadek bezrobocia.
___16. Według teorii Keynesa, głównym narzędziem walki z bezrobociem jest
aktywna polityka państwa, polegająca na stymulowaniu efektywnego popytu na
dobra.
1. Osoby pracujące oraz zarejestrowani bezrobotni.
2. Stosunek liczby bezrobotnych (tzn. osób pozostających bez pracy i
zarejestrowanych jako gotowe podjąć pracę) do całości zasobów siły
roboczej.
3. Osoby bezrobotne pozostające bez pracy co najmniej przez kilka
miesięcy.
4. Bezrobotni, którzy utracili nadzieję na znalezienie pracy i zaprzestają
dalszych poszukiwań, opuszczając na stałe zasób siły roboczej.
5. Stopa bezrobocia występująca wówczas, gdy rynek pracy jest
w stanie równowagi.
6. Bezrobocie powstające w następstwie spadku globalnego popytu i
produkcji (niekiedy nazywane także bezrobociem typu keynesowskiego).
7. Bezrobocie pojawiające się wówczas, gdy stawki płac są utrzymywane na
poziomie wyższym od tego, przy którym nastąpiłoby zrównanie popytu na
pracę z podażą pracy (na przykład w wyniku działań podejmowanych przez
związki zawodowe).
8. Minimalny poziom bezrobocia, którego nie sposób obniżyć w
rozwijającej się gospodarce. Obejmuje osoby, których praktycznie nie da się
zatrudnić (niewykwalifikowanych, niepełnosprawnych itp.) oraz osoby
27
___17. Celem pasywnej polityki państwa na rynku pracy jest ograniczenie
rozmiarów bezrobocia.
6. Osoba, która zrezygnowała z jednej pracy i za miesiąc zamierza
podjąć nową pracę, należy do zasobu bezrobocia:
a) frykcyjnego,
b) strukturalnego,
c) keynesistowskiego,
d) ukrytego.
Test
1. Bezrobotni to:
a) niepracujące osoby w wieku produkcyjnym,
b) osoby w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym, zdolne do pracy, lecz
niechętne jej podjęciu,
c) bierni zawodowo,
d) część zasobów siły roboczej.
7. Niewystarczający popyt globalny na dobra powoduje powstawanie:
a) bezrobocia frykcyjnego, b) bezrobocia strukturalnego, c) bezrobocia
keynesistowskiego,
d) bezrobocia ukrytego.
2. Stopa bezrobocia:
a) pokazuje, jaką część zasobów siły roboczej stanowią bezrobotni,
b) pokazuje, jaką część ogólnej liczby ludności w wieku produkcyjnym
stanowią bezrobotni,
c) nie uwzględnia bezrobocia naturalnego,
d) jest równa zeru, gdy rynek pracy jest w stanie równowagi.
8. Aby obniżyć naturalną stopę bezrobocia, państwo powinno:
a) zwiększyć zasiłki dla bezrobotnych, b) wprowadzić programy robót
publicznych,
c) ograniczyć niedoskonałości rynku pracy, d) wszystkie powyższe
odpowiedzi są dobre.
3. Bezrobocie strukturalne spowodowane jest:
a) niedostatecznym popytem na dobra,
b) zbyt wysokimi płacami realnymi,
c) niedopasowaniem struktury podaży i popytu na siłę roboczą,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
9. Nie jest prawdą, że:
a) im łatwiej jest otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, tym niższa jest
naturalna stopa bezrobocia,
b) naturalna stopa bezrobocia występuje nawet wtedy, gdy rynek pracy jest
w stanie równowagi,
c) bezrobocie frykcyjne jest krótkookresowe,
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobre.
4. Redukcje zatrudnienia w kopalniach węgla, związane z przestawianiem
się gospodarki na zwiększenie wykorzystania alternatywnych nośników
energii, są przykładem:
a) bezrobocia frykcyjnego, b) bezrobocia strukturalnego, c) bezrobocia
keynesistowskiego,
d) bezrobocia ukrytego.
10. Bezrobocie ukryte:
a) występuje wtedy, gdy osoby pozostające bez pracy nie są zarejestrowane
w urzędach zatrudnienia,
b) to sytuacja, gdy bezrobotni pozostają bez pracy nie dłużej niż 1 miesiąc,
c) występuje wtedy, gdy osoba zarejestrowana jako bezrobotna jest
zatrudniona w tzw. „szarej strefie" gospodarki,
d) ma miejsce wtedy, gdy zmniejszenie liczby pracowników w danym
przedsiębiorstwie nie powoduje ograniczenia rozmiarów produkcji tego
przedsiębiorstwa.
5. Bezrobocie keynesistowskie:
a) jest rezultatem niedostatecznego popytu na dobra,
b) ma charakter dobrowolny,
c) ograniczane jest poprzez spadek płac realnych,
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobre.
28
a Wzrost wydatków państwa na zakup dóbr i usług sfinansowany poprzez dodrukowanie
pieniędzy.
b Wzrost cen ropy naftowej.
c Wzrost podatku od wartości dodanej.
d Zwiększenie zakresu ulg i zwolnień z podatku dochodowego.
e Wzrost płac nominalnych.
f Spadek krańcowej stopy oszczędza
Inflacja
Zadania
1. Niniejsze zadanie pokazuje komplikacje związane z opodatkowaniem dochodów z
kapitału w warunkach inflacji. Załóżmy, że początkowo nie ma inflacji, stopa procentowa
wynosi 3%, a podatek od dochodów uzyskanych z odsetek - 30%. Przypuśćmy, że
pożyczasz klientowi 5000 £ na kupno samochodu.
a Oblicz wielkość swych dochodów brutto z tej transakcji w skali roku.
b Ile zapłacisz podatku?
c Oblicz wielkość i stopę zysku netto (po opodatkowaniu).
4. Mając poniższe dane oblicz:
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
Załóżmy teraz, że ta sama transakcja dochodzi do skutku w sytuacji, gdy inflacja wynosi
10% rocznie, ale ponieważ system bankowy przystosował się już do inflacji, więc
nominalna rynkowa stopa procentowa wynosi 13% (tzn. realna stopa procentowa przed
opodatkowaniem wynosi nadal 3%).
d Oblicz wielkość swoich dochodów brutto oraz kwotę należnego podatku.
e Oblicz wielkość i stopę zysku netto (po opodatkowaniu).
2. Długookresową tendencję gospodarki opisuje równanie ilościowej teorii pieniądza: MV
= PY. Patrząc na gospodarkę w dowolnym momencie, mamy zawsze MV = PY, ponieważ
szybkość obiegu definiujemy wynikowo jako stosunek nominalnego dochodu narodowego
do nominalnej ilości pieniądza. Nie oznacza to jednak, że gospodarka przystosowuje się
natychmiast do zmian warunków równowagi. Załóżmy, że w punkcie wyjściowym panuje
równowaga, po czym następuje zmiana wielkości popytu; na przykład w celu
sfinansowania dodatkowych wydatków państwa zostaje zwiększona o 10% nominalna
podaż pieniądza;
a O ile procent zmieni się nominalna
wartość dochodu narodowego?
b Jak zmienią się dochód realny i poziom cen w krótkim okresie?
c Jak zmienią się dochód realny i poziom cen w długim okresie?
CPI
107,3
110,1
105,5
101,9
100,8
a Wysokość poziomu cen w roku 2002 w stosunku do roku 1999,
b Poziom cen w roku 2003 w stosunku do roku 200 i 2002.
5. Jeżeli wartość produkcji w ujęciu nominalnym wynosi 500 mld zł, a wartość nominalna
pieniądza krążącego w gospodarce jest równa 150 mld zł i szybkość obiegu pieniądza
wynosi 4,5, to na jakim poziomie ukształtuje się poziom cen?
6. Jeśli płace nominalne w ostatnich trzech latach wzrosły o 25%, a stopa inflacji wynosiła
w tym okresie odpowiednio: I rok – 10%, II rok – 8,5%, III rok – 6,5%, to o ile zmieniły
się płace realne?
Prawda/Fałsz
1. Inflacja jest to wzrost ogólnego (średniego) poziomu cen w gospodarce.
2. Skokowy wzrost cen, np. na skutek jednorazowego wzrostu cen ropy naftowej,
nie wpływa na poziom inflacji.
3. Inflacja umiarkowana może przekształcić się w inflację galopującą.
4. Gdy ceny rosną w tempie 200% rocznie, mamy do czynienia z hiperinflacją.
5. Im wyższa jest stopa inflacji, tym wyższe są jej koszty społeczne.
6. Inflacja może być korzystna dla osób o zmiennych dochodach.
7. Wzrost stopy inflacji zawsze powoduje zwiększenie realnych stóp
procentowych.
8. Powolne procesy inflacyjne mogą przyspieszać ustalanie się właściwych relacji
cen.
Wychodząc znowu z sytuacji równowagi załóżmy, że w gospodarce następuje zmiana po
stronie podaży, np. wzrost kosztów produkcji ważnego suci Jaki będzie krótkookresowy
efekt tej zmiany?
e Jak zareaguje na to rząd, jeżeli głównym jego celem jest ochrona poziomu zatrudnienia?
f Jak zastosowane przez rząd środki polityki gospodarczej wpłyną na równowagę
długookresową?
g Co powinien zrobić rząd, którego głównym celem jest walka z inflacją?
h Jak wpłynie to na długookresową równowagę?
3. Które z wymienionych przyczyn inflacji mają charakter popytowy, a które
podażowy?
29
9. Na inflacji zyskują dłużnicy, których dług charakteryzuje się zmienną stopą
procentową.
10. Przedsiębiorstwa mogą zyskać na inflacji, jeżeli sprzedadzą obecną produkcję
po wyższych cenach.
11. Monetaryści uważają, iż podaż pieniądza nie powinna być zmniejszana w
okresach inflacji.
12. W fazie recesji wzrost podaży pieniądza w krótkim okresie może, doprowadzić
do zwiększenia dochodu oraz ogólnego poziomu cen.
13. Wzrost stopy inflacji prowadzi do spadku płacy realnej i spadku zatrudnienia.
14. Zgodnie z koncepcją długookresowej krzywej Phillipsa, spadek bezrobocia
powoduje przesunięcie krótkookresowej krzywej Phillipsa w prawo.
15. Według monetarystów, próby obniżenia bezrobocia naturalnego powodują
jedynie wzrost inflacji.
16. Monetaryści twierdzą, że przyczyną inflacji jest niedostateczna
podaż pieniądza w gospodarce.
17. Monetaryści zakładają, że podaż pieniądza ma charakter endogeniczny.
18. Według teorii neoilościowej, zmiany podaży pieniądza w długim okresie
powodują zarówno zmiany cen, jak i zmiany dochodu realnego.
19. Inflacja popytowa jest efektem nadwyżki podaży globalnej nad popytem
globalnym.
21. Wzrost stopy podatku dochodowego jest przyczyną inflacji popytowej.
22. Wzrost krańcowej skłonności do konsumpcji wywołuje inflację popytową.
23. Krótkookresowa krzywa Phillipsa pokazuje, że bezrobocie można
zmniejszyć kosztem wyższej inflacji.
24. Luka inflacyjna obrazuje różnicę między wielkością łącznego popytu na
towary a wielkością dochodu narodowego odpowiadającego pełnemu
wykorzystaniu zdolności wytwórczych.
25. Monetaryści uważają, iż koncepcja krzywej Phillipsa jest poprawna, lecz tylko
w krótkim okresie.
26. W 1990 r. występowała w Polsce inflacja popytowa oraz korekcyjna.
27. Zgodnie z hipotezą racjonalnych oczekiwań, podmioty gospodarcze są w
stanie dokładnie przewidzieć poziom inflacji w przyszłości.
28. Wzrost podaży pieniądza nie powoduje wzrostu poziomu inflacji.
.... (c)
.... (d)
.... (e)
.... (f)
.... (g)
.... (h)
.... (i)
.... (k)
.... (l)
krzywa Phillipsa
realna stopa procentowa
„koszty jadłospisu"
złudzenie inflacyjne (iluzja pieniądza)
ilościowa teoria pieniądza
indeksacja
stagflacja
inflacja
ucieczka od pieniądza
1. Wzrost średniego poziomu cen w gospodarce.
2. Stopa procentowa skorygowana o wpływ inflacji. W przybliżeniu różnica między nominalną stopą procentową a stopą inflacji.
3. Nominalna podaż pieniądza podzielona przez wskaźnik cen.
4. Związane z inflacją koszty takich czynności, jak wymiana nalepek
cenowych, przestawianie liczników w automatach samokasujących itd.
5. Teoria głosząca, że zmiany nominalnej ilości pieniądza prowadzą do
odpowiednich zmian poziomu cen, nie wpływają natomiast na wielkość
realnej produkcji i zatrudnienia. Wyraża to formuła: MV=PY.
6. Połączenie wysokiej inflacji z wysokim bezrobociem, powodowane
zwykle przez niekorzystne zmiany po stronie podaży1.
7. Sytuacja, w której ludzie nie odróżniają zmian nominalnych od realnych,
mimo że ich dobrobyt zależy od wielkości realnych, a nie nominalnych.
8. Gwałtowny spadek popytu na pieniądz w ujęciu realnym spowodowany
tym, że wysoka inflacja i wysokie nominalne stopy procentowe zwiększają
alternatywny koszt trzymania gotówki.
9. Inflacja o bardzo wysokiej stopie.
10. Procedura automatycznego korygowania nominalnych wartości
świadczeń umownych (np. płac, emerytur i zasiłków socjalnych) o
wskaźnik wzrostu cen.
11. Zależność pokazująca, że wyższej stopie inflacji towarzyszy niższa
stopa bezrobocia i odwrotnie. Wynika z niej, że ceną za zmniejszenie
bezrobocia jest wyższa inflacja i odwrotnie.
Pojęcia i określenia
Każdemu z pojęć oznaczonych literami przyporządkuj odpowiednie
określenie oznaczone liczbą:
.... (a) realna podaż pieniądza
.... (b) hiperinflacja
30
Test wyboru
6. Wzrost stopy inflacji spowoduje:
a) spadek oszczędności gospodarstw domowych,
b) zmniejszenie inwestycji przedsiębiorstw,
c) wzrost bezrobocia,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
1. Inflacja jest:
a) zjawiskiem związanym tylko z gospodarką rynkową,
b) zjawiskiem związanym tylko z gospodarką centralnie planowaną,
c) zjawiskiem związanym tylko z gospodarką naturalną,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
7. Zgodnie z popytową teorią inflacji, przyczyną wzrostu ogólnego
poziomu cen jest:
a) wzrost płac,
b) wzrost kosztów wytwarzania,
c) ograniczoność zasobów naturalnych,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
2. Stagflacja jest to zjawisko polegające na:
a) równoczesnym występowaniu inflacji popytowej i kosztowej,
b) równoczesnym występowaniu wysokich stóp inflacji i bezrobocia,
c) równoczesnym występowaniu inflacji korekcyjnej i popytowej,
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobre.
3. Krótkookresowa krzywa Phillipsa pokazuje, że:
a) zmniejszenie inflacji prowadzi do wzrostu bezrobocia,
b) zwiększenie inflacji prowadzi do wzrostu bezrobocia,
c) obie powyższe odpowiedzi są dobre,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
8. Według monetarystycznej teorii inflacji, zmniejszenie podaży pieniądza
spowoduje w długim okresie:
a) zwiększenie inflacji,
b) przesunięcie długookresowej krzywej Phillipsa w lewo,
c) zmniejszenie inflacji,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
4. Według neoilościowej teorii inflacji, wzrost ogólnego poziomu cen
jest spowodowany:
a) wzrostem ilości pieniądza w obiegu,
b) spadkiem ilości pieniądza w obiegu,
c) wzrostem kosztów produkcji w gospodarce,
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobre.
9. Luka inflacyjna:
a) to nadwyżka popytu globalnego nad globalnymi wydatkami na dobra,
b) powoduje zwiększenie inflacji w gospodarce,
c) pojawia się tylko w warunkach swobodnego kształtowania się cen,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
10. Inflacja kosztowa występuje wtedy, gdy:
a) spada rynkowa stopa procentowa,
b) płace rosną szybciej niż wydajność pracy,
c) płace rosną wolniej niż wydajność pracy,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
5. Według keynesistów, jedną z metod zwalczania inflacji jest:
a) zwiększanie podaży pieniądza,
b) zwiększanie stopy procentowej,
c) zwiększanie wydatków rządowych oraz obniżanie podatków,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
31
Download